Pont egy pontnyi különbség is elég

Pont egy pontnyi különbség is elég

A talalka.hu domain kezelőjének nem tetszett a konkurencia a talalkapont.hu domainen.

A Generál Média Publishing Kft. Kérelmező által a Norcom Kft. Kérelmezett ellen a talalkapont.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban az egyszemélyes döntnöki tanácsban eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

A Kérelem

Kérelmező arra alapozva, hogy tárgybeli a domain név azonos, vagy megtévesztően hasonlít a kérelmező által üzemeltetett www.talalka.hu címen elérhető honlap és szolgáltatás elnevezéséhez, jogi képviselője útján egyszemélyes döntnöki eljárásban a talalkapont.hu domain névnek a kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte. Kérelmező előadta, hogy a „talalka.hu” domain név használójával kötött szerződés alapján a 2006 óta ő működteti talalka.hu domain alatt a „Találka” társkereső szolgáltatást, mely regisztrált felhasználóinak száma százezres nagyságrendű. Álláspontja szerint a két oldal elnevezése között a hasonlóság olyan fokú, amely alkalmas a felhasználók megtévesztésére, emellett a Kérelmezőnek való kár okozására is, különös tekintettel arra, hogy a két honlap szolgáltatása (társkeresés) is hasonló. Ezzel a Kérelmezett – aki korábban a tárgybeli névvel összefüggő semmilyen szolgáltatást nem nyújtott, illetőleg a névvel kapcsolatban semmilyen tevékenységet nem végzett, a név igénylésekor tisztában volt. Kérelmező szerint Nyilvánvaló, hogy az elnevezés célja a Kérelmező által használt oldal ismertségének kiaknázása volt, s ez a tény alkalmas Kérelmezett rosszhiszeműségének megalapozására is. Ennek alátámasztására előadta, hogy bár Magyarországon jelenleg számos internetes társkereső szolgáltatás működik, ezek megnevezése azonban egymástól jól elkülöníthető (pl. randivonal.hu, lovebox.hu, csajozás.hu, pasizás.hu, párom.hu, love.hu). Ebbe a sorba illeszkedik a találka.hu oldal is, amely nem téveszthető össze a többi oldallal. A Kérelmezett által indított oldal elnevezése ugyanakkor nagymértékben hasonlít a Kérelmező oldalához. Ennek oka részben az, hogy a két oldal „vezérszava” ugyanaz (találka); de lényeges körülmény az is, hogy Kérelmező oldalát az internetes közösség a domain alapján jellemzően „találka pont hu” elnevezéssel illeti – ezzel pedig a „találkapont” összetéveszthető. A hasonlóság olyan mértékű, amely alkalmas arra, hogy Kérelmezett oldalát a Kérelmező évek óta használt oldalával összetévesszék. Kérelmező előadta továbbá, hogy korábban felszólította a Kérelmezettet a jogsértés abbahagyására, ennek azonban Kérelmezett nem tett eleget.Mindezekre való tekintettel kérte a domain részére történő átruházását.

Kérelmezett érdemi védekezése

Kérelmezett jogi képviselője útján előterjesztett érdemi védekezésében vitatta, hogy a kérelmezett domain névhez nem fűződik joga, illetve hogy azt rosszhiszeműen használta volna fel. Kérelmezetti álláspont szerint a Kérelemmel támadott domain név és a Kérelmező által használt www.talalka.hu domain név között nem áll fenn oly fokú hasonlóság, amely alapján az összetéveszthetőség, s az ehhez kapcsolódó fogyasztók megtévesztése lehetősége fennállna: a ’talalka’ szó ugyanis egy általánosan leíró jellegű köznyelvi kifejezés, amely találkozásra utal és nem rendelkezik külön megkülönböztető képességgel. A Kérelmezőnek, mint közhasználatú kifejezésen alapuló domain név használójának egyébként is számítania kell arra, hogy a kifejezést számos esetben más személyek is jogszerűen használhatják domain név részeként. A két domain név ezen túlmenően nyelvtanilag nem téveszthető össze tekintettel arra, hogy a ’pont’ szó olyan többlettartalmat ad a domain névnek, amely által a fogyasztók már konkrétabb képet alkotnak a domain név alatt nyújtott szolgáltatásról, azaz arról, hogy a fogyasztók valamilyen helyszínre, találkozási pontra asszociálnak, amely pontosan egybeesik ügyfelünk által nyújtott szolgáltatással. A ’pont’ szó többletkarakterei ezen túlmenően is megfelelő különbséget biztosítanak ahhoz, hogy a fogyasztók a Kérelmezett nevét olvasva – amely minden esetben tartalmazza a .hu megjelölést – különbséget tudjanak tenni, mivel a domain név kiolvasva talalkapontponthu lesz. Kérelmezett felhívta a figyelmet arra, hogy – mint a gyakorlat mutatja – egy leíró kifejezést domain névként vállaszóknak fel kell vállalni azt a kockázatot, hogy más személyek is jogszerűen használhatják kifejezést a domain név részeként, mint például: pilates.hu / pilatespont.hu, blog.hu / blogpont.hu, kedvezmeny.hu / kedvezmenypont.hu, profit.hu / profitpont.hu. Kérelmezett érdemi védekezésében előadta továbbá, hogy a Kérelmező Generál Média Publishing Kft. magyarországi gazdasági társaságnak a talalka.hu név nem a közismert elnevezése vagy kereskedelmi neve, továbbá a domain név tulajdonosának Cetinje s.r.o.-nak sem közismert elnevezése vagy kereskedelmi neve. Kérelmező nem bizonyította továbbá azt sem, hogy a talalka.hu alatt nyújtott szolgáltatása következtében a „talalka” szót a fogyasztók az ő társkereső szolgáltatásával azonosítják. Kérelmezett arra is felhívta a figyelmet, hogy www.találka.hu alatt szintén működik egy nem Kérelmező által működtetett internetes társkereső szolgáltatás: e tény álláspontja szerint szintén alátámasztja, hogy a „találka” leíró kifejezés nem sajátítható ki, szabadon használható az ilyen jellegű szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások által. Ennek alátámasztásául becsatolták a www.találka.hu whois rekordját és a domain név alatt üzemeltett honlap print screenjét is. Kérelmezett tevékenysége alapvetően eltér a Kérelmező által folytatottól: elsősorban olyan egyedi alkalmazás fejlesztésével foglalkozik, amely az okostelefonok adta lehetőségeket kihasználva lokáció alapú (GPS-s helymeghatározás segítségével) mobiltelefonon használatos társkereső szoftvert biztosít a fogyasztók számára. Kérelmezett szoftverének neve Találkapont amelynek a letöltése többek között a támadott domain név alatt üzemeltetett honlapon keresztül is történik, s e szoftver segítségével – ugyanezen név alatt – olyan helyszínek, találkozási pontok (éttermek, bárok, előadások és programok) ajánlásával reklámozásával valamint akciók szervezésével foglalkozik, amelyeket előtte megvizsgál és kategorizál, ezzel segítve a szoftvere használóinak megfelelő találkozópont kiválasztását. Mindezek alapján Kérelmezett megalapozottnak tartja, hogy a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használja így álláspontja szerint joga volt a szolgáltatásával azonos domain nevet választani. Előadta továbbá, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál a talalkapont.hu színes ábrás megjelölés lajstromoztatását még az eljárás megindulása előtt kezdeményezte. Az ezt alátámasztó dokumentumot ugyancsak csatolta beadványához. Kérelmezetti álláspont szerint őt a név regisztráció és névhasználat körében rosszhiszeműség sem terheli: a kérelemmel támadott domain név alatt és a Kérelmező domain neve alatt üzemeltett honlapok első ránézésre különböznek egymástól. A fogyasztók semmilyen esetben sem juthatnak arra a következtetésre, hogy a két honlap valamilyen kapcsolatban áll egymással vagy akár a harmadik www.találka.hu alatt üzemeltetett honlappal, különös tekintettel arra, hogy a honlap szolgáltatásai csak regisztrációval (Kérelmezett esetében szoftver telepítetésével) érhető el. A Kérelmező ismertségének a kihasználására való utalást is alaptalannak tartják: kizárólag az a tény, hogy kérelmezett egy a szolgáltatását találóan leíró szabad domain nevet regisztrált nem alapozza meg rosszhiszeműségét még akkor sem ha a domain név alatt a Kérelmezett szolgáltatásaival versengő szolgáltatásokat nyújt. Mindezek alapján álláspontjuk szerint Kérelmezett a domain név regisztrálásával és használatával nem sértette meg a domain regisztrációs szabályzatot, a domain nevet jogszerűen regisztrálta és használja, ezért kérték a kérelem elutasítását.

Kérelmező észrevétele

Kérelmezett álláspontjával szemben Kérelmező jogi képviselője útján előadott észrevételeiben úgy vélte, hogy a domain nevek összetéveszthetősége egyértelműen fennáll, figyelemmel arra, hogy nem egy „általános” toldalék került a „találka” szó mögé, hanem a „pont” szó, amely a domain nevek eleme. Így a kérelmezett domain név kimondva (találkapont-pont-hu) és a Kérelmező domain neve (találka-pont-hu) összetéveszthető. Különösen igaz ez arra a tényre figyelemmel, hogy a kérelmezett domain név alatt is egy társkereső szolgáltatás működik – ezzel ellentétes ugyan Kérelmezett védekezése, de a valóságban a Találkapont oldalon jelenleg nem általános kereső, hanem kizárólag társkereső van. Az összetéveszthetőség ugyanakkor nem állna fenn más toldalék (pl. találkahely) esetében. A www.találka.hu oldal vonatkozásában arra hívták fel a figyelmet, hogy álláspontjuk szerint a kérdéses oldal jogellenesen használja a nevet, ugyanakkor a forgalma – elsősorban a nyújtott szolgáltatás alacsony színvonala okán – igen csekély. Kérelmezettnek jogos érdeke a domain névhez nem fűződik, mivel azt – a fentebb előadottakra alapozva – jogellenesen használja. Kérelmezett szolgáltatása megegyezik a kérelmező szolgáltatásával, azzal összetéveszthető, emellett a szolgáltatás más név alatt is nyújtható lenne. Az, hogy Kérelmezett időközben kezdeményezte a védjegy lajstromozására vonatkozó eljárását,Kérelmező álláspontja szerint irreleváns, s elsősorban azért, mert Kérelmezett nem a szó, hanem ábra lajstromozását kérte. Mindezeken túlmenően Kérelmezett az eljárást csak azt követően indította meg, hogy Kérelmező felszólította a jogellenes használat megszüntetésére. Kérelmezett tehát már a védjegybejelentés előtt ismerte Kérelmező követelését, és tisztában volt azzal, hogy jelen eljárásra sor fog kerülni. Semmi nem indokolta azt, hogy Kérelmezett a találkapont név felhasználásával indítsa el szolgáltatását, azt megtehette volna más néven is. Figyelemmel az összetéveszthetőségre és a szolgáltatás hasonló jellegére, Kérelmezői álláspont szerint nyilvánvaló, hogy a név alkalmas a felhasználók megtévesztésére – függetlenül attól, hogy Kérelmezett szándéka erre irányult-e, vagy sem. Az, hogy jelenleg kevés felhasználót zavar meg a hasonlóság, arra vezethető vissza, hogy Kérelmezett szolgáltatása egyelőre kevésbé ismert – ez azonban a későbbiekben feltehetőleg változni fog. Előadták továbbá, hogy álláspontjuk szerint Kérelmező jogát elsősorban nem az alapozza meg, hogy a talalka.hu domaint korábban regisztrálta, és használja: a sérelem alapja elsősorban az, hogy Kérelmező ezen a domain néven egy elterjedt, nagy látogatottságú, üzletileg sikeres honlapot üzemeltet, és ezt „használja ki” a domain nevek hasonlósága. Mindezek alapján Kérelmező nem az általános, „találka” szóra tart igényt, hanem az ezen név alatt nyújtott szolgáltatásához fűződő jogos érdekeit védi.

Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, az érdemi védekezés, kérelmező észrevételei, a csatolt dokumentumok, a weben található és nyilvánosan elérhető adatok, valamint az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A kérelmezett domain név nem azonos egy olyan névvel, amelynek használata Kérelmezőt valamely hatályos magyar vagy közösségi jogi szabályra alapozva lenne jogosult. A tárgybeli domain név jogosultja a whois record alapján egy szlovák gazdasági társaság, a Cetinje s.r.o. (94618 Trávnik), a nyilvántartásban a Generál Média Publishing Kft. csak adminisztratív kapcsolattartóként szerepel. Kérelmező a tárgybeli domain nevet polgári jogi szerződés alapján használja: az alatt társkereső szolgáltatást tart fenn, így kereskedelmi tevékenysége a kérelmezett domain névvel összefüggésbe hozható. A Kérelmezett által használt domain név a Kérelmező által használt névtől 4 karakternyi eltérést mutat. Kérelmezett a tárgybeli domain név alatt (mely részére a whois rekord alapján 2012. február 7.-én lett regisztrálva) ténylegesen – a Kérelmező gazdasági tevékenységével egyező profilú – társkereső szolgáltatást nyújt.

A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata 30. pontja szerint az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:

a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy
b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

Kérelmezett a névhasználathoz fűződő jogos érdeke a Szabályzat 30. a. pontja alapján kétségtelenül megállapítható, hisz a tárgybeli domain név alatt ténylegesen és a kérelemről szóló értesítést már megelőzően gazdasági tevékenységet folytat. Kérelmezett a tárgybeli domain nevet nem továbbértékesítés céljával szerezte meg. A Döntnök a névhasználat jogszerűségét így annak összefüggésében kellett vizsgálja, hogy a névhasználat körülményei igazolják-e, hogy Kérelmezett tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatának 31. pontja szerint a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy
b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy
e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

A Regisztrációs Döntnök más ügyekben (pl. a nyelvipercek.hu domain tárgyában indult eljárásban hozott döntés, 2012. július 25.) következetesen képviselt álláspontja szerint a kérelemnek helyt adó döntés előfeltétele akkor áll fenn, a kérelmezett domain név azonos, vagy megtévesztően hasonlatos a Kérelmező javára védett névvel. Az eljárás során a Döntnök nem talált olyan körülményt, mely a Szabályzat 31. a.)-e.) pontjai szerit a rosszhiszeműség megállapítására okot adtak volna. A Kérelmező és a Kérelmezett által használt domain nevek írásmódja és jelentése különbözik, a visszaélésszerű, célzatos igénylés, az átruházási szándék vagy az átirányításra való törekvés az eljárásban fel sem merült, a kérelmezetti névhasználat igazolt és folyamatos volt. A Döntnök osztja a Kérelmezett azon álláspontját, hogy a „találka” szó általánosan leíró jellegű köznyelvi kifejezés, s mint ilyen, kizárólagosan nem köthető Kérelmezőhöz. A két domain név alatt nyújtott szolgáltatás jellege hasonlóságot mutat, ám a Kérelmezett által használt domain név a „pont” toldalékkal ellátva ennek ellenére megfelelő megkülönböztető képességgel rendelkezik, így annak használata a versenytárs szakmai tevékenységének megzavarását sem eredményezi.

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a talalkapont.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaptalannak találja, ezért elutasítja.

 

Forrás: Regisztrációs Döntnök hivatalos honlap

menu
menu