Michelangelo.hu – regisztrálható

Michelangelo.hu – regisztrálható

A Michelangelo.hu domain ügyében úgy határozott a TT, hogy az delegálható egy cég számára.

A michelangelo.hu domain nevet a Joker Magyarország Bt. (Igénylő) igényelte. A kérelmet a Nyilvántartó elutasította a következő indoklással: „Többszörös közösségi védjegy, névhasználat igazolása szükséges.”

 

Az Igénylő álláspontja szerint „a „Michelangelo” köznapi jelentését tekintve Michelangelo Buonarottira, a reneszánszban élt, és immár 452 éve halott olasz művészre utal. Emellett a „Michelangelo” egy ma is használt olasz vezetéknév.

 

A fentiek okán a „Michelangelo” elnevezésre kizárólagos jogot védjegyként senki sem formálhat – erre utal az a tény is, hogy számos közösségi védjegyben (és egyéb szellemi alkotásban) szerepel a megnevezés. A védjegy létének ténye emellett azért sem lehet elutasítási ok, mert arra csak a jogosult hivatkozhat, ezt a Tanácsadó Testület (TT) egyértelművé tette a joker.hu domain ügyében született, 01/2016. (I. 07.) sz. Állásfoglalásában: „A Tanácsadó Testület megállapította, hogy védjegyoltalomra csak annak jogosultja hivatkozhat, míg jelen esetben ez a feltétel nem áll meg, így védjegyjogi vonatkozásban a további vizsgálódást mellőzte.”

 

Az Igénylő a névhasználattal kapcsolatban még előadta, hogy a Ptk. alapján névhasználathoz fűződő jog az élő, természetes személyeket illeti meg, illetve, hogy nem áll fenn névkizárólagosság, mivel a Michelangelo név ma is számos személy által viselt keresztnév.

 

A fentiek alapján kérte a Tanácsadó Testületet, állásfoglalásában állapítsa meg, hogy az igény teljesítése aDomainregisztrációs Szabályzatot (DRSZ) nem sérti.

 

Tanácsadó Testület (TT) már a 8/2000. (VIII. 9.) Elvi Állásfoglalásában kifejtette, hogy a domain igénylési és regisztrációs eljárás olyan polgári jogi jogviszony, amely nem teremt szerződéskötési kötelezettséget. Bár aDomainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) szövege változott, az elvi állásfoglalásban foglaltak ma is irányadóak.

 

A hatályos DRSZ 2.2.1 pontja szerint, a domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát, stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

 

A DRSZ 2.3.1. pontja alapján kizárólag a domain-igénylő, illetve domain-használó felelős

a)     a domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért,

b) a domain név választás és használat jogszerűségéért,

c) a domain név választással vagy használattal harmadik személynek okozott kárért.

 

A DRSZ 1.2.3.8. pontja kimondja, hogy a Nyilvántartó nem köteles semmiféle előszűrést végezni a választott domain név megfelelőségével kapcsolatban. A Nyilvántartó célja, hogy valamennyi, a Regisztrátor által hozzá küldött igényt teljesítse. Amennyiben azonban egyes kivételes esetekben az igény teljesítését a Nyilvántartó elutasítja, nem vonható ezért felelősségre.

 

A DRSZ 2.2.2. szerint nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltő vagy

c) megtévesztő.

 

A Nyilvántartó a domain delegálását azért tagadta meg, mert a „Michelangelo” szó többszörös közösségi védjegy, és emiatt szükségesnek látta a (márka)név használat igazolását.

 

A TT feladata tehát a Nyilvántartó által feltételezett jogellenesség fennállásának vizsgálata volt.

 

A TT megvizsgálta, hogy az igénylés a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdés a) és b) pontjába ütközik-e, amelyek rögzítik, hogy a közösségi védjegyoltalom a jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít. A kizárólagos jogok alapján a jogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a közösségi védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a közösségi védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint a megjelölés és a közösségi védjegy árujegyzékében szereplő áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; az összetéveszthetőség magában foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést gondolati képzettársítás (asszociáció) útján kapcsolhatják a korábbi védjegyhez.

 

A vizsgálat során a TT lekérte az Igénylő cégkivonatát, amelyben főtevékenységét az Igénylő a „7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás” tevékenységi körben jelölte meg, illetve tevékenységi körében még számos más tevékenységi kört szerepeltetett. Ugyanakkor nyilatkozatában nem jelölte meg, hogy az igényelt domaint milyen célból és milyen tevékenység keretben kívánja használni.

 

A TT a szóba jöhető védjegyek vizsgálata során megállapította, hogy valóban nagyszámú „Michelangelo” védjegy található a nyilvántartásokban, amelyek számos áruosztályt érintenek, ugyanakkor a hiányos adatokból nem lehetett az áruosztályon belüli üközésre következtetni.

 

A TT a döntése során értékelte azt a tényt is, hogy a „Michelangelo” szó valóban gyakran használt keresztnév, védjegyként való ismertsége nem jelentős, erre tekintettel megkülönböztető képessége csekély, ezért valószínűtlen, hogy a hivatkozott 207/2009/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdés b) pontjában szereplő összetéveszthetőség fennállna, illetve, hogy a fogyasztók a domain nevet képzettársítás útján egy adott védjegyhez kapcsolnák.

 

Hangsúlyozni kívánja azonban a TT, hogy jelen döntése az adott ügy rendelkezésre álló adatain nyugszik, ahol a védjegy jogok megsértése az ügy jelen szakaszában nem volt megállapítható. A TT célja továbbra is a védjegy jogosultak jogos érdekeinek védelme, amelynek során a Nyilvántartó jelzését fokozottan kíséri figyelemmel, és ezért jelen döntése nem szolgálhat alapul más esetekben a védjegy és a domain igénylés esetleges összeütközése esetén.

 

A TT felhívja továbbá az Igénylő figyelmét, hogy a domain használata során köteles tiszteletben tartani a védjegy jogosultak jogait, ezek esetleges fellépése esetén köteles jogkövető magatartást tanúsítani, illetve, hogy a védjegyjogok megsértése esetén a domain visszavonásra kerül.

 

A fentiekre tekintettel a michelangelo.hu domain név a Joker Magyarország Bt. részére regisztrálható.

menu
menu