Magyar domainen vitázott az Olasz és a ciprusi cég

Magyar domainen vitázott az Olasz és a ciprusi cég

Az omer.hu domain ügyében hozott döntést az mediátor.

A Dr. Harsányi Zita által képviselt OMER S.p.A (Olaszország) Kérelmező által a CLIPARE LIMITED (Ciprus) Kérelmezett ellen az omer.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárást.

1. A Kérelmező álláspontja
A Kérelmező képviselője előadta, hogy Kérelmező évtizedek óta gyárt és forgalmaz pneumatikus szerszámokat illetve kapcsozó gépeket “OMER” és “MORE” név alatt. A Kérelmező, mint anyacég az Omer Hungary Kft. (8900 Zalaegerszeg, Fészek utca 4.) elnevezésű leányvállalatának 2013-ban történt alapítása óta Magyarországon is aktívan jelen van a piacon. A Kérelmező szerint “az Omer Hungary Kft így a Kérelmező” továbbá 2013. május 17. napjától a omertools.hu domain név jogosultja is.
A fogyasztók a Kérelmezőt elsősorban a OMER illetve a MORE elnevezésről, valamint sajátos megjelenéséről ismerik fel, mely elnevezés és megjelenés valamennyi formája oltalom alatt áll. 
A Kérelmező az alábbi – Magyarországra is kiterjedő hatállyal rendelkező – a kérelmezett domain névnél korábbi elsőbbségű érvényes közösségi és nemzetközi védjegyek jogosultja.
– CTM 4013331 lajstromszámú OMER közösségi szóvédjegy a 6., 7., 8. áruosztályban- IR 875056 lajstromszámú nemzetközi ábrás védjegy a 6., 7., 8. áruosztályban- CTM 910947 lajstromszámú közösségi ábrás védjegy a 6., 7., 8. áruosztályban
Az Omer s.p.a, illetőleg az Omer Kft. javára szóló védjegy lajstromkivonatokat (elektronikus adatlap formájában) a Kérelmező képviselője mellékelte.
A Kérelmező előadta továbbá, hogy tudomására jutott (2013 végén), hogy a kérelmezett domain név korábbi jogosultja az Eurofest Rögzítéstechnikai Kft. (1077 Budapest, Rózsa utca 43., a továbbiakban: Eurofest Kft.) 2010. november 6. napján regisztrálta és a domain átruházásának napjáig jogosulatlanul használta a domaint. Erre vonatkozóan e-mail váltásokat csatolt bizonyítékként. Valószínűsítette továbbá (szintén e-mail váltással), hogy a domain név 2014 márciusában került az Eurofest Kft.-től a Kérelmezettre átruházásra.
Jogi érvelésében kifejtette, hogy álláspontja szerint a Kérelmezőnek kizárólagos joga van a fent meghatározott korábbi elsőbbségű védjegyeinek használatára, mely jogosultság alapján a védjegyekről és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (a továbbiakban: Védjegytörvény) 12.§-a szerint bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.
Tekintettel arra, hogy az omer.hu domain, és a hivatkozott OMER védjegy OMER szóeleme teljes mértékben azonos, valamint a MORE védjegyükhöz rendkívül hasonló, álláspontjuk szerint, az összetéveszthetőség veszélye kétséget kizáróan megvalósul. A fentiek okán, – tekintve hogy a Kérelmezett és a Kérelmező között semmilyen megállapodás nem jött létre a védjegyhasználat tekintetében – a Kérelmezett a Védjegytörvény 27. § (1) bekezdésében rögzítetteket kimeríti, így álláspontjuk szerint védjegybitorlást követ el. 
Határozott álláspontjuk továbbá, hogy a Kérelmezett magatartása a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Versenytörvény) 6. § paragrafusában meghatározott tilalomba ütköző magatartást is megvalósítja. A Versenytörvény 6. § paragrafusa ugyanis kimondja, hogy „Tilos az árut, szolgáltatást (a továbbiakban együtt: áru) a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredet megjelölést is – vagy elnevezéssel előállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzőt használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni.”
Előadta azt is, hogy a Kérelmezett, illetőleg korábban az Eurofest Kft. az omer.hu weboldalon Omer-termékeket forgalmazott, álláspontja szerint jogosulatlanul.
Kérelmező képviselője részletesen kifejtette, hogy miért tartja a Kérelmezetti magatartást rosszhiszeműnek, e körben versenytársi sérelemre hivatkozott, és a jogi érvelésében foglaltakat ismételte meg.
A Kérelmező a domain név átruházását is kérte.
2. Kérelmezett álláspontja
A Kérelmezett nem reagált a kérelemre.
3. A döntnök álláspontja
A döntnök elsődlegesen arra hívja fel a figyelmet, hogy a Kérelmező által előadott tényállás Kérelmezetti álláspont hiányában nem értékelhető teljes terjedelmében. Komplex versenytársi sérelmet valószínűsített a Kérelmező, amelyben a döntnök nem jogosult állást foglalni, így sem a védjegybitorlás, sem a tisztességtelen piaci magatartás körében nem foglalhat állást, ezek a kérdések Fővárosi Törvényszék kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Bár a Kérelmező nyiltan nem fejtette ki az általa előadott tényállásban, az általa csatolt levelezésből kitűnt, hogy a felek között már 2014-ben történt egyeztetés a domain név tárgyában, sőt az Eurofest Kft. többször fel is függesztette a honlap működését a Kérelmező leveleinek hatására. Azt, hogy a jelen ügyben nem nyilatkozott a Kérelmező a döntnök e körben is értékelte, hiszen, ha a Kérelmezőnek érdeke fűződne a domain név használatához, megragadta volna a jogi lehetőséget az ellenkérelmében a védekezésének a kifejtésére.
Ugyanakkor a Kérelmező által előadottak alapján a döntnök nem tudott abban a kérdésben állást foglalni, hogy a Kérelmezett a Kérelmező versenytársa-e, e körben a Kérelmező által előadottak csak az Eurofest Kft.-re vonatkoznak, aki viszont ajelen eljárásban nem minősül félnek.
A döntnök a fentieknek megfelelően a jelen döntésben kizárólag a felek névhasználathoz való jogosultságát és a a domain név átruházhatóságát vizsgálta, az Eurofest Kft. esetleges rosszhiszeműségének e kérdésben nincs jelentősége.
A döntnök előkérdésként megállapította továbbá, hogy az omer.hu weboldal jelenleg nem működik, illetőleg a Kérelmező magyarországi leányvállalatának az omertools.hu domain név alatt működik weboldala.
Az eljárási szabályzat 27. pontja szerint: a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését. Ennek megfelelőena regisztrációs döntnök a rendelkezésére álló iratok, továbbá az interneten egyszerű kereséssel elérhető információkon kívül figyelembe vette a domain regisztrációjára vonatkozó, domain nyilvántartási információkat. Utóbbi irat érdekében a döntnök megkereste a nyilvántartó szervezetet.
A Kérelmezett védekezést nem terjesztett elő.
(a) A Kérelmező és a Kérelmezett névhez fűződő jogosultsága
Az eljárási szabályzat 29. pont első fordulata szerint: a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult.
A Kérelmező kétséget kizáróan igazolta, hogy védjegyjogosult. E körben a Kérelmező azt is igazolta a cégkivonattal, hogy az Omer Kft. anyavállalata.

Az eljárási szabályzat második fordulata szerint a kérelem megalapozottságához a kérelmezett rosszhiszeműsége is szükséges feltétel.
Az eljárási szabályzat rendelkezései szerint: a visszavonás második feltétele
? amennyiben:? a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy? b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.
Mivel a Kérelmezett nem adott elő védekezést, a döntnök nem tudta vizsgálni, hogy Kérelmezettnek fűződött-ejogi érdeke a domain név igényléséhez, illetőleg használatához, tekintettel arra, hogy “átruházás” útján szerezte meg a domain nevet. Ennek megfelelően a b) pont feltételeinek vizsgálata már szükségtelen.
Tekintettel arra, hogy a 29-31 pontok együttes feltételei fennállnak, a döntnök a kérelem elfogadásáról és a domain név átruházásáról határozott.
A Regisztrációs Döntnök az omer.hu domain nevet a Clipare Limited-től visszavonja és azt a Kérelmező Omer S.p.A Kérelmező javára átruházza.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa azt végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.
Dr. Soós Andrea Klára döntnök

menu
menu