Két hazai lapkiadó feszült egymásnak

Két hazai lapkiadó feszült egymásnak

Az nlcaffe.hu domain nevet a versenytárs Ringier lapkiadó akarta regisztrálni. Az ügyben az ISZT Tanácsadó Testület hozott döntést.

Az nlcaffe.hu domain nevet a Ringier Kiadó Kft. (a továbbiakban: „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2009. július 29-én. Az igény ellen a Sanoma Budapest Zrt. („Panaszos”) emelt kifogást, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

Panaszos előadta, hogy a Sanoma kiadásában jelenik meg az évtizedek óta piacon lévő Nők Lapja magazin, a legnagyobb tradícióval rendelkező női heti tömeglap.  A Nők Lapja egyfajta internetes változataként a Sanoma 2001 óta üzemelteti és működteti a Nők Lapja Cafe néven ismert és a többek között a www.nlcafe.hu URL alatt elérhető online magazint és közösségi portált, mely a Panaszos szerint mára az egyik leglátogatottabb weboldallá vált kategóriájában, és az internetes felhasználók széles körében ismertté vált a „Nők Lapja” megjelölés.  Az oldal állítólag mára a legnagyobb, leglátogatottabb női portál és közösségi gyűjtőoldal. 

Panaszos hivatkozott a „Nők Lapja C@fe” szóvédjegyére is (lajstromszám: 169.946).

Panaszos véleménye szerint a Panaszolt igényének teljesítése sértené a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 2. §-át, az üzleti tisztesség alapvető követelményébe ütközőnek ítélve meg a Ringier Kiadó Kft. névválasztását és esetleges névhasználatát. A Panaszos e körben arra hivatkozott, hogy a törvény szankcionálni kívánja a versenytársak érdekeit veszélyeztető magatartásokat is, nem kizárólag a tényleges jogsérelmet.

Panaszos a Tpvt. 6. §-ának sérelmét is megállapíthatónak vélte, mely szerint tilos a szolgáltatásokat a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes megjelöléssel ellátni, amelyről a versenytársat vagy annak szolgáltatását szokták felismerni. Panaszos álláspontja szerint a fenti domain név alapján a Sanoma „Nők Lapja” márkanév alatt futó szolgáltatásaira asszociálna a közönség.

Panaszos kifejtette továbbá, hogy a választott domain név használata a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. § (2) bekezdésének b) és c) pontjai alapján védjegybitorlást valósítana meg, tekintettel a domain név és a védjegy összetéveszthetőségére, valamint az érintett áruk és szolgáltatások azonosságára, továbbá arra, hogy a „Nők Lapja C@fe” védjegyhez hasonló megjelölés engedély nélküli használata sértené és tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét és jó hírnevét még abban az esetben is, ha a domaint a védjegy áruosztályaitól különböző árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban használnák.

Végül a Panaszos szerint a domain név Panaszolt általi használata megtévesztést eredményezne, ugyanis az internethasználókban azt a látszatot keltheti, hogy a domain alatt a Sanoma Budapest Zrt. internetes tevékenységével, a „Nők Lapja” magazinnal vagy a hasonló név alatt futó online szolgáltatással kapcsolatos információk találhatók.

Panaszos mindezek alapján az nlcaffe.hu domain név iránti igényt a Domainregisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 2.2.2 pont a) és c) alpontjaiba ütközőnek, azaz jogellenesnek illetve megtévesztőnek vélte, és kérte az igények elutasítását. Részletesen idézte továbbá a DRSZ 10.1.5. és 10.1.7. pontját, majd hivatkozott a Panaszolt rosszhiszeműségére: a karaktersorok felépítéséből számára egyértelmű, hogy a Panaszolt a Sanoma felhasználóit kívánja saját oldalára irányítani.

Panaszolt válaszában kérte a panasz elutasítását, és kérte regisztrációs igénye teljesítését.

A Panaszolt előadta, hogy Magyarország egyik legnagyobb lapkiadójaként van jelen 1993 óta a magyar piacon.  Panaszolt jelenteti meg a Blikket, a Nemzeti Sportot, és 67,7%-ban tulajdonosa a Népszabadság Zrt.-nek. Előadta továbbá, hogy a Panaszolt jelenleg már üzemeltet olyan női portál (pink.hu cím alatt), mely a Panaszos által üzemeltetett „Nők Lapja Cafe” néven ismert online magazin tárgyköréhez hasonló, vagyis már jelenleg is piaci szereplő a női portálok piacán, Panaszoshoz hasonlóan.

Panaszolt állítása szerint a szóban forgó domain névvel „olyan új weboldal üzemeltetését és működtetését tervezi, amelynek célja a napilap olvasók közti kapcsolatépítés elősegítése, a napilapok tartalmának és a napilapolvasás népszerűsítése”, ezért az „nl” rövidítést összevonta a „cafe” kivejezéssel. A Panaszolt saját előadása szerint kifejezetten „az egyéb portáloktól való megkülönböztethetőség érdekében” választotta a „caffe” kifejezést.

Panaszolt a hivatkozott védjegyjogi rendelkezésekre utalva azon véleményének adott hangot, hogy az „nlcaffe.hu” megjelölés az adott kontextusban, karaktersorozatként az átlagos felhasználó  számára nem téveszthető össze a „Nők Lapja Cafe” megjelöléssel, továbbá a forrás megjelölése nélkül hivatkozott a TT azon korábbi állásfoglalására, mely szerint a „caffe” illetve a „cafe” megjelölés a köztudatban, közösségi életben, üzleti életben egyaránt ismert és széles körben alkalmazott szó, ezért annak használata nem illethet kizárólag egy jogosultat.

Panaszolt a hivatkozott versenyjogi rendelkezésekre a következőket fejtette ki védekezésképpen: számos saját internetes portállal (blikk.hu, nemzetisport.hu, kepessport.hu, stb.) illetve ismert védjeggyel (Blikk, hot!, Nemzeti Sport stb.) rendelkezik, amelyek felépítésére és működtetésére jelentős anyagi és emberi erőforrást fordított ezidáig, és ezt az üzleti magatartást a jövőben is folytatni kívánja. Célja saját előadása szerint nem a Panaszos szakmai tevékenységének megzavarása, hanem a portfoliójából is adódóan a napilap olvasók számára óhajt új internetes portált indítani.

Panaszolt szerint nem áll fenn az összeférhetetlenség lehetősége a két portál szolgáltatásainak vagy az általuk használt illetve használni kívánt domain nevek vonatkozásában, és a névválasztás tisztességtelen volta sem vélelmezhető.

Panaszos a következő észrevételt tette a Panaszolt válaszára.

A médiapiacon a szereplők igyekeznek a nyomtatott termékek internetes változatát is létrehozni, és ezt jellemzően az adott újság nevével megegyező domain név alatt igyekeznek elhelyezni annak érdekében, hogy a fogyasztókat orientálja a domain neve, és ne sértse a versenytársak érdekeit. Panaszos utalt arra, hogy a Panaszolt Ringier Kiadó Kft. is ezen elv alapján jelenik meg az Interneten napilapjaival. Hivatkozott továbbá arra, hogy a Népszabadság c. napilap megjelenése is megoldott (nol.hu), ezért nem elfogadható indok az, hogy az nlcaffe.hu domain alatt a napilap olvasóknak kívánnak új portálon információkat kínálni.

A Panaszos szerint nem életszerű annak feltevése, hogy az „NL” betűkapcsolatot a fogyasztók elsősorban a „napilap” szóhoz kapcsolják, és ez az nlcaffe.hu alatti szolgáltatást megkülönböztethetővé teszi a Sanoma nlcafe.hu domain nevétől.

Panaszos előadta, hogy a korábban megjelölt védjegy mellett jogosultja a 171.024 lajstromszámú „NL C@fe” szóvédjegynek is, melynek árujegyzéke többek között a 38. osztályba sorolt távközlési szolgáltatásokra illetve a 41. osztályba sorolt szórakoztatásra, sport- és kulturális tevékenységekre terjed ki, és az internetes tartalomszolgáltatás is ezen utóbbi osztályba tartozik. Erre tekintettel megállapítható lenne a védjegybitorlás a védjegy delegálása esetén.

A Panaszos hivatkozott a Tanácsadó Testület 7/2000 (V.31.) Elvi Állásfoglalására, azon belül is az Indokolás 1.2. pontjára:

– a korábban hatályos DRSZ azon rendelkezésére, miszerint gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztő használati szándék esetén az igénylő köteles másik nevet választani, valamint
– önmagában valamely domain igénylése is megvalósíthat védjegybitorlást, ha a más védjegyével ütköző domain igénylése a körülmények alapján nyilvánvalóan párosul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándékkal.

A Panaszos felhívta a figyelmet, hogy a domaint a Panaszolt saját bevallása szerint is gazdasági tevékenysége körében használná.

Panaszolt észrevételében a Panaszos válaszára a következőkre hivatkozott:

A tervezett szolgáltatás tekintetében szükségesnek érezte annak hangsúlyozását, hogy nem egy konkrét nyomtatott termék internetes változatát óhajtja létrehozni, hanem egy új weboldalt kíván létrehozni, amelynek célja „a napilap olvasók közti kapcsolatépítés elősegítése, a napilapok tartalmának és a napilapok olvasásának népszerűsítése”. Nem egyes nyomtatott kiadványok online változatát tervezi tehát működtetni, hanem a napilapolvasást kívánja népszerűsíteni. Az „nl” karakterekkel kapcsolatban a Panaszolt szerint a „napilap” szó logikus rövidítéséről lenne szó, a „caffe” megjelölés pedig – mely egyébként nem sajátítható ki – a közösségi jellegre kíván utalni. Utalt arra, hogy a Panaszos több alkalommal sikertelenül próbált fellépni a „cafe” megjelölést tartalmazó domainek bejegyzése ellen.

A Panaszolt ezután több olyan domain nevet sorolt fel, mely alatt Internetes portált üzemeltet illetve szolgáltatást nyújt.

A Tanácsadó Testület (TT) eljárása során a névválasztás és névhasználat jogellenességét és megtévesztő jellegét vizsgálta. A Panaszos hivatkozása a Panaszolt rosszhiszeműségére és a DRSZ 10.1.5. és 10.1.7. pontjára téves és alaptalan: az adott rendelkezések kizárólag a delegálást követő jogviták esetében irányadók, a delegálást megelőzően a DRSZ 2.2.2. pontja alkalmazható. Logikailag sem lehetséges a DRSZ 10.1.5. és 10.1.7. pontjainak alkalmazása a delegálást megelőzően, hiszen ott olyan tényállások vannak rögzítve, melyek mindegyike feltételezi, hogy a domain már legalább egy minimális időre egy adott személy részére delegálásra került.

A Tanácsadó Testület a jogellenesség körében elsődlegesen azt a kérdést vizsgálta, hogy mennyiben sértené a delegálás a Sanoma Budapest Zrt. védjegyjogosultságát.

A Testület szerint jelen ügyben a „Nők Lapja C@fe” és az „NL C@fe” védjegyek közül az utóbbi tekinthető inkább relevánsnak, mivel ehhez jobban hasonlít az ügy tárgyát képező internetes cím. A jóhírűség azonban – míg az első védjegy esetében a TT szerint megállapítható – az utóbbi védjegy esetében nem feltétlenül áll meg, és erre vonatkozó bizonyítékot a Panaszos nem terjesztett elő.

A Tanácsadó Testület figyelemmel volt az „NL C@fe” védjegy árujegyzékébe tartozó szolgáltatások és Panaszolt tervezett szolgáltatásai közötti feltűnő hasonlóságra (online közösségi oldalak és szórakoztatás), valamint a védjegy és a tárgyi domain név erős hasonlóságára. A Panaszolt saját előadása szerint is lapolvasók számára óhajt új internetes portált indítani, a szolgáltatások így akár azonosnak is tekinthetők.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint az „nlcaffe” megjelölés az adott környezetben és kontextusban az átlagos felhasználó számára könnyen összetéveszthető a Panaszos védjegyével és az „nlcafe.hu” alatt elérhető magazin és közösségi portál internetes címével, mely az Internet-felhasználók számára azonosíthatóvá teszi a tartalom szolgáltatóját.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a ”cafe”/”caffe” megjelölés (tag) a köztudatban, a közösségi és az üzleti életben egyaránt ismert és széles körben alkalmazott szó ugyan, de az „nl” karakterekkel együtt a magyar Internetes közönség egy jelentős része számára – legalább a Panaszos online magazinjának olvasói számára – megtévesztésre is alkalmas lehet, ugyanis a karaktersor láttán a „Nők Lapja” magazinra illetve a „Nők Lapja Cafe” oldalra asszociálhat. Mivel a hasonlóság objektíve fennáll, így nem releváns, hogy a Panaszolt mely szavak rövidítéseként kívánta alkalmazni a megjelölést.

A Tanácsadó Testület a tárgybeli kifogás alapján vizsgálta továbbá, hogy az igénylés sértheti e a Tpvt. 2. illetve 6. §-ban foglaltakat. A 6. § alkalmazásának együttes feltételei, hogy a felek versenytársak legyenek (azonos piacon fejtsenek ki gazdasági tevékenységet), a versenytárs szolgáltatása a piacon már ismert legyen (legalább olyan szinten, hogy az az összetéveszthetőséget megalapozza), a megjelölés olyan legyen, mely alapján a fogyasztók a versenytárs szolgáltatását „fel szokták ismerni” (azaz az elnevezés alapján döntően a másik, „eredeti” szolgáltatásra asszociálnak) s hogy az elnevezés használatára a versenytárs hozzájárulása hiányában kerüljön sor.

A rendelkezésre álló adatok alapján adott esetben feltehetőleg mindegyik feltétel megvalósulna, ha a domaint a Panaszolt számára delegálná a Nyilvántartó, ezért a névválasztás tisztességtelen volta is vélelmezhető.

A gyakorlatban visszaélésszerű domainhasználat egyik módja és megvalósulási formája: a domain nevet elsősorban annak érdekében jegyzik be, hogy a hasonló domainneveket használni kívánó (de félregépelő) felhasználókat saját oldalukra irányítsák a tartalomszolgáltatók. Ez már pusztán azért is sérelmes a hasonló domain jogosultja (általában versenytárs) számára, mert elvonja a forgalma egy részét, de a közvetített tartalomtól függően akár a jogosult jóhírére is sérelmes lehet, illetve zavarhatja szakmai tevékenységét.

A Tanácsadó Testület felhívja az érintettek a figyelmet a DRSZ 2.2.1. pontjára:

„A domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, iparjogvédelmi vagy szerzői jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.”

 A Tanácsadó Testület álláspontja szerint az nlcaffe.hu domain név kapcsán a rendelkezésre álló adatok alapján – a felek szolgáltatásai és az általuk használt illetve használni kívánt domain nevek együttes figyelembevételével – fenn áll az összetévesztés lehetősége (a jogellenesség gyanúja), és a domain gyaníthatóan megtévesztő is lenne. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a domain név delegálása és annak a Panaszolt általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint az igény nem teljesíthető.

Forrás: ISZT TT honlap

menu
menu