Válaszra sem méltatta mégis nyert…

Válaszra sem méltatta mégis nyert…

Az ISZT Tanácsadó Testület a február 26-i ülésnapján az opty.hu domain ügyében foglalt állást.

Az opty.hu domain-név delegálását Bojti Attila igényelte, prioritás nélküli igénye 2007. november 15-én került nyilvántartásba vételre. Az igénylés ellen a Henkel KGaA (Düsseldorf, Németország) képviseletében a Henkel Magyarország Kft. (a továbbiakban: Henkel) panaszos élt kifogással jogi képviselője útján, és kérte a domain delegálásának megtagadását, mivel álláspontja szerint a megjelölés igénylő által történő használata megtévesztő lenne.
Kifogásában a Henkel előadta, hogy a Henkel meghatalmazás alapján képviselt németországi anyacége (a Henkel KGaA) a jogosultja az „OPTI” szóvédjegynek (IR403410). A védjegyoltalom a jogosultat többek között Magyarországon is megilleti „bútorok és padló tisztítására illetve ápolására szolgáló szerekre” vonatkozóan.
A panaszos hivatkozott a Tanácsadó Testület 59/2001. (VII.18.) számú állásfoglalására, mely esetben a TT a valis.hu domain delegálását megtagadta az igénylő korlátolt felelősségű társaságtól arra hivatkozva, hogy a „wallis” szó többszörösen is jogvédelem alatt áll, a hozzá hasonlító szavak domain névkénti bejegyzése pedig gyaníthatóan jogellenes illetve megtévesztő lenne.
A Henkel hivatkozott továbbá a TT 6/2000. (V. 24.) számú elvi állásfoglalásának 2.7. és 2.8. alpontjára, melyekben a TT a megtévesztés fogalmát értelmezte, valamint az igénylő által végzett gazdasági-piaci tevékenység jelentőségét hangsúlyozta. A TT fenti állásfoglalása idézte a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) szabályait, kiemelve a tisztességtelen verseny tilalmát, és többek közt megállapította: a tilalom a piaci magatartást tanúsító természetes személyekre is vonatkozik, és hivatkozni lehet rá jogsérelem hiányában, veszélyeztető jellegű cselekmények esetében is.
Idézte továbbá a panaszos a fenti elvi állásfoglalásban szereplő példát, melyben az ati.hu domain tekintetében a TT kimondta, hogy a név a köztudatban az autóközlekedési oktatással forrott össze, más jellegű használata megtévesztő lenne. A Henkel véleménye szerint az „OPTI” név a köztudatban már szintén összeforrott a különböző bútorápolási cikkekkel, így más jellegű használata megtévesztő lenne. A panaszos a védjegy közismertségére vonatkozó állítását nem támasztotta alá konkrét adatokkal vagy fogyasztói felmérésekkel..
A Henkel végül kifejtette, hogy az opty.hu domain név alatti web-oldalra sokan látogatnának el az „OPTI” márkanévhez kapcsolódó termékek után érdeklődők közül, és ez kárt okozna a panaszos cégnek.
Az igénylő nem reagált érdemben a kifogásra.
A TT álláspontja szerint a tárgybeli domain és az „OPTI” megjelölés esetleges összetévesztésének lehetősége nem zárható ki. A rendelkezésre álló információk alapján azonban a névválasztás megtévesztő volta nem vélelmezhető. A panaszos nem csatolt olyan információkat, vagy felméréseket, amely alapján valószínűsíteni lehetne, hogy az OPTI megnevezés ismertsége eléri azt a szintet, hogy az átlagos fogyasztók ezen megjelölést vélelmezhetően a panaszos márkatermékeivel azonosítják. Az „opty” szó domain névkénti használata ezért a TT álláspontja szerint önmagában nem feltétlenül megtévesztő, illetőleg nem fenyeget ennek veszélyével sem.
A Tpvt. 1. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálya a vállalkozások piaci magatartására terjed ki, a törvény alkalmazása szempontjából a vállalkozások körébe a természetes személyek is beletartoznak. Az igénylő természetes személy, de a jelen regisztrációs eljárásban nem állapítható meg, hogy az opty.hu domain igénylése piaci magatartással kapcsolatos-e?
A TT 7/2000. (V. 31.) elvi állásfoglalása különbséget tesz az igénylők között aszerint, hogy tevékenységük az adott esetben gazdasági szempontból releváns-e vagy sem. Az állásfoglalás 1.2. alpontja is kifejti, hogy a „.hu” felső szintű domain alatti névtérben való jelenlét, ill. az ennek eszközéül szolgáló valamely domain igénylése bizonyos esetekben gazdasági tevékenység körében végzett cselekmény, más esetekben a védjegyjog (ill. a versenyjog) szempontjából nem releváns, gazdasági tevékenységet nem megvalósító cselekmény. Bár adott esetben önmagában valamely domain igénylése is minősülhet gazdasági tevékenységnek, illetve megvalósíthat védjegybitorlást is, mégis ez mindig az adott ügy körülményeitől függ: a delegálás visszautasítása csak a „gyanúra” nyilvánvalóan okot szolgáltató esetekben szükséges. Jelen ügyben ilyen körülmény nem merült fel.
A fentiek alapján a TT az igénylést nem találta megtévesztőnek. A TT álláspontja szerint erre utaló körülmény hiányában a jelen regisztrációs eljárásban nem vélelmezhető, hogy az opty.hu domain név delegálása és annak az igénylő általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint a delegálás teljesíthető. Ugyanakkor a TT felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az igénylő a vonatkozó jogszabályok és a domainregisztrációs szabályzat 2.3. alpontja értelmében a domain név használata során felelősséggel tartozik a használat jogszerűségéért és a használattal harmadik személynek okozott kárért.

Forrás: ISZT TT Hivatalos Honlap

menu
menu