Újabb multi kapott fricskát domain panasza miatt

Újabb multi kapott fricskát domain panasza miatt

A Sanoma Budapest Lapkiadó Rt. startportal.hu domain vonatkozásában benyújtott panaszát utasította el a Tanácsadó Testület.

A bejegyzés alatt álló .hu domain nevekkel kapcsolatos vitákban eljárni jogosult szervezet, az Internetet Szolgáltatók Tanácsa mellett működő Tanácsadó Testület február 23-án ülésezett és egy ügy megvitatását tűzte napirendjére. A grémium a startlap.hu oldalt is üzemeltető Sanoma Budapest Kiadói Rt. beadványát tárgyalta meg, amelyben a lapkiadó cég a startportal.hu domain bejegyzése ellen emelt kifogást.

A Sanoma nem adja a címet

A cég a beadványban előadta, hogy a kérelmező a webcím kérelmezésével megsérti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvényt (Tpvt), ugyanis az üzleti tisztesség alapvető követelményébe ütközik és megtévesztő az igénylő névválasztása és esetleges név használata, amely megvalósul akkor is, hogyha a tanúsított piaci magatartás csak veszélyeztető jellegű, azaz jogsérelemre lehetőséget teremt. Mivel Kovács Csaba is piaci szereplővé válhat, piaci tevékenységet folytathat, ezért a startportal.hu használata Kovács Csaba részéről sérelmes lenne a Sanoma Rt. jogaira és jogos érdekeire. A panaszos szerint az igénylés sérti a Tpvt azon rendelkezéseit is, amely szerint tilos a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes megjelöléssel ellátni a szolgáltatást, amelyről a versenytársat vagy annak szolgáltatását, – jelen esetben a Sanoma Rt “startlap” márkanév alatt futó szolgáltatást – szokták felismerni.
A Sanoma szerint a sérelem fennáll az igényelt “startportal” domain használata esetén azért is mert összetéveszthető a “startlap” szóvédjeggyel. A hasonló megjelölés engedély nélküli használata sértené, és tisztességtelenül kihasználná a “startlap” védjegy megkülönböztető képességét és jó hírnevét még abban az esetben is, hogyha a “startportal” domaint a “startlap” szóvédjegy áruosztályától különböző árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban használnák.
A panaszos a beadványában kifejtette azt is, hogy megtévesztő, illetve megtévesztést eredményezne a domain használat, hiszen ez azt a látszatot keltheti az Internet használóiban, hogy a weblapon a Sanoma Budapest Rt internetes tevékenységével kapcsolatos információk találhatók.
A fenti érvek alapján kérte a Sanoma Budapest Rt. a domain név bejegyzésének elutasítását.

Az igénylő szerint a start szó nem kisajátítható

A webcímet kérelmező Kovács Csaba a TT-hez eljuttatott indoklásában kifejtette, hogy igénylését megelőzően védjegykutatást végzett és választása a “startportal” összetett szóra esett, amelynek sem külön-külön, sem összetett szókénti használata nem sérti a panaszos jogait. Mindkét szó a magyar nyelvbe integrálódott, önálló elkülönült jelentéssel bír. Jelentésbeli átfedés vagy azonosság bennük nem található, ezért a “startlap” szó és védjegy, valamint a “startportal” domain név nem összetéveszthető.
Kifejtette, hogy a start karakterlánccal összesen 170 db .hu TLD alatti webcím kezdődik, ezeknek döntő hányada, 123 db nem hozható kapcsolatba a panaszossal vagy a tulajdonosi körébe tartozó gazdasági társaságokkal. Érvelése szerint a hazai internetes közösség nem szokott hozzá, hogy a start előtagú szolgáltatásokat a Sanoma Budapest Rt. szolgáltatásaival azonosítsa. Ezt igazolja, hogy a start.hu, a startonline.hu, startchat.hu, starttourist.hu, startsite.hu és a startoldal.hu stb. címek egyikén sem a panaszos szolgáltatása található.
Kovács szerint egy-egy szó kisajátítása, függetlenül a szereplő gazdasági erőviszonyától és a piaci pozíciójától nem kívánt jelenség az Interneten. A start karakterlánc .hu domain térbeli kisajátítása a szabad piaci verseny korlátozására irányulhat.
Kovács az indoklásában a TT 2004. évi 5. sz. állásfoglalására hivatkozik, amely a a T-.hu ügyekben hozott határozattal egyértelműen deklarálja “magyar jogszabály csak konkrét megjelölések védjegyoltalmát teszik lehetővé, csonkolással nem lehet névcsoportokat oltalom alá helyezni.”
Az igénylő továbbá kijelentette, hogy bár nem ismeri el a panaszos védjegye és a “startportal” domain között fennálló összetéveszthetőséget, a startportal.hu webcímen, a jövőben olyan non-profit jellegű tartalmat kíván üzemeltetni, amely nem sérti a panaszos 38-as áruosztályra és 41-es áruosztályra érvényes védjeggyel kapcsolatos jogait. Fentiek alapján álláspontja szerint a panasz nem alátámasztott, kéri ezért a startportal.hu részére történő delegálását.

A TT az igénylő álláspontját osztja

A TT a tárgyi ügyben az igénylő Kovács Csaba jogi álláspontját osztja, akivel kapcsolatban jelenleg nincs olyan adat, amely valószínűsítené, hogy versenyjogi szempontból a Sanoma Rt versenytársa lenne, így a panaszosnak a versenytörvényre (Tptv) való hivatkozása nem megalapozott.

A TT indoklása szerint a Tpvt. 6. §-ban megfogalmazott versenyjogi névhasználati tilalom olyan névre vonatkozik, amelyről a "versenytársat, vagy annak áruját szokták felismerni". A TT-nek nincs tudomása arról, hogy a “start” előtagú karakterlánccal rendelkező internetes tevékenység és a Sanoma Rt között, a kereskedelmi-gazdasági forgalomban az elterjedtség és közismertség általánosabb fokát kifejező "szokták felismerni" kifejezés közvetlen összefüggésbe hozható lenne. Ennek hiányában pedig a domain név Kovács Csaba részére történő regisztrációja a Tpvt. 6. §-ba ütközőnek nem minősül. Ezen felül, a TT álláspontja szerint a „startportal” és a „startlap” között nincs olyan fokú hasonlóság, amely felvethetné a Tpvt. 6.§-ban foglaltak alkalmazását.

A TT. korábban is kifejtette és ezt a véleményt továbbra is fenntartja, hogy bizonyos karakterláncok kisajátítása az Interneten – jelen esetben a “start” szó vonatkozásában -, nem engedhetők meg, és ha egyébként az így képzett karakterláncok elkülöníthetők akkor azok megtévesztésre sem alkalmasak.
A TT. állásfoglalása szerint a “startportal” és a “startlap” szavak megkülönböztető jelleggel bírnak, azok nem összetéveszthetők. A szóvédjegy és az igényelt domain szövegének jelentős eltérése miatt a panaszos védjegyének sérelmét sem látja a TT. megvalósulni.
A TT döntése szerint a Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja értelmében ezért a domain név Kovács Csaba. számára delegálandó.

Elrettentés a tőkével?

A hazai domaintérben nem először fordul elő, hogy egy-egy stabil anyagi háttérrel rendelkező, multinacionális vállalkozás a .hu domaintér egy-egy részére kisajátítási kísérletet tesz. Korábban a Deutsche Telekom AG tulajdonában álló vállalkozói csoport valamely tagja támadott meg minden domain igénylést, amely "t-" karakterlánccal kezdődik, most pedig a Sanoma tett kísérletet egy "start" kezdetű domain bejegyzésének megakadályozására.
A Tanácsadó Testület – a startalap.hu és a startlapom.hu kivételével – mindannyiszor elutasította a panaszosok beadványait, azonban sok esetben az ügyek el sem jutottak a TT asztalára. Ennek oka sokszor a tőke hiánya, ugyanis a legtöbb regisztrátor csak akkor "engedi" a TT elé az ügyet, ha az igénylő (azaz a bepanaszolt) is befizeti a domainenként 48000 Ft-os eljárási díjat. Bár az eljárási díj a nyertes fél részére visszajár a magánszemélyek általában nem kockáztatják a pénzüket.

menu
menu