"Lenyúlás" gyanujával kért orvoslatot a regisztrátor

"Lenyúlás" gyanujával kért orvoslatot a regisztrátor

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa mellett működő Tanácsadó Testület 2006. autusztus 7-én megtartott ülésnapján a theba.hu domain ügyében foglalt állást.

A THÉBA Művészeti Szakközépiskola 2006. május 23-án igényelte a theba.hu domain nevet prioritásos alapon a regisztrátora útján (igénylőként a regisztrátor tévedésből THÉBA Műszaki Szakközépiskolát jelölt meg). A regisztrátor a prioritás alapjaként védjegyet jelölt meg, amelyet azonban felszólításra sem tudott igazolni a Domainregisztrációs Szabályzat 1.4.2 pontjában megjelölt okiratokkal.

A Tanácsadó Testület 2006. június 6-i felszólítására a Théba Művészeti Szakközépiskola („Művészeti Szakközépiskola”) 2006. június 23-án válaszolt. Válaszához csatolta a THÉBA Stúdió-Andor Alapítvány („Alapítvány”) nyilvántartási adatait, az ezeket igazoló bírósági nyilvántartásbavételt, valamint az iskola működési engedélyét. Válaszában előadta, hogy a THÉBA Művészeti Egyetem akkreditációja jelenleg folyamatban van. Előadta továbbá, hogy az Alapítvány részt vett a „Művészet a civil társadalom erősítéséért” c. pályázaton. A benyújtott pályázat része volt a theba.hu domain név alatt létrehozandó honlap terve is. Sajnálatos módon azonban a pályázat benyújtásával párhuzamosan nem intézkedett a theba.hu domain név igényléséről és delegálásáról. A pályázaton támogatást nyert és szerződéses kötelezettséget vállalt a honlappal kapcsolatban. Az igénylő kiemelte, hogy „szerződéses kötelezettségünk van a név megvételére a Nemzeti Civil Alappal”. Az igénylő a pályázat elnyerésekor kezdeményezte a regisztrációt, és ekkor észlelte, hogy az általa választott domain név delegálása már folyamatban van.

A Regisztrátor 2006. július 7-én levelet küldött a nyilvántartóhoz, amelyben előadta, hogy regisztrációs kérelmet nyújtott be a theba.hu domain névre a THÉBA Művészeti Szakközépiskola megbízásából. Előadta, hogy tévedésből jelölte meg a védjegy alapú prioritást. A prioritást továbbra is kéri, azonban nem védjegy alapon, hanem arra hivatkozással, hogy az igénylő a THEBA név „gyakorlati kizárólagos használója”, továbbá korábban senki nem használta a Művészeti Szakközépiskolán és az Alapítványon kívül az elnevezést. A regisztrátor általános jelleggel felvetette továbbá, hogy a nyilvántartó „folytasson le vizsgálatot abban a kérdésben, hogy lehetséges-e EU pályázatok nyertesei elöl ’lenyúlni’ a domain neveket esetleges belső információk alapján”.

A TT-nek tehát abban kellett állást foglalnia, hogy tekinthető-e a Művészeti Szakközépiskola (illetőleg az Alapítvány) igénylése prioritásosnak.

A TT megállapítja, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat 1.4.1 pontja alapján az igénylés nem alapoz meg prioritást. A hivatkozott pont első fordulata szerint ugyanis prioritást „a domain-igénylő szervezet hivatalos hatósági (közigazgatási vagy bírósági) bejegyzését igazoló dokumentumban, illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel azonos karaktersorozat” alapoz meg. Az igénylő számára ennek megfelelően csak kiegészített formában lenne prioritással delegálható a theba karaktersorozat.

A TT megjegyzi, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat idézett pontja alapján lehetőség van, hogy bizonyos elemek elhagyásra kerüljenek a bejegyzett teljes vagy rövidített névből. Ezek az alábbiak:
i) a szervezeti formára (pl. kft, rt, bt, egyesület) vonatkozó szavak, jelölések,
ii) a Hungary, a Magyarország, illetve külföldi cégek magyarországi szervezete esetében az anyacég nyelvén Magyarországot jelölő név,
iii) minden olyan karakter, ami nem szerepelhet a domain névben, valamint a kötőjel,
iv) a szervezet nevében szereplő olyan karakter, amely nem szerepelhet domain névben, átírható a jelentésének megfelelő latin betűs magyar vagy idegen nyelvű megfelelőnek, elhagyható vagy kötőjellel helyettesíthető.

A TT álláspontja szerint a „művészeti szakközépiskola” illetőleg a „Stúdió-Andor Alapítvány” kifejezések nem hagyhatók el a fent idézett fordulat alapján.

A határozat

A theba.hu domain név nem delegálható prioritásos alapon sem a THÉBA Művészeti Szakközépiskola, sem a THÉBA Stúdió-Andor Alapítvány számára. Az általuk benyújtott igénylést nem prioritásosnak kell tekinteni. Több nem prioritásos igénylés közül a legkorábban benyújtottat kell teljesíteni.

Pályázat nem jelenthet előjogot

A TT a regisztrátor felvetésével kapcsolatban, miszerint „prioritást”, azaz védettséget kellene biztosítani az EU pályázatok igénylői részére, a következő következtetésre jutott. A TT nem bátorítja és bizonyos esetekben kifejezetten elítéli a domain nevek üzleti célú lefoglalását. A Delegációs Szabályzat is számos követelményt tartalmaz a névválasztással kapcsolatban. Ugyanakkor, nem tartja indokoltnak, hogy egy pályázat benyújtása önmagában prioritást alapozzon meg. Javasolja, hogy hasonló esetekben a pályázat benyújtásával párhuzamosan történjen meg az igénylés, mert utólag egy olyan másik igénylőtől aki nem prioritásos alapon és egyébként a Delegációs Szabályzatnak megfelelő módon igényel domain nevet önmagában egy pályázatra vagy az azt követő sikeres szerződéskötésre hivatkozással nem vonható vissza a delegálás.

Forrás: ISZT TT hivatalos honlap

menu
menu