Új domain vitarendezési intézmény jön

Új domain vitarendezési intézmény jön

Az ISZT egyesület több ponton módosította a .hu regisztrációs szabályzatát.

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa Egyesületének közgyűlése – melynek hatásköre a .hu domain tartomány regisztrációs szabályozásának módosítása – legutóbbi ülésén úgy határozott, hogy a hatályos domain regisztrációs szabályzatot néhány ponton reformálni szükséges.
A grémium döntése értelmében két jelentősnek nevezhető változás lesz, amelyek 2005. március 1-től lépnek érvénybe.

Hazánk Európai Unióhoz való csatlakozása időszerűvé tette, hogy az Unió egyik alapelvével ( az áruk és termékek szabad áramlása) összhangban a domain nevek regisztrálási lehetősége az Európai Unió állampolgárai, szervezetei és cégei számára is biztosítva legyenek. A .hu tartomány alá második szintű webcímeket (pl. valami.hu) idáig kizárólag magyar – vagy magyarországi letelepedési engedéllyel rendelkező – személyek, szervezetek és cégek igényelhettek. Kivételt egyetlen esetben tett a szabályzat, mely szerint ha bejegyezni kívánt webcímmel azonos, nyilvántartásba vett védjegyre volt a külföldi igénylőnek. A jövő hónaptól érvényes "domain tér nyitás" azonban nem oldja fel tejles mértékben ezeket a szabályokat, az említett könnyítések csak az Európai Unió természetes személyei, jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei számára lépnek életbe, a nem EU-s igénylők számára a korlátozások továbbra is érvényben maradnak.
A szabályozás azonban a jövőben is kiköti, hogy a domain nevekhez megadandó kapcsolattartó személynek magyar nyelvű kommunkációra alkalmasnak kell lenniük és magyar postacímmel kell rendelkezniük.

A másik változás szintén az európai uniós tagságunk révén vált esedékessé. A szinte napi gyakorisággal előforduló problémás domain ügyek rendezésére egy új, eu-konform vitarendezési fórum jön létre. A már bejegyzett .hu domainek esetén egy panaszos számára eddig két lehetősége adódott. Az egyik a hagyományos polgári peres eljárás, a másik az Eseti Választottbíróság felkérése az ügy eldöntésére. A két lehetőség egy újabb intézmény lehetőségével bővül, amely az Alternatív Vitarendező Fórum (ADR)nevet kapta. A szolgáltatást az Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete által erre kijelölt, mind a Nyilvántartótól, mind a Regisztrátoroktól független szervezet fogja nyújtani. A szervezet az Európai Bizottság 874/2004 sz. rendeletének 21. cikkében foglalt útmutatás alapján fog eljárni, amely sokkal szigorúbban és kevésbé félreérthető módon fogalmaz, mint az érvényes Domain Regisztrációs Szabályozat.
A panaszos akkor fordulhat a szervezethez, ha egy 2005. március 1. után benyújtott domain igénylési kérelem alapján bejegyzett webcímmel kapcsolatosan van kifogása. A fenti időpontot megelőzően bejegyzett domainek vonatkozásában egyelőre nem jogosult az intézmény dönteni, de 2007. március 1. után a korábban bejegyzett domain nevekkel kapcsolatosan is vizsgálhatja majd a panaszokat.
Az új intézmény megjelenésétől a spekulatív domain bejegyzések háttérbe szorulása várható. Ezen kívül a 30 nap alatti döntéshoztali kötelezettség miatt jelentősen felgyorsulhatnak a vitás domain ügyek rendezésének lehetőségei.

Az Európai Bizottság 874/2004 sz. rendeletének 21. cikke (fordításban):

Spekulatív és visszaélésszerű bejegyzés
(1) A bejegyzett domain nevet a megfelelő peren kívüli vagy bírósági peres eljárás keretében vissza kell vonni, amennyiben a név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amelyre a nemzeti és/vagy a közösségi jog által elismert vagy a nemzeti és/vagy a közösségi jog alapján keletkezett — például a 10. cikk (1) bekezdésében említett — jog vonatkozik, és amennyiben:
a) a domain név birtokosa a nevet anélkül jegyeztette be, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) a név bejegyeztetése rosszhiszeműen történt vagy felhasználása rosszhiszeműen történik.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a domain név birtokosa az alternatív vitarendezési eljárásról (ADR) szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett;
b) a domain név birtokosa olyan vállalkozás, szervezet vagy természetes személy, akinek, illetve amelynek — még a nemzeti és/vagy közösségi jog által elismert vagy a nemzeti és/vagy közösségi jog alapján keletkezett jog hiányában is — a domain név a közismert elnevezése;
c) a domain név birtokosa törvényesen és nem kereskedelmi céllal, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a fogyasztók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelyre a nemzeti és/vagy közösségi jog által elismert vagy a nemzeti és/vagy közösségi jog alapján keletkezett jog vonatkozik.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be vagy szerezték meg, hogy azt valamely állami szervnek, vagy egy olyan név birtokosának, amelyre a nemzeti és/vagy közösségi jog által elismert vagy a nemzeti és/vagy közösségi jog alapján keletkezett jog vonatkozik, eladják, bérbe adják vagy rá egyéb módon átruházzák; vagy
b) a domain nevet abból a célból jegyeztették be, hogy megakadályozzák, hogy valamely állami szerv, vagy egy olyan név birtokosa, amelyre a nemzeti és/vagy közösségi jog által elismert vagy a nemzeti és/vagy közösségi jog alapján keletkezett jog vonatkozik, az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
i. a bejegyzés kérelmezőjének ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
ii. a domain nevet a bejegyzés időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
iii. amennyiben egy olyan név birtokosa, amelyre a nemzeti és/vagy közösségi jog által elismert vagy a nemzeti és/vagy közösségi jog alapján keletkezett jog vonatkozik, illetve egy állami szerv domain nevének birtokosa kifejezte azt a szándékát, hogy a domain nevet megfelelő módon kívánja használni, azonban az ADR-eljárás megindításának napjától számított hat hónapon belül ennek nem tesz eleget;
c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat kereskedelmi haszonszerzés céljából a domain név birtokosának honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák, oly módon, hogy megteremtették a lehetőségét annak, hogy a név összetéveszthető legyen egy állami szerv nevével, illetve egy olyan névvel, amelyre a nemzeti és/vagy közösségi jog által elismert vagy a nemzeti és/vagy közösségi jog alapján keletkezett jog vonatkozik, és az összetévesztés valószínűsége a domain név birtokosa internetes honlapjának vagy on-line elérhetőségének forrása, szponzorálása, kapcsolatai vagy jóváhagyása tekintetében, illetve az internetes honlapján vagy on-line címén található termék vagy szolgáltatás tekintetében áll fenn; vagy
e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név birtokosa és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

menu
menu