Nem állt ki az ellenfél, nyert az MTK

Nem állt ki az ellenfél, nyert az MTK

Az mtk.hu ügyben indított vitarendezési eljárásban a vitába hívott fél még nyilatkozatot sem tett.

A Magyar Testgyakorlók Köre Kérelmező által az 1 Stúdió Kft. (székhely: 1087 Budapest, Ciprus u. 8. D lépcsőház 8/7.) Kérelmezett ellen a „mtk.hu” domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárást.

Az mtk.hu Kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte. Kérelmező egyszemélyes döntnöki tanácsban történő eljárást kért.

Kérelmező a kérelmét arra alapozta, hogy a domain név azonos a Kérelmező által használt névhez.

Kérelmező a kérelmében előadta, hogy a Magyar Testgyakorlók Köre egyesület 1888. óta működik és használja a szóban forgó nevet, melyen nyilvántartásba is vették. (Ezen állítása igazolására csatolta a Fővárosi Törvényszék által kiállított igazolást, mely társadalmi szervezetként való nyilvántartási adatait tartalmazza.) Kérelmező kifejtette, hogy a Magyar Testgyakorlók Köre egyesület nevéhez 33 olimpiai aranyérem fűződik, és Magyarországon valamint a határokon túl is mindenki ismeri ezt az elnevezést, és az egyesülettel azonosítja azt. Kérelmének alapjaként hangsúlyozta, hogy az egyesületnek különösen méltányolható érdeke fűződik ahhoz, hogy a nevével kizárólag saját maga működtethessen honlapot.

Kérelmező a Kérelmezettel kapcsolatosan előadta továbbá, hogy annak cégnevében nem szerepel semmilyen módon az "mtk" megjelölés, azt működése során nem használja, illetve az „mtk.hu” domain névvel honlap tudomása szerint nem üzemel, így a Kérelmezett teljesen indokolatlanul foglalja a domain nevet.

Kérelmező Kérelmezett rosszhiszeműségének indokaként az Eljárási Szabályzat 31. b) i. pontját jelölte meg, nevezetesen, hogy: „a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható”.

II. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit az eljárási szabályzat 22. pontja szerint azzal a figyelmeztetéssel küldte meg a Kérelmezett részére, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján dönt.

A Kérelmezett a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő érdemi védekezést.

IV. Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, a weben elérhető információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hoz döntést.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A rendelkezésre álló adatok alapján kétségtelenül megállapítható, hogy Kérelmező az „mtk” név használatára jogosult, tekintve, hogy a kérelmezett domain név megegyezik Kérelmező nevének rövidített formájával. A Kérelmező által csatolt, 2013. július 24-én a Fővárosi Törvényszék által kiállított igazolás kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a Magyar Testgyakorlók Köre sportegyesület létező jogi személy (azt 1990. március 13-án jegyezték be), továbbá azt is, hogy a szervezet az MTK rövidítést használja. Így tehát megállapítható, hogy a Kérelem a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. pont első fordulatának eleget tesz.

A továbbiakban a Regisztrációs Döntnök azt vizsgálta, hogy fennáll-e a 29. a) vagy b) pontokban meghatározott valamely feltétel, így el kell-e rendelni a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását.

A Kérelmezettnek akkor lenne joga a domain nevekhez, ha a Kérelmezőtől rendelkezne a névhasználathoz való hozzájárulással, illetve más jogalapon álló névhasználati joga lenne. Az Eljárási Szabályzat 29. a) és 30. pontjainak értelmében kétséget kizáróan megállapítást nyert, hogy a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne.

Az Eljárási Szabályzat 30. pontja értelmében a következő három esetben állapítható meg a Kérelmezett javára a jogos érdek fennállása: a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

A weben fellehető információk alapján Kérelmezettnek sem cégneve, sem tagjainak személyneve nem tartalmaz az „mtk” megjelöléshez megközelítőleg sem hasonló elemet. Megállapítást nyert továbbá, hogy Kérelmezett nem jogosultja olyan védjegynek, amely az „mtk”, vagy ahhoz hasonló megjelölést tartalmazná, továbbá ilyen néven sem árukat, sem szolgáltatásokat nem kínál.

Kérelmezett felhívás ellenére sem nyújtott be érdemi védekezést az eljárás során, így meg sem kísérelte annak bizonyítását, hogy a domain név használatához joga, vagy jogos érdeke fűződne, illetve a használattal nem célja sem a továbbértékesítés, sem pedig a felhasználók megtévesztése.

Fentiekre tekintettel nem állapítható meg Kérelmezett javára az mtk.hu domain név igényléséhez, vagy használatához fűződő jog vagy jogos érdek fennállása, így tehát a kérelemben foglaltaknak az Eljárási szabályzat 29. a) pontja alapján helyt lehet adni.

A kérelemnek helyt adó döntéshez ugyan elegendő az egyik feltétel fennállása, azonban a Döntnök megvizsgálta azt is, hogy az Eljárási Szabályzat 29. b) pontja értelmében a rosszhiszeműség megállapítható-e Kérelmezett terhére.

Kérelmező a Kérelmezett rosszhiszeműségének indokaként az Eljárási Szabályzat 31. b) i. pontjára hivatkozott, nevezetesen arra, hogy a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható.

A domain név regisztrálásának időpontja 1997. 06. 27., a jelenlegi domain használóra történő átruházás időpontja 2006.03.14. A Regisztrációs Döntnök gyakorlata értelmében önmagában az a tény, hogy a domain nevet az adott név használatára nem jogosult domain használó regisztráltatta, megvalósítja azt a tényállást, hogy a névhasználatra jogosultat megakadályozzák abban, hogy nevét a megfelelő domain névben felhasználja, ezért a rosszhiszeműség e pont alapján megállapítható. Megállapítható továbbá a Kérelmezett rosszhiszeműsége a 31.b.) ii. pont alapján is, mivel a domain nevet bizonyíthatóan legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon. Az „mtk.hu” domain néven évek óta nem üzemel honlap, ellenben az átirányít az „MTK Budapest” Facebook rajongói oldalára, amelyet valószínűsíthetően az MTK Budapest futballcsapatának tulajdonosa, az MTK Budapest Zrt. üzemeltet. Mivel a domain név alatt önálló tartalomszolgáltatás nem történik, és arra az eljárásban a Kérelmezett nem terjesztett elő semmilyen adatot, hogy más érdemi használat megvalósulna, így a Döntnök a rosszhiszemű domain használatot is megállapította.

Az Eljárási Szabályzat 31. e) pontjában foglaltak alapján is megállapítást nyert Kérelmezett rosszhiszeműsége. Ahogy a hivatkozott rendelkezés fogalmaz, a rosszhiszeműség akkor bizonyítható, ha „a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat”. A Polgári Törvénykönyv 77. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a névviselési jog mindenkit megillet, így a jogi személyeket is. Jelen eljárás tárgyát képező domain névről kétségtelenül megállapítható, hogy az a Magyar Testgyakorlók Köre jogi személy nevének közismert rövidítéséből áll, úgyszintén megállapítható az is, hogy a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat. Ezek alapján tehát megállapítható a rosszhiszeműség, így a kérelem az Eljárási szabályzat 29. b) pontjában foglaltaknak is eleget tesz.

A fentieknek megfelelően a Regisztrációs Döntnök a kérelemnek helyt ad, és az eljárási szabályzat 29. pontja alapján elrendeli az „mtk.hu” domain név visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

menu
menu