Megszűnt a regisztrátora, elbukta a domainjét…

Megszűnt a regisztrátora, elbukta a domainjét…

A vitás .hu domain ügyekben dönteni jogosult ISZT Tanácsadó Testület március 13-án megtartott ülésnapján a hvd.hu domain ügyét tárgyalta meg.

A Platax Bt. prioritás nélküli hvd.hu domain név igénylése a regisztrációs rendszerbe 2005. december 24 érkezett be.. A domain név várólistán történő közzétételét követően, 2006. január 5-én Huszár Viktor Dénes egyéni vállalkozó nyújtott be kifogást. A panaszossal regisztrátora 2006. január 20-án kötött szerződést a név bejegyzésére és a kérelmet a cég 2006. január 26-án rögzítette a regisztrációs rendszerben.

A panaszos indokolásában előadta, hogy 2005. év elejétől kezdve folyamatosan, de számos szerencsétlen körülmény folytán mindeddig sikertelenül igyekszik a hvd.hu domain név delegálását saját javára elérni. Indokolásából kitűnik, hogy egy, a jelen ügyet megelőző korábbi delegálási eljárás során az akkor feléje regisztrátorként fellépő (de valójában nem regisztrátor) cég vitatható eljárása és mulasztása (végül megszűnése) miatt egyrészt a Nyilvántartó nem szerezhetett tudomást Huszár Viktor Dénes tulajdonképpeni igénylői helyzetéről, másrészt díjfizetés hiányában a domain delegálása megszűnt, majd az újból szabadon regisztrálhatóvá vált. Indokolásában a panaszos maga is elismeri azonban, hogy a fentiekkel kapcsolatos panaszát sem a Nyilvántartó, sem Tanácsadó Testület előtt, sem jogi úton nem érvényesítette.

Huszár Viktor Dénes panaszában előadta, hogy a webcím megegyezik saját monogramjával (HvD), amelyet egyben filmalkotással kapcsolatban művésznévként is használ, valamint egyéni vállalkozásának szolgáltatásait is ezzel a betűszóval jelöli. A panaszos indokolásának mellékletében bemutatta, hogy 2005. év során egy átmeneti időszakban ténylegesen ő használta a hvd.hu domaint és azon keresztül egyéni vállalkozását reklámozta.

A fentiek alapján a panaszos névviselési jogának sérelmére, megtévesztő jellegre és a domain igénylő által megjelölt használat azonnali megkezdésének lehetetlenségére hivatkozott.

Az igénylő válaszában fenntartotta igénylését és előadta, hogy, videó anyagok digitalizálásával foglalkozó cégként az egyik következő generációs optikai lemez-szabvánnyal, a HVD-vel kapcsolatos híreket kíván elérhetővé tenni a hvd.hu domain név alatt. Jelezte továbbá, hogy a domain név használatát általános honlapjának módosításával már elő is készítette. Az igénylő felajánlotta továbbá, hogy egy átmeneti ideig a [email protected], a [email protected] és [email protected] email címekre érkező üzeneteket haladéktalanul a panaszos által megjelölt címre továbbítja.

A TT az ügy mérlegelése során abból indult ki, hogy az igényelt domain név nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet, valamint, hogy annak igénylése a jelen ügyben jóhiszeműen történt az igénylő részéről – amint ezt maga a panaszos sem vitatta.

A jogellenesség, mint kizáró feltétel a TT álláspontja szerint nem valósul meg a panaszos által hivatkozott, a művésznév viseléséhez való jog megsértésével. Az igénylő általi regisztráció ugyanis nem akadályozza meg a panaszost a felvett név használatában, csupán annak egy konkrét népszerűsítési módját – a betű szerint egyező, magyar legfelsőbb szintű domain név panaszos általi alkalmazását – zárja ki.

Minthogy a panaszos és az igénylő üzleti tevékenysége egymástól eltérő, továbbá a HVD betűszó a panaszossal kapcsolatban nem tekinthető közismert kereskedelmi névnek, így az igényléssel kapcsolatban nem merül fel az összetévesztés illetve a versenyjogi jogsértés lehetősége sem.

A Domainregisztrációs Szabályzat által meghatározott azonnali használati kötelezettséggel kapcsolatban a TT álláspontja az, hogy a jelen ügyben az igénylő által hivatkozott használat – egy kialakulóban lévő, várhatóan jelentős üzleti hatású adathordozó-formátummal kapcsolatos hírgyűjtemény – kétségtelenül megvalósulhat már jelenleg, a HVD szabványú termékek piaci megjelenése előtt is.

A panaszos által említett – elmondása szerint javára történt, de végül meghiúsult – korábbi igényléssel kapcsolatban a TT megjegyzi, hogy az igénylő ilyen esetben kizárólag a vele szerződő, regisztrátorként fellépő féllel, illetve annak jogutódjával szemben érvényesíthet jogi igényt. A TT ennek kapcsán rámutat az igénylők azon felelősségére, hogy a regisztrátort gondos körültekintéssel kell kiválasztaniuk, különösen akkor, ha a domain névre alapozzák üzleti tervüket. A fentieken túl a jelen ügyben a domain név panaszos javára történő delegálása az igénylő mint jóhiszemű harmadik (kívülálló) személy időrendben korábbi jogszerzését akadályozná meg.

A fent leírtak alapján a TT úgy foglalt állást, hogy hvd.hu domain név az időrendben korábbi érvényes igénylést benyújtó Platax Bt. javára delegálandó.

menu
menu