Két Dávid is legyőzte a maga Góliátját

Két Dávid is legyőzte a maga Góliátját

Két multinacionális vállalkozással szemben aratott jogi sikert egy-egy kisvállalkozás, amikor bejegyzendő domain neveiket delegálhatónak minősítette az ISZT Tanácsadó Testülete

A bejegyzés alatt álló .hu domain nevek vitarendezési eljárását lefolytató ISZT Tanácsadó Testület legutóbbi ülésnapján a bmwfun.hu és a kismamacafe.hu domainek ügyében határozott.

 bmwfun.hu (Bónus Richárd vs. BMW Magyarország Kft.)

A bmwfun.hu domain nevet Bónus Richárd (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2009. április 1. napján. Az igénylés ellen a BMW Magyarország Kft. („Panaszos”) élt kifogással 2009. április 9. napján. Panaszos beadványában az „eladobmwk.hu”, „bmwtendor.hu” és „bmw-alkatresz-bonto.hu” domain nevek delegálása ellen is kifogást emelt, azonban ezen három domain név igénylője az igényéről önkéntesen lemondott, így ezek nem képezik az eljárás tárgyát.

Kérelméhez kapcsolódóan a Panaszos előadta, hogy a domain Panaszolt részére történő regisztrálása sértené Panaszos érdekeit és üzletmenetét, a BMW márka hírnevét és arculatát. Panaszos előadta továbbá. hogy a BMW név és embléma bejegyzett védjegyek, így ezeket  – álláspontja szerint – a BMW AG-n és leányvállalatain kívül más nem jogosult használni.

Panaszolt ellenkérelmében előadta, hogy a domain nem hozható összefüggésbe magával a BMW AG-vel, csak azokkal az emberekkel, akik rendelkeznek ezen márka valamely típusával, vagy rajonganak érte. Felületet biztosít, hogy ezen olvasók elmondhassák véleményüket, értesüljenek a közelgő találkozókról.

A Tanácsadó Testület a Panaszolt érveivel is egyetértve és mindkét fél által előadottakat figyelembe véve, sem jogszabályba sem pedig a domain Regisztrációs Szabályzatba foglalt okot nem lát az igénylés elutasítására.  A Tanácsadó Testület álláspontja szerint  a Panaszolt magatartása nem valósít meg olyan tényállást, amely alapján a domain név delegálását meg kellene tagadni. Az 1997. évi XI. törvény („Védjegytörvény”) 12.§-a alapján a védjegyjogosult a kizárólagos használati jog alapján bárkivel szemben felléphet aki engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében használ

„a) a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplőkkel;

b) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; vagy

c) a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplőkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történő használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét.”

A Panaszolt mint természetes személy által előadottak, illetve maga a domain név jelentése is arra utal, hogy a domain név nem gazdasági tevékenység körében kerülne felhasználásra, hanem egy rajongói klub céljaira. Így nem állapítható meg – legalábbis a jelen Tanácsadó Testületi eljárás idején – hogy a domain név delegálása, és jövőbeni használata a fent említett védjegyek gazdasági tevékenység körében való használatát eredményezné, és így sértené a védjegyoltalom alapján fennálló kizárólagos jogokat.

A Tanácsadó Testület vizsgálta továbbá, hogy a BMW AG – kétségtelenül jóhírnevet élvező – védjegyeinek használata gazdasági tevékenység körében is csak azzal a további feltétellel valósítana meg védjegybitorlást, ha az bizonyítottan tisztességtelenül használná ki ezen védjegyek ismertségét. Ilyen körülményt azonban – a gazdasági tevékenység tényálláselem hiányához hasonlóan – a rendelkezésre álló adatok alapján szintén nem látott megvalósulni a Tanácsadó Testület. Ezzel összefüggésben a Tanácsadó Testület felhívja a Panaszolt figyelmét, hogy a domain név gazdasági tevékenység keretében történő jövőbeli használata védjegybitorlást valósíthat meg, amely a domain név delegálás visszavonását, törlését vonhatja maga után.

A Tanácsadó Testület megjegyzi továbbá, hogy a Panaszos nem igazolta jogosultságát a – közelebbről nem megjelölt – védjegyek használatára, illetve az azokkal kapcsolatos jogsértés esetén indítandó eljárás kezdeményezésére, továbbá azt sem, hogy a BMW AG „hivatalos leányvállalata” lenne.

Ezen felül az eljárás során nem merült fel olyan tény vagy adat sem, amely a domain név Panaszolt részére történő regisztrálásának a Domain Regisztrációs Szabályzatba ütközését támasztaná alá.

kismamacafe.hu (Informédia Kft vs. Sanoma Budapest Zrt )

A kismamacafe.hu domain név iránt az Informédia Kft 2009. 04. 23. napján nyújtott be prioritás nélküli igénylést. Az igényléssel szemben a Sanoma Budapest Zrt (a továbbiakban: Sanoma), élt panasszal, és az igény jogellenességére illetőleg megtévesztő voltára tekintettel kérte az igény elutasítását. Illetve a Sanoma domain névre vonatkozó regisztrációs igénye teljesíthetőségének megállapítását.

Kifogásában a Sanoma előadta, hogy a Sanoma illetve jogelődje 16 évvel ezelőtt jelentette meg a Kismama magazint, illetve a Kismama megjelölésre védjegyoltalmat szerzett. Előadta továbbá, hogy 2001. év óta üzemelteti a Nők Lapja Cafe néven ismert online magazint és közösségi portált, illetve, hogy a Nők Lapja Cafe megjelölésre ugyancsak védjeggyel rendelkezik.

A Sanoma álláspontja szerint az Informédia Kft domain névre benyújtott igénye, illetve az igény teljesítése

a./ sérti, illetve sértené a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Törvény (Tpvt.) 2. §-ában megfogalmazott általános érvényű, a gazdasági tevékenység tisztességtelen folytatására vonatkozó tilalmat, azaz tisztességtelen piaci magatartást valósít, valósítana meg, mivel a Tpvt. 2-§-ában foglalt generálklauzula tiltja az üzleti tisztesség alapvető követelményébe ütköző, megtévesztő névválasztást, illetve névhasználatot akkor is, ha a tanúsított piaci magatartás veszélyeztető jellegű, azaz a jogsérelemre csak lehetőséget teremt.

b./ különös tekintettel arra, hogy mind a Kismama, mind a Nők Lapja Cafe a nyomtatott sajtó-, illetve Internetes piacon széles körben ismert, és évek óta jelen lévő márkanevek, a domain regisztrációja sérti, illetve sértené a Tpvt. 6.§-át is, amelynek értelmében tilos a szolgáltatásokat a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes megjelöléssel ellátni, illetve olyan megjelölést használni, amelyről – akárcsak asszociáció útján is – a versenytársat, vagy annak szolgáltatását (jelen esetben a Sanoma Kismama márkanév alatt futó nyomtatott magazinját és az ahhoz kapcsolódó internetes szolgáltatást, illetve a Nők Lapja Cafe weboldalt) szokták felismerni;

c./ sérti, illetve sértené a Sanoma-t a „Kismama” illetve a”Nők Lapja Cafe” védjegyekre tekintettel megillető védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogait, és védjegybitorlást valósít, illetve valósítana meg, mivel a domaint a fogyasztók az a „Kismama” illetve a”Nők Lapja Cafe” védjeggyel összetéveszthetik a domain és a védjegy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága miatt. Ezen felül a „Kismama” illetve a”Nők Lapja Cafe” olyan jóhírnevet szerzett védjegyek, amelyhez hasonló megjelölés engedély nélküli használata sértené és tisztességtelenül kihasználná a „Kismama” illetve a”Nők Lapja Cafe” védjegyek megkülönböztető képességét és jóhírnevét, még abban az esetben is, ha a domaint a védjegyek áruosztályától különböző árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban használnák. A fenti magatartások ellen a Sanoma a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12.§ (2) (b) és (c) pontjai alapján jogosult fellépni és azt megakadályozni;

d./ megtévesztő, illetve megtévesztést eredményezne, tekintettel arra, hogy az Internet használóiban azt a látszatot keltheti, hogy a domain és annak mögöttes jelentéstartalma egymással közvetlen összefüggésbe hozható, vagyis a domain alatt a Sanoma tevékenységével, vagyis a Kismama magazinnal és a kapcsolódó internetes portállal, illetve a Nők Lapja Cafe weboldallal kapcsolatos információk, vagy a Kismama illetve a”Nők Lapja Cafe” oldalak speciális tartalmával kapcsolatos online szolgáltatás található.

A fentieket összefoglalva, az Informédia Kft. domain nevekre vonatkozó igénye jogellenes és megtévesztő, ami ellentétben áll a Domain Regisztrációs Szabályzat {Szabályzat) 2.2.2 pontjával, amely szerint:

„ Nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy
c) megtévesztő. „

A panaszos beadványához csatolta a hivatkozott védjegyekre vonatkozó bejegyző lenyomatokat.

A panaszolt Informédia Kft a panaszra vonatkozó észrevételében kifejtette, hogy az elmúlt években több közösségi honlapot hoztak létre amelyek földrajzi vagy iskolai végzettségi szempontból fogják össze az érdeklődőket, ezek a honlapok évek óta sikeresek. Ez alapján keresték a kapcsolatot a kismamák közösségével annak érdekében, hogy egy olyan közösségi oldalt hozzanak létre, ahol a kismamák egy helyen találják a várandós időszakra vonatkozó információkat illetve kapcsolatot teremthetnek más kismamákkal, beregisztrálásukat követően kisebb, településekre bontott „kávézókat” hozhatnak létre a virtuális térben, de a későbbiekben blogot, belső levelezést, chatelést is igénybe vehetnek majd a honlapon.

Az új oldal célja tehát a kismamák közötti virtuális kapcsolatépítés elősegítése, ezért használják a „kismama„ kifejezést összevonva a manapság divatos „cafe” kifejezéssel. Álláspontjuk szerint itt nem egy újság nevének „használatáról”, hanem egy célcsoportról és egy közösségi oldal megjelölésről van szó, amely nem sérti a Sanoma jogait és érdekeit.

A Tanácsadó Testület (TT) eljárása során azt vizsgálta, van-e akadálya az Informédia Kft által benyújtott domain név-igénylés teljesítésének. A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy
b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
c) megtévesztő.

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztő jelleg igényel részletesebb vizsgálatot.

A Tanácsadó Testület a jogellenesség körében elsődlegesen azt a kérdést vizsgálta, hogy menyiben sértené a delegálás a Sanoma Budapest Zrt védjegyjogosultságát.

A Vt. 12. § (2) bek. szerint kizárólagos használati joga alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a) a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplőkkel; b) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a „kismamacafe” megjelölés az adott kontextusban, karaktersorozatként, az átlagos felhasználó számára nem téveszthető össze a „Kismama” vagy a „Nők Lapja Cafe” megjelöléssel. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint továbbá a ’cafe” megjelölés (tag), a köztudatban, a közösségi és az üzleti életben egyaránt ismert és széles körben alkalmazott szó, ennélfogva annak használata nem illethet kizárólag egy jogosultat.

Tárgyi ügyben a Tanácsadó Testület tehát megállapította, hogy a domain név, igénylő általi használatba vétele a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény alapján fennálló kizárólagos jogokat önmagában nem sérti.

A Tanácsadó Testület a tárgybeli kifogás alapján vizsgálta továbbá, hogy az igénylés sértheti e a Tpvt. 2. illetve 6. §-ban foglaltakat, illetőleg a névhasználat eredményezhetne-e megtévesztő helyzetet. A Tpvt. 2. §-a általános jelleggel mondja ki, hogy tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően folytatni: e rendelkezés az „üzleti tisztesség” és a „tisztességes verseny” követelményeivel ellentétes versenyjogi helyzetekre is vonatkozik.

A Tpvt. a jellegbitorlás tilalmára vonatkozó 6. §-nak értelmében tilos az árut, szolgáltatást (a továbbiakban együtt: áru) a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredetmegjelölést is – vagy elnevezéssel előállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzőt használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni.

A domain-név választása konkrétan valamely (áruhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó) név, megjelölés (kereskedelmi név) a 6. § szerinti használatának tilalmával ütközhet. A 6. § alkalmazásának együttes feltételei, hogy a felek versenytársak legyenek (azonos piacon fejtsenek ki gazdasági tevékenységet), a versenytárs szolgáltatása, áruja a piacon már ismert legyen (legalább olyan szinten, hogy az az összetéveszthetőséget megalapozza), a megjelölés olyan legyen, mely alapján a fogyasztók a versenytárs áruját, szolgáltatását „fel szokták ismerni” (azaz az elnevezés alapján döntően a másik, „eredeti” árura, szolgáltatásra asszociálnak) s hogy az elnevezés használatára a versenytárs hozzájárulása hiányában kerüljön sor.

A TT álláspontja szerint a tárgybeli domain kapcsán, a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg sem az azonosság, sem az összetéveszthetőség lehetősége, sem a felek, sem szolgáltatásaik sem az általuk használt illetve használni kívánt domain nevek vonatkozásában, és a rendelkezésre álló információk alapján a névválasztás tisztességtelen volta sem vélelmezhető.

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület az igénylést nem találta sem jogellenesnek, sem megtévesztőnek. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint nem vélelmezhető, hogy a domain név delegálása és annak az Informédia Kft igénylő általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint az igény teljesíthető.

Forrás: ISZT TT honlap

menu
menu