Példásan gyors vitarendezés

Példásan gyors vitarendezés

A mayoros.hu domain ügyében - a karácsonyi időszak ellenére - 25 nap alatt született döntés.

A mayoros.hu domain nevet Árgyó Péter (Panaszolt) igényelte 2014. december 8-án. Az igény ellen a Mayo Chix Magyarország Kft. (Panaszos) jogi képviselője útján 2014. december 15. napján, határidőben kifogással élt és kérte a delegálás megtagadását. A Panaszos a mayoros.hu domain nevet saját részére nem igényelte. A Panaszos saját előadása szerint 2014. december 15. napján szerzett tudomást a mayoros.hu domain igényléséről.

Panaszos kifogásában előadta, hogy kizárólagos jogosultja a 2005. október 13. napján bejelentett, 184257 lajstromszámú „MAYO CHIX” nemzeti szóvédjegynek, amely a 25. áruosztályban (ruházati cikkek, cipők, kalapáruk) van lajstromozva, valamint a CTM 011259843 lajstromszámú „MAYO CHIX” közösségi szóvédjegynek, amely a 25, 35, 42. áruosztályokban (ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; Reklámozás; Kereskedelmi ügyletek; Kereskedelmi adminisztráció; Irodai munkák; Divattervezés) van lajstromozva.
A Panaszos hivatkozott termékeinek, védjegyeinek közismertségére és jó hírnevére, amelyet nemzetközi és 10 éve fennálló magyarországi piaci jelenlétével, illetve a MAYO termékek facebook közösségi oldalának közismertségével kívánt valószínűsíteni.

Panaszos álláspontja szerint az igénylő magatartása ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzat (DSZ) 2.2.2. a) pontjával, amely kimondja, hogy nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes. A Panaszos a jogellenességre vonatkozó érvelését a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. § (2) bek. b) pontja illetve a Vt. 27. § védjegybitorlásra vonatkozó rendelkezéseire valamint a TT vonatkozó 7./2000 (V.31) sz. elvi állásfoglalására alapozta. Álláspontja szerint a mayoros.hu domain név a MAYO CHIX védett szóösszetétel első, hangsúlyos „mayo” elemének a „ros” képzővel kibővített formája, amely a magyar nyelvben nem létező köznévből magyaros hangzású kifejezést hoz létre. Álláspontja szerint a Panaszolt az így képzett szó domain névként történő igénylésével és használatával a Panaszos piaci ismertségéből akar jogosulatlanul részesedni, amely ellentétes a polgári jogok jóhiszemű és tisztességes gyakorlásának jogelvével. A fogyasztók ugyanis a mayoros.hu domain név kapcsán a Panaszos gazdasági társaságára és MAYO CHIX védjeggyel védett ruházati termékeire asszociálnának.
A Panaszos jogi képviselőjének meghatalmazását, védjegyeinek lajstromkivonatát, facebook közösségi oldalának és a mayochix.hu alatt üzemeltetett webáruházának nyitóképét, valamint a Wikipedia szóképzésről szóló szócikkét másolatban bizonyítékként csatolta panaszához és kérte a delegálás megtagadását.

A Panaszolt észrevételében kifejtette, hogy a panaszt alaptalannak tartja és kérte annak elutasítását. Előadta, hogy a domain igénylésekor ügyfele, Majoros Roland énekes előadó művész nevében megbízás alapján járt el és hogy a vitás mayoros.hu domain név alatt honlapot kíván üzemeltetni, amely azonban semmilyen kapcsolatban nem áll a Panaszossal vagy termékeivel, üzleti tevékenységével, hanem Majoros Roland művészeti tevékenységét hivatott népszerűsíteni. Rámutatott, hogy a Mayoros domain nevet a művész személynevéből képezték és az egyben az ARTISJUS Magyar Szerzői jogvédő egyesület által hivatalosan is bejegyzett, felvett előadói álnév / művésznév, amelynek kizárólagos jogosultja megbízója, Majoros Roland. A Panaszolt arra is rámutatott, hogy a „Mayo” kifejezés illetve előtag nem kizárólag a Panaszoshoz köthető, mivel az interneten számos olyan domain névben is megtalálható, amely nem a Panaszolt védjegye, így többek között a www.mayoclinic.org, www.mayomustard.com domain nevekben.
A Panaszos a Majoros Roland előadó művésszel a mayoros.hu domain név regisztrációra vonatkozó megbízási szerződését, az előadó művész által „Mayoros” művésznév az ARTISJUS egyesülthez címzett nyilvántartásba vételi bejelentő lapját másolati példányban bizonyítékként csatolta.
A Tanácsadó Testület eljárása során megvizsgálta az igénylés esetleges jogellenességét, különös tekintettel a Panaszos nemzeti és közösségi védjegyének a domain névvel való kapcsolatára és a Ptk. névviselési szabályaira.
A Tanácsadó Testület megvizsgálta a Panaszolt által csatolt megbízási szerződést, amely alapján megállapítható, hogy a Panaszolt jogosult Majoros Roland képviseletében minden olyan ügyben eljárni, amely szükséges a domain név regisztrációjával kapcsolatban, így a Tanácsadó Testület előtti eljárásának nem volt akadálya.

A Tanácsadó Testület megvizsgálta, hogy a mayoros.hu domain név más általi használata sértheti-e a Panaszos védjegyeihez fűződő jogait, azonban e körben a Tanácsadó Testület álláspontja szerint nem állapítható meg a Vt. 12. §. szerinti védjegybitorlás fennállta. A rendelkezésre álló adatok alapján a Panaszos védjegyeinek árujegyzékében szereplő divat- és ruházati termékek és szolgáltatások egyértelműen különbözőek és megkülönböztethetőek a domain alatt népszerűsítendő zenés előadóművészi szolgáltatástól, amelyhez „Mayoros” felvett művésznév alatt Majoros Roland előadó művésznek alapos oka van és ahhoz jogos érdeke is fűződik. A Ptk. 2:49. § (1) bekezdése kimondja, hogy irodalmi, művészeti, tudományos vagy közéleti szerepléssel járó tevékenységet felvett névvel is lehet folytatni, ha ez nem jár mások lényeges jogi érdekének sérelmével. A névviselési jogok, mint a mások személyiségi illetve védjegy jogainak korlátja tekintetében – a Panaszolt által előterjesztett bizonyítékokra is figyelemmel – a Tanácsadó Testület nem osztja a Panaszos azon érvelését, miszerint a domain névként igényelt kifejezést a Panaszolt a Panaszos védjegyéből képezte volna.
A Panaszolt a Majoros Roland előadó felvett művésznevéből képzett www.mayoros.hu domain nevet megbízási szerződés keretében regisztrálta, a domain nevet azonban a Panaszolt nem a nevezett előadó művész, hanem a saját nevében igényelte. Azaz: a domain név igénylője egy nem-egyező nevű másik természetes személy volt, aki saját jogán a Mayoros művésznév használatára nem volt jogosult. A Ptk. főszabályként kimondja, hogy más személy (képviselő) útján is lehet szerződést kötni, vagy más jognyilatkozatot tenni, ez alól azonban kivételt jelent, ha jogszabály szerint a jognyilatkozat csak személyesen tehető meg. A Ptk. 2:54. § (1) bekezdése értelmében a személyhez fűződő jogok érvényesítéséhez szükséges nyilatkozat (így a névviselési jog gyakorlásához szükséges nyilatkozat is) kizárólag személyesen tehető meg. A névviselési jogot a Panaszolt Majoros Roland helyett érvényesen nem gyakorolhatja a domain igénylés olyan formájában, ha annak eredményeképp nem a felvett művésznév viselésre egyedüliként jogosult Majoros Roland részére kerül a domain név delegálásra, hanem a művész által a regisztráció technikai lebonyolítására megbízott személy.
A Tanácsadó Testület az ügy kapcsán tehát arra a következtetésre jutott, hogy a saját születési tulajdonnévből vagy felvett művésznévből képzett domain név igénylése önmagában nem tekinthető jogellenes védjegybitorlásnak. Ugyanakkor a Tanácsadó Testület a Ptk. névviselési szabályai alapján megállapította, hogy a Panaszoltnak a Mayoros név használatára, saját nevében történő regisztrációjára nem állhat fenn jogosultsága, így domain igénylése – bár a Panaszos által megjelölttől eltérő okból – jogellenes és az a (DSZ) 2.2.2. a) pontjába ütközik. Az egyébként a védjegyoltalom korlátját képező saját név vagy felvett művésznév használatot a névhasználatra jogosultnak saját magának kell gyakorolnia, ill. meghatalmazottjának az ő nevében kell eljárnia és e jogok gyakorlásának a Ptk. a jóhiszemű és tisztességes joggyakorlásra vonatkozó előírásaival is összhangban kell lennie. A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a Panaszolt által saját nevében igényelt mayoros.hu domain név a Panaszolt részére nem delegálható, mert a vonatkozó (művész) névviselési jogot Majoros Rolandnak személyesen kell gyakorolnia.

Mindezekre figyelemmel a Tanácsadó Testület megállapította a névviselési szabályok megsértését és a domain név igénylésnek a DSZ 2.2.2. a) pontja szerinti jogellenességét a Panaszolttal szemben.A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a Panaszolt által saját nevében igényelt mayoros.hu domain név a Panaszolt részére nem delegálható, mert a vonatkozó (művész)név-viselési jogot Majoros Péternek személyesen kell gyakorolnia.A Tanácsadó Testület felhívja a Panaszos figyelmét, hogy a DSZ 9.7. pontjára, amely alapján a Tanácsadó Testület eseti állásfoglalásában csak abban a kérdésben foglal állást, hogy az adott domain az adott Igénylő számára delegálható vagy nem delegálható.Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

menu
menu