A Minisztérium ellen foglalt állást a TT

A Minisztérium ellen foglalt állást a TT

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa mellett működő Tanácsadó Testület tegnapi ülésnapján a Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium és a Deutsche Telekom AG panaszát utasította el.

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa mellett működő Tanácsadó Testület (TT) a május 8-án megtartott ülésnapján két domain ügyét tűzte napirendjére.

Újabb "t-" ügy

A t-haz.hu domainre Tikk László nyújtott be elsőként delegálási igényt, a kérelem ellen a Deutsche Telekom AG németországi cég emelt kifogást. A panaszos által felkért jogi iroda a beadványban előadta, hogy a domain névként igényelt kifejezés megtévesztően hasonlít a társaság 864483 nemzetközi lajstromszámú T-HAUS szóvédjegyre. Álláspontja szerint a vitatott név használata védjegybitorlást valósít meg, ezért a domain név delegálása gyaníthatóan jogellenes és megtévesztő. Az eltérő nyelvű szavak hasonlósága körében hivatkozott a Fővárosi Bíróság (részben) azonos tárgyú kedvező ítéleteire. Továbbá kifejtette, hogy nézete szerint domain név gyanítható jogellenessége körében nem a vizsgálható a névválasztás mögöttes indoka, tekintettel arra, hogy a védjegybitorlás megvalósítása objektív kategória. Állításainak igazolására a hivatkozott nemzetközi védjegy magyarországi bejelentésének lenyomatát csatolta.
Kérelmező nyilatkozatában előadta, hogy a domain nevet vezetéknevének első betűjéből és a ház magyar szó ékezet nélküli változatából hozta létre. A domain név tagja a kérelmező által használt „t-„ domain családnak. A Vt. 15. §-ban foglaltakra hivatkozással azzal érvelt, hogy a nevezett domain név kizárólagos jogokat nem sérthet, tekintettel arra, hogy a megnevezés olyan megjelölés amely a név alatt nyújtott szolgáltatás rendeltetésének jelzésére szükséges. Kifejtette továbbá, hogy a „haz” névelem az ingatlan ügyletekkel kapcsolatos szolgáltatások körében nem bír megkülönböztető képességgel, leíró jellegű, ezért véleménye szerint a védjegybitorlás itt nem értelmezhető. Utalt továbbá arra, hogy a „t-haz.hu” domain név alatt jellemzően kisebb, családi ház típusú ingatlanokat kíván bemutatni, hasonlóan a szintén általa üzemeltetett t-building.hu cím alatt megjelenő portálhoz, ahol ipari célra szolgáló ingatlanokkal foglalkozik. Előadta, hogy a támadott domain név korábban már használatban volt, amit a Deutsche Telekom AG nem kifogásolt. Hangsúlyozta továbbá, hogy a „T-HAUS” megjelölés hazánkban még nem áll oltalom alatt, a nemzetközi kiterjesztés regisztrációja folyamatban van, ezért kizárólagos használati jogokkal nem rendelkezik. Megemlítette, hogy a kifogást tevő eddigiekben nem élt a védjegyéhez kapcsolódó lehetőségekkel, sem a t-haus.eu, sem a t-haus.de domain nevek nincsenek a tulajdonában. Ennek igazolására beadványához csatolta a domainek bejegyzésének adatait. A kérelmező domain név delegálás iránti kérelmét változatlanul fenntartotta.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a T-HAUS nemzetközi megjelölés magyarországi védjegy regisztrációja folyamatban van.

A TT álláspontja szerint a név nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet, és ugyancsak nem tekinthető megtévesztőnek. Ennek megítélésében a Tanácsadó Testület az igénylő nyilatkozatára hagyatkozik, amely szerint a delegált nevet ingatlanokkal kapcsolatos információkat tartalmazó honlap azonosítására kívánja felhasználni. Az igénylő nem versenytársa a panaszosnak.

A Tanácsadó Testület a jogellenességet elsősorban a Védjegytörvény szempontjából vizsgálta. A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Deutsche Telekom A.G. nem rendelkezik a vitatott domain név vonatkozásában Magyarországon védjegyoltalommal, továbbá hogy a felhozott T-HAUS megjelölés nem tekinthető közismertnek sem. E vonatkozásban ezért nem állapított meg a Tanácsadó Testület jogellenességet.

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület nem talált az elutasításra okot adó körülményt, azonban felhívta a regisztrátort, hogy tájékoztassa igénylőt arról, hogy az igényelt domain gazdasági tevékenység körében való használata (a védjegyek árujegyzékét is figyelembe véve), beleértve a domain eladásra való felkínálását, védjegybitorlást valósíthat meg, és így a delegálás visszavonásával járhat.

"Állami szervek sem kaphatnak automatikus prioritást"

A TT által tárgyalt második ügy a ciszok.hu azonosító ügye volt.

Az Európa Ház Egyesület civil szervezet 2006. március 24-én igényelte a ciszok.hu domain nevet. Az igénylés ellen az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium („Minisztérium”) nyújtott be kifogást 2006. április 4-én. Kifogásában a Minisztérium arra hivatkozott, hogy egyik szervezeti egysége, a Civil Kapcsolatok főosztálya is regisztrálni kívánja a ciszok.hu domain nevet. Álláspontja szerint az Európa Ház Egyesület Civil Szervezet jogosulatlanul tart igényt a „ciszok” kifejezésre, mert a Civil Kapcsolatok főosztálya üzemelteti a Civil Szolgáltató Központok hálózatát, amelynek elnevezése „CISZOK”, és ilyen néven kiadványt is jelentetett meg a Minisztérium. A mozaikszó használatának igazolására a Minisztérium hivatkozott a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII törvény 1. sz. mellékletének XXIV. Fejezetére.

Az Európa Ház Egyesület levelet küldött a TT-hez, amelyben a TT eljárása felől érdeklődött és kérdéseket tett fel a TT részére. A TT e tekintetben megjegyzi, hogy eljárása során a nyilvántartó és a regisztrátorok elvi kérdéseire kell választ adnia. Az Európa Ház Egyesület kérdéseinek egy részére a TT Eljárási Szabályzata ad választ, amelyet a TT jelen állásfoglalásában nem kíván részletezni, mert azok egyértelműen megválaszolhatók a Domainregisztrációs Szabályzat alapján. Ugyanakkor úgy véli, hogy az Európa Ház által feltett kérdések közül elvi jelentősége van az alábbi kérdésnek:

„Van-e automatikus prioritása államigazgatási szerveknek (pl. minisztérium) más szervezetekkel (pl. civil szervezetek) szemben domain regisztráció során?"

Későbbi beadványában az Európa Ház Egyesület nyilatkozott arról, hogy milyen céllal kívánja a ciszok.hu domain nevet üzemeltetni. E tekintetben előadta, hogy „a ciszok.hu bejegyzése lehetővé tenné az Európa Ház által nyújtott civil szolgáltatások egységes internetes elérhetőségét. Ezzel meg lehetne oldani, hogy a különböző szolgáltatásokhoz kapcsolódóan ne kelljen mindig újabb honlapokat bejegyeztetni (pl.: a Civil Kártyához kacsolódó civilkartya.hu helyett ciszok.hu/civilkartya stb.)”.

A TT szerint az Európa Ház helyesen világított rá kérdéseivel arra, hogy a jelen ügyben a TT-nek elsőként arról kell döntenie, hogy prioritást élvez-e a Minisztérium számára a ciszok mozaikszó? Amennyiben nem, abban az esetben további vizsgálata szükséges arról, hogy megtévesztő vagy jogszabályba ütköző lenne-e a ciszok.hu domain név delegálása, a Minisztériumtól eltérő személy részére.

A Delegálási Szabályzat 1.4 a) pontja kifejezetten az egyesületek, szervezetek névhasználatát rendezi. E szerint:

„Prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyek a delegálást közvetlenül a .hu közdomain alá kérik, és amelyeknél a választott domain név ):

a domain-igénylő szervezet hivatalos hatósági (közigazgatási vagy bírósági) bejegyzését igazoló dokumentumban, illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel azonos karaktersorozat”. (pl. a Napsugár Egyesület esetén napsugar.hu vagy napsugaregyesulet.hu – a szerk)

A jelen esetben azonban a Minisztérium nem a saját nevének mozaik szavát kérte delegálni, hanem, egyik főosztályának egy szolgáltatására (Civil Szolgáltatási Központok Hálózata), így a TT álláspontja szerint a „ciszok” nem tekinthető a Delegációs Szabályzat 4.1 a) pontja alapján prioritásosnak.

Ezt követően a TT azt vizsgálta, hogy prioritást alapozna-e önmagában az, hogy a Minisztériumnak van egy „Ciszok” elnevezésű kiadványa. Tekintettel arra, hogy a Delegálási Szabályzat 1.4 pontja nem tartalmazza ezt a lehetőséget, a TT álláspontja szerint a Minisztérium igénylése nem lenne prioritásosnak tekinthető.

A fentiek alapján tehát, abban az esetben, ha a Minisztérium igénylést nyújtana be a ciszok.hu domain névre, igénylését nem prioritásos eljárással lehetne csak kezelni, amely esetben elsősorban a kérelmek benyújtásának a sorrendje a döntő tényező. Ez alól kivételt képez, ha a korábban benyújtott nem prioritásos igénylés delegálása (i) jogellenes, (ii) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy (iii) megtévesztő.

A TT szerint a jelen esetben nyilvánvalóan csak a "megtévesztőség" esete merülhet fel. A „megtévesztés” fogalmát a TT általában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvény („Versenytörvény”) alapján értelmezi. A jelen esetben azonban nem adnak iránymutatást a Versenytörvény rendelkezései, mert a Minisztérium illetve az Európa Ház Egyesület ciszok.hu domain névhez kapcsolódó tevékenysége nem piaci magatartás. A TT szerint ezért az esetleges „megtévesztés” akkor merülhet fel, ha feltételezhető, hogy az Európa Ház Egyesület azért kívánja igényelni a ciszok.hu domain nevet, hogy azt a látszatot keltse, hogy tevékenysége a Minisztériumhoz kötődik.

A TT szerint az Európa Ház Egyesület kellő módon igazolta, hogy mire kívánja használni a domain nevet, és nem gyanítható az, hogy tevékenységét a Minisztérium által is használt mozaik szóval kívánná népszerűsíteni, vagy ehhez kapcsolni. A TT e tekintetben kiemeli, hogy eljárása során kizárólag a domain név delegálásnak kérdését vizsgálja.

A fentiek alapján a TT álláspontja szerint delegálható a domain név az Európa Ház Egyesület számára. A TT azonban külön felhíta azonban az egyesület figyelmét, hogy a ciszok.hu domain név használata nem válhat megtévesztővé.

menu
menu