Négyet nyert, kettőt veszített a Startlap kiadója.

Négyet nyert, kettőt veszített a Startlap kiadója.

A Startlap kiadója, a Sanoma Budapest Zrt. hat domain ügyében indított vitarendezési eljárást. A domainek ügyében szeptember 3-án foglalt állást az ISZT Tanácsadó Testület.

sportfigyelo.hu, a tudomanyfigyelo.hu, a bulvarfigyelo.hu és a gazdasagifigyelo.hu

A sportfigyelo.hu, a tudomanyfigyelo.hu, a bulvarfigyelo.hu és a gazdasagifigyelo.hu domain neveket a Plazmareklám Kft. (a továbbiakban: „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2009. május 21-én. Az igények ellen a Sanoma Budapest Zrt. („Panaszos”) emelt kifogást, és kérte a domainek delegálásának megtagadását.
Panaszos eloadta, hogy több mint 50 éve gazdasági témájú közéleti hetilapot ad ki „Figyelo” címmel, mely saját bevallása szerint 56 ezer emberhez jut el, valamint jogosultja a „Figyelo” szóvédjegynek, melynek lajstromszáma 144534, és amelyet 1997-ben lajstromoztak. Egyéb konkrét adat megjelölése nélkül hivatkozott a „figyelo” szóelemet tartalmazó más megjelölésekre fennálló „18 darab egyéb lajstromozott védjegyére”.

A Panaszos eloadta továbbá, hogy 2001 óta üzemelteti a figyelonet.hu domain alatt elérheto online magazint, melyet saját bevallása szerint naponta több mint 100 ezer fo látogat, és a hírportálpiac harmadik legnagyobb szereploje. Ezen az oldalon többek között az alábbi témákkal is foglalkozik:

– sporthírek (külön rovat alatt),
– tudományos hírek (külön rovat alatt),
– gazdasági hírek, elemzések.

A Panaszos arra is hivatkozott, hogy a „Figyelo” márkanév alatt rendezvényeket is szervez, és a márka „Superbrand” címet nyert el 2008-ban és 2009-ben.

Véleménye szerint a Panaszolt igényének teljesítése sértené a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt) 2. §-át, az üzleti tisztesség alapveto követelményébe ütközonek ítélve meg a Plazmareklám Kft. névválasztását és esetleges névhasználatát. A Panaszos e körben arra hivatkozott, hogy a törvény szankcionálni kívánja a versenytársak érdekeit veszélyezteto magatartásokat is, nem kizárólag a tényleges jogsérelmet.
Panaszos a Tpvt. 6. §-ának sérelmét is megállapíthatónak vélte, mely szerint tilos a szolgáltatásokat a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes megjelöléssel ellátni, amelyrol a versenytársat vagy annak szolgáltatását szokták felismerni. Panaszos álláspontja szerint a fenti domain nevek alapján a Sanoma Figyelo márkanév alatt futó szolgáltatásaira asszociálna a közönség.
Panaszos kifejtette továbbá, hogy a választott domain nevek használata a védjegyek és földrajzi árujelzok oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. § (2) bekezdésének b) és c) pontjai alapján védjegybitorlást valósítana meg, tekintettel a domain név és a védjegy összetéveszthetoségére, valamint az érintett áruk és szolgáltatások azonosságára, továbbá arra, hogy a „Figyelo” védjegyhez hasonló megjelölés engedély nélküli használata sértené és tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönbözteto képességét és jó hírnevét még abban az esetben is, ha a domaineket a védjegy áruosztályától különbözo árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban használnák.
Végül a Panaszos szerint a domain név Panaszolt általi használata megtévesztést eredményezne, ugyanis az internethasználókban azt a látszatot keltheti, hogy a domain alatt a Sanoma Budapest Zrt. internetes tevékenységével, a Figyelo magazinnal vagy a hasonló név alatt futó online szolgáltatással kapcsolatos információk találhatók.

Panaszos mindezek alapján a sportfigyelo.hu, a tudomanyfigyelo.hu, a bulvarfigyelo.hu és a gazdasagifigyelo.hu domain nevek iránti igényt a Domainregisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 2.2.2 pont a) és c) alpontjaiba ütközonek, azaz jogellenesnek illetve megtévesztonek vélte, és kérte az igények elutasítását. Részletesen idézte továbbá a DRSZ 10.1.5. és 10.1.7. pontját, majd hivatkozott a Panaszolt rosszhiszemuségére: a karaktersorok felépítésébol számára egyértelmu, hogy a Panaszolt a Sanoma felhasználóit kívánja saját oldalára irányítani.

Panaszolt válaszában kérte a panasz elutasítását.

A Panaszolt eloadta, hogy cége üzemelteti a netriport.hu és a bulvarvilag.hu domain név alatt elérheto hírportálokat, és további tematikus hírgyujto portálok elindítását tervezi, a fenti négy domaint is ezzel a céllal igényelte.
A Panaszolt véleménye szerint a „Figyelo” szó megkülönbözteto jelleggel nem bíró kifejezés, és emiatt más szóösszetételekben való felhasználása esetén nem élvez oltalmat.
A Panaszolt szerint saját tervezett szolgáltatása a Nizzai osztályozás alapján a 35. osztályba (információk adatbázisba szerkesztése) és a 38. osztályba (hírügynökségi tevékenység) tartozna, ezekre azonban a Panaszos védjegyének oltalma nem terjed ki.

Hivatkozott a Panaszolt ezen túl más olyan internetes oldalakra, melyek címében szerepel a „figyelo” karaktersor, és véleménye szerint ezek sem hozhatók összefüggésbe a Panaszossal vagy szolgáltatásaival.

A versenytörvényre vonatkozó hivatkozásokkal kapcsolatban a Panaszoltnak az a véleménye, hogy cége a Panaszosétól eltéro piacon kíván tevékenykedni és jelenleg sem versenytársak.

Hivatkozott továbbá azon elvre, miszerint bizonyos karaktersorozatok kisajátítása az Interneten nem megengedheto.

A Tanácsadó Testület a névválasztás és névhasználat jogellenességét és megtéveszto jellegét vizsgálta. A Panaszos hivatkozása a Panaszolt rosszhiszemuségére és a DRSZ 10.1.5. és 10.1.7. pontjára téves és alaptalan: az adott rendelkezések kizárólag a delegálást követo jogviták esetében irányadók, a delegálást megelozoen a DRSZ 2.2.2. pontja alkalmazható. Logikailag sem lehetséges a DRSZ 10.1.5. és 10.1.7. pontjainak alkalmazása a delegálást megelozoen, hiszen ott olyan tényállások vannak rögzítve, melyek mindegyike feltételezi, hogy a domain már legalább egy minimális idore egy adott személy részére delegálásra került.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszos valóban rendelkezik védjegyoltalommal a „Figyelo” megjelölés vonatkozásában, és ezen oltalom a Panaszos által megjelölt lajstromszám alatt a 16. (folyóiratok) és a 41. (könyvkiadás, szövegek kiadása, újságterjesztés) áruosztályokra terjed ki.  A Tanácsadó Testület megvizsgálta továbbá a védjegy árujegyzékébe tartozó szolgáltatások és Panaszolt tervezett szolgáltatásait és megállapította, hogy azok hasonlóak. Ez értelemszeruen azt is jelenti, hogy a TT szerint a felek azonos piacon tevékenykednek (versenytársak). Az összetéveszthetoség és a védjegyoltalom sérelmének veszélye megállapítható.

A Panaszolt kifogásai az osztályozással kapcsolatban elsosorban azért nem megalapozottak, mert a védjegyjogban a szolgáltatások hasonlósága akkor is fennállhat, ha az érintett szolgáltatások eltéro osztályba tartoznak. Másodsorban pedig a Panaszolt tervezett szolgáltatása inkább a szórakoztatás kategóriájába és a 41. áruosztályba tartozik.

A „Figyelo” szó megkülönbözteto jellegét vitató állásponttal a TT nem ért egyet, mindamellett a Panaszolt nincs elzárva attól, hogy erre vonatkozó esetleges igényét a védjegy ellen irányuló törlési eljárásban érvényesítse.

A Panaszos nem terjesztett elo bizonyítékot a védjegy jóhírnevére vonatkozóan, így a TT az erre vonatkozó hivatkozását nem tudta elfogadni.

A Tpvt. 2. § és 6. § alkalmazásával összefüggésben a Tanácsadó Testület megállapította, hogy a versenyjog és a védjegyjog releváns szabályai (a jellegbitorlás és a védjegybitorlás) egymáshoz képest jelen ügyben az általános-speciális viszonyban vannak, így a versenyjogi alapú vizsgálat eredménye a védjegyjogi vizsgálat eredményétol nem lehet eltéro.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a tárgybeli domain név kapcsán a rendelkezésre álló adatok alapján – a felek szolgáltatásai és az általuk használt illetve használni kívánt domain nevek együttes figyelembevételével – fennáll az összetévesztés lehetosége, de ez a jogellenesség tényállási elemei körében értékelheto, a domain a DRSZ értelmében megtéveszto így sem lenne. A Panaszos arra hivatkozik, hogy azért lenne a domain megtéveszto, mert az Internet használói esetleg „közvetlen összefüggésbe hoznák a Domaint és annak mögöttes jelentéstartalmát”. Ez önmagában nem lenne megtéveszto, mivel a „figyelo” kifejezés többjelentésu szó, és ezek közül csupán egyik az, mely a védjegyhez közvetlenül kapcsolódó asszociációs többlettel rendelkezik. Egyéb jelentéseivel összefüggésben a szó szabadon használható.

A TT álláspontja szerint a sportfigyelo.hu, a tudomanyfigyelo.hu, a bulvarfigyelo.hu és a gazdasagifigyelo.hu domain nevek delegálása és azoknak az igénylo általi használata gyaníthatóan jogellenes lenne, a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért a domain nevek a Plazmareklám Kft. számára nem delegálhatók.

valutafigyelo.hu

 

A valutafigyelo.hu domain nevet Dékány András (a továbbiakban: „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2009. május 18-án. Az igény ellen a Sanoma Budapest Zrt. („Panaszos”) emelt kifogást, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

Panaszos előadta, hogy több mint 50 éve gazdasági témájú közéleti hetilapot ad ki „Figyelő” címmel, mely saját bevallása szerint 56 ezer emberhez jut el, valamint jogosultja a „Figyelő” szóvédjegynek, melynek lajstromszáma 144534, és amelyet 1997-ben lajstromoztak. Egyéb konkrét adat megjelölése nélkül hivatkozott a „figyelő” szóelemet tartalmazó más megjelölésekre fennálló „18 darab egyéb lajstromozott védjegyére”. A Panaszos előadta továbbá, hogy 2001 óta üzemelteti a figyelonet.hu domain alatt elérhető online magazint, melyet saját bevallása szerint naponta több mint 100 ezer fő látogat, és a hírportálpiac harmadik legnagyobb szereplője. Ezen az oldalon tőzsdei és devizapiaci adatokkal is szolgál az érdeklődők számára.

A Panaszos arra is hivatkozott, hogy a „Figyelő” márkanév alatt rendezvényeket is szervez, és a márka „Superbrand” címet nyert el 2008-ban és 2009-ben.

Véleménye szerint a Panaszolt igényének teljesítése sértené a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt) 2. §-át, az üzleti tisztesség alapvető követelményébe ütközőnek ítélve meg Dékány András névválasztását és esetleges névhasználatát. A Panaszos e körben arra hivatkozott, hogy a törvény szankcionálni kívánja a versenytársak érdekeit veszélyeztető magatartásokat is, nem kizárólag a tényleges jogsérelmet.
Panaszos a Tpvt. 6. §-ának sérelmét is megállapíthatónak vélte, mely szerint tilos a szolgáltatásokat a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes megjelöléssel ellátni, amelyről a versenytársat vagy annak szolgáltatását szokták felismerni. Panaszos álláspontja szerint a valutafigyelo.hu domain név alapján a Sanoma Figyelő márkanév alatt futó szolgáltatásaira asszociálna a közönség.
Panaszos kifejtette továbbá, hogy a választott domain név a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. § (2) bekezdésének b) és c) pontjai alapján védjegybitorlást valósítana meg, tekintettel a domain név és a védjegy összetéveszthetőségére, valamint az érintett áruk és szolgáltatások azonosságára, továbbá arra, hogy a „Figyelő” védjegyhez hasonló megjelölés engedély nélküli használata sértené és tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét és jó hírnevét még abban az esetben is, ha a domaineket a védjegy áruosztályától különböző árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban használnák.
Végül a Panaszos szerint a domain név Panaszolt általi használata megtévesztést eredményezne, ugyanis az internethasználókban azt a látszatot keltheti, hogy a domain alatt a Sanoma Budapest Zrt. internetes tevékenységével, a Figyelő magazinnal vagy a hasonló név alatt futó online szolgáltatással kapcsolatos információk találhatók.
 

Panaszos mindezek alapján a valutafigyelo.hu domain név iránti igényt a Domainregisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 2.2.2 pont a) és c) alpontjaiba ütközőnek, azaz jogellenesnek illetve megtévesztőnek vélte, és kérte az igény elutasítását.
Panaszolt válaszában kérte a panasz elutasítását, és idézte a TT 5/2004. számú állásfoglalását, továbbá hivatkozott arra is, hogy egy-egy szó kisajátítása – függetlenül a szereplő gazdasági erőviszonyától és a piaci pozíciójától – nem kívánt jelenség az Interneten. A Panaszolt szerint a „figyelo” karakterlánc kisajátítása a szabad piac korlátozását jelentené.
A Panaszolt előadta, hogy a tárgybeli domain alatt eltérő szolgáltatásokat kínálna a felhasználóknak: a valutafigyelo.hu domain alatt az országos valutaváltók adatbázisait egyesítené és osztaná meg a felhasználókkal. A Panaszolt szerint így a két internetes oldal nem lenne versenytársa egymásnak.
Hivatkozott a Panaszolt ezen túl más olyan internetes oldalakra, melyek címében szerepel a „figyelo” karaktersor, és véleménye szerint ezek sem hozhatók összefüggésbe a Panaszossal vagy szolgáltatásaival.
A Tanácsadó Testület a névválasztás és névhasználat jogellenességét és megtévesztő jellegét vizsgálta.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszos valóban rendelkezik védjegyoltalommal a „Figyelő” megjelölés vonatkozásában, és ezen oltalom a Panaszos által megjelölt lajstromszám alatt a 16. (folyóiratok) és a 41. (könyvkiadás, szövegek kiadása, újságterjesztés) áruosztályokra terjed ki.

A Tanácsadó Testület ugyanakkor úgy vélte, hogy ez nem jelenti egyúttal azt, hogy a Panaszosnak tárgyi domain névhez is kizárólagos joga fűződne, figyelemmel a védjegy árujegyzékébe tartozó szolgáltatások és Panaszolt tervezett szolgáltatásai közötti eltérésre, valamint a védjegy és a tárgyi domain név különbözőségére. A Panaszolt saját előadása szerint az igényelt domain név alatt az országos valutaváltók adatbázisairól nyújtana információkat, ez pedig eltér a Panaszos védjegyének árujegyzékébe tartozó szolgáltatásoktól és a Panaszos tevékenységétől. Az érintett szolgáltatások nem hasonlóak, a Panaszos pedig nem terjesztett elő bizonyítékot a védjegy jóhírnevére vonatkozóan, így a TT az erre vonatkozó hivatkozását sem tudta elfogadni. A védjegyoltalom sérelme nem állapítható meg.

A Tanácsadó Testület ugyanakkor hivatkozik korábbi, 3/2006 (II. 23.) számú egyedi állásfoglalására, melyet a Panaszolt is idézett.

A Tpvt. 2. § és 6. § alkalmazásának feltételei többek közt, hogy:
– a felek versenytársak legyenek vagyis azonos piacon fejtsenek ki gazdasági tevékenységet, és
– a megjelölés olyan legyen, mely alapján a fogyasztók a versenytárs áruját, szolgáltatását szokták felismerni.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy nem áll rendelkezésére olyan adat, amely valószínűsítené, hogy a Panaszos és a Panaszolt versenytársak lennének. A Tanácsadó Testület elvetette a Panaszosnak azt az érvét is, mely szerint a jogsérelem bekövetkeztéhez elegendő annak lehetősége, hogy a Panaszolt a tárgyi domain nevek alatt piaci tevékenységet folytatna. A fentiekben kifejtettek szerint a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény rendelkezései nem alkalmazhatóak.
A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a tárgybeli domain név kapcsán a rendelkezésre álló adatok alapján – a felek szolgáltatásai és az általuk használt illetve használni kívánt domain nevek együttes figyelembevételével – nem áll fenn az összetévesztés lehetősége, így a domain megtévesztő sem lenne. Hivatkozik a Panaszos arra, hogy azért lenne a domain megtévesztő, mert az Internet használói esetleg „közvetlen összefüggésbe hoznák a Domaint és annak mögöttes jelentéstartalmát”. Ez önmagában nem lenne megtévesztő, mivel a „figyelő” kifejezés többjelentésű szó, és ezek közül csupán egyik az, mely a védjegyhez közvetlenül kapcsolódó asszociációs többlettel rendelkezik. Egyéb jelentéseivel összefüggésben a szó szabadon használható.

A TT álláspontja szerint erre utaló körülmény hiányában a jelen regisztrációs eljárásban nem vélelmezhető, hogy a valutafigyelo.hu domain név delegálása és annak az igénylő általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint a delegálás teljesíthető. Ugyanakkor a TT felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az igénylő a vonatkozó jogszabályok és a domainregisztrációs szabályzat 2.3. alpontja értelmében a domain név használata során felelősséggel tartozik a használat jogszerűségéért és a használattal harmadik személynek okozott kárért.

Fentiek alapján a domain delegációs kérelmek igénylési sorrendben történő elbírálása indokolt. A Regisztrációs Szabályzat 1.3.2 pontja értelmében ezért a domain név Dékány András számára delegálandó.

hotdoghungary.hu

A hotdoghungary.hu domain nevet Kovács Béla (a továbbiakban: „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2009. május 30-án. Az igény ellen a Sanoma Budapest Zrt. („Panaszos”) emelt kifogást, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

Panaszos előadta, hogy 2005 októbere óta üzemelteti a hotdog.hu domain alatt elérhető ifjúsági-közösségi portálját, HotDog.hu néven, mely véleménye szerint széles körben ismert és amelyen a látogatók száma saját bevallása szerint jelentős. Előadta továbbá, hogy rendelkezik a 187 564 lajstromszámú „Hotdog” szóvédjeggyel. A Panaszos szerint a hotdog.hu domain névvel összetéveszthető a hotdoghungary.hu domain név, és annak Panaszolt általi használata sérelmes lenne a Sanoma Budapest Zrt. jogaira és jogos érdekeire.

Véleménye szerint a Panaszolt igényének teljesítése sértené a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt) 2. §-át, az üzleti tisztesség alapvető követelményébe ütközőnek ítélve meg Kovács Béla névválasztását és esetleges névhasználatát. A Panaszos e körben arra hivatkozott, hogy a törvény szankcionálni kívánja a versenytársak érdekeit veszélyeztető magatartásokat is, nem kizárólag a tényleges jogsérelmet.
Panaszos a Tpvt. 6. §-ának sérelmét is megállapíthatónak vélte, mely szerint tilos a szolgáltatásokat a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes megjelöléssel ellátni, amelyről a versenytársat vagy annak szolgáltatását szokták felismerni. Panaszos álláspontja szerint a hotdoghungary.hu domain névről őt, a Sanoma HotDog.hu domain név alatt elérhető oldalát ismernék fel.
Panaszos kifejtette továbbá, hogy a választott domain név a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. § (2) bekezdésének b) és c) pontjai alapján védjegybitorlást valósítana meg, tekintettel a domain név és a védjegy összetéveszthetőségére, valamint az érintett áruk és szolgáltatások azonosságára, továbbá arra, hogy a „Hotdog” védjegyhez hasonló megjelölés engedély nélküli használata sértené és tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét és jó hírnevét még abban az esetben is, ha a domaineket a védjegy áruosztályától különböző árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban használnák.
Végül a Panaszos szerint a domain név Panaszolt általi használata megtévesztést eredményezne, ugyanis az internethasználókban azt a látszatot keltheti, hogy a domain alatt a Sanoma Budapest Zrt. internetes tevékenységével, a HotDog internetes portállal kapcsolatos információk, vagy maga a hotdog.hu oldal található.
 
Panaszos mindezek alapján a hotdoghungary.hu domain név iránti igényt a Domainregisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 2.2.2 pont a) és c) alpontjaiba ütközőnek, azaz jogellenesnek illetve megtévesztőnek vélte, és kérte az igény elutasítását, továbbá a Panaszos domain nevekre vonatkozó igényének teljesíthetőségét. Részletesen idézte továbbá a DRSZ 10.1.5. és 10.1.7. pontját, majd megjegyezte: a karaktersor felépítéséből számára a Panaszolt rosszhiszeműsége egyértelmű, a HotDog.hu felhasználóit kívánja saját oldalára irányítani.
Panaszolt válaszában leírta, hogy a közösségi portált nem ismerte, egyébként a domain alatt saját vállalkozásáról kíván információt elérhetővé tenni üzlettársai részére. A Panaszolt saját bevallása szerint hot dogot árusít és mozgó elárusító kocsikat gyárt.

A Panaszolt véleménye szerint a közösségi portál létezéséből nem következik az, hogy más a „hot dog” szót ne használhatná, azzal szóösszetételt, szókapcsolatot ne képezhetne. A „hot dog” kifejezés nem a Panaszos által megalkotott szó, ily módon ezen általános szó használatát a szó eredeti jelentésének megfelelően a Panaszos nem sajátíthatja ki. Hivatkozott már üzemelő honlapjára, mely a kurtoskalacshungary.hu cím alatt érhető el: annak létezéséből sem következik az, hogy a „kürtőskalács” szó összes variációja őt illetné meg.

A Tanácsadó Testület a névválasztás- és használat jogellenességét és megtévesztő jellegét vizsgálta. A Panaszos hivatkozása a Panaszolt rosszhiszeműségére és a DRSZ 10.1.5. és 10.1.7. pontjára téves és alaptalan: az adott rendelkezések kizárólag a delegálást követő jogviták esetében irányadók, a delegálást megelőzően a DRSZ 2.2.2. pontja alkalmazható.
A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszos valóban rendelkezik védjegyoltalommal a „Hotdog” megjelölés vonatkozásában a 35. (reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák), a 38. (távközlés) és a 41. (nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek) áruosztályokra. A Tanácsadó Testület ugyanakkor úgy vélte, hogy ez nem jelenti egyúttal Panaszosnak a tárgyi domain névhez fűződő kizárólagos jogosultsága megállapíthatóságát tekintettel a védjegy árujegyzékébe tartozó szolgáltatások és Panaszolt tervezett szolgáltatásai közötti eltérésre, valamint a védjegy és a tárgyi domain név különbözőségére. A Panaszolt saját előadása szerint az igényelt domain név alatt saját vállalkozásáról nyújtana információkat, melynek tevékenysége hotdog forgalmazás, valamint mozgó elárusító kocsik és felszerelések gyártása, amely eltér a Panaszos védjegyének árujegyzékébe tartozó szolgáltatásoktól. A védjegyoltalom sérelme nem állapítható meg. Az érintett szolgáltatások nem hasonlóak, a Panaszos pedig nem terjesztett elő bizonyítékot a védjegy jóhírnevére vonatkozóan, így az erre vonatkozó hivatkozása sem volt megalapozott.
A Tanácsadó Testület ugyanakkor hivatkozik korábbi, 3/2006 (II. 23.) számú egyedi állásfoglalására, amelyben először hangsúlyozta, hogy „egy-egy szó kisajátítása, függetlenül a szereplő gazdasági erőviszonyától és a piaci pozíciójától nem kívánt jelenség az interneten”.

A Tpvt. 2. § és 6. § alkalmazásának együttes feltételei, hogy a felek versenytársak legyenek (azonos piacon fejtsenek ki gazdasági tevékenységet), a versenytárs szolgáltatása, áruja a piacon már ismert legyen (legalább olyan szinten, hogy az az összetéveszthetőséget megalapozza), a megjelölés olyan legyen, mely alapján a fogyasztók a versenytárs áruját, szolgáltatását „fel szokták ismerni”, és hogy az elnevezés használatára a versenytárs hozzájárulása hiányában kerüljön sor.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy nem áll rendelkezésére olyan adat, amely valószínűsítené, hogy a Panaszos valamint a Panaszolt versenytársak lennének.  A Tanácsadó Testület elvetette a Panaszosnak azt az érvét is, mely szerint a jogsérelem bekövetkeztéhez elegendő annak lehetősége, hogy a Panaszolt a tárgyi domain nevek alatt piaci tevékenységet folytatna.
A fentiekben kifejtettek szerint a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény rendelkezései nem alkalmazhatóak.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a tárgybeli domain név kapcsán, a rendelkezésre álló adatok alapján a felek szolgáltatásai és az általuk használt illetve használni kívánt domain nevek együttes figyelembevételével nem áll fenn az összetéveszthetőség lehetősége, így a domain megtévesztő sem lenne. Hivatkozik a Panaszos arra, hogy az Internet használói esetleg „közvetlen összefüggésbe hoznák a Domaint és annak mögöttes jelentéstartalmát”. Ez önmagában nem lenne megtévesztő, mivel a „hotdog” kifejezés egyik jelentése a „virslivel töltött buci”, ezzel a jelentésével összefüggésben a szó szabadon használható. A rendelkezésre álló információk alapján a névválasztás tisztességtelen volta sem vélelmezhető.

Fentiek alapján a domain delegációs kérelmek igénylési sorrendben történő elbírálása indokolt. A Regisztrációs Szabályzat 1.3.2 pontja értelmében ezért a domain név Kovács Béla számára delegálandó.

menu
menu