Szabó Úr kontra MOL, Tesco, T-Com

Szabó Úr kontra MOL, Tesco, T-Com

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa mellett működő Tanácsadó Testület 2006. november 13-án megtartott ülésnapján a egy magánszemély 3 kérelmét utasította el.

A tcom-web, mol-web és tesco-web.hu domainek delegálását Szabó Tibor kérelmező 2006. augusztus 26-án igényelte prioritás nélkül. Az igényléseket a tcom-web ügyben a Deutsche Telekom AG, a mol-web ügyben a MOL Nyrt. , a tesco-web ügyben a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. küldte a TT elé – mindhárom esetben az erre előírt határidőben.

A tcom-web ügyben a Deutsche Telekom AG kifogását arra alapozta, hogy a bejelentő Szabó Tibor „a domén használatával vélhetően védjegybitorlást követne el, továbbá a doménnév vélhetően megtévesztené a fogyasztókat”, ezért az a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján a bejelentő által nem választható. A Deutsche Telekom AG hozzátette továbbá, hogy Szabó Tibor kérelmező a fenti igénylésekkel azonos napon további, „bejegyzett védjegyekre épülő” domain nevek delegálását is kérte, ami a panaszos álláspontja szerint Szabó Tibor rosszhiszeműségét valószínűsíti.

A mol-web ügyben a MOL Nyrt. kifogása tartalmilag egyező érveken alapul.

A tesco-web ügyben a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. kifogását a „TESCO” kereskedelmi név széleskörű ismertségére és jó hírnevére alapozta, valamint arra, hogy ezért az igénylés megtévesztő és gyaníthatóan jogellenes.

Szabó Tibor kérelmező a vonatkozó válaszirataiban arra hivatkozott, hogy az általa delegálni kért domain nevek
(a) az adott formában nem állnak védjegyoltalom alatt,
(b) internetes keresőszolgáltatással az adott formában nem találhatók (kivéve egy, a T-Online szolgáltatással kapcsolatos találatot) és
(c) betű szerint tételesen összehasonlítva a panaszosok által hivatkozott kereskedelmi nevekkel, azoktól eltérőek. Kiemelte továbbá, hogy a kért domain nevekhez hasonló jellegű upc-web.hu domain név igénylésével kapcsolatban annak jogosultja nem emelt kifogást.

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy
b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
c) megtévesztő.

A TT álláspontja szerint mindhárom fenti domain név előtagja egy-egy Magyarországon közismert kereskedelmi név, amely nevek egyúttal jó hírnevet élvező szóvédjegyek is. A TT hozzáteszi, hogy a tcom-web.hu ügyben adott esetben csekély jelentőségű a delegálni kért domain név előtagjának írásmódja és a T-Com név közötti eltérés. A delegálni kért nevek „-web” utótagja a TT véleménye szerint a domain nevek esetében kevésbé hangsúlyos, mert az éppen az internetes (webes) megjelenésre vonatkozó és szokásos utalás. Továbbá, a domain név egyik elsődleges funkciója az ilyen webes megjelenés azonosításának és hozzáférhetőségének biztosítása – jogszerűen és megtévesztés nélkül.

Az igénylő által felhozott ellenérvekkel kapcsolatban a TT megjegyzi, hogy
(a) a védjegyoltalom nem kizárólag a szó szerint egyező, hanem a hasonló megjelölésekre, kifejezésekre is kiterjed – jó hírnevű védjegyeknél a védjegylajstromozáskor megjelölt áruosztályokon túlmenően is;

(b) a tervezett domain névre vonatkozó szó szerinti internetes keresés nem ad valós képet az adott kifejezés használatáról, ismertségéről;

(c) a vitatott kifejezések betű szerinti, tételes statisztikai összehasonlítása önmagában alkalmatlan az összetéveszthetőség megítélésére;

(d) önmagában az a tény, hogy egy adott jogosult nem lépett fel egy hasonló jellegű domain delegálásakor, nem igazolja az adott domain név használatának szabályszerűségét és különösen nem jelenti akadályát más jogosultak fellépésének hasonló ügyekben.

A fentiek alapján a TT álláspontja szerint a tárgybani domain nevek Szabó Tibor kérelmező számára nem delegálhatók, mert azok általa történő használata gyaníthatóan jogellenes és egyúttal megtévesztő lenne.

Forrás: ISZT TT hivatalos honlap

menu
menu