Regisztráljon domain nevet!

Részletes keresés Hogyan válasszunk domaint?

Döntött az infomediátor

A florflorance.hu domain ügyében hozott határozott az infomediátor.

A dr. Halász Bálint ügyvéd ( Knight Bird & Bird Iroda, 1054 Budapest, Szabadság tér 14.) által képviselt Lakat Andrea egyéni vállalkozó (2510 Dorog, Schiller utca 31., telephely: 2500 Esztergom, Lőrinc utca 6.) mint kér elmező (a továbbiakban: „Kérelmező”) által Tücsök György egyéni vállalkozó (2500 Esztergom, Arany János utca 1.), mint kérelmezett (a továbbiakban: „Kérelmezett”) ellen a florflorance.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban az egyszemélyes tanácsban eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi
D Ö N T É S T:
A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező által a florflorance.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaposnak találja, és a kérelemnek megfelelően azt Tücsök György egyéni vállalkozó Kérelmezettől visszavonja, és elrendeli annak átruházását a Lakat Andrea egyéni vállalkozó Kérelmezőre.
A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat 7.2. pontjára figyelemmel a domain név átruházása e döntés alapján is csak akkor történhet meg, ha a domain használatára jogot szerző megfelel a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. pont a)-c) bekezdéseiben írt feltételeknek.
Indokolás
1. Kérelmező kérelme és annak indokai
1.1. Kérelmező képviseletében eljárva a dr. Halász Bálint ügyvéd (Knight Bird & Bird Iroda) elektronikus úton terjesztette elő iratcsatolással ellátott kérelmét a Regisztrációs Döntnök eljárásának megindítására, és kérte a florflorance.hu domain név átruházását a Kérelmezettől a Kérelmezőre.
1.2. A kérelem indokaként Kérelmező előadta, hogy a "Flor Florance" név használatára a Kérelmező a magyar jogszabályok alapján jogosult, mert az a Kérelmező kereskedelmi neve (brandje). A kérelmezett Domain Név azonos (de legalábbis összetéveszthető) ezzel a kereskedelmi névvel, hiszen a Domain Név a két szó közötti szóköz kivételével azonos a "Flor Florance" névvel. 
1.3. Kérelmező az esztergomi „Flor Florance” fényképész stúdió tulajdonosa és működtetője, amely stúdió természetben a 2500 Esztergom, Lőrinc utca 6. alatt található. A Kérelmező egyéni vállalkozói tevékenységét 2014. május 13. napján kezdte meg, főtevékenysége: „Egyéb alkotóművészeti tevékenység m.n.s.", melyet telephelyén (2500 Esztergom, Lőrinc utca 6.) végez. Ennek alátámasztására csatolta az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által a Kérelmező részére kiállított, 2014. május 27. napján kelt igazolást a kereskedelmi tevékenységvégzés feltételeinek teljesítéséről. Kérelmező a kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés tételi kötelezettségének 2014. május 21. napján eleget tett, melyet kérelméhez bizonyítékként ugyancsak csatolt. Kérelmező „Flor Florance” néven 2014. júniusában nyitotta meg fényképész stúdióját Esztergomban, és azt azóta is e (kereskedelmi) név, azaz brand alatt működteti. 
1.4. Kérelmező főtevékenysége „Egyéb alkotóművészeti tevékenységként” fényképészeti szolgáltatások nyújtása, de tevékenységi körei között megtalálható az egyéb textil-kiskereskedelem, egyéb ruházati kiskereskedelem, óra-, ékszer-kiskereskedelem, illetve egyéb számítástechnikai tevékenység is. 
1.5. A Kérelmezett a Domain Nevet 2015. július 31-én jegyeztette be, tehát mintegy két hónappal azt követően, hogy a Kérelmező "Flor Florance" név alatt megkezdte vállalkozói tevékenységét, tehát jóval azt követően jegyeztette be, hogy tudomást szerzett arról, hogy a Kérelmező "Flor Florance" név alatt tevékenykedik, a Kérelmezett vállalkozásának székhelyétől mintegy 300 méterre lévő telephelyen. A Kérelmező a Kérelmezett jogsértő magatartása miatt arra kényszerült, hogy az interneten „Flor Florance” brandjét a „Photography” kiegészítéssel használja, ennek megfelelően regisztráltatta és használja a florflorancephotography.hu és florflorancephotography.com domain neveket, illetve a „Flor Florance Photography” Facebook felhasználói fiókot.
1.6. A Kérelmező előadta továbbá, hogy befektetéseket eszközölt a „Flor Florance” brand, illetve az ez alatt nyújtott fényképészeti szolgáltatások népszerűsítése érdekében, melyek alátámasztására relkámanyagokat csatolt. Előadta, hogy ezen erőfeszítései és befektetései eredményeképpen a „Flor Florance” brand a fogyasztók, az üzletfelek és a versenytársak széles körében ismertté vált, így arról egyértelműen a Kérelmezőt, illetve annak szolgáltatásait ismerik fel.
1.7. A Kérelmező előadta továbbá, hogy a kérelmezett domain név használatára az alábbi magyar jogszabályok alapján jogosult: 
1.7.1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 2:42. §-a szerint a személyhez fűződő jogokat – melyek a jogi személyeket is megilletik – mindenki köteles tiszteletben tartani. A "Flor Florance" név a Kérelmező kereskedelmi neve (brandje). A Ptk. 2:43. § f) pontja alapján a személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen a névviseléshez való jog megsértése. A Ptk. 2:51. § a Kérelmező részére – többek között névviselési jogának sérelme esetére – biztosítja, hogy a jogsértés ténye alapján követelhesse többek között a jogsértés abbahagyását és a Kérelmezett eltiltását a további jogsértéstől; a Kérelmezett adjon megfelelő elégtételt, és ennek biztosítson saját költségén megfelelő nyilvánosságot; és a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását. A Kérelmező álláspontja szerint jelen esetben a jogsértés abbahagyásának és a sérelmes helyzet megszüntetésének egyik megoldása a Domain Név Kérelmezőre való átruházásának elrendelése.
1.7.2. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény („Tpvt.”) általánosságban tiltja gazdasági tevékenység tisztességtelen folytatását. A Tpvt. generálkauzulája (2. §) alapján tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a megrendelők, vevők, igénybevevők és felhasználók (a továbbiakban együtt: üzletfelek), illetve a versenytársak törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően – folytatni. A Tpvt. 6. §-a szerint tilos valamely forgalomképes ingó dolgot (a továbbiakban: termék) vagy szolgáltatást a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredetmegjelölést is – vagy elnevezéssel előállítani, forgalmazni vagy reklámozni, továbbá olyan nevet, árujelzőt vagy egyéb megjelölést használni, amelyről a versenytársat, illetve annak termékét, szolgáltatását szokták felismerni. A Tpvt. 8. §-a továbbá kifejezetten tiltja az üzletfelek megtévesztését is. A "Flor Florance" név a Kérelmező kereskedelmi neve (brandje), arról a Kérelmezőt, illetve annak szolgáltatását szokták felismerni, következésképpen az a Tptv. 6. §-a alapján is védelmet élvez. 
1.8. A Kérelmező csatolta a Kérelmezett e-mail levelezését, amelyben az megerősítette, hogy mindketten fényképezéssel foglalkoznak, azonban míg Kérelmezett „cégeknek”, addig Kérelmező „magánszemélyeknek” nyújt fényképészeti szolgáltatást. A Kérelmező ezen állítást vitatta, és hivatkozott arra is hogy ezen különbség ellenére, - még ha az fennállna is – Kérelmező és Kérelmezett versenytársak. Álláspontja szerint ezt igazolja az a tény is, hogy a Kérelmezett a Domain Nevet regisztráltatta, majd a saját honlapjára irányította át.
1.9. Kérelmező a kérelem jogalapjaként kifejtette, hogy a Kérelmezett a használatában lévő, kérelmezett domain nevet rosszhiszeműen igényelte gazdasági tevékenysége során. E tekintetben a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának (RDESZ) 31. pontja a) pontjára hivatkozott, mivel álláspontja szerint Kérelmezett a kérelmezett domain nevet egyértelműen rosszhiszeműen használja. Az RDESZ 31. pont a) bekezdése szerint a Kérelmezett Domain Név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműsége különösen abban az esetben bizonyítható, ha a körülmények arra utalnak, hogy Kérelmezett a Domain Nevet elsősorban azzal a céllal igényelte, hogy az adott Domain Név használatára jogosult személynek ellenérték fejében azokat átruházza, vagy azok használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsa.
1.9.1. Kérelmező hivatkozott a Kérelem mellékleteként csatolt e-mailre, amely igazolja, hogy a Kérelmezett a Domain Nevet 60.000 Ft + Áfa ellenérték fejében ajánlotta fel a Kérelmező részére, továbbá, hogy „bérletre” is tett ajánlatot (2000 Ft+áfa/hónap).
1.9.2. Kérelmező hivatkozott az RDESZ 29. b. pontjára és DRSZ 10.3. bb.) pont második fordulatára; valamint arra, hogy a kérelméhez csatolt bizonyítékok alapján nem kétséges, hogy Kérelmezett a Domain Nevet rosszhiszeműen, szándékosan arra használja fel, hogy az adott Domain Név használatára jogosult személynek, azaz a Kérelmezőnek ellenérték fejében azt átruházza, vagy annak használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsa (ESZ 31. pont a) bekezdés).
1.9.3. Kérelmező a hivatkozott e-mail melléklettel igazolta, hogy a Domain Név használati jogáról a Kérelmezett a Kérelmező felhívása ellenére sem mondott le, továbbá, hogy azt korábban saját honlapjára irányította át. Erre figyelemmel hivatkozott arra, hogy a RDESZ31 (ba) és (c)-(d) pontjai alapján is megállapítható a Kérelmezett rosszhiszeműsége. 
1.10. Kérelmező hivatkozott a Regisztrációs Döntnök számos korábbi esetben hozott döntésére, amelyekben rámutatott, hogy egy domain névértékesítésre való felajánlása, történjen az akár e-mailben, akár honlapon, egyértelműen rosszhiszemű magatartás és ezért ilyen esetben a kérelemnek helyt kell adni és a domain nevet át kell ruházni a kérelmezőre. 
Előadta, hogy az RDESZ 29. pontja és a DRSZ 10.3 pontja alapján ahhoz, hogy a Kérelemnek a tisztelt Regisztrációs Döntnök helyt adjon, önmagában elegendő annak igazolása, hogy a Kérelmezett a Domain Nevet rosszhiszeműen használja fel (RDESZ 29. b) pont és DRSZ 10.3 bb) pont második fordulat). Rögzítette továbbá, hogy bár álláspontja szerint nem szükséges további feltételek igazolása, mégis az általa előadottak és különösen az a tény, hogy a Kérelmezett a Domain Nevet azt követően regisztráltatta, hogy tudomást szerzett arról, hogy a Kérelmező "Flor Florance" név alatt megkezdte tevékenységét, igazolja azt, hogy a Kérelmezett Domain Nevet rosszhiszeműen is igényelte. 
A teljesség kedvéért rögzítette továbbá hogy az alternatív vitarendezési eljárás másik vagylagos feltétele, azaz az, hogy a Kérelmezett a Domain Nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne (ESZ 29. a) pont és DRSZ 10.3 ba) pont), is fennáll jelen esetben.
Fentiek alapján Kérelmező kérelmében a kérelmezett domain név átruházását kérte Kérelmezettől Kérelmezőre. 
2. Kérelmezett érdemi védekezése
2.1. Regisztrációs Döntnök a kérelmet a RDESZ 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. A Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről az elektronikus visszaigazolás megérkezett.
2.2. Kérelmező kérelmére a Kérelmezett részletes érdemi védekezést terjesztett elő, és tartalma szerint a kérelem elutasítását kérte, az abban foglaltakat vitatta.
2.3. Kérelmezett előadta, a Kérelmező által csatolt iratok azt támasztják alá, hogy Kérelmező és Kérelmezett tevékenysége eltér. Ennek okát abban jelölte meg, hogy a Fényképészeti tevékenység TEÁOR kódja 7420 (egyébként OKJ végzettséghez kötött). Álláspontja szerint a Kérelmező főtevékenységi körébe (TEÁOR 9003) a Fényképészeti tevékenység nem tartozik bele a hatályos TEÁOR előírások szerint, melyből – álláspontja szerint – az következik, hogy nincs versenyhelyzetben a Kérelmezővel. 
2.4. Hivatkozott arra, hogy a Kérelmező által becsatolt melléklet – reklámanyagok - szerint a Fényképészeti tevékenységet Kniezl Flóra végzi, aki az eljárásban nem vesz részt. 
2.5. Kérelmezett előadta, hogy a florflorance.hu domain nevet nem használja, s visszautasította a Kérelmezett állítását a domain név lefoglalásával kapcsolatos továbbértékesítési céljai tekintetében. 
2.6. Előadta, hogy hivatásszerűen fényképészeti tevékenységet végez melynek körében témáit, sorozatait el is nevezi. Flor Florance nevű fotósorozat készítését is tervbe vette, amivel a jelen eljárás miatt még nem foglalkozott. A sorozatról elképzeléseim és vázlataim vannak, de ezeket arra hivatkozással nem csatolta bizonyítékként, hogy az nem tárgya a jelen eljárásnak. Hivatkozott továbbá arra, hogy az általa regisztrált .hu és a .com regisztráció is más-más célt fog szolgálni.
2.7. Hivatkozott arra, hogy a Kérelmező azon felszólítására, hogy a domain nevet neki adja át ő erre hajlandóságot mutatott, a sajt maga által kínált feltételek mellett. Rögzítette azonban, hogy amennyiben Kérelmezett az általa kínált feltételekkel ezeket domain nevet nem veszi tőle át, úgy a Flor Flroance nevű művészi fotósorozatot elkészíti a következő években és a honlapokon közzéteszi. 
2.8. Hivatkozott továbbá arra is, hogy álláspontja szerint egy művészi és minőségi fotósorozat közzététele a vásárlókat kifejezetten pozitívan téveszteném meg, tehát a fotósorozat sikeressége az Kérelmező brandjét erősítené. 
2.9. Hivatkozott arra is, hogy Kérelmező jelen eljárással kapcsolatos költségei (jelen eljárás, ügyvédi költség, stb.) magasabbak, mint amennyiért én a domaint átadtam volna neki. 
2.10. Mindezek alapján Kérelmezett rögzítette, hogy álláspontja szerint a kérelmezett domain Kérelmezett általi regisztrálása és használata jogszerű és nem rosszhiszemű. 
2.11. Kérte a Kérelmező kérelmének elutasítását, továbbá, hogy a domain névvel való rendelkezési joga - Kérelmező indítványára elrendelt - korlátozásának megszüntetését is, hivatkozással arra, hogy a Kérelmezett domain nevet szabályosan regisztráltatta, a domain névvel alkotóművészeti tevékenységet kíván népszerűsíteni vagy egyéb módon rendelkezni.

3. Kérelmező nyilatkozata a Kérelmezett érdemi védekezésére
3.1. Kérelmező részletes nyilatkozatot terjesztett elő a Kérelmezett Érdemi Védekezésével kapcsolatosan, kiemelve, hogy annak tartalma a Kérelmezett korábbi nyilatkozataival ellentétes. 
3.2. A Kérelmező az egymással konkuráló tevékenység körében hivatkozott a Kérelmezett saját korábbi eltérő állításaira, amelyet a Kérelmezett a 2015. november 10-i ügyvédi felszólító levélre küldött válaszában tett előadás tanúsít. Hivatkozott továbbá arra, hogy a Kérelmezett nem vitatta, hogy az e-mailt ő küldte, következésképp a Kérelmezett elismerte, hogy mindketten fényképészeti szolgáltatásokat nyújtanak, azaz ezzel azt is elismerte, hogy ő és a Kérelmező versenytársak. 
3.3. Kérelmező hivatkozott arra, hogy a konkuráló tevékenység körében a TEÁOR kódok különbözőségének relevanciája nincs továbbá hivatkozott a Kérelmezett Érdemi Védekezése végén tett kijelentésére, hogy ő is alkotóművészeti tevékenységet végez, amellyel – álláspontja szerint - maga is elismeri, hogy mindketten ugyanazt a tevékenységet (is) végzik, tehát versenytársak.
3.4. Kérelmező hivatkozott a Kérelemben már előadottak körében arra, hogy a Kérelmező főtevékenysége „Egyéb alkotóművészeti tevékenység” és ezen belül nyújt fényképészeti szolgáltatásokat. A Kérelmező a "Flor Florance" üzlet, kereskedelmi név, brand tulajdonosa és jogosultja, a gazdasági tevékenységet ő végzi. Ezen semmit sem változtat az a tény, hogy a Kérelmezett üzleti tevékenysége keretében, a "Flor Florance" brand alatt, Kniezl Flóra is közreműködik, aki egyébként a Kérelmező lánya. A "Flor Florance" brand, a Flóra keresztnévre utal, hiszen itt tulajdonképpen családi vállalkozásról van szó. Rögzítette továbbá, hogy Kniezl Flóra egyébként bejelentett munkaviszony keretében végzi a fotózást, OKJ-s fotográfus végzettséggel rendelkezik. Hivatkozik arra, hogy a csatolt reklámanyagokon is egyértelmű, hogy Kniezl Flóra a Kérelmező tevékenységi köre keretében végzi a tevékenységét. Megemlíti továbbá, hogy Kniezl Flórát egyébként ismeri a Kérelmezett is, egy fotós iskolában kezdték meg fotográfus tanulmányaikat. 
3.5. A Kérelmezett a Kérelmező által csatolt bizonyítékokat érdemben nem vitatta, nem vitatta azt sem, hogy a Kérelmezett is fényképészetei szolgáltatásokat nyújt. Következésképpen – álláspontja szerint - bizonyított, hogy a Kérelmező és a Kérelmezett versenytársak. 
3.6. Hivatkozott arra is, hogy hogy a Kérelmező és a Kérelmezett ugyanazon a földrajzi területen működnek, üzlethelyiségeik Esztergomban néhány száz méterre találhatóak meg egymástól, honlapjaik alapján is egyértelmű a versenytársi minőség, valamint a Kérelmezett is elismeri, hogy ő is végez alkotóművészeti tevékenységet. 
3.7. Kérelmező hivatkozik azon állításra, hogy a „Kérelmezett szerint a Domain Nevet nem használja”. Kiemeli, hogy a Kérelmezett ezt csak jelen időben állítja. Jelenleg valóban nem használja, azonban az ügyvédi felszólító levél kézhezvételét megelőzően a domain nevet saját a saját fényképész stúdiója, az Innomotion Studio domain név alatt elérhető honlapjára irányította át. A Kérelmező a Domain Név alatt elérhető tartalomról közjegyzői ténytanúsítványt vetett fel, és csatolt a Kérelméhez, amely ezt kétséget kizáróan igazolja. Rögzítette továbbá, hogy a Kérelmezett a múltra vonatkozó bizonyítékokat az Érdemi Védekezésben nem vitatta. 
3.8. Kérelmező cáfolja a Kérelmezett domain név lefoglalásával illetve annak továbbértékesítési szándékával kapcsolatos előadását, mégpedig a Kérelmezett által az ügyvédi felszólító levélre adott kérelemhez csatolt válaszlevéllel. Annak tartalmát Kérelmezett nem vitatta, sőt, az Érdemi Védekezésben el is ismerte: "Amikor Lakat Andrea e.v. felszólított, hogy adjam át neki a domain nevet, akkor én erre hajlandóságot mutattam. Amennyiben ő az általam kínált feltételekkel ezeket a neveket nem kívánja tőlem átvenni […]"
3.9. A Kérelmező álláspontja szerint a domain név használatához fűződő jogos érdeket Kérelmezett nem igazolt. A „Flor Florance" nevű fotósorozat készítését tervezte, de erre bizonyíthatóan megtett előkészületet nem igazolt, bizonyítékot nem csatolt, csupán a távoli jövőre vonatkozó utalásokat tett. Hivatkozott e körben arra, hogy az RDESZ 30. (a) pontja alapján a jogos érdek keretében csak és kizárólag bizonyítható előkészületek fogadhatóak el:
"RDESZ 30. Az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha: [a)] a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; […]"
3.10. Hivatkozott továbbá arra, hogy a Kérelmezett alkotóművészeti tevékenysége nem kötődök a Domain Névhez, ezt végezheti más domain név alatt is (pl. ). 
3.11. Kérelmezett saját nyilatkozata, hogy alkotóművészeti tevékenységet végez, cáfolja az Érdemi Védekezése elején található, TEÁOR kódokra vonatkozó okfejtését is, hiszen ott arra hivatkozott, hogy a Kérelmező alkotóművészeti tevékenységet végez (TEÁOR 90.03). Kérelmező álláspontja szerint ebből következően maga a Kérelmezett is elismeri, hogy mindketten ugyanazt a tevékenységet (is) végzik, ezért nem férhet kétség ahhoz, hogy a Kérelmező és a Kérelmezett versenytársak – e körben hivatkozik az RDESZ 31. c) pontjára. 
3.12. Kérelmező a domain név átruházhatóságának korlátozását továbbra is indokoltnak tartja, mert álláspontja szerint nagy az esélye, hogy a Kérelmezett a domain nevet valaki másra ruházza át (cyberflight), hogy megnehezítse az eljárást, azt hogy a Kérelmező vele szemben fellépjen. 
3.13. Fentiek alapján Kérelmező továbbra is kérte – a Kérelmező Érdemi Védekezést figyelmen kívül hagyása mellett - a kérelmezett domain részére történő átruházását.

4. A döntés szempontjából releváns szabályozási háttér
4.1. A Domainregisztrációs Szabályzat („DRSZ”) I. Fejezetének fogalom-meghatározásai szerint:- „Delegálás: A domain névvel azonosított internet domain használatba adása egy szervezetnek vagy természetes személynek egy Regisztrátor által továbbított igénylés alapján.”- „Domain-igénylő: Valamely domain delegálására igényt benyújtott szervezet vagy természetes személy. Amennyiben az általa igényelt domain számára delegálásra kerül, domain-használóvá válik.”- „Domain-használó: Szervezet vagy természetes személy, akinek számára a domain delegálásra került.”- „Kérelmező: Az, aki jogának sérelme miatt a Regisztrációs Döntnöktől kéri a domain delegálásának visszavonását vagy a részére történő átruházását.”- „Kérelmezett: Az a domain-használó, akivel szemben a Regisztrációs Döntnöktől az általa használt domain visszavonását vagy átruházását kérik.”
4.2. A DRSZ II. Fejezet 2.2.1. pontja alapján „[a] domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.”
4.3. A DRSZ II. Fejezet 2.3.2. pontja alapján „[a] domain-igénylő, illetve domain-használó köteles
a) a domain név megválasztásakor megfelelő gondosságot tanúsítani, és a választását – annak jogszerűsége szempontjából – az igénylést megelőzően ellenőrizni, 
b) a választott domain névről önként lemondani, ha a gondos eljárás ellenére is a már delegált domain név használatával más jogát sérti, 
c) a Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor helyébe lépni, ha a választott domain névvel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, illetve, ha ennek akadálya van, minden segítséget megadni részükre a követeléssel szembeni védekezésükhöz, 
d) a neki delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesíteni a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetni annak érdekében, hogy a Regisztrátort, illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje.”
4.4. A DRSZ IV. Fejezet 7.1 pontja alapján „[domain-használó] jogait új domain-igénylőre átruházhatja feltéve, hogy
a) az új domain-igénylő a delegálás Szabályzatba foglalt feltételei szerint új delegálás-igénylési és fenntartási szerződést köt valamelyik Regisztrátorral, aki ezt rögzíti a Nyilvántartásban és elindítja az új delegálási eljárást, és 
b) az új domain-igénylő az átruházást a régi domain-használó teljes bizonyító erejű okiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatának eredeti példányával a szerződést kötő Regisztrátornál igazolta, és 
c) az új delegálás nem ellentétes a Szabályzatban foglaltakkal.”
4.5. A DRSZ 7.2. pontja alapján „[bíróság] vagy az Alternatív Vitarendező Fórum dönthet a domainnek a kérelmező javára történő átruházásáról. A domain átruházása ilyen tartalmú döntés vagy határozat esetén is csak akkor történhet meg, ha az átruházás eredményeként a domain használatára jogot szerző megfelel a 7.1. pontban előírt feltételeknek.”
4.6. A DRSZ 7.3. pontja alapján „[a] domaint érintő folyamatban lévő alternatív vitarendezési vagy bírósági eljárás alatt a Nyilvántartó a domain átruházását az eljárás befejezéséig úgy korlátozza, hogy ennek időtartama alatt a domain kizárólag a kérelmező vagy a felperes javára ruházható át. A Nyilvántartó - a 8.2. pontban meghatározottak kivételével - nem ellenőrzi a folyamatban lévő eljárás tényét, azt az érdekelt fél tartozik a Nyilvántartó felé igazolni.”
4.7. A DRSZ 7.4. pontja alapján „[az] átruházási eljárás a Regisztrátornál a 7.1. a) és b.) pontokban leírtaknak megfelelő bejelentéssel kezdődik és az átruházás az új delegálás megtörténte napjával lép hatályba függetlenül az átruházó okiraton szereplő dátumtól. Amennyiben az átruházó nyilatkozat kelte, és az átruházási eljárás megindítása között a domain használó képviseletére jogosult személyében változás történik, úgy a Nyilvántartó jogosult kérni az új képviselő átruházást jóváhagyó nyilatkozatát is. A hatályba lépéssel a régi domain-használóval kötött delegálás-fenntartási szerződés automatikusan megszűnik.”
4.8. A DRSZ 10.1. pontja alapján „[a] domain-használó a domain delegálására vonatkozó igény benyújtásával, valamint a delegálás fenntartásával aláveti magát az Alternatív Vitarendező Fórum (Regisztrációs Döntnök) döntésének, amely a választott domain névvel kapcsolatos viták elbírálására az erre irányuló kérelem előterjesztése esetén a jelen Domainregisztrációs Szabályzatban, illetve a külön meghatározott szabályok (jelen esetben az RDESZ) szerint jár el.”
4.9. Az RDESZ I. 3. pontja alapján „[kérelmezett] az a domain használó, aki részére az adott domain delegálásra került.”
4.10. Az RDESZ I.4. pontja alapján „[kérelmező] az, akinek jogát vagy jogos érdekét az adott domain név Kérelmezett által történő használata sérti.”
4.11. Az RDESZ IV. 24. pontja és VI. 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök 30 munkanapon belül, a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.
4.12. Az RDESZ VI. 27. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásában és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.”
4.13. Az RDESZ VI. 28. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök döntése a kérelemnek való helyt adás esetén a kérelmezett domain visszavonását vagy annak a Kérelmező javára történő átruházását írhatja elő. Amennyiben a Kérelmező a domain név átruházását kéri, úgy azt értelemszerűen a domain név visszavonására irányuló kérelemnek is kell tekinteni. A domain név átruházása a kérelemnek helyt adó döntés esetén is csak az esetben rendelhető el, ha a Kérelmező eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzatnak az átruházással kapcsolatos előírásainak. Amennyiben a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaptalannak találja, úgy azt elutasítja.”
4.14. Az RDESZ VI. 29. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”
4.15. Az RDESZ VI. 30. pontja alapján „[az] adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy
b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.”
4.16. Az RDESZ VI. 31. pontja alapján „[a] domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy
b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy: (a) a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy(b) a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy
e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”
4.17. Az RDESZ VI. 33. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a döntést az eljárásban alkalmazott kommunikációs módon elektronikus levél formájában küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, az Adminisztratív Kapcsolattartónak, továbbá a Nyilvántartónak.”
A Regisztrációs Döntnök az eljárás során az alábbiakat állapította meg:
5. Előzetes megállapítások
5.1. Tekintettel arra, hogy a kérelmezett domain-név közvetlenül a .hu felső szintű domain alá delegált közdomain, a Regisztrációs Döntnök az RDESZ I. 1-2. pontjai és II.12. pontja alapján hatáskörrel bír a vita elbírálására. A DRSZ 10.1. alapján a Kérelmezett, mint domain-használó a domain delegálására vonatkozó igény benyújtásával, valamint a delegálás fenntartásával alávetette magát a Regisztrációs Döntnök döntésének. Az RDESZ IV. 18. és 20. pontja értelmében a kérelem hiánytalanul érkezett be, az eljárási díj megfizetésre került, az RDESZ IV. 22. pontja, valamint a kérelem alapján a Regisztrációs Döntnök egy személyben jár el.
5.2. A kérelem érdemi elbírálásra alkalmas volt, a felek nyilatkozatai határidőn belül beérkeztek, valamint a az RDESZ V. Fejezet szerinti eljárás megszüntetésére és szüneteltetésére vonatkozó okok a döntés meghozataláig nem merültek fel. Az eljárás lefolytatásának és döntés meghozatalának akadálya nincs.
6. Érdemi megállapítások
6.1. Kérelmező a kérelemben a kérelmezett domain név átruházását kérte, jogcímként a RDESZ 29-31. pontjait jelölte meg. Az eljárás során tehát azt kellett vizsgálni, hogy az RDESZ VI. 29. pontjában írt feltételek teljesülése esetén megvalósulnak-e az RDESZ 31. pont egyes bekezdéseiben írt tényállási elemek.
6.2. Regisztrációs Döntnök a rendelkezésre bocsátott okiratok, így különösen a Dr. Józsa Krisztina Marianna Közjegyző Irodája által kiállított Ténytanúsítvány és annak mellékletei valamint a kérelem mellékleteként becsatolt egyéb mellékletek és az Interneten nyilvánosan elérhető adatbázis adatai alapján megállapította, hogy Kérelmező 2014. május 21. napján „Flor Florance” néven kereskedői tevékenységet jelentett be és kezdett meg esztergomi telephelyén. A név a Kérelmező Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatala Dorogi Kirendeltség által 1149 kereskedői nyilvántartási számon regisztrált és használt kereskedelmi neve. 
Erre figyelemmel megállapítható, hogy a kérelmezett domain név (florflorance.hu) a domain nevek képzésének szabályait is figyelembe véve azonos illetve megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar jog által védett név, illetve amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar jogszabály alapján jogosult. 
A fentiekre figyelemmel a RDESZ VI. 29. pont törzsszövegében írt feltétel teljesült, következésképpen a továbbiakban Regisztrációs Döntnök azt vizsgálta, hogy a Kérelmező által hivatkozott RDESZ VI. 29. pont a) és b) bekezdésében írt további kumulatív feltételek, vagyis a rosszhiszemű igénylés vagy a rosszhiszemű felhasználás bekövetkezése illetve fennállása a RDESZ VI. 31. pontjának a)-d) bekezdései alapján megállapítható-e.
6.3. A RDESZ VI. 31. pont a)-d) bekezdésében írt feltételek fennállásának vizsgálata során Regisztrációs Döntnök a rendelkezésre bocsátott okiratok, valamint az Interneten nyilvánosan elérhető adatbázis adatai alapján az alábbiakat állapította meg:
6.4. A Whois adatok alapján Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a Kérelmezett a Kérelmező tevékenységének megkezdését követően jelentette be és regisztráltatta 2014. július 31. napján a kérelmezett domain nevet. A Kérelmezett nem cáfolta a Kérelmező előadásának tényét. 
6.5. Megállapítható, hogy a Kérelmező és Kérelmezett egy városban, Esztergomban tevékenykedik, egymás székhelyétől, ill. telephelyétől pár száz méterre, továbbá az is megállapítást nyert, hogy tevékenységüket illetően egymással versenyhelyzetben lévő vállalkozások figyelemmel arra, hogy a fotográfia mindkét vállalkozás tevékenységének egyik pillére. Ezen túlmenően megállapítást nyert az is, hogy Kérelmező alkalmazottja, aki egyben lánya ugyanazon időben és helyen kezdte meg OKJ-s fotográfusi tanulmányait Kérelmezettel, melynek tényét Kérelmezett érdemi védekezésében nem cáfolta.
6.6. Regisztrációs Döntnök megállapította a csatolt közjegyzői Ténytanúsítvány alapján, hogy a kérelmezett domain a Kérelmezett saját honlapjára irányít át, ahol az a saját üzleti szolgáltatásait – köztük a fotózást, minőségi fotó és videógyártás szolgáltatásait - ajánlja cégek számára. Az átirányítást követően továbbá a Kérelmezett vállalkozását jelölő kereskedelmi neve, az Innomotion Studio http://innomotion.me oldalára irányít át, ahol a Kérelmezett székhelye és kapcsolati adatai valamint ennek keretében végzett szolgáltatásai jelennek meg. Regisztrációs Döntnök továbbá nem fogadta el Kérelmezett érdemi védekezését a megcélzott ügyfélkörre (cégek vagy magánszemélyek) alapítottan előterjesztett versenyhelyzet fennállásának cáfolataként. 
Ezzel szemben helyesen hivatkozott ugyanakkor a Kérelmező a versenytársi helyzet bizonyítása körében a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) egy korábbi döntésére (LB-H-GJ-2010-155; LB.Gfv.IX.30.255/2010/9.) amely rámutat arra, hogy a felek között versenyhelyzet jön létre, ha a versenytársként azonos profilba tartozó szolgáltatást nyújtanak, valamint kimondta, hogy versenyjogsértés elkövethető potenciális versenytárssal szemben is a piacra lépés megakadályozása céljából is. E körben elfogadja azon kérelmezetti nyilatkozatot, hogy Kérelmező a kereskedelmi nevét széles körben szolgáltatása neveként használja, aminek következtében a fogyasztók és üzletfelek erről a megjelenésről a Kérelmezőre asszociálnak. 
6.7. Kérelmező és Kérelmezett közötti e-mail levelezés alapján kétséget kizáróan megállapítható hogy Kérelmezett a florflorance.hu domain átadásának fejében egyszeri díjat, 60.000,- forint összeget vagy havi 2.000,- Ft bérleti díjat határozott meg. Az e-mail levelezés tényét vagy annak valóságtartalmát a Kérelmező sem vitatta. 
6.8. Ennek alapján az RDESZ 31. a) pontjára figyelemmel a körülmények arra utalnak, hogy a Kérelmezett a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelte, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházza, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsa.
6.9. Bizonyíthatónak találta továbbá RDESZ 31. b) pontja megvalósulását is, azaz hogy a Kérelmezett a domain nevet abból a célból igényelte, hogy megakadályozza, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja. 
6.10. Regisztrációs Döntnök RDESZ 31. c) pontja megvalósulását is bizonyíthatónak találta, mivel a versenytárs szakmai tevékenységének zavarását célzó bejegyeztetés a Kérelmezettnek betudható, mert a kérelmezett domain név regisztrációjára két hónappal a Kérelmező tevékenységének megkezdését követően, a Kérelmező intenzív reklámkampánya ideje alatt került sor 
6.11. Kérelmező által csatolt közjegyzői okiratok (ténytanúsítványok) bizonyítják, hogy Kérelmezett a kérelmezett domain név alatt fenntartott honlapról a saját, http://innomotion.me honlapjára irányította az Internet-felhasználókat, ahol más, saját cégének adatai és versengő szolgáltatásai voltak megtalálhatók. 
6.12. Regisztrációs Döntnök hivatkozik továbbá az Internet Szolgáltatók Tanácsa Tanácsadó Testülete által meghozott 4/2000. (V.10.) Elvi Állásfoglalásra, amelyből levezethetően az üzleti tisztesség követelménye megkívánja a vállalkozásoktól, hogy tartózkodjanak azon, a cégnévként vagy védjegyként be nem jegyzett kereskedelmi nevek szándékos és tudatos használatától, amelyek versenytársaikat illetik. 
6.13. A Regisztrációs Döntnök RDESZ 31. d) pontjában foglaltakat is megállapíthatónak találta Kérelmezett által, aki a domain nevet szándékosan arra használta fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a saját, http://innomotion.me honlapjára irányította és mivel az az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel (kereskedelmi névvel), amelynek használatára a Kérelmező jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg. 


7. Regisztrációs Döntnök döntése, intézkedések

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta, ezért a DRSZ 10.3. pont a) és b) pontja, illetve a RDESZ 29. pont b) bekezdése alapján ezennel elrendeli a kérelmezett florflorance.hu domain név visszavonását Kérelmezettől és annak Kérelmező részére történő átruházását.
A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a DRSZ 7.2. pontjára figyelemmel a domain név átruházása e döntés alapján is csak akkor történhet meg, ha a domain használatára jogot szerző megfelel a DRSZ 7.1. pont a)-c) bekezdéseiben írt feltételeknek.


A RDESZ VI. 33-34. pontjai alapján a Regisztrációs Döntnök jelen döntést az eljárásban alkalmazott kommunikációs módon elektronikus levél formájában azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, az Adminisztratív Kapcsolattartónak, továbbá a Nyilvántartónak, azzal, hogy azt a Nyilvántartó a közléstől számított 30 napon belül hajtsa végre, kivéve, ha a felek a döntés megküldésétől számított 30 napon belül igazolják Regisztrációs Döntnök számára, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Tetszett a cikk? Megér egy lájkot?
Tetszett a cikk? Ossza meg ismerőseivel « vissza az előző oldalra
Hozzászólok
0 hozzászólás
 
Szóljon hozzá Ön is!
Név:

E-mail:

Weboldal:

Beléphet Facebook e-mail/jelszó párosával is, ez esetben az ott megadott adatai (név, fotó) jelenik meg.

Facebook profilommal szólok hozzá

Bejelentkezve Facebookon:
név

Kilépek a Facebookból
Ide írhatja a hozzászólása szövegét:

Kérjük, írja be a képen látható szöveget:
Új ellenörző kód

nyomtatás küldés
Keresés szakértőink válaszai között

Kérdezzen Ön is szakértőnktől!