Magyarország vezető lapkiadójának kérelme visszautasításra került…

Magyarország vezető lapkiadójának kérelme visszautasításra került…

Az ISZT Tanácsadó Testület a Sanoma Budapest Lapkiadó által indított jogvitában alapos indoklásban utasította vissza a Sanoma jogászai által benyújtott beadványt...

Az xvasarlas.hu domain név iránt a Millennium Budapest Kft. 2009. Augusztus 12. napján nyújtott be nem prioritás nélküli igénylést. Az igényléssel szemben a Sanoma Budapest Zrt. nevében eljárva Szabó György elnök-vezérigazgató 2009. augusztus 24.-én élt ellentmondással, melyben az alábbiakat fejtette ki.

A Sanoma 2000-ben regisztrálta a vasarlas.hu domaint, amely alatt 2007. Óta üzemelteti a vásárlás.hu weboldalt, amely termék-, ár- és bolt-összehasonlításokat kínáló, „Tippek” oldalain pedig vásárlási tanácsokat, hasznos információkat nyújtó portál. A Sanoma a Vásárlás.hu megjelölésre érvényes védjegybejelentéssel (M0803308 és M0803211) rendelkezik. A Millennium Budapest Kft. részére a tárgybeli domain névre vonatkozó igénylés teljesítése a Sanoma álláspontja szerint egyfelől a Tpvt. 2. §-a szerinti, az üzleti tisztesség alapvető követelményébe ütköző, megtévesztő névválasztás illetve (az igény teljesítése esetén) a névhasználat tilalmába ütközne, másrészt ellentétes lenne a Tpvt. 6. §-a szerint is, melynek értelmében tilos a szolgáltatásokat a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes megjelöléssel ellátni, illetve olyan megjelölést használni, amelyről a versenytársat vagy annak szolgáltatását szokták felismerni. A Sanoma hivatkozott továbbá arra is, hogy az igénylés teljesítése megtévesztő helyzetet eredményezne, tekintettel arra, hogy az Internet használóiban – miután a domain név és annak mögöttes tartalma közvetlenül összefüggésbe hozható – képes olyan látszatot kelteni, mint ha az az alatt nyújtott szolgáltatásnak köze lenne a Sanoma Vásárlás.hu portáljának szolgáltatásairól. A Sanoma álláspontja szerint az igénylő (rosszhiszemű) névválasztása a Sanoma a védjegyhez fűződő kizárólagos jogait is sértené. Mindezekre tekintettel a Sanoma a Domainregisztrációs Szabályzat 10.1.5, 10.1.7 illetőleg 2.2.2 pontjaira hivatkozva kérte az igénylés elutasítását és a tárgybeli domain név a Sanoma részére történő delegálását.

Az igénylő Millennium Budapest Kft. (a továbbiakban: igénylő) nevében eljárva Kubinyi Norbert ügyvezető igazgató a kifogásra küldött válaszában fenntartotta a domain részére történő regisztrációjának igényét, mely álláspontja szerint jogszerű és teljesíthető. Igénylő álláspontja szerint egy-egy szó kisajátítása – függetlenül a piaci szereplő gazdasági erőviszonyaitól és piaci pozíciójától – „nem kívánt jelenség az Interneten”, mely a szabad piaci verseny korlátozására is irányulhat. Hivatkozott a TT 5/2004. Sz. állásfoglalására, mely a T-.hu ügyben azt állapította meg, hogy a magyar jogszabályok csak konkrét megjelölések védjegyoltalmát teszik lehetővé, csonkolással nem lehet névcsoportokat oltalom alá helyezni. Igénylő számos példát is felhozott, amikor a hatályos magyar regisztrációs gyakorlat szerint az eredeti (nem egy esetben szóvédjegyként védjegyoltalom alatt álló) megnevezéstől egy-egy betűvel eltérő domain név harmadik személyek részére delegálásra került. Igénylő a domain nevet – az xutazas.hu turisztikai portálrendszer – partneroldalaként – turisztikai termékekhez köthető vásárlási lehetőségeket fog majd kínálni, s ebből adódóan nem válik összetéveszthetővé a vásárlás.hu domain név alatt nyújtott szolgáltatásokkal. Miután véleménye szerint a „vásárlás” kifejezés a Sanomával olyan mértékben való összekapcsolását s e kapcsolat közismertségét nem tartotta bizonyítottnak, nem látta megalapozottnak az igénylés teljesítésének a Tpvt. 6. §-ra hivatkozással történő visszautasítását sem. Végezetül igénylő arra is hivatkozott, hogy a vasarlas karakterlánc több száz, a hu TLD alatt működő domain név részét is képezi – sőt, a vásárlás.hu domain név használója sem azonos a Sanoma Zrt.-vel. Mindezekre tekintettel a panasz elutasítását kérte.

A tárgybeli ügyben a Tanácsadó Testület elsősorban azt vizsgálta, hogy az igénylés, illetőleg annak teljesítése sértheti-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 2. ill. 6. §-ban foglaltakat, illetőleg a névhasználat eredményezhetne-e megtévesztő helyzetet. A Tpvt. 2. §-a általános jelleggel mondja ki, hogy tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően folytatni:  e rendelkezés az „üzleti tisztesség” és a „tisztességes verseny” követelményeivel ellentétes versenyjogi helyzetekre is vonatkozik. A Tpvt. a jellegbitorlás tilalmára vonatkozó 6. §-nak értelmében tilos az árut, szolgáltatást (a továbbiakban együtt: áru) a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredetmegjelölést is – vagy elnevezéssel előállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzőt használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni. A domain-név választhatósága konkrétan valamely (áruhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó) név, megjelölés (kereskedelmi név) a 6. § szerinti használatának tilalmával ütközhet.

A Tpvt. 2. §-ának alkalmazhatóságát a domain nevek választhatósága összefüggésében vizsgálva a TT A domain névre vonatkozó igénylés az üzleti tisztesség jogszabályi követelményére hivatkozással és a kereskedelmi nevek védelme érdekében történő megtagadásával kapcsolatban tárgyában 4/2000. (V.10.) Elvi Állásfoglalásában fektette le – azóta is következetesen alkalmazott – álláspontját. E szerint ahhoz, hogy egy magatartás az üzleti tisztesség, tisztességes verseny követelményébe (a Tpvt. 2.§-ba) ütközzön az egyik lényeges tényállási elem, hogy annak piaczavaró hatása legyen. A piaczavaró hatás két oldalról ragadható meg: ha létező, működő vállalkozások piaci magatartását megzavarja, számukra versenyhátrányt okoz; illetve abban az esetben, ha megtévesztő jellegű, és ezáltal párhuzamosan fogyasztói keresletet vonz és hódít el mindazoktól, akik az üzleti tisztesség követelményének megfelelően viselkednek. A piaczavaró hatások azonban előre és mindaddig nem becsülhetők meg, ameddig az adott domain név megszerzője használni nem kezdi; a használat és a megszerzés azonban szükségszerűen elválnak egymástól. Preventív jelleggel – kivéve azokat az eseteket, amikor a jogosultak illetve mások érdekeit sérti már a megszerzés is – senki sem tiltható el egy adott domain használatától. Jelen esetben a TT úgy találja, hogy az igénylés benyújtásának szakaszában az Igénylő a Sanoma vasarlas.hu weboldalán folytatott üzleti tevékenységét érintő, piaczavaró hatása nem valószínűsített, így a névhasználat preventív jelleggel való megtiltása sem mondható indokoltnak.

 Ezt követően a TT vizsgálta az igénylés, illetve annak teljesíthetősége a Tpvt. 6. §-ban foglalt tilalomba ütközés lehetőségét is. A 6. § alkalmazásának együttes feltételei, hogy a felek versenytársak legyenek (azonos piacon fejtsenek ki gazdasági tevékenységet), a versenytárs szolgáltatása, áruja a piacon már ismert legyen (legalább olyan szinten, hogy az az összetéveszthetőséget megalapozza), a megjelölés olyan legyen, mely alapján a fogyasztók a versenytárs áruját, szolgáltatását „fel szokták ismerni” (azaz az elnevezés alapján döntően a másik, „eredeti” árura, szolgáltatásra asszociálnak) s hogy az elnevezés használatára a versenytárs hozzájárulása hiányában kerüljön sor. A TT álláspontja szerint a tárgybeli domain és a vasarlas.hu domain nevek összetéveszthetőségének lehetősége ugyan elvileg nem zárható ki, illetőleg fennáll az „elgépelés” lehetőségéből, más szolgáltató oldalára való átlépés lehetősége is, ám a rendelkezésre álló információk alapján a névválasztás tisztességtelen volta sem vélelmezhető. A Tpvt. 6. §-nak alkalmazásának pedig – mint fentebb rámutattunk – lényeges előfeltétele hiányzik: igénylő és panaszos ugyanis versenytársnak az eljárás jelen szakaszában még  nem minősíthetők.

 A Tanácsadó Testület véleménye szerint nagy valószínűséggel nem állapítható meg, hogy a vasarlas kifejezés a Sanomával, illetőleg annak internetes szolgáltatásával összekapcsolva vált volna közismertté, illetve kereskedelmi névként akár a Sanomához, akár más, a kifejezést a domain névben használó személyhez, vállalkozáshoz egyedileg köthető lenne.

 A Tanácsadó Testület – a megastart.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz tárgyában hozott 04/2009. (II. 11.) sz. Állásfoglalásában foglaltakat megerősítve – fenntartja azt a véleményét, hogy bizonyos karakterláncok (jelen esetben a vasarlas betűsor) kisajátítása az interneten nem engedhető meg, és ha az így képzett karakterláncok egyébként elkülöníthetők, akkor azok megtévesztésre sem alkalmasak. Tárgyi esetben a vasarlas.hu karakterlánc az Interneten igen nagy, eltérő tartalomszolgáltatással összekapcsolódó számú szolgáltatással hozható összefüggésbe, kizárólagosan azonban a Sanoma által nyújtott szolgáltatással. Éppen ezért a megtévesztés lehetősége sem valószínű, az igénylő rosszhiszeműsége (mint szubjektíve értékelhető elem) pedig az eljárásban nem bizonyosodott be.

 Végezetül a TT azt vizsgálta, hogy az igénylés teljesítésének van-e valamilyen védjegyjogi, a védjegykizárólagosságba ütköző akadálya.  A TT az Igénylő által is hivatkozott 10/2005. (VIII. 29.) sz., a „t-” előtaggal kezdődő domain nevek regisztrálhatóságával kapcsolatos állásfoglalásán túl számos egyéb esetben is – a 10/2004. (VIII. 27.), a 16/2004. (IX. 27.) sz. illetőleg 01/2005. (II. 09.) sz., 9/2005 (VII.21) sz. döntések 12/2006. (VII. 10.) sz., és a 12/2006. (VII. 10.) sz. döntések) arra az álláspontra helyezkedett, hogy a magyar jogszabályok csak konkrét megjelölések védjegyoltalmát teszik lehetővé, csonkolással nem lehet névcsoportokat oltalom alá helyezni. A TT korábban azt is hangsúlyozta, hogy a védjegyoltalom a magyar jog szerint nem kizárólag a védett megjelöléssel azonos felhasználásra (másolásra) terjed ki: a hasonló megjelölések közül azonban a védjegy csak olyanokkal szemben nyújt védelmet, amelyek esetében a hasonlóság mértéke vagy a szoros asszociációs kapcsolat miatt az átlagos fogyasztó tévedésbe esne. Tekintettel arra, hogy a vasarlas kifejezés (egy-egy betű különbséggel vagy valamely szó részeként) a domain nevek igen nagy számában fordul elő, a TT a jelen ügyben Igénylő delegálás iránti kérelmének teljesítése esetén a védjegybitorlás bekövetkeztét sem látja valószínűnek.

 

Fentiekre tekintettel, a megtévesztő jelleget a Tanácsadó Testület valószínűsíteni sem tudta ezért a tárgyi ügyben álláspontja szerint az időbeni elsőbbség elvének kell érvényesülnie (Domainregisztrációs Szabályzat 1.3.2).

 

menu
menu