Online szállásfoglalók estek egymásnak

Online szállásfoglalók estek egymásnak

Az aszallas.hu domain név felett kialakult vitában az ISZT Tanácsadó Testület tett rendet.

A hazai domain regisztrációs rendszerbe beépült egy sajátos – akár hungarikumnak is nevezhető – vitarendezési eljárás. Amennyiben valaki úgy véli, hogy egy bejegyzés alatt álló domain név sérti az érdekeit a domain regisztrációjának elindításától kezdődően 14 napig panasszal élhet a domain bejegyzés ellen. Mindkét fél 50-50 000 Ft-ot letétként elhelyezve várja meg a döntést meghozó ISZT Tanácsadó Testület határozatát a domain bejegyezhetőségével kapcsolatban. A .hu domaintér alatt 25 webcím ügyében folytattak le vizsgálatot 2010-ben. Az idei esztendőben már a 4. munkanapon összeülni kényszerült a testület, mert az aSzallas.hu domain ügyében kellett állást foglalniuk.

Az ügy háttere:

Beadvány

Az aszallas.hu domain nevet az INSTANTWEB Kft. kérte regisztrálni 2010. szeptember 22-én a Microware Hungary Kft. regisztrátornál, amely ellen a Hotel Booking Bt. élt kifogással jogi képviselője útján, és kérte a domain delegálásának megtagadását. Minkét cég a hazai online szállás foglalási piac meghatározó szereplője. Előbbi az ÚtiSúgó, utóbbi a szallas.hu oldalt üzemelteti.

A szallas.hu működtető Hotel Booking Bt. álláspontja szerint az aSzallas.hu domain név delegálása „megtévesztő és jogellenes” lenne az Instantweb Kft. részére. A kifogásában a Domain Regisztrációs Szabályzat vonatkozó részeit idézte. Érveit arra alapozta, és az „aszallas” mindössze egy betűben különbözik az ő domainjétől. A beadvány szerint a regisztráció nemcsak a Szabályzatot, hanem a Polgári Törvénykönyvet, a Védjegytörvényt és a Versenytörvényt egyes rendelkezéseit is sérti.

A cég bizonyítékokkal igazolta, hogy a „szallas.hu” bevezetett „kereskedelmi név”, amely matricákon és amely prospektusokban is szerepel, továbbá a 2001009 sz. ábrás védjegy jogosultja is, amelynek domináns eleme a „szállás szó”.

A válasz

Az Instat Web Kft. védekezésében hivatkozott arra, hogy a TT gyakorlata szerint elképzelhető olyan helyzet, amikor egy betű különbség esetén a választott nevek nem összetéveszthetőek (vasarlas.hu – xvasarlas.hu). Elismerte, hogy a Hotel Booking Bt-nek van védjegye, azonban a „szallas” karaktersor nem áll védjegyoltalom alatt. Valamint előadta, hogy a panaszos nem a „szallas” szót tette ismertté, hanem a saját szolgáltatását.

A viszontválasz

A Hotel Booking a viszontválaszában a korábbi érveit fenntartotta és Kiemelte, hogy a „szallas.hu” kereskedelmi névvé vált. Kitért arra, hogy a rádióban és VOIP szolgáltatásoknál „a szállás.hu” kifejezés egyértelműen összetéveszthető az igényelt domain névvel. Érvei alátámasztására partnerei nyilatkozatát csatolta, amelyek bizonyították, hogy szolgáltatása népszerű.

A vizsgálat

A Tanácsadó Testület (TT) a névválasztás és névhasználat jogellenességét és megtévesztő jellegét és a védjegybitorlás lehetőségét vizsgálta. Megállapította: a Hotel Booking Bt. ábrás védjegye a 35, 39 és 43 áruosztályokban élvez védelmet.

A TT megállapította továbbá, hogy az igénylő cégkivonata alapján az is valószínűsíthető, hogy utazásszervezés, reklámozás is lehet az igénylés célja, azonban ez önmagában nem lenne korlátja a névválasztásnak, hiszen önmagában azzal a céllal, hogy a „szállás” kifejezés bármilyen változata alatt szállodai szolgáltatásokhoz kapcsolódóan szeretne valaki weblapot üzemeltetni, nem jogellenes.

Eljárása során a TT ezért a jogellenesség körében elsődlegesen azt a kérdést vizsgálta, hogy mennyiben sértené a delegálás a Panaszos védjegyjogosultságát, továbbá vizsgálta, hogy mennyiben megalapozott az igénylő érvelése, miszerint az egy betű különbség jelen esetben éppen egy névelő, ami szóban könnyen félrevezethető lehet.

A Tanácsadó Testület a tárgybeli kifogás alapján vizsgálta továbbá, hogy az igénylés mennyiben sértheti a Tpvt. 2. illetve 6. §-ban foglaltakat. A 6. § alkalmazásának együttes feltételei, hogy a felek versenytársak legyenek (azonos piacon fejtsenek ki gazdasági tevékenységet), a versenytárs szolgáltatása a piacon már ismert legyen (legalább olyan szinten, hogy az az összetéveszthetőséget megalapozza), a megjelölés olyan legyen, mely alapján a fogyasztók a versenytárs szolgáltatását „fel szokták ismerni” (azaz az elnevezés alapján döntően a másik, „eredeti” szolgáltatásra asszociálnak) s hogy az elnevezés használatára a versenytárs hozzájárulása hiányában kerüljön sor.

Az adott esetben feltehetőleg több feltétel megvalósulna, ha a domaint az Instantweb Kft. számára kerülne delegálásra, ezért a névválasztás gyaníthatóan olyan helyzetet eredményezne, amely felvetné a Tpvt. alkalmazását is.

A TT többször hangsúlyozta már, hogy a gyakorlatban visszaélésszerű domainhasználat („potyázás”) egyik módja és megvalósulási formája: a domain nevet elsősorban annak érdekében jegyzik be, hogy a hasonló domainneveket használni kívánó (de félregépelő) felhasználókat saját oldalukra irányítsák a tartalomszolgáltatók.
Ez már pusztán azért is sérelmes a hasonló domain jogosultja (általában versenytárs) számára, mert elvonja a forgalom egy részét, de a közvetített tartalomtól függően akár a jogosult jóhírére is sérelmes lehet, illetve zavarhatja szakmai tevékenységét.

A TT álláspontja szerint az Igénylő nyilvánvalóan ismerhette az igénylésekor már bevezetett „szallas.hu” kifejezést.

Döntésekor a Testület azt is figyelembe vette, hogy az Igénylő semmilyen érvelést nem adott elő arra vonatkozóan, hogy miért választaná éppen az „aszallas” domain nevet. Megjegyzi ebből a szempontból a TT, hogy a szallas.hu és az „aszallas” kifejezések között csak egy névelő különbség van, ami – osztva a panaszos álláspontját – megtévesztéshez vezethet.

A döntés

Az aszallas.hu domain név delegálására vonatkozó igény az INSTANTWEB Kft. számára nem teljesíthető.

menu
menu