Újabb lapkiadó panaszát utasították el

Újabb lapkiadó panaszát utasították el

Egy magánszemély által regisztrálni kívánt webcímet érintő beadvány kapcsán foglalt állást az ISZT Tanácsadó Testület a november 26-án megtartott ülésnapján.

A sonoma.hu domain nevet Kókai László igényelte prioritás nélkül 2007. július 24-én. Az igénylés ellen a Sanoma Budapest Kiadói Zrt. (a továbbiakban: Sanoma) panaszos élt kifogással törvényes képviselője (Ruszkai Nóra vezérigazgató helyettes) útján, és – a névválasztás jogellenességére illetőleg megtévesztő voltára tekintettel – kérte az igény teljesíthetetlenségének megállapítását.

Kifogásában a Sanoma előadta, hogy a Sanoma márkanév 2001-ben jelent meg a magyar piacon, mikor a SanomaWSOY finn médiacsoport megvásárolta a VNU európai lap portfólióját, így a VNU Budapest Rt.-t is, mely azóta Sanoma Budapest Kiadói Zrt. néven működik. A Sanoma 2001-ben regisztrálta a sanoma.hu domain nevet, ahol azóta is corporate weboldalt tart fenn. A Sanoma márkanévre a SanomaWSOY közösségi védjegyoltalmat is szerzett (lajstromszám: 001103233). A Sanoma brand építésére fordított erőforrások révén a Sanoma márkanév nem csak a sajtópiacon, de az Internetes látogatók körében is széles körben ismertté vált.

A Sanoma álláspontja szerint Kókai László igénylése sértené a Tpvt. 2. §-ban megfogalmazott, általános érvényű, a gazdasági tevékenység tisztességtelen folytatására vonatkozó tilalmat. E generálklauzula tiltja az üzleti tisztesség alapvető követelményébe ütköző megtévesztő névválasztást illetve névhasználatot. Az igénylő a domain regisztrációjával „minden valószínűség szerint” maga is piaci szereplővé válna, a névhasználat ezért versenyjogi értelemben véve sérelmes lenne ill. lehetne a Sanoma jogaira és jogos érdekeire. Tekintettel a Sanoma a magyar Internet-piacon való jelenlétére, az igénylés teljesítése a Sanoma álláspontja szerint a Tpvt. 6. §-ba ütközne (tilos a versenytárs hozzájárulása nélkül a szolgáltatásokat olyan jellegzetes megjelöléssel ellátni, illetve olyan megjelölést használni, amelyről a versenytársat vagy annak szolgáltatását szokták felismerni). A regisztráció egyébként is megtévesztést eredményezne, az Internet használóiban ugyanis azt a látszatot keltheti, hogy a domain és annak mögöttes jelentéstartalma közvetlenül összefüggésbe hozhatók, vagyis „a domain alatt a Sanoma Internetes tevékenységével kapcsolatos információk, vagy a Sanoma corporate weboldala található.” Végezetül az igénylés teljesítése a Sanoma szerint azért is jogellenes lenne, mert sértené a SanomaWSOY, mint védjegyet a védjegyoltalom alapján járó kizárólagos jogokat, védjegybitorlást valósítana meg, amely magatartások ellen a Sanoma a Vt. 12. § (2) bekezdés a/-c/ pontjai ellen jogosult fellépni és azt megakadályozni. Mindezekre tekintettel a Sanoma a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján a választott domain jogellenességére illetőleg megtévesztő voltára tekintettel kérte az igénylés elutasítását.

A TT regisztrátora útján felhívta az igénylőt a kifogással szembeni észrevételei előterjesztésére. Kókai László 2007. szeptember 18-án érkezett levelében előadta, hogy a névválasztással nem kívánta sérteni a Sanoma kizárólagos jogait. Az igényléssel a célja az volt, hogy – magánemberként – a Sonoma-diéta néven ismert módszerről információs weboldalt hozzon létre. Előadta, hogy a Sonoma kifejezés más összefüggésben is meglehetősen széles körben használatos: az USA-ban egy – a diéta névválasztását is meghatározó – borvidék nevét is jelöli. Álláspontja szerint – egyéb tényezők hiányában – pusztán az összetéveszthetőség az igénylés teljesítésének akadályát nem képezheti.

A Tanácsadó Testület a tárgybeli kifogás alapján elsődlegesen azt vizsgálta, hogy az igénylés sértheti e a Tpvt. 2. ill. 6. §-ban foglaltakat, illetőleg a névhasználat eredményezhetne-e megtévesztő helyzetet. A Tpvt. 2. §-a általános jelleggel mondja ki, hogy tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően folytatni: e rendelkezés az „üzleti tisztesség” és a „tisztességes verseny” követelményeivel ellentétes versenyjogi helyzetekre is vonatkozik. A Tpvt. a jellegbitorlás tilalmára vonatkozó 6. §-nak értelmében tilos az árut, szolgáltatást (a továbbiakban együtt: áru) a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredetmegjelölést is – vagy elnevezéssel előállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzőt használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni. A domain-név választhatósága konkrétan valamely (áruhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó) név, megjelölés (kereskedelmi név) a 6. § szerinti használatának tilalmával ütközhet. A 6. § alkalmazásának együttes feltételei, hogy a felek versenytársak legyenek (azonos piacon fejtsenek ki gazdasági tevékenységet), a versenytárs szolgáltatása, áruja a piacon már ismert legyen (legalább olyan szinten, hogy az az összetéveszthetőséget megalapozza), a megjelölés olyan legyen, mely alapján a fogyasztók a versenytárs áruját, szolgáltatását „fel szokták ismerni” (azaz az elnevezés alapján döntően a másik, „eredeti” árura, szolgáltatásra asszociálnak) s hogy az elnevezés használatára a versenytárs hozzájárulása hiányában kerüljön sor. A TT álláspontja szerint a tárgybeli domain és a sanoma.hu összetéveszthetőségének lehetősége ugyan nem zárható ki, de a rendelkezésre álló információk alapján a névválasztás tisztességtelen volta sem vélelmezhető. A Tpvt. 6. §-nak alkalmazásának lényeges előfeltételei is hiányzik: igénylő és panaszos ugyanis versenytársnak nem minősíthetők. Bár a Sanoma cégnévként, kereskedelmi névként Magyarországon is jól ismert, a Sonoma név is sajátos jelentéstartalommal bír, használata önmagában megtévesztő, illetőleg megtévesztést eredményező helyzethez nem vezet.

Ezt követően a TT azt vizsgálta, hogy a kifogásolt névválasztás a SanomaWSOY-t megillető védjegyoltalmon alapuló kizárólagossággal ellentétes lehet-e. A TT megállapította, hogy a kifogásban hivatkozott, CTM 001103233 számú közösségi védjegy (SanomaWSOY) jogosultja nem a panaszos, hanem a SanomaWSOY OyjA, Helsinki. A panaszos a TT előtti eljárásban a védjegyjogosult meghatalmazását nem csatolta. A védjegy a nizzai osztályozás szerinti 9, 16, 18, 25, 35, 38, 39, 41, 42 osztályokban védett, nem védett azonban az élelmiszerek, higiéniai, diétás szolgáltatások terén. Tárgyi ügyben a Tanácsadó Testület megállapította, hogy a domain név igénylő általi használatba vétele a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény alapján fennálló kizárólagos jogokat önmagában nem sérti.

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület az igénylést nem találta sem jogellenesnek, sem megtévesztőnek. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint nem vélelmezhető, hogy a domain név delegálása és annak az igénylő általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint az igény teljesíthető. Felhívja ugyanakkor igénylő figyelmét arra, hogy a vonatkozó jogszabályok és a Domainregisztrációs Szabályzat 2.3. alpontja értelmében felelősséggel tartozik a domain használat jogszerűségéért és a domain név használattal harmadik személynek okozott kárért.

Forrás: ISZT TT honlap

menu
menu