Tényleg csak ennyit ér egy védjegy Magyarországon?

Tényleg csak ennyit ér egy védjegy Magyarországon?

A boss.hu domain néven - az ismert védjegy ellenére - levelező szolgáltatás indulhat.

A boss.hu domain nevet a KiberNet Kft (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2011. december 1-jén. Az igény ellen a Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG. (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással SBGK Ügyvédi Iroda képviselője (a továbbiakban: Képviselő) útján, és kérte a delegálás megtagadását.

Panaszos kifogásában előadta, hogy álláspontja szerint az igénylő magatartása ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjával, amely kimondja, hogy nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztő. Panaszos utalt arra, hogy a Tanácsadó Testület elvi állásfoglalásának indokolásában a védjegyoltalom tartalmának a meghatározásánál a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. (Vt.) 12. §-t hívja fel. A védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt. Panaszos hivatkozott 515189 lajstromszámú nemzetközi védjegyre, amely oltalma a 9., 14., 16., 18. és 28. áruosztályokra tejed ki, a 483341 lajstromszámú nemzetközi védjegyre, amely oltalma a 3., 9., 14., 18., 24. és 25. áruosztályokra terjed ki, valamint a 765708 lajstromszámú nemzetközi védjegyre, amely oltalma a 35. és a 41. áruosztályokra terjed ki. Panaszos hivatkozott még a 637482 és a 627451 védjegyekre is. Panaszos hivatkozott arra, hogy a személyhez fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. Ezek sérelmét jelenti többek között a jogtalan névhasználat. Panaszos hivatkozott továbbá arra, hogy a védjegyet Magyarországon a Párizsi Uniós Egyezmény alapján fokozott védelem illeti. Álláspontja szerint a Panaszolt megsértette a hivatkozott jogszabályokat, és ezekre építve kifogásolta, hogy Panaszolt olyan domain nevet választott, amely azonos saját nemzetközi védjegyével és cégnevével. Panaszos ugyancsak kérte a Domainregisztrációs Szabályzat 9. pontja alapján a domainregisztrációk haladéktalan felfüggesztését.

Panaszolt érdemi nyilatkozatában előadta, hogy cége egy ingyenes levelezőrendszert kíván működtetni, ahol a látogatók érdekes domain név készletből válogathatnak e-mail címük végződéséhez. Példaként említi a hukk.hu, a toxin.hu, a nocsabasz.hu, a szovjetunio.hu, a nemar.hu végződéseket, amelyek körét folyamatosan bővíti. A boss.hu ebbe a sorba illeszkedik, a főnök szóra utalva. Panaszolt nyilatkozatában megerősíti, hogy a boss szót kizárólag ebben a jelentésben fogják használni.

A Tanácsadó Testület eljárása során a delegálás esetleges jogellenességét vizsgálta, elsőként a személyiségi jogok megsértése kapcsán. A testület a boss.hu domain név Panaszoltnak történő delegálását ezen az alapon nem találta jogellenesnek. Panaszolt egy leíró jellegű szót, az angol boss (főnök) szót kívánja domain nevében használni, a szó elsődleges jelentésének megfelelően, a főnök kifejezésre utalva. Egy köznyelvben is használatos, leíró jellegű szó használatától nem lehet senkit eltiltani. Így Panaszos névhasználathoz való jogának gyanítható megsértése nem állapítható meg. A testület megjegyzi, hogy a Panaszos nem csatolt semmiféle bizonyítékot az általa hivatkozott megjelölés jóhírnevének fennállására. A testület a jogellenesség vizsgálata során a Vt. 12. § (2) bekezdését is figyelembe vette. A testület a domain név delegálását ebben az estben sem találta jogellenesnek, mivel Panaszolt nem azokban az áruosztályokban kívánja az adott domain nevet használni, amelyben a Panaszos védjegye lajstromozásra került. A testületnek nem áll módjában elfogadni a Párizsi Uniós Egyezményre való hivatkozást sem. A Tanácsadó Testület felhívja a Panaszos ill. Képviselő figyelmét, hogy az Egyezmény vonatkozásában nem hivatkozott konkrét és releváns jogszabályhelyre. Minthogy a tárgybani panasz tartalmilag a Párizsi Uniós Egyezmény 6bis cikkéhez köthető, a testület megjegyzi azt is, hogy az olyan rendelkezést nem tartalmaz, amelyre Panaszos hivatkozott. A testület véleménye szerint a boss.hu domain név regisztrációja nem ütközik a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 2. illetve 6. §-aiban foglaltakba sem. Panaszolt nyilatkozata szerint nem kívánja tisztességtelenül kihasználni Panaszos nevét. A divatmárka a magyar piacon a www.hugoboss.hu név alatt érhető el, de ez is a német anyacég angol nyelvű oldalára van irányítva. A cég weblapja szerint közvetlen magyar disztribúcióval nem rendelkezik. Panaszolt egy ingyenes levelezőrendszert kíván működtetni a fentebb említett érdekes végződésekkel. Tevékenysége nem irányul a felhasználók megtévesztésére, szolgáltatásával azt az internet használó réteget akarja megcélozni, akik szívesen használnának a .hu felső szintű domain alatti névtérben extravagáns kifejezéseket.

Ugyancsak felhívja Tanácsadó Testület a Panaszos ill. Képviselő figyelmét, hogy az általa bizonyítékként becsatolt iratok részben érvénytelen védjegyekre vonatkoznak. A hivatkozott nemzetközi védjegyek közül kettő teljes egészében elutasításra került Magyarországon, egy továbbit pedig épp az akár relevánsnak tekinthető 38. (Távközlés) osztályban utasítottak vissza Magyarország tekintetében. Feltehetőleg a magyar védjegyhatóság is leírónak találta a hivatkozott osztályban a „boss” szót.

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása az, hogy a Panaszolt által választott boss.hu domain név részére delegálásra kerülhet. Felhívja azonban Panaszolt figyelmét a Domainregisztrációs Szabályzat és a vonatkozó törvények szerinti jogkövetkezményekre, melyek vele szemben a védjegyjogosult érdekeit sértő esetleges tevékenység esetén érvényesíthetők.

menu
menu