Nem használta domain nevét, el is vették tőle…

Nem használta domain nevét, el is vették tőle…

A telecom.co.hu domain ügyében hozott határozatot az Alternatív Vitarendező Fórum döntnöke

Az S.B.G.&K. Ügyvedi Iroda (1062 Budapest, Andrassy ut 113.) által képviselt Deutsche Telekom AG Kérelmező által a Benkó Balázs Kérelmezett ellen a telecom.co.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a telecom.co.hu domain nevet Benkó Balázs Kérelmezettől visszavonja, és azt a Deutsche Telekom AG Kérelmezőre átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.
 
Indokolás

1. Kérelmező indoklása

A telecom.co.hu domain név ügyében a Deutche Telekom AG kérte a Regisztrációs Döntnök eljárását. A Kérelmező hivatkozott a cégük javára 755707 nemzetközi lajstromszámon lajstromozott TELEKOM nemzetközi szóvédjegyre 2000. december 18-ai elsőbbséggel a Nizzai Megállapodás szerinti 16., 25., 28., 35., 36., 37., 39., 41. és 42. áru- és szolgáltatási osztályokban.

A Kérelmező hivatkozott a Domainregisztrációs Szabályzat 10.1.5. és az Eljárási Szabályzat 31. pontjaira, és kérte, hogy a domain nevet – mivel az megtévesztően hasonlít ( csupán egy betű eltéréssel azonos) a Kérelmező javára a közösségi és/vagy hazai jogszabály által védett névhez – a Regisztrációs Döntnök vonja azt vissza, és ruházza át Kérelmezőre.

Kérelmező előadta, hogy a Kérelmezett a domain nevet rosszhiszeműen , elsősorban az eladás céljával regisztráltatta, mivel azt érdemben nem használja, és a Kérelmező igazolta, hogy a domain név alatt „Ez domain név Eladó vagy kiadó ! ! !” felirat található. Kérelmező e tekintetben a Domainregisztrációs Szabályzat 10.1.7. pontjára hivatkozott).

Kérelmező álláspontja szerint a a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne, és ezt a rosszhiszeműséget is megalapozó érdemi használat hiánya is alátámasztja. 

2. Kérelmezett érdemi védekezése

Kérelmezett a kérelemre előterjesztett érdemi védekezésében a kérelem elutasítását kérte. Álláspontja szerint a telecom.co.hu domain név általa történő használata nem jogsértő.

Kérelmezett előadta, hogy a .hu domaintér kialakítása során a szabályzatot létrehozó testület a védjegy birtokosok érdekében a .hu domain név alatt közvetlenül (pl. telecom.hu) regisztrálandó domain nevek védelmét biztosította. Az Interneten történő minél szélesebb körben való megjelenés támogatása érdekében a legfelsőbb szintű közdomaineken kívül a Regisztrációs Szabályzat megalkotója lehetőséget adott további közdomainek (pl. co.hu; info.hu) létrehozásával egyéb domain nevek regisztrációjára. Kizárólag a .hu domaintér alatt létezik a domain nevek meghirdetésének intézménye, a további közdomainek esetében nincs mód a bejegyzés előtti kifogás benyújtására, a második közdomain alatt bejegyzendő domain nevek meghirdetés nélkül kerülnek delegálásra.

Kérelmezett hivatkozott még a .tm.hu második szintű közdomainekre, amely kategóriában kizárólag csak a védjegyjogosultak, a lajstromzott védjegygyel azonos domain név regisztrálására jogosultak.

Kérelmezett a Domainregisztrációs Szabályzat hivatkozott rendelkeziből azt a következtetést vonta le, hogy amásodik szintű közdomainek alatt nem illeti meg kizárólagos jog a védjegy jogosultat, az ezzel ellentétes értelmezés esetén a második szintű közdomainek alatt üzemeltetett honlapok sokasága kerülne veszélybe.

Kérelmezett állította továbbá, hogy a nem valós a Kérelmezőnek az érdemi használat hiányára történő hivatkozása, és ezt Kérelmezett nem bizonyította, mivel az általa csatolt közjegyzői okirat csupán a www.telecom.co.hu domain név alatt üzemeltetett web oldal 2007. október 24.-i állapotának igazolására szolgál, és nem adhat információt visszamenőlegesen, illetve a domainnévhez használt további aldomainekről és a kapcoslódó e-mail címekről. Kérelmezett állította, hogy aktív névszerver szolgáltatást sem lehet a [email protected] e-mail cím nélkül beállítani, tehát valós e-mail cím fenntartása nélkül nem regisztrálható egy domain név.

Kérelmezett hivatkozott továbbá arra is, hogy a domain név delegálását magánszemélyként kérte, védjegybitorlást tehát a nem gazdasági célú használattal nem valósíthat meg.

Kérelmezett hivatkozott továbbá a Tanácsadó Testület 668/2005 számú határozatára, amelynek értelmében a Zwack Unicum Rt. az „Unicum” védjegy jogosultjaként sem jogosult az unikum.hu domain név kizárólagos használatára. Kérelmezett hivatkozott arra, hogy a telecom.co.hu domain név és a Kérelmező Telekom szóvédjegye között a hivatkozott esethez hasonlóan egy betű eltérés mutatkozik.

Kérelmezett álláspontja szerint a telecom szó a telekommunikáció rövidítéseként használatos a magyar nyelvben, ezt támasztja alá a Telecom Magazin létezése is. A Google a telecom szóra történő kereséskor a magyar oldalak között 193.000 találatot eredményez, amely szintén alátámasztja a szó közhasználatú jellegét, amely esetben egy gazdaságilag érdekelt félnek a konkrét szó „kisajátítására” irányuló törekvése a szabad versenyt is akadályozná.

Kérelmezett a rosszhiszeműséget indokló eladási szándákkal kapcsolatban elaődta, hogy a domain nevek értékesítése – amennyiben az ügylet harmadik fél érdekeit nem sérti – nem jogellenes és nem tilos, továbbá részéről a domain nevek értékesítése nem önállóan a domain névre vonatkozóan történt volna meg, mivel a domain egyedileg képzett aldomainjei (pl. forum-telecom.co.hu) alatt eléárhető tartalom és a domain kapcsolt értékesítésével kívánta azt megvalósítani, amely egy zárt, kommunikációra szolgáló portál lenne.

Kérelmezett álláspontja szerint a Kérelmező nem igazolta a névhasználatra vonatkozó jogosultságát.

3. Kérelmező észrevételei

Kérelmező az érdemi védekezésre tett észrevételeiben fenntartotta kérelmét. Alaptalannak tartota a Kérelmezett azon hivatkozását, hogy amásodik szintű közdomainek alatt nem illeti meg védelem a védjegyjogosultakat, mivel sema Domainregisztrációs Szabályzat, sem a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata nem tesz ilyen jellegű különbséget. Ellenkező esetben a második szintű közdomainek alatt tág tér nyílna a különböző jogsértő domainnév használtara, tehát a második szintű közdomaieneket is az általános szabályok szerint kell megítélni.

A domain név használatával kapcsolatban Kérelmező alődta, hogy álláspontja szerint a Kérelmezettnek kell bizonyítania a domain név használatát, amely alatt a fogyasztók, az Internet használók számára érzékelhető használatot kell érteni. A [email protected] e-mail cím létezésével kapcsolatban Kérelmező arra hivatkozott, hogy önmagábane gy e-mail cím létezése nem jelenti annak használatát is.

Kérelmezett védjegybitorlás hiányára hivatkozására Kérelmező előadta, hogy védjegybitorlásra a kérelemben nem is hivatkozott, tehát az irreleváns a konkrét ügy szempontjából.

Ugyancsak nem bír jelentőséggel az, hogy a telecom szónak van-e jelentése, illetve a Goggle találatok száma sem ronthatja a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegyoltalmát.

Kérelmezett egyetértett azzal, hogy nem tilos a domain nevek ellenérték fejében történő átruházása, ahhoz azonban a szabályzat jogkövetkezményeket rendel. Az a tény, hogy a Kérelmezett a domain nevet hosszabb ideje eladásra kínálja fel, arra enged következtetni, hogy már az igénylésekor is ez a szándék vezette. 

4. Regisztrációs Döntnök döntésének indokolása

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 19. pontja alapján a Kérelmező írásbeli előterjesztése, a Kérelmezett érdemi védekezése, a Kérelmező arra adott észrevételei, a hivatkozott web oldalakon található információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök elsősorban leszögezi, hogy sem a Domainregisztrációs Szabályzat, sem a regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata nem tesz különbséget a .hu alatt legfelsőbb domain nevek, illetve az az alá bejegyzett második szintű közdomainek alá delegált domain nevek között. Alaptalan tehát a Kérelmezett hivatkozása arra, hogy a második szintű közdomainek esetében a Kérelmező nem hivatkozhat valamely hazai vagy közösségi jog által védett jogára. Az a tény, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat a második szintű közdomainek delegálását nem köti előzetes meghirdetéshez, illetve itt nem biztosít előzetes jogrvoslati lehetőséget, nem jelenti azt, hogy jogvédelem ne érvényesülhetne az internetes nevek ezen tartományában a már delegált domain nevek vonatkozásában.

Az Eljárási Szabályzat 31. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik

A Regisztrációs Döntnöknek a kérelmezett domain névvel kapcsolatban első lépéként tehát azt kellett vizsgálnia, hogy a Kérelmezőnek van-e olyan, a kérelmezett domain névvel azonos vagy ahhoz hasonló neve, amely a magyar vagy a közösségi jog által védett név.

A Kérelmező igazolta, hogy a „telekom” szóra, mint szóvédjegyre őt védjegyoltalom illeti meg. A kérelmezett domain név összesen egy betűben tér el a Kérelmező javára lajstromzott védjegytől, amely kiejtésben nem is okoz különbséget, a kérelmezett domain név és a Kérelmező javára lajstromozott védjegy megtévesztésig hasonló, a Regisztrációs Döntnök tehát megállapította, hogy a Kérelmezőnek van olyan hazai vagy közösségi jog által védett neve, amelynek alapján jogosult volt a jelen eljárás megindítására. Bár a kérelem nem tartalmazta, de az is megállapítható, hogy a domain hasonló a Kérelmező cégnevéhez is, továbbá azis tény, hogy mind a védjegy, mind a cégnév közismert elnevezése Kérelmezőnek. 

Ezt követően a fenti a.) pontban foglaltak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.

Kérelmezett érdemi védekezésében elsősorban azt vitatta, hogy a második szintű közdomainek alatt megilleti-e védelem a védjegyjogosultakat, ileltve a domain név hasonlít-e a Kérelmező szóvédjegyéhez, továbbá vitatta hogy azt érdemben nem használta volna. Kérelmező azonban a domain név használatához való jogát vagy jogos érdekét nem bizonyította, és ilyenre nem is hivatkozott.

A Kérelmezettnek a névhez fűződő joga az eljárási anyagokból sem volt megállapítható.

Az Eljárási Szabályzat szerint jogos érdek abban az esetben állapítható meg, ha

a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy

a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

Kérelmezett vitatta a Kérelmező azon állítását, hogy a domain nevet nem használta, ennek cáfolására azonban csak a regisztráció által megkövetelt [email protected] e-mail cím létezésére hivatkozott. Kérelmező azonban közjegyzői okirattal bizonyította, hogy a kérelmezett domain nevet Kérelmezett eladásra ajánlotta fel, és ezt a tényt maga Kérelmezett sem vitatta.

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a kérelmezett domain név alatt a döntés meghozatalakor csupán egy jelszóval történő belépésre feljogosító felület található, amely arra utal, hogy érdemi tartalomszolgáltatás nincs az oldalon.

A Regisztrációs Döntnök a domain név használatával kapcsolatban osztotta Kérelmezőnek azon álláspontját, hogy az érdemi használatot – szemben a Kérelmező által csatolt okirati bizonyítékkal – Kérelmezettnek kellett volna bizonyítania, érdemi használatot pedig nem lehet a kötelező e-mail cím létezésére alapítva megállapítani.

A Regisztrációs Döntnök a web.archive.web.org adatbázis segítségével megállapította, hogy a kérelmezett domain név alatt 2005 második félévétől 2007 február 17.-ig érdemi tartalom elérhető volt, az oldalon jellemzően gsm telefonkészülékek értékesítése történt, egyéb domain regisztrációra irányuló hirdetések mellett. Ugyanakkor az a tény, hogy éppen a Kérelmező fő üzleti tevékenységéhez kapcsolódó gazdasági tevékenységre szolgált az oldal az alatt az idő alatt is, amíg azon érdemi tartalomszolgáltatás folyt, alkalmas annak megállapítására, hogy a Kérelmezett a Kérelmező közismert védjegyéhez megtévesztően hasonló elnevezés alatt a fogyasztókat megtéveszthette. Az pedig, hogy az elbírálás időpontjában érdemi tartalom már nem érhető el a web helyen, cáfolja azt, hogy Kérelmezőnek jogos érdeke fűződne a név használatához.

Nyilvánvaló, hogy a domain név nem a Kérelmezett közismert elnevezése, így a jogos érdek b.) pont alatti kritériuma sem volt megállapítható.

Ugyanakkor a Kérelmező által okirattal bizonyított tény, hogy a Kérelmezett a domain nevet eladásra vagy kiadásra kínálta a c.) pont alapján a Kérelmezett domain használathoz fűződő jogos érdek hiányát támasztja alá.

A Kérelmezett domain név használatához fűződő jogát vagy jogos érdekét tehát nem lehetett megállapítani.

A domain név Kérelmezett által történő rosszhiszemű használatát is vizsgálta a Döntnök.

Az Eljárási Szabályzat értelmében a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy
b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:

i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy
e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

A rosszhiszemű domain név használat a Döntnök megítélése szerint a fentebb kifejtettek értelmében a d.) pont alapján ugyancsak megállapítható.

Mivel az Eljárási Szabályzatban az adott domain név visszavonására és átruházására alapot adó meghatározott feltételek fennállását az eljáró Regisztrációs Döntnök megállapította, így a rendelkező részben leírtak szerint határozott.

 

menu
menu