TT döntés mylink.hu ügyben

TT döntés mylink.hu ügyben

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa mellett működő Tanácsadó Testület 2007. február 5-én megtartott ülésnapján az mylink.hu domain ügyében foglalt állást.

A panaszos mylink Műszaki Tanácsadó és Kereskedelmi Betéti Társaság (a továbbiakban: mylink Bt.) regisztrátora igényelte a Tanácsadó Testület eljárását.

A Nyilvántartó a mylink.hu domain vonatkozásában 2006. október 27-én vette nyilvántartásba a Profi-Média Kft. igénylő nem prioritásos igényét. A mylink Bt. prioritásos igénylésének nyilvántartásba vétele 2006. november 10-én történt; ezt megelőzően került sor a mylink Bt. bejegyzésére a cégnyilvántartásba 2006. november 3-án (Cg. szám: 13 06058286 alatt első neve: mylink.hu Műszaki Tanácsadó és Kereskedelmi Betéti Társaság, majd: mylink Műszaki Tanácsadó és Kereskedelmi Betéti Társaság). A társasági szerződés kelte 2006. október 30.

A Nyilvántartó a mylink Bt. prioritásos igénylését nem teljesítette arra hivatkozással, hogy „a prioritás alapja […] a nem prioritásos igény nyilvántartásba vételét nem előzi meg, ezért a nyilvántartásba vétel szerinti sorrendben történő teljesítés alóli kivétel nem alkalmazható.”

Ezt követően kérte a mylink Bt. a TT eljárását. Álláspontja szerint „a mylink.hu domain bejegyeztetéséhez joga vagy jogos érdeke fűződik”. A panaszos hivatkozott az Európai Bizottság 874/2004. sz. rendeletének 21. cikkére is.

A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 1.3.2. pontja szerint „[a]z egyes igények teljesítése általában azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik. Kivétel, hogy a nem prioritásos igény teljesítését más, ugyanazon domain névre vonatkozó, de később nyilvántartásba vett igény teljesítése megelőzi, ha ez utóbbi igény

a) prioritásos eljárással kerül feldolgozásra és
b) a prioritás alapja a nem prioritásos igény nyilvántartásba vételét megelőző és
c) nyilvántartásba vétele a prioritással nem rendelkező igény nyilvántartásba vételét követő 14. nap végéig megtörtént.”

A fentiek alapján megállapítható, hogy a mylink Bt. igénylése a Szabályzat 1.3.2. pontjának b) alpontjában foglalt követelménynek nem felel meg, mivel a prioritás alapja nem előzi meg a Profi-Média Kft. igénylésének nyilvántartásba vételét.

A Testület vizsgálta azt is, teljesíthető-e a Profi-Média Kft. igénylése. A panaszos az igénylő rosszhiszeműségére vonatkozóan a fenti EK jogszabályhelyre hivatkozáson túl konkrét állítást nem fogalmazott meg és arra utaló adat a TT-nek sem állt rendelkezésére a jelen ügyben. A TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem minősülhet megtévesztőnek a Profi-Média Kft. igénylése arra tekintettel, hogy az igénylés benyújtásakor a panaszos gazdasági társaság még nem létezett, ezért a domain a Profi-Média Kft. számára delegálandó.

menu
menu