A handpresso.hu domain vitarendezési ügye

A handpresso.hu domain vitarendezési ügye

Vitarendezési eljárás keretében rendelték el a handpesso.hu domain kezelési jogát.

A Cady-Trade '95 Kft (1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 4-8) Kérelmező által Pető Attila magánszemély Kérelmezett ellen a handpresso.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi 

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a handpresso.hu domain nevet Pető Attilától visszavonja és azt a Kérelmező Cady-Trade ’95 kft. javára átruházza.
A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

Indokolás
1. A Kérelmező álláspontja
A Kérelmező szerint a handpresso.hu domain név azonos, vagy megtévesztően hasonlít a Kérelmező által használt kereskedelmi névhez.A Cady-Trade '95 Kft. 2014. november óta a "Handpresso" termékek magyarországi forgalmazója. Álláspontja szerint “a Gyártóval történt megállapodásból fakadóan a kérelmezett honlap címének felhasználására kizárólagos jogosultsággal bír”. Ennek bizonyítékaként egy féloldalas angol nyelvű megállapodást csatolt, amely szerint a Handpresso SaS átadja a handpresso.hu domain nevet a Kérelmező számára.
További érvként a Kérelmező előadta, hogy jelenleg a domain olyan oldalra mutat, (http://lucaffeshop.hu/), ahol a márkához tartozó termékeket egyáltalán nem forgalmazzák. Részletes jogi érvelést a Kérelmező nem adott elő, érintőlegesen utalt azonban arra, hogy álláspintja szerint a Kérelmezett nem jogosult a handpresso.hu domain használatára, illetve nem megfelelő módon használja azt, szándékosan félrevezeti a felhasználókat.
A Kérelmező a domain név átruházását is kérte.
2. Kérelmezett álláspontja
A Kérelmezett nem reagált a kérelemre.
3. A döntnök álláspontja
A döntnök elsődlegesen arra hívja fel a figyelmet, hogy az eljárási szabályzat 27. pontja szerint: a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését. 
Jelen esetben a Kérelem hiányos, egyáltalán nem tartalmaz jogi érvelést, nem tartalmaz bizonyítékot arra nézve, hogy a Kérelmező miért lenne jogosult a “handpresso.hu” használatára. A domain név használati megállapodás, amelyet a Kérelmező csatolt, egy olyan jogosultság engedményezése, amelyre az engedményező (Handpresso SaS) a megállapodás megkötésekor nem volt jogosult, hiszen a megállapodás aláírásának pillanatában a handpresso.hu domain név a Kérelmezetthez tartozott. A megállapodás szövegszerű utalása szerint a Cady-Trade ’95 Kft. köteles less átruházni a Handpresso SaS-re a domain nevet, amint a Cady-Trade ’95 és a Handpresso SaS közötti megállapodás megszűnik.
A fenti hiányos információk alapján a döntnöknek abban kellett állást foglalnia, hogy megalapozza-e a Kérelmező domainhez fűződő jogosultságát az általa csatolt megállapodás. 
(a) A Kérelmező jogosultsága
Az eljárási szabályzat 29. pont első fordulata szerint: a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult.
A Kérelmező jogosultságát nem alapozza meg az általa csatolt megállapodás, a magyar jog szerint a csatolt megállapodás érvénytelen lenne. Ugyanakkor, a döntnök nyilvános forrásokból ellenőrizte, hogy a handpresso márkanév valóban a Handpresso SaS védett elnevezése, és a Kérelmező valóban a Handpresso SaS magyarországi “regisztrált forgalmazója” . A fenti információk fényében a döntnök elfogadta a domain név használati megállapodást annak bizonyítékául, hogy a Kérelmezőnek jogos érdeke fűződik a domain név használatához.
Ugyanakkor a regisztrált forgalmazói státuszból nem állapítható meg azonban, hogy a Kérelmező kizárólagos forgalmazási jogosultsággal rendelkezik-e. Az eljárási szabályzat második fordulata szerint a kérelem megalapozottságához a kérelmezett rosszhiszeműsége is szükséges feltétel.
(b) A Kérelmezett rosszhiszeműsége
Az eljárási szabályzat rendelkezései szerint: a visszavonás második feltétele
amennyiben:▪ a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy▪ b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.
Mivel a Kérelmezett nem adott elő védekezést, a döntnök nem tudta vizsgálni, hogy Kérelmezettnek fűződött-e jogi érdeke a domain név igényléséhez. E vonatkozásban a nyilatkozat hiányát a döntnök a Kérelmező terhére értékelte.
A döntnök megállapította, hogy a handpresso.hu oldalon valóban nem történik “handpresso” termékek értékesítése, épp ellenkezőleg, különböző márkájú kávék forgalmazása a weboldal célja. A Kérelmezett magánszemélyként igényelte a domain nevet, a webshop azonban egyértelműen piaci magatartást valósít meg. A honlap üzemeltetője a Kávésbolt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., míg kapcsolattartóként a Kérelmező magánszemély került feltüntetésre. A Kérelmező egyben a Kávésbolt Kft. ügyvezetője és egyszemélyes tulajdonosa is.
A döntnök álláspontja szerint, bár a Kérelmezett magánszemélyként szerepel a domain nyilvántartartásban, a magatartását piacinak kell tekinteni, mert magánszemélyként egy olyan webshopot üzemeltető hazdasági társaság ügyvezetője is, amely a Kérelmezőnek egyértelműen a versenytársa.
Az a tény, hogy a domain név, olyan oldalra mutat, amelyen a “handpresso” termékeket nem árusítják, egyértelműen piac zavaró hatású lehet. Kérelmezett, és a Kávésbolt Kft. magatartása megtévesztő lehet, azt a látszatot keltheti, mintha a Handpresso SaS hivatalos forgalmazói lennének. Annak ellenére, hogy a Kérelmező nem adta elő jogi érvelésként a piaczavaró hatás kérdéskörét, a döntnök álláspontja szerint a Handpresso SaS piaci ismertségének kihasználásával a Kérelmezett látogatókat szerez, akár vásárlókat is. Ez a magatartás egyértelműen rosszhiszeműnek minősíthető a DRSZ szerint, a piaczavaró hatás megállapítható.
Mivel a Handpresso SaS félreértelmezhetetlen nyilatkozatot tett a “domain név használati megállapodással” a tekintetben, hogy hozzájárul a név Kérelmező általi megállapodásához, a döntnök a fentiek szerint határozott.
Tekintettel arra, hogy a 29-31 pontok együttes feltételei fennállnak, a döntnök a kérelem elfogadásáról határozott.
A domain név átruházhatósága körében a “domain használati megállapodást” a döntnök tartalma szerint értékelte: azaz bár jogi értelemben nem minősíthető átruházási / engedményezési nyilatkozatnak, értékelhető úgy, mint a név használatához történő hozzájárulás. Felhívja azonban a döntnök a Kérelmező figyelmét, hogy az átruházás megtörténtéhez szabályszerű igénylést kell csatolnia, amelyhez friss, a jogosult általi hozzájáruló nyilatkozatot is kell csatolnia. Ennek hiányában az átruházás – formai szabályok miatt – nem teljesíthető.
A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa azt végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.
Dr. Soós Andrea Döntnök

menu
menu