Védjegyjog megsértése miatt perelt a Deutsche Telekom AG

Védjegyjog megsértése miatt perelt a Deutsche Telekom AG

A bejegyezett .hu domain nevek vitarendezési eljárására feljogosított Alternatív Vitarendező Fórum döntnöke az elmúlt napokban hozott határozatában a tgamer.hu domainnel kapcsolatosan foglalt állást.

A  Deutsche Telekom AG Kérelmező által Patonai Szabolcs Kérelmezett ellen a tgamer.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi  döntést:
 
 
A Regisztrációs Döntnök a tgamer.hu domain nevet Patonai Szabolcs Kérelmezettől visszavonja, és azt a Kérelmező Deutsche Telekom AG részére átruházza.
 
A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.
 
 
 
Indokolás:
 
 
Kérelmező arra hivatkozással kérte a domain részére történő átruházását, hogy a kérelmezett domain név összetéveszthetőségig hasonló a Kérelmező javára 2002. október 16-ai elsőbbséggel jastromozott a 002896173 lajstromszámú T-GAMES közösségi szóvédjegyhez. Kérelmező a kérelemhez csatolta a hivatkozott védjegy lajstromkivonatát. Kérelmező a domain név Kérelmezettől történő visszavonását és annak javára történő átruházását kérte, mivel Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne, és Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte illetve használja.
 
Ez utóbbi vonatkozásában Kérelemző előadta, hogy a domain név a www.webdream.hu web oldalra került átirányításra, amely oldal weboldal készítéssel és más, internetes szolgáltatásokkal kapcsolatos kínálatot tartalmaz.
 
Kérelmező hivatkozott arra, hogy társasága több száz, „T” megjelölésű védjegy jogosultja, és mint a telekommunikációban és internetes szolgáltatásokban közismert cég, ezekről a megjelölésekről az ő szolgáltatásait szokták felismerni. A Kérelmezett által történő domain használat alkalmas arra, hogy a felhasználókat megtévessze, mivel az egy olyan oldalra van átriányítva, ahol Kérelmező versenytársa kínálja szolgáltatásait. Ezek alapján Kérelmező kérte megállapítani, hogy a Kérelmezett a domain nevet rosszhiszeműen igényelte és használja.
 
A Regisztrációs Döntnök a kérelmet a Kérelmezettnek az érdemi védekezés elmulasztásának következményeire való figyelmeztetéssel megküldte, aki ennek ellenére érdemi védekezést nem terjesztett elő.
 
Érdemi védekezés hiányában a Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 24.pontja alapján a kérelemben foglaltak elismerését vélelmezte, és a továbbiakban az Eljárási Szabályzat 31. pontja szerinti feltételek meglétét vizsgálta.
 
Az eljárási szabályzat 31. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”
 
A Regisztrációs Döntnök alaposnak találta a Kérelmező arra vonatkozó előadását, hogy a doamin név összetéveszthető a javára lajstromozott T-Games közösségi védjeggyel.
 
A Regisztrációs Döntnök a Kérelmezett érdemi védekezésének hiányában azt állapította meg, hogy a Kérelmezettnek sem joga, sem jogos érdeke nem fűződik a domain igényléséhez, illetve használatához. A kérelemben, illetve a weben elérhető nyilvános tartalom alapján pedig az állapítható meg, hogy a kérelmezett domain név használata – melyet a Kérelmezett maga sem vitatott –   rosszhiszemű. Kérelmezett a domain nevet a webdream.hu oldalra irányította át, amelyen valóban Kérelmező cégével azonos szolgáltatások kínálata található, az oldalon feltüntetett adatokból pedig nem állapítható meg Kérelmezett bármilyen kapcsolata a szolgáltatókkal.
 
A Regisztrációs Döntnök a döntést az Eljárási Szabályzat 29. pontja alapján  Kérelmező írásbeli előterjesztése, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban illetve az Interneten szereplő adatok alapján hozta meg.
 
A Regisztrációs Döntnök jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó és a Regisztrátor hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

menu
menu