Jogilag a mammut ciprusi…

Jogilag a mammut ciprusi…

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa mellett működő Tanácsadó Testület 2006. július 10-én megtartott ülésnapján a mammuth.hu domain ügyében foglalt állást.

A 709/2006. sz. ügyben AionNet Kft. a mammuth.hu domain név delegálását igényelte, prioritás nélkül. Az igénylést a Sheraldo Ventures Limited (Ciprus) kifogása alapján a regisztrátor küldte a TT elé.

A Sheraldo Ventures Limited álláspontja szerint a domain név az összetéveszthetőségig hasonló a kifogást tevő tulajdonában lévő 139.725 valamint 152.789 lajstromszámú MAMUT szóvédjegyekre.

Véleménye szerint a domain igénylés jogellenes, mivel sérti a védjegy kizárólagos használatához fűződő jogokat, továbbá a Versenytörvény 6. §-ba ütközik. A jogellenesség körében hivatkozott továbbá a Vt. 12. § és 27. § (1) bekezdésében foglaltakra és a Tanácsadó Testület 7/2000 (V.31.) Elvi Állásfoglalásában a domain igénylés és védjegybitorlás kapcsán kimondottakra is.

Kifogásában megemlítette továbbá, hogy a nevezett védjegyek oltalma azok közismertsége és jó hírneve alapján, valamennyi áru- és szolgáltatási osztályra kiterjed az árujegyzéktől függetlenül. A jogosult internetes honlapot is fenntart www.mammut.hu cím alatt, amely vonatkozásban saját számítástechnikai adatbázist is kiépített. Nézete szerint ezért a fogyasztók a ’mammuth’ szó hallatán a kifogást tevőre, illetve az általa üzemeltetett bevásárló és szórakoztatóközpontról szóló információs portálra asszociálnak. E vonatkozásban utalt arra, hogy a szóban forgó domain név végén olvasható ’h’ betű kiejtésben nem érzékelhető. Megjegyezte továbbá, hogy a saját fejlesztésű adatbázissal összefüggésben kifogást tevő versenytársnak tekinthető.

A domain nevek kérelmezők részére való delegálásának elutasítását a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja, a Vt. 12. § és 27. § paragrafusai, valamint a Versenytörvény 6. § paragrafusára hivatkozással kérte. Védjegy­jogosultságának igazolásul a nevezett védjegyek lenyomatát mellékelten csatolta.

A kérelmező nyilatkozatában előadta, hogy a domain nevet a társaság egyik tulajdonosa és ügyvezetője, Zelei Péter „nick névként” használja, több mint 10 éve. Ennek igazolásaként hivatkozott egy internetes levelezéstöredékre 1997-ből, amelyet linkként csatolt. Álláspontja szerint a Vt. 15. § (1) a) pontja alapján valamely védjegyjogosult nem tilthat el mást attól hogy saját nevét, jelen esetben nick nevét használja. Vitatta, azt a jogosulti kijelentést, amely szerint a közismert és jó hírű védjegyek védelme az árujegyzéken túlra is kiterjedne. Utalt továbbá arra, hogy a Vt. 12. § (2) b) pontjában foglaltak szerint, a védjegybitorlás 2 együttes feltétele, a megjelölések, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások hasonlósága közül egyik sem valósul meg. Álláspontja szerint a védjegyek és a domain név nem összetéveszthető, illetve a jogosult tevékenységi köre teljes mértékben eltér kérelmező által kifejtett számítástechnikai tevékenységektől.

Kérelmező nyilatkozata szerint, az igényelt domain nevet nem gazdasági tevékenység körében kívánja használni, az alatt kizárólag non-profit jellegű, Zelei Péter személyes bejegyzéseit tartalmazó portált kíván működtetni. Megjegyezte továbbá, hogy jogosult részéről mindeddig fel sem merült a szóban forgó domain név használatának igénye.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a kifogást tevő által felhozott védjegyek Magyarországon érvényes oltalommal bíró megjelölések.

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy
b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
c) megtévesztő.

Az a körülmény hogy kérelmező a domain nevet társaságként igényelte nem áll összhangban nyilatkozatával, amely szerint a domain kizárólag személyes bejegyzésekre szolgálna. Az előadottak ellenére, ezért nem zárható ki hogy a domain használatára gazdasági tevékenységgel összefüggésben kerül sor, így a Vt. szabályainak alkalmazása a jogellenesség megítélése során indokolt. A Vt. szempontjából a ’mammut’ és a ’mammuth’ szavak egymáshoz az összetéveszthetőségig hasonlítanak. Ugyancsak megállapítható kérelmező, AionNet Kft. cégbejegyzéséből, hogy széleskörű kereskedelmi tevékenységre jogosult.

A domain név kiejtésében és írásmódjában hasonló a kifogást tevő által felhozott védjegyekhez. A védjegyoltalommal védett megjelöléseket, a fogyasztók a Sheraldo Ventures Limited által tulajdonolt üzletházhoz és szolgáltatásokhoz kötik. A Tanácsadó Testület mindezek alapján úgy találta, hogy a domain, illetve a védjegyek vonatkozásában az összetéveszthetőség veszélye fennáll.

Fentiek alapján a Tanácsadó Testület úgy határozott, hogy a mammuth.hu domain név a kérelmező magánszemély számára nem delegálható.

Forrás: ISZT TT Hivatalos Honlap

menu
menu