Lengyel. magyar: két nem jó barát

Lengyel. magyar: két nem jó barát

Egy lengyel és magyar cég közötti vitában kellett dönteni az infomediátornak.

A GetResponse Sp. z o. o. (székhely: Gdańsk, Arkońska 6 A3 utca, Lengyelország, továbbiakban: Kérelmező), mint Kérelmező által Perx Plus Kft. (székhely: 6724 Szeged, Árvíz u. 22., továbbiakban: Kérelmezett) mint Kérelmezett ellen a getresponse.hu domain név tárgyában indított 
Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi 
Döntést
A Regisztrációs Döntnök a getresponse.hu domain nevet Perx Plus Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt GetResponse Kérelmezőre átruházza.
A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a getresponse.hu domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.
INDOKOLÁS
1. Kérelem
Kérelmező előadta, hogy a GetResponse Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: GetResponse) kizárólagosan jogosult a getresponse szóvédjegynek és ábrás védjegynek a használatára 2020. április 15-ig (szóvédjegy), illetve 2022. július 26-ig (ábrás védjegy), a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM) által jóváhagyott oltalom alapján. Ennek igazolásául az oami.europa.eu weboldalon szereplő nyilvános adatokra, valamint az általa csatolt regisztrációs dokumentumokra hivatkozott (szóvédjegy regisztrációs száma: CTM 009031329, ábrás védjegy regisztrációs száma: CTM 011073251; a védjegyoltalom kiterjed a 9-es, 38-as és 42-es áruosztályokra).
Kérelmező kérelmében felhívta a figyelmet arra, hogy a getresponse szó- és ábrás védjegyek lajstromozását az Implix korlátolt felelősségű társaság kérte 2010-ben és 2013-ban, majd a társaság 2014. október 1-jei hatállyal kezdődően GetResponse-ra változtatta a nevét, a védett termék megjelölését átvéve. Kérelmező csatolta a társaság cégkivonatát, mely alapján megállapítható a két jogalany azonossága.
Kérelmező előadta továbbá, hogy védjegyei az amerikai U.S. Patent and Trademark Office oltalma alatt állnak, 2548618 és 4334348 regisztrációs számok alatt.
Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezettnek nem fűződik joga vagy jogos érdeke a kérelmezett domain név használatához, hiszen a hivatkozott szóvédjegy kizárólagos jogosultja a Kérelmező, és nem engedélyezte annak más jogalanyok általi használatát. Kérelmező ezzel összefüggésben hivatkozott az Európa Tanács 2009. február 26-i, a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK rendeletére, mely álláspontja szerint nem tartalmaz olyan rendelkezést, mely alapján jogellenes volna a védjegy harmadik személy általi használatának megtiltása.Kérelmező Kérelmezett rosszhiszeműségével kapcsolatban előadta, hogy álláspontja szerint a domain használattal Kérelmezett megnehezíti Kérelmező magyar piachoz való hozzáférését, valamint az alapján, hogy Kérelmezett nem reagált Kérelmező megkereséseire, feltételezte, hogy a domain nevet el akarja adni Kérelmező versenytársai valamelyikének.
Kérelmező kérelméhez csatolta cégkivonatát, a GetResponse szóvédjegyhez, valamint ábrás védjegyhez való jogosultságának igazolásait, az ügyvédi meghatalmazást, valamint a Kérelmezett jogi képviselőjének címzett felszólító levelet.
Kérelmező a domain név Kérelmezettől történő átruházását kérte.
Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.
2. Kérelmezett érdemi védekezése
Kérelmezett érdemi védekezésében előadta, hogy a domain név használatával felhagyott, az arra vonatkozó jogosultságot felmondta. Előadta továbbá, hogy nem kívánt visszaélni a domain névvel, arra egy projekthez lett volna szüksége.
3. A Döntés indoklása
A Regisztrációs Döntnök a kérelem, a kérelmezett érdemi előadása, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését. 
A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben: 
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”
A Kérelmező védjegyjogosultsága és névhasználati joga egyértelműen megállapítható az általa csatolt dokumentumokból. 
A RDSZ 2.2.1. pontja alapján a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogát ne sértse. Így a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.
Tekintettel arra, hogy Kérelmezett neve a kérelmezett domain névvel nem hozható összefüggésbe, a kérelmezett domain név alatt érdemi tartalom nem található, valamint Kérelmezett érdemi védekezésében előadta, hogy a domain név használatával érdek hiányában felhagyott, Döntnök Kérelmezettnek sem a névhasználati jogát, sem a jogos érdekét nem tudta megállapítani.
Döntnök a kérelemben előadottakat elfogadva, az eljárási szabályzat 31. b) és d) pontjai alapján megállapíthatónak találta Kérelmezett rosszhiszemű domain használatát is, mindezek alapján a kérelmet alaposnak találta, és annak helyt adott, és az abban foglaltaknak megfelelően elrendeli a kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.
A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

menu
menu