Laptop forgalmazók ugrottak egymásnak

Laptop forgalmazók ugrottak egymásnak

A laptops.hu domain delegálása ellen lépett fel a Laptop.hu Kft.

A laptops.hu domain regisztrációját a mobilX Hungary Kft kérte, amely ellen a Laptop.hu Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft nyújtott be kifogást.
A Laptop.hu Kft. bejelentette, hogy jogosultja a 200 255 lajstromszámú www.LAPTOP.hu  nemzeti védjegynek. A hivatkozott védjegy oltalma a Nizzai Osztályozás szerinti 9. osztályba sorolt árukra valamint a 35. és 37, osztályokba sorolt szolgáltatásokra, 2009. szeptember 16-i elsőbbségi időponttal áll fenn. A www.laptops.hu mindössze egy karakter eltérést mutat a Laptop.hu Kft. védjegyétől.
Álláspontja szerint a MobilX nem tartotta be a Domainregisztrációs Szabályzat (Szabályzat) domain név választására vonatkozó szabályait illetve az igénylés jogellenes, mert sérti a www.LAPTOP.hu védjegy kizárólagos használatához fűződő Laptop.hu Kft.i jogokat, amelyet a hatályos Védjegytörvény biztosít Laptop.hu Kft számára, illetve megszegi a Ptk. 4.§ (1) bekezdésében foglalt, jóhiszemű és tisztességes joggyakorlás követelményeit is.
Hivatkozott arra, hogy 2011. szeptemberében, a KutatóCentrum által felmérés készült a Laptop.hu webáruház lógójának ismertségéről. A kutatásból kiderült, hogy a laptop.hu logóját a megkérdezettek 84%-a, tehát túlnyomó többsége be tudja azonosítani. A piackutatás összefoglalóját a Laptop.hu Kft. a kifogásához mellékelte.
Nézete szerint az igényelt domainben szereplő ‘laptops’ kifejezés, nem rendelkezik olyan többlet elemmel, amely a választott domain nevet a MobilX-hez kötné, ezen túlmenően olyan elektronikai termékről van szó melyet Laptop.hu Kft. társaság is értékesít. Az igényelt domain név MobilX részére történő delegálása megtévesztené a fogyasztókat, hiszen ők a laptops.hu és laptop.hu hasonlósága folytán alappal feltételezhetik, hogy az igényelt domain alatt található honlapon a szolgáltatást, illetve termékeket Laptop.hu Kft. cégtől rendelik meg.
Hivatkozott még a Tanácsadó Testület 7/2000 (V.31.) Elvi Állásfoglalására melyben a Védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.)12. és 27. §-a alapján a TT úgy foglalt állást, hogy önmagában valamely domain igénylése is megvalósíthat védjegybitorlást, azaz jogellenes lehet. Az Elvi Állásfoglalás szerint: „Ha a más védjegyével ütköző domain igénylése a körülmények alapján nyilvánvalóan párosul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándékkal, a regisztrátornak a regisztrációs szabályzat 5.6 pontja értelmében a delegálást meg kell tagadnia, az igénylőnek pedig másik nevet kell választania domainje azonosítására.”
Érvei alapján kérte a MobilX igénylésének elutasítását.
A MobilX hivatkozott a Vt 2. § (1) bekezdés a) pontjára, melynek értelmében:
„Ki van zárva a védjegyoltalomból az a megjelölés, ami nem alkalmas a megkülönböztetésre, különösen: ” (…) ha kizárólag olyan jelekből vagy adatokból áll, amelyeket a forgalomban az áru vagy a szolgáltatás fajtája, minősége, mennyisége, rendeltetése, értéke, földrajzi származása, előállítási vagy. teljesítési ideje, illetve egyéb jellemzője feltűntetésére használhatnak, vagy pedig amelyeket az általános nyelvhasználatban, illetve az üzleti kapcsolatokban állandóan és szokásosan alkalmaznak.”
Előadta, hogy a „laptops” szó az általános nyelvhasználatban állandóan és szokásosan alkalmazott köznyelvi kifejezés, amelynek nincs egy adott cégre vonatkozó különleges megkülönböztető képessége. Álláspontja szerint a „laptop” mint szó nem is részesülhetne védjegyoltalomban, éppen a megkülönböztető képességnek, mint a védjegytörvényben foglalt kritériumnak a hiánya miatt. Mivel a kifejezés általánosan elterjedt és az áruk meghatározott fajtájára – a hordozható számítógépekre – utal, ezért véleménye szerint nem lehet kizárólag egy céghez kapcsolni, éppen ezért maga a használat sem valósíthat meg jogsértést. Abszurd helyzetet eredményezne, ha valamely cég egy ábrás védjegy útján gyakorlatilag „lefoglalhatna” ilyen elterjedt közneveket.
Véleménye szerint a Laptop.hu Kft-nek kellene igazolnia, hogy a laptop szóval kizárólag a társaságát azonosítják a fogyasztók. A Laptop.hu Kft. által csatolt, a KutatóCentrum által készített felmérés nem magára a szóra, hanem a „www.LAPTOP.hu” ábrás védjegyre vonatkozott, így ha a felmérésben részt vettek többsége képes is volt az ábrát beazonosítani, ez akkor sem jelentheti, hogy magával a „laptop” szóval a fogyasztók többsége a társaságot azonosítaná. Ugyanígy nem bizonyítható, hogy a „laptop” szó bármely magyar, vagy angol nyelvtan szerinti ragozott alakjához, vagyis jelen esetben a „laptops” szóhoz a fogyasztók a Laptop.hu Kft-t társítanák.
Álláspontja szerint az a tény, hogy a Laptop.hu Kft. a „www.LAPT0P.hu” ábrás védjeggyel rendelkezik és emellett ténylegesen számítástechnikai eszközök értékesítésével foglalkozik, önmagában nem alapozhatja meg azt, hogy az összes további vállalkozás megfosztható legyen attól a lehetőségtől, hogy a védjegyben rögzített osztályjelzet szerinti tevékenységet folytasson a „laptop” szóelem, mint a termék köznapi megnevezésének a felhasználásával. Ha ettől eltérő értelmezésre jutnánk, azáltal gyakorlatilag egy köznévként minősíthető kifejezés kizárólagos használatára vonatkozó jogot keletkeztetnénk, amely a nyilvánvaló versenykorlátozó hatásai miatt nem minősülhet a jogrenddel összeegyeztethető célkitűzésként.
Mindezek alapján, a nézete szerint megfelelő gondossággal választott domain névre vonatkozó igénylését fenntartotta és kérte annak teljesítését.
A Tanácsadó Testület (TT) számos vonatkozásban osztja a MobilX által előadottakat, maga is úgy véli, hogy a „laptop” szó leíró jellegű köznyelvi kifejezés, megkülönböztető képessége csekély, védjegyjogi védelemre való alkalmassága valóban vitatható. Nézete szerint a védjegy kizárólag az ábrás elemei miatt lehetett védjegy, és a védjegy miatt senki sem tiltható el a Vt. 15. § szerint attól, hogy áruja jellemzőjét, rendeltetését (pl. laptop-laptops) feltüntesse.
Etekintetben a TT egyetért a MobilX érvelésével, és a bírói gyakorlatra hivatkozással megállapítja, hogy „egy általános ismert és a forgalomban alkalmazott, akár magyar, akár idegen szó használatát nem lehet a forgalomból kizárni azzal, hogy az egyéb megkülönböztető jegyekkel együtt részét képezik egy oltalom alatt álló megjelölésnek”(Lsd. BH1995. 567.) Jelen esetben tehát a TT véleménye szerint, a MobilX azzal, hogy az igényelt domainben szerepel az általánosan elterjedt „laptop” kifejezés, nem követett el védjegybitorlást illetve a védjegybitorlás jövőbeni veszélyétől sem kell tartani.
Ugyanakkor a TT – a felek által nem hivatkozott versenyjogi szabályokra is figyelemmel – megállapítja, hogy a Laptop.hu Kft. által működtetet laptop.hu weboldal közismertnek és nagy forgalmúnak tekinthető, ezt bizonyítja a Laptop.hu Kft. által becsatolt KutatóCentrum által készített felmérés is, amely a Laptop.hu Kft. logójának közismertségét alátámasztja. A TT ennek tükrében úgy látja, hogy a jelenleg működő web oldal címétől csak egy karakterben különböző domain név MobilX általi megszerzése folytán a fogyasztók valóban összetéveszthetik a weboldalakat működtető cégeket, így az igénylés a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2.c.pontjába ütközik.
A TT utalva a fent hivatkozott bírósági döntésre megjegyzi, hogy a fennálló védjegy valóban nem akadályozhatja meg az azonos területen működő cégeket abban, hogy a laptop kifejezést üzleti tevékenységük során, adott esetben domain nevükben használják, de ennek világosan elkülöníthetőnek kell lennie a más domain tulajdonosok, esetleges versenytársak által használt, az üzleti forgalomba bevezetett domain nevétől. A konkrét üggyel összefüggésben erre találni most is példát az interneten pl. laptopdiszkont, laptopszalon stb., amely domainek alkalmazásával az azonos területen működő versenytársak is jogszerűen megjelenthetnek az internetes felületeken.
Mivel a MobilX által igényelt domain ezzel a megkülönböztető jelleggel nem bír, a megtévesztés lehetősége fennáll, illetve a domain használata felveti a „farvizen hajózás” jog által nem támogatott, tisztességtelen lehetőségét is.
A TT a fent kifejtettekre tekintettel a laptops.hu domain delegálást a mobilX Hungary Kft javára nem látta teljesíthetőnek.

menu
menu