Nem tudta a domaint megvenni, perre ment, vesztett…

Nem tudta a domaint megvenni, perre ment, vesztett…

Egy érdekes és hosszú évek óta húzódó ügyben foglalt állást az Alternatív Vitarendező Fórum döntnöke.

A VIZUÁL Tábla-, Hang- és Vetítéstechnikai Kft, mint kérelmező (a továbbiakban: „Kérelmező”) által Vidosa Károly, mint kérelmezett (a továbbiakban: „Kérelmezett”) ellen a visual.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök egyszemélyes döntnöki eljárásban meghozta az alábbi döntést:

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező által a visual.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaptalannak találja, ezért elutasítja.
 
Indokolás
 
1. Kérelmező 2008. október 8. napján elektronikus úton kérelmezte a Regisztrációs Döntnöki eljárás megindítását Kérelmezettel szemben. Kérelmében előadta, hogy a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne, mivel Kérelmező a kérelmezett domain név egy betű eltéréssel azonos a Kérelmezett 1989. június 3.-a óta cégnévként használt „vizuál” szóval. Kérelmező ezért a „VIZUÁL” név használatára a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, illetve a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény alapján jogosult.
 
Kérelmező vevői a céget Vizuál Kft. néven ismerik, a www.vizual.hu címen weboldaluk már 2000. február 8.-a óta működik. Vevőik gyakran panaszkodnak arra, hogy holnapjuk nem működik, ami annak a következménye, hogy azt tévesen a kérelmezetti „visual.hu” doménnéven keresik, amelyet a kérelmezett nem használ. Az, hogy vevőik a cégük honlapja helyett üres oldalt találnak, sérti Kérelmező jóhírét, rontja üzleti megítélését.
 
A Kérelmezett magánszemély, e minőségében nem folytat gazdasági tevékenységet, ezért nem fűződik joga vagy jogos érdeke a domain névhez.
 
Kérelmezett eljárása továbbá rosszhiszemű, mivel a Domain Regisztrációs Szabályzat 10.1.7. c) pontja szerint a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon.
 
Az Internet Archive Wayback Machine honlap tanúsága szerint a domainhez tartozó honlapon a domain delegálása óta eltelt több mint 8 év során sohasem volt semmilyen tényleges tartalom (http://web.archive.org/web/*/http://visual.hu). Az oldalon jelenleg is csupán a „This site is Under Construction… / Az oldal Karbantartás Alatt van…” szöveg olvasható. Kérelmező erre vonatkozóan közjegyzői tanúsítványt is csatolt.
 
Mivel a doménnevet a delegálás időpontjától számított több mint két éve nem használták megfelelő módon, a Domain Regisztrációs Szabályzat 10.1.7. c) pontja szerint a kérelmezetti magatartás rosszhiszeműségét ezzel kívánta Kérelmező bizonyítani.
 
2. Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a Regisztráció Döntnök Eljárási Szabályzatának (a továbbiakban: „Szabályzat”) 12. pontja alapján az adott ügyben történő eljárásra hatáskörrel bír.
 
3. A Szabályzat 18. pontja alapján megállapításra került, hogy a benyújtott kérelem a Szabályzatban foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelelt, valamint, hogy a kérelem benyújtása után a Regisztrációs Döntnök egyszemélyes eljárásának a Szabályzat Függelékében megállapított díja az Informediátor számlájára – külön felszólítás után – megfizetésre került, így az eljárás lefolytatásának akadálya nincs.
 
4. A Regisztrációs Döntnök a Szabályzat 21. pontja alapján értesítette a Nyilvántartót a Kérelmező személyéről és az érintett domain névről annak érdekében, hogy az függessze fel az annak törlésének és átruházásának lehetőségét a vitarendezési eljárás, illetve az esetleges azt követő bírósági eljárás befejeződéséig. A Szabályzat 15. pontjában foglaltak szerint a kérelmet a Regisztrációs Döntnök megküldte a Kérelmezettnek, aki érdemi védekezését a Szabályzat hivatkozott pontjában írt 30 munkanapos határidőn belül terjesztette elő.
 
Kérelmezett érdemi védekezésében előadta, hogy a domain nevet annak delegálása, azaz 2000. július 11.-e óta használja, azon e-mail címeket üzemeltet. Kérelmezett érdemi védekezését is az egyik általa hivatkozott, a doamin név alá rendelt e-mail címről küldte meg.
Ügyfelei azóta folyamatosan ezt a címet használják. FTP elérés is működik ezen domain alatt, ami az e-mail címek mellett szintén nélkülözhetetlen a működéshez.
 
Kérelmezett hivatkozott továbbá arra is, hogy azóta alapított egy céget is, amely Visual.hu Kft. néven működik, és amelynek tulajdonosa és ügyvezetője is egyben.
 
Kérelmezett előadta, hogy a Kérelmező Vizuál Kft. képviselője több ízben telefonon megkereste a visual.hu domainnel kapcsolatban. Kérte, hogy adja át cégének a nevet, amire közölte vele, hogy nem teheti, hiszen cége és vállalkozása is ezt a domaint használja, ellenérdekű, hogy a domain-t átadja. Megbeszélték, hogy egymás weboldalán a másik fél weboldalára mutató linket helyeznek el. Ezt Kérelmezett meg is tette, de a Kérelmező közel 2 évig nem. Ezek után Kérelmezett közölte, hogy leveszi a bannert. Ez évekkel ezelőtt történt, azóta senki sem vette fel vele a kapcsolatot a Kérelmező részéről.
 
Kérelmezett a kérelem indokolására hivatkozva azt a következtetést adta elő, hogy a Kérelmező a cége, vállalkozása jó hírnevét és ügyfélkörét kívánja a domain név által megszerezni, és ezzel cége működését ellehetetleníteni.
 
Kérelmezett hivatkozott továbbá cége, a Visual.hu Kft. teljes névegyezésére a kérelmezett domain névvel, ugyanakkor arra, hogy éppen Kérelmező cégneve tér el attól.
 
Kérelmezett érdemi védekezését a Regisztrációs Döntnök június 30. napján továbbította Kérelmezőnek, aki észrevételében kérelmét változatlanul fenntartva kiemelte, hogy a Kérelmezett, mint magánszemély e minőségében áruk és szolgáltatások értékesítését a domain névvel összefüggésben nem végez. Kérelmező rámutatott arra is, hogy Kérelmezett a domain név tényleges használatát nem bizonyította, az e-mail címek fenntartását is csak aláította (sic), de azt semmivel nem támasztotta alá. Feltéve, de meg nem engedve, hogy az e-mail cím létezett/létezik és azt valóban használták/használják, az sem alapoz meg áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatos használatot, mert az e-mail cím általában nem funkcionál árujelzőként, mert a fentiekben leírtakhoz hasonlóan nem alkalmas arra, hogy az árukat vagy szolgáltatásokat egymástól megkülönböztesse, eredetüket jelezze. Az e-mail cím ugyanis a fogyasztók felé nem árujelzőként jelenik meg, azt nem árujelzőként értelmezik. 
 
A Kérelmezett az FTP eléréssel kapcsolatosan sem csatolt semmiféle igazolást. Feltéve, de meg nem engedve, hogy az FTP elérés valaha is létezett és azt valóban használták, az szintén nem alapoz meg áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatos használatot, mert az FTP szerver neve általában nem funkcionál árujelzőként, azaz nem alkalmas arra, hogy az árukat vagy szolgáltatásokat egymástól megkülönböztesse, ugyanis a fogyasztók az FTP szerver nevét nem árujelzőként észlelik, az a fogyasztók felé nem árujelzőként jelenik meg.
 
A Kérelmezett a hivatkozott Visual.hu Kft.-vel kapcsolatban sem terjesztett elő bizonyítékot sem annak létezésével, sem az állítólagos cégnév elsőbbségével kapcsolatban. Az elsőbbség tekintetében mindenesetre Kérelmező előadta, hogy saját cégneve 1989. június 3-a óta „Vizuál” Kft.
 
A Kérelmezett nyilatkozatot sem tett a tekintetben, hogy a VISUAL szó állítólagos használatát milyen áruk vagy szolgáltatások körében valósítja meg. Nem merült fel arra nézve semmilyen adat illetve nyilatkozat, hogy ezt a domain névnek megfelelő „vizuális eszközök” árukkal kapcsolatban tenné, így a visual.hu doménnévhez fűződő nem bizonyított joga e tekintetben sem áll fenn.
 
Kérelmező ismételten hivatkozott arra, hogy sem a web oldalon nem volt érdemi tartalom elérhető a domain delegálása óta, sem a Google keresője nem mutat Kérelmezett tevékenységével kapcsolatban találatot.
 
Mivel Kérelmezett nem igazolta a domain név megfelelő használatát, a Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett rosszhiszeműsége megállapítható.
 
 
5. A Szabályzat 31. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
 
a. a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b. Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.
 
A Szabályzat 32. pontja alapján „[Az] adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:
 
a. a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy
b. a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
c. a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.”
 
6. A Regisztrációs Döntnök elsősorban azt szögezi le, hogy a kérelmezett domain név megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amelyre a Kérelmező a magyar jogszabályok alapján jogosult. Ezt követően a Regisztrációs Döntnök azt vizsgálta, hogy a Kérelmezett a domain nevet análkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne, illetve annak igénylése vagy használata rosszhiszeműen történik-e.
 
7. A Regisztrációs Döntnök a cég adatbázisból ellenőrizte Kérelmezettnek a Visual.hu Kft. alapítására vonatkozó állítását, és azt megalapozottnak találta. A korábban alakult cég e név alatt 2005 óta működik, és annak közvetlen irányítást biztosító többségi tulajdonosa és egyúttal ügyvezetője is a Kérelmezett. A domain név használatához fűződő jogos érdeket ezáltal megállapíthatónak találta a Döntnök.
 
A Döntnök azt is vizsgálta, hogy a domain név igénylésének időpontjában fűzödött-e joga vagy jogos érdeke Kérelmezettnek a visual szóhoz. A Döntnök ezzel kapcsolatban azt állapította meg, hogy mind a Kérelmező által használt vizuál, mind a Kérelmezett által használt visual szavak általánosan elterjedtek. A cégjegyzékben számos olyan cég van, amely cégnevében szerepel akár az egyik, akár a másik kifejezés.
 
A Döntnök álláspontja szerint olyan általánosan használt szóhoz, mint a „visual” nem kapcsolódhat a Kérelmezőnek a Vizuál vezérszava alapján kizárólagos joga, ezt támasztja alá az is, hogy az eljáró cégbíróságok megítélése szerint sem sérti a cégkizárólagosság elvét ezen szavak vezérszóként való szerepeltetése.
 
A Regisztrációs Döntnök maga is megnézte a www.archive.org web oldalon a kérelmezett domain alatti tartalomszolgáltatásokat, és azt találta, hogy 2001-2004-ig bár a „fejlesztés alatt „ kifejezés mellett, de a domain név alatt a „visual” szót magába foglaló logo, elérhetőségi adatok, valamint szolgáltatás-kör felsorolás szerepelt. Az oldal 2001-2008 februárja óta számos alkalommal frissítésre került, azonban azon 2004 óta érdemi tartalom szolgáltatás nem történt. Ugyanakkor Kérelmezett hivatkozott arra, és ezt az érdemi védekezésnek a hivatkozott e-mail címről történő előterjesztésével bizonyította is, hogy a domain nevet e-mail címeként használja. E vonatkozásban a Regisztrációs Döntnök nem osztja Kérelmező azon álláspontját, hogy a domain név megfelelő használatát csak áruk és szolgáltatások értékesítése alapozná meg. A domain név használata nem szűkíthető le áruk, szolgáltatások kínálatával kapcsolatos tartalomközlésre. A domain név használható magáncélú kommunikáció céljára is, és az áltaalános (sic) gyakorlat szerint a megfelelő használatot önmagában az e-mail címként történő használat is megalapozza. A kérelmezett domainnevet azonban bizonyíthatóan használták korábban web oldalon történő minimális információ nyújtásra is.
 
Mindezek alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmezett rosszhiszemű domain név igénylését vagy használatát sem tartotta megállapíthatónak.
 
8. Fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező által a visual.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaptalannak találja, ezért elutasítja.

Forrás: Alternatív Vitarendező Fórum honlapja

menu
menu