Nem volt jó fogás a két jófogásos domain

Nem volt jó fogás a két jófogásos domain

A jofogs.hu és a jofagas.hu domainek ügyében indított vitarendezési eljárást a jofogas.hu üzemeltetője.

A Kérelem

A Schibsted Classified Media Hungary Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7. B. ép. 1. em.) Kérelmezőő a a jofogs.hu és a jofagas.hu domain nevek a Netinvest s.r.o. (Univerzitna 8498/25, 01008, Zilina, Szlovák Köztársaság) Kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki tanácsban történő eljárást kért.

A Kérelmező igazoltan meghatalmazott jogi képviselője, a Fábry és Társai Ügyvédi Iroda (1024 Budapest, Fény utca 16. útján nyújtotta be elektronikus úton kérelmét), melyben a 2012. 01. 11. jofogs.hu és a jofagas.hu 2012 .01 .11-én regisztrált domain nevek Kérelmezettől való átruházását kérte. A Kérelemben előadottak szerint Kérelmező, a Schibsted Classified Media Hungary Kft. jogosultja a „jofogas.hu” (lajstromszáma: 202544) védjegynek. Kérelmező a kérelemhez a Szellemi Tulajdon Nemzteti Hivatala 2011. március 28.-án kelt, a lajstromozást elrendelő határozatának való csatolásával igazolta védjegy jogosultságát.

Kérelmező ezzel kapcsolatban előadta, hogy tudomása szerint a Kérelmezettnek a nevekhez semmilyen jogos érdeke nem fűződik, a nevek önmagukban nem értelmes kifejezések. Kérelmezett a magyar domainregisztrációs gyakorlatban (lsd.: Szlovák cég lopja hazai oldalak látogatóit – Az Önét nem?, http://www.domainabc.hu/torveny-szelen/domainlopas-domainforgalom/1952/) arról ismert, hogy egy-egy betű eltéréssel tömegesen és visszaélés szerűen regisztráltat a maga számra ismert domain neveket.

Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az Eljárási Szabályzata 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

Kérelmezett érdemi védekezést a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.

Döntés

a jofogs.hu és a jofagas.hu domain nevek tárgyában indult eljárásban

Kérelmező által a Netinvest s.r.o. (Univerzitna 8498/25, 01008, Zilina, Szlovák Köztársaság)Kérelmezett ellen a jofogs.hu és a jofagas.hu domain nevek tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök jofogs.hu és jofagas.hu domain neveket a Netinvest s.r.o. Kérelmezettől visszavonja, és azt a Kérelmező, a Schibsted Classified Media Hungary Kft. javára átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára.
A Kérelmezőnek a „jofogas.hu” (lajstromszáma: 202544) védjegy használatára vonatkozó kizárólagos jogosultsága az iratok alapján megállapítható. Az is egyértelműen megállapítható, hogy a kérelmezett domain név tartalmazza a Kérelmező javára védett nevet.

Ezt követően annak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne. Mivel Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, így a rendelkezésre álló anyagokból nem volt megállapítható, hogy joga, vagy jogos érdeke fűződne a használathoz. Megállapításra került ugyanakkor, hogy a tárgybeli domain nevek alatt nyújtott szolgáltatás (lényegében különböző kategóriában más oldalakra mutató linkek listázása) a „szponzorált linkek” között elsőként feltüntetve a jofogas.hu hirdetés feladási oldalára kínál átirányítási lehetőséget, ami azt a megtévesztő látszatot keltheti, mint ha a két szolgáltatás nyújtása között összefüggés van. Ez a Döntnök álláspontja alapján ugyancsak kérelmezett rosszhiszeműségét támasztja alá.

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta, és az eljárási szabályzat 31. pontja alapján elrendeli a jofogs.hu és a jofagas.hu domain nevek visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Forrás: Alternatív Vitarendező Fórum hivatalos honlap

menu
menu