A Nyilvántartó döntését bírálta felül a TT

A Nyilvántartó döntését bírálta felül a TT

Az ISZT Tanácsadó Testület a cash-flow domain ügyében hozott elutasító döntést bírálta felül az ISZT Tanácsadó Testület.

A cash-flow.hu domain nevet Dr. Arutyunjan Alex (továbbiakban „Igénylő”) igényelte prioritás nélkül 2010. május 18. napján. Az igénylést az Internet Szolgáltatók Tanácsa (továbbiakban „Nyilvántartó”) a hatályos Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2.a illetve a 2.2.2.c pontjaiba ütközőnek találta, figyelemmel arra, hogy az igényelt domain névre több védjegy is érvényben van. Nyilvántartó kifogásában hivatkozott a 133271, illetve 179578 számú magyar lajstromszámú, illetve 001317197, 000000703, valamint 002753101 lajstromszámú Közösségi védjegyekre.
Igénylő a 2010. június 11. napján kelt válaszlevelében Nyilvántartó álláspontjával szemben kifejtette, hogy véleménye szerint a „cashflow”, „cash flow” és „cash-flow” tulajdonképpen „három írásformája ugyanannak az általánosan elterjedt pénzügyi fogalomnak, tehát, ha része egy védjegynek, ez akkor sem jelent kizárólagos használati jogot”. Igénylő hivatkozott továbbá válaszlevelében az Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) közösségi védjegy nyilvántartására, amely szerint a „cash-flow” kifejezés több mint tíz védjegynek képezi részét a kifejezés mindhárom írásformáját figyelembe véve. Igénylő kifejtette továbbá, hogy a hivatkozott védjegyek közül egyik sem tartalmaz kötőjelet, ellentétben az általa igényelt „cash-flow.hu” domainnel. Igénylő végezetül kifejtette, hogy az igényelt domaint magánszemélyként, nem gazdasági célra kívánja bejegyeztetni – a konkrét felhasználást nem jelölte meg.
A Tanácsadó Testület eljárása során azt vizsgálta, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat alapján gyaníthatóan jogellenes-e vagy megtévesztő-e a vitatott domain név annak jelentéstartalmára, illetve használatára nézve, továbbá, hogy mennyiben sértené a delegálás a Nyilvántartó által hivatkozott védjegyek jogosultjainak jogait.
Az 1997. évi XI. törvény („Védjegytörvény”) 12.§-a alapján a védjegyjogosult a kizárólagos használati jog alapján bárkivel szemben felléphet aki engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében használ
„a) a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplőkkel;
b) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; vagy
c) a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplőkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történő használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét.”

A Tanácsadó Testület 7/2000 (V. 31.) számú Elvi Állásfoglalás kimondja, hogy ha a más védjegyével ütköző domain igénylése a körülmények alapján nyilvánvalóan párosul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándékkal, a regisztrátornak a delegálást meg kell tagadnia. A regisztrátort azonban a delegálás visszautasításának kötelezettsége csak a „gyanúra” nyilvánvalóan okot szolgáltató esetekben terheli.
Jelen esetben a „cash-flow.hu” domain igénylése körében nem vélelmezhető egyértelműen, hogy a Igénylő a domaint gazdasági tevékenység körében kívánná felhasználni, így a védjegybitorlás gyanúja nem állapítható meg. A Tanácsadó Testület azonban megjegyzi, hogy a „cash-flow” kifejezés elsősorban pénzügyi tevékenységre utal, így annak nem gazdasági tevékenység körében történő felhasználása jelenleg nem határozható meg pontosan, azonban a Tanácsadó Testületnek az ügyben felmerült adatok alapján nincs konkrét oka vélelmezni, hogy Igénylő a domaint visszaélésszerűen és nyilatkozatával ellentétben mégis gazdasági tevékenysége körében kívánja használni.
A jelen ügyben a TT vizsgálta továbbá azt is, hogy az igénylés, illetőleg annak teljesítése sértheti-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény („Tpvt.”) 2. ill. 6. §-ban foglaltakat, illetőleg a névhasználat eredményezhetne-e megtévesztő helyzetet. A Tpvt. 2. §-a általános jelleggel mondja ki, hogy tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően folytatni. A Tpvt. a jellegbitorlás tilalmára vonatkozó 6. §-nak értelmében tilos az árut, szolgáltatást a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredetmegjelölést is – vagy elnevezéssel előállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzőt használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni.
Összhangban a védjegybitorlással kapcsolatban fentebb kifejtettekre, jelen esetben a gazdasági tevékenység, illetve a gazdasági célú hasznosítás megállapíthatóságának hiánya miatt, a Tptv. szerinti jellegbitorlás sem gyanítható, így a domain delegálásnak erre hivatkozással sincsen akadálya. A Tanácsadó Testület azonban megjegyzi: mivel Igénylő nem jelölte meg, hogy magánszemélyként milyen nem gazdasági célra kívánja használni az igényelt domaint, a gazdasági körben való felhasználás hiánya csak Igénylő általánosságban megfogalmazott nyilatkozata alapján állapítható meg – ellenkező adat azonban nem merült fel az ügyben.

A Tanácsadó Testület a fentiekből következően nem vizsgálta részletesen, hogy a Nyilvántartó által megjelölt védjegyek tekintetében a „cash-flow.hu” domain delegálását követő használata gazdasági tevékenység körében milyen feltétellel valósítana meg védjegybitorlást. Az Igénylő esetében ugyanis a gazdasági tevékenység, mint a védjegybitorlás előfeltétele nem valósul meg az ügy eddigi adatai alapján.

A Tanácsadó Testület azonban meg kívánja jegyezni, hogy a Magyar Szabadalmi Hivatal online védjegy-adatbázisában „cash-flow” szóvédjegy jelenleg nem szerepel a kifejezés jelentése alapján releváns „Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek, ingatlanügyletek” (36. számú) osztályban. A Tanácsadó Testület felhívja a figyelmet arra is, hogy ebben az osztályban a „cash-flow” kifejezés feltehetően leíró jellegűnek minősülne a Védjegytörvény 2.§-a alapján, mivel nem alkalmas megkülönböztetésre, így ezen abszolút ok miatt feltehetően eleve kizárt az oltalomból.
A Tanácsadó Testület jelen ügyben sem jogszabályba sem pedig a Domainregisztrációs Szabályzatba foglalt okot nem lát az igénylés elutasítására, így a TT álláspontja szerint Igénylő által általánosságban megfogalmazott magáncélú felhasználás jelenleg vélelmezhetően nem valósít meg olyan tényállást, amely alapján a domain név delegálását meg kellene tagadni, ezért álláspontja szerint az igény teljesíthető.
A TT ugyanakkor felhívja Igénylő figyelmét arra, hogy a vonatkozó jogszabályok és a Domainregisztrációs szabályzat 2.3. alpontja értelmében felelősséggel tartozik a domain-használat jogszerűségéért és a domain név használattal harmadik személynek okozott kárért. A TT felhívja Igénylő figyelmét, hogy a domain név használata során tartózkodjon az olyan magatartástól, amely más védjegyével vagy kereskedelmi nevével való összetéveszthetőséget eredményezne, illetőleg tartózkodjon a Domainregisztrációs szabályzat rendelkezéseinek megsértésétől. Ezzel összefüggésben a Tanácsadó Testület kiemeli, hogy a domain név gazdasági tevékenység keretében történő jövőbeli használata védjegybitorlást valósíthat meg, amely a domain név delegálás visszavonását, törlését vonhatja maga után. Így különösen a Domainregisztrációs Szabályzat 10.1.3 pontja alapján a domain delegálását követően egy meghatározott domain névnek a panaszolt domain-használótól történő visszavonását illetve átruházását az, akinek ehhez jogos érdeke fűződik az Alternatív Vitarendező Fórumhoz előterjesztett, az eljárási szabályzatban foglaltaknak megfelelő kérelemmel kezdeményezheti.

Különösképpen fennáll a Nyilvántartó Domainregisztrációs Szabályzat szerinti felfüggesztési és a visszavonási kötelezettsége ún. domain kalózkodás esetén, vagyis akkor, ha a jóhírnevű védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét olyan módon kívánják sérteni vagy tisztességtelenül kihasználni a gazdasági tevékenység körében, hogy a védjeggyel egyező vagy összetéveszthető domainnév használatának megszüntetését, a domain névről való lemondást vagy annak átruházását a védjegyjogosult vagy más által fizetendő ellenértékétől teszik függővé. A Tanácsadó Testület 6/2000. (V. 24.) Elvi Állásfoglalásának 2.7. pontja szerint a domain-kereskedelem gazdasági-piaci tevékenységként értékelendő, melynek célja, hogy a már megszerzett domain névhasználati jog átengedésével haszonra, anyagi előnyre tegyenek szert. Ezen tevékenység azonban csak a jogszerűség keretei között (azaz mások jogainak sérelme nélkül) elfogadható.

Az utóbbi két bekezdésben említettek azonban a jelen ügyben nem állapíthatók meg és nem is gyaníthatók – legalábbis a jelen Tanácsadó Testületi eljárás idején.

A cash-flow.hu domain delegálására vonatkozó igény Dr. Arutyunjan Alex számára teljesíthető.

menu
menu