telekom3.hu ügyben foglalt állást a TT

telekom3.hu ügyben foglalt állást a TT

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa mellett működő Tanácsadó Testület 2007. február 27-én megtartott ülésnapján az telekom3.hu domain ügyében foglalt állást.

A Kontech Kft. 2006. november 1-én prioritás nélkül igényelte a telekom3.hu domain nevet. A Deutsche Telekom AG jogi képviselője, a Microware Hungary Kft. regisztrátor útján a domain név használatba adása ellen kifogással élt.

Kifejtette, hogy jogosultja a 755 707 nemzetközi lajstromszámú TELEKOM szóvédjegynek, amelynek lajstromkivonatát csatolta. Álláspontja szerint, mivel a domain név igénylője gazdasági társaság, feltételezni lehet az üzleti célú használatot.

A védjegyjogosult a védjegy használatára az igénylőnek engedélyt nem adott és a használni kívánt domain név álláspontja szerint összetéveszthető, mivel a védjegytől csupán a szóvédjegy mögé írt 3-as szám tekintetében tér el. A használat valószínűen a védjegy által is oltalmazott telekommunikációval kapcsolatos területen valósulna meg, ezért a felhasználás gyaníthatóan védjegybitorlást valósítana meg, illetve a használata a Domain Regisztrációs szabályzat 2.2.2. a.) pontja alapján gyaníthatóan jogellenes.

Az igénylő szolgáltatója, a Dunaweb Internet Kft. közlése szerint az üggyel kapcsolatban a Kontech Kft. nem fejtette ki álláspontját.

A TELEKOM megjelölés a Deutsche Telekom AG mint jogosult számára lajstromozott védjegy; védjegy amely a TT álláspontja szerint a megjelölés a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. (Vt.) 12. § (2) bek. c) pontjának alkalmazásában belföldön jó hírnevet élvező védjegynek minősül.

A Vt. 12. § (1) bekezdése szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplőkkel; olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; vagy a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplőkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét (Vt. 12. § (2) bek.).

A TT rendelkezésére álló adatok alapján valószínűsíthető, hogy az igénylő gazdasági tevékenység körében kívánja használni a domaint.

A TT véleménye szerint a domain használatával valószínűsíthető, hogy védjegybitorlás áll elő, ezért megalapozottnak tartja panaszt.

A fenti okokból a TT álláspontja szerint a telekom3.hu domain használata az igénylő részéről a Szabályzat 2.2.2 a) pontja alapján jelentéstartalmára és használatára nézve gyaníthatóan jogellenes illetőleg c) pontja alapján megtévesztő lenne, így az a Kontech Kft. részére használatba nem adható.

menu
menu