Nyugodjon le mindenki! Marad a relax.hu

Nyugodjon le mindenki! Marad a relax.hu

A relax.hu domain kezelési joga nem változik.

A „RELAX THERMÁL VILLAPARK” Kft.(székhely: 7555 Csokonyavisonta, Fürdősétány 1., továbbiakban: Kérelmező), mint Kérelmező által természetes személy (lakóhely, továbbiakban: Kérelmezett) mint Kérelmezett ellen a relax.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi 
Döntést
A Regisztrációs Döntnök a relax.hu domain névre vonatkozó kérelmet alaptalannak találja, ezért azt elutasítja.
INDOKOLÁS
1. Kérelem
Kérelmező álláspontja szerint a kérelmezett domain név azonos, vagy megtévesztően hasonlít a Kérelmező által használt kereskedelmi névhez (pl. cégnév, üzletnév, egyéb szokásos elnevezés).Kérelmező gazdasági társaság 1997. december 2. napjától kezdődő hatállyal alakult meg.
Kérelmező, a „RELAX THERMÁL VILLAPARK” Kft. (Cégjegyzékszám: 14-09-305129) fő tevékenysége szerint saját tulajdonú ingatlan adásvételével és bérbeadásával foglalkozik, melynek keretében pihenő, nyaraló, gyógyapartman parkot üzemeltet.
Kérelmező előadta, hogy a társaság nevéből és tevékenységéből adódóan merült fel az igény a relax.hu domain név regisztrálásához, azonban a technikai ellenőrzés során kiderült, hogy a domain név foglalt 2014 óta, a domain jogosultja pedig a Kérelmezett magánszemély.Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződött volna, valamint a domain nevet sem áruk, sem szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban nem használta.
Kérelmezőnek mind a cégnevéből adódóan, mind tevékenységi köreiből adódóan nélkülözhetetlenül szükséges, hogy a „relax.hu” domaint Kérelmező hasznosíthassa tevékenysége során.Kérelmezett hivatkozik továbbá arra, hogy a Kérelmezett a domain nevet ténylegesen nem is használja, azt a továbbértékesítés céljából tartja fenn. Kérelmezett a domain nevet 10.000.000. Ft-ért kínálja megvételre a domain felületén. Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett rosszhiszeműsége e tények alapján megállapítható és vélelmezhető a Kérelmezett tisztességtelenül használja a domain nevet.
Kérelmező a domain névnek a kérelmezettől történő átruházását kérte.Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.
2. Kérelmezett érdemi védekezése
A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 22. pontjában foglaltak szerint megküldte a Kérelmezettnek az Kérelmezett részére a kérelmet, aki azonban figyelmeztetése ellenére sem terjesztett elő érdemi védekezést. 
3. A Döntés indokolása
A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján és az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését. 
A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben: a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”
A Döntnök első sorban azt vizsgálja, hogy a kérelem alapján – a kérelmezett domain név vonatkozásában – a Kérelmező, vagy a Kérelmezett javára állapítható meg a névhasználati jogosultság. 
Döntnök megvizsgálta a Kérelmező nyilvánosan elérhető cégkivonatát, és megállapította, hogy a Kérelmező által megjelölt társasági adatok a cégkivonatban foglaltaknak mindenben megfelelnek. Döntnök megállapítja, hogy a kérelmezett domain név és a Kérelmező hatályos cégkivonatában foglalt cégnevének vezérszava nem egyezik meg egymással, mivel Kérelmező cégnevének nem pusztán a „Relax” szó, hanem a „RELAX THERMÁL VILLAPARK” a vezérszava. Döntnök megállapítja, hogy a Kérelmező névhasználati jogát nem alapítja meg azon körülmény, hogy cégneve tartalmazza a „Relax” szót, mivel az olyan általánosan használt szó, amelyet senki nem sajátíthat ki. RELAX vezérszóval a nyilvános cégadatbázisban számos egyéb cég szerepel, így annak megkülönböztető jellege Kérelmező javára nem állapítható meg. A RELAX szó olyan köznév, amelyre Kérelmező névhasználati jogot csak az esetben alapíthatna, ha bizonyítaná, hogy szolgáltatása kizárólag a RELAX kereskedelmi néven ismert. Erre vonatkozóan azonban a Kérelmezett által csatolt dokumentumok nem tartalmaztak bizonyítékot, és a Döntnök az interneten elérhető információkból is azt állapította meg, hogy Kérelmezőt a Relax Thermál Villapark néven ismeri és azonosítja az internet felhasználók közössége. 
Tény, hogy a kérelmezett domain nevet 2014. évi augusztus hónap 27. napján delegálták a Kérelmezett javára a www.domain.hu nyilvánosan elérhető weboldal whois recordjából nyert információk alapján. Döntnök megállapítja, hogy a kérelmezett domain név alatt érdemi tartalom nem található, valamint a felületen a következő szöveg olvasható: „A relax.hu domain eladó!Ára: 10.000.000Ft(Sok? Tegyél ajánlatot!)”
Döntnök megállapítja, hogy Kérelmezett feltehető célja a domain név továbbértékesítése, amelyet alátámaszt a honlapon elhelyezett szöveg. Azonban a domain név továbbértékesítési szándéka nem sérti a Kérelmező jogát és nem alapozza meg a rosszhiszemű domain használat megállapítását, mivel a Kérelmező nem rendelkezik a kérelmezett domain név vonatkozásában olyan névhasználati joggal, amely megalapozhatná a Regisztrációs Döntnök javára szóló döntését. Mivel Kérelmező javára a „Relax” név vonatkozásában nem állapítható meg névhasználati jog, így hiányzik a kérelemnek helyt adó döntés alapfeltétele, ezért a kérelmet el kellett utasítani. 
Fentiek értelmében Döntnök nem találta megalapozottnak a kérelemben foglaltakat, és tekintettel arra, hogy a 29-31 pontok együttes feltételei nem állnak fenn, a döntnök a kérelem elutasításáról határozott. 
A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy a Nyilvántartó törölje a kérelmezett domain névhez rögzített átruházási korlátozást.

Forrás: infomediator.hu

menu
menu