Istenség nevén vitáztak

Istenség nevén vitáztak

A dedal.hu domainért folytattak jogi küzdelmet a felek.

 

 

Az NV-OPTIC Kft. kérelmező ( a továbbiakban: Kérelmező) által a Comguard-Inc Sro kérelmezett ellen a "dedal.hu"domain név tárgyában indult Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

DÖNTÉST

A Regisztrációs Döntnök az NV-OPTIC Kft. Kérelmező „dedal.hu” domain név tárgyában előterjesztett kérelmet elutasítja.

Indoklás
I. Kérelem.
A Kérelmező a kérelmezett domain név átruházását arra hivatkozással kérte, hogy jelenleg Magyarországon csak két cég jogosult Dedal termék forgalmazására, Kérelmező, valamint a Dedal Magyarország Kft. Mivel Kérelmező képviseli aktív státuszban a Dedal anyacéget, ezért ő jogosult a dedal.hu domain név használatára. 
A Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezettnek azért nem fűződik joga a dedal.hu domain név használatához, mivel szlovák cég lévén törvényesen nem értékesíthet Magyarországon. Nincs viszonteladói megbízása a Dedal céggel még Szlovákia területén történő ékesítésre sem, mégis úgy hirdeti magát, mint Dedal márkabolt, amivel az érdeklődőket megtéveszti.Kérelmező szerint a Kérelmezett a domain nevet abból a célból igényelte, hogy megakadályozza azt, hogy aki a név használatára jogosult, az felhasználhassa domain névként az érintett nevet. A Kérelmezett ilyen jellegű magatartása Kérelmező szerint azzal bizonyítható, hogy a Kérelmező céget 2013.07.24.-én jegyezték be, a domaint pedig 2013.09.06.-án „foglalták le” jogtalanul.
Kérelmező előadta továbbá, hogy Kérelmezett a domain nevet szándékosan arra használta fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsa azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult. A fent említettek alapján Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett rosszhiszeműsége is megállapítható.
A Kérelmező a kérelemhez csatolta angol nyelven a JSC Dedal-NV felhatalmazását, arra hogy az általa gyártott éjjel látó termékeket képviselje, hirdesse és értékesítse, továbbá a Dedal disztribútori felhatalmazását, amely Kérelmező és a Dedal cég javára szól,és amelyben a Dedal NV. felhatalmazza Kérelmezőt és a Dedal Kft.-t, hogy a hamisított termékek értékesítése ellen fellépjen. 
Kérelmező a domain név Kérelmezettől történő visszavonását és javára történő átruházását kérte.Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

II. Kérelmezett érdemi védekezése
Kérelmezett érdemi védekezésében arra hivatkozott, hogy a kérelmezett domain névben található Dedal szó oroszul Daedalus – Daidalosz személyneve, aki a görög mitológia ismert alakja. Dedal kiváló művész, mérnök és feltaláló. Ő faragott először lépő lábakkal, nyitott szemekkel, elálló kezekkel emberi alakokat. A szájhagyomány több istenszobrot is Dedal alkotásának tart. Ezért számos vállalat választotta saját cégnevéül a világ számos pontján, mivel művészeti, mérnöki, feltalálói kiválóságot fejez ki. Egyszerű internetes kereséssel Glasgow-tól Sofiáig számos vállalkozás található Dedal néven. A Dedal név Dedal saját neve, ami Kérelmezett véleménye szerint nem kisajátítható, kizárólagosság nem alapítható rá. 
Kérelmezett védekezésében kifejtette, hogy Kérelmező egy JSC Dedal-NV nevű vállalat termékeire kapott képviseleti jogot és nem egy Dedal nevű cég termékeire, ezért a Kérelmező által benyújtott dokumentumok egy jscdedalnv.hu domain esetében lennének relevánsak, de Kérelmező még arra a domain névre sem lenne jogosult, mert nem kizárólagosan kapott a termékek forgalmazására képviseleti jogot. 
Kérelmezett álláspontja szerint a Kérelmező teljesen önkénesen cselekszik, mivel nem rendelkezik a hivatkozott, JSC-DEDAL-NV társaságtól meghatalmazással, hogy nevükben eljárjon, csupán kereskedelmi jogot kapott.
A Kérelmező által hivatkozott "aktív státusz" fogalma nem ismert, ezzel a Kérelmező nyilván szándékosan tévedésbe próbálja ejteni a Regisztrációs Döntnököt.
Kérelmezett előadta továbbá, hogy a Kérelmező azért sem lehet kizárólagos forgalmazója az általa hivatkozott JSC DEDAL-NV cégnek, mivel nem kizárólag tőlük vásárol, hanem az EU-n belül más cégtől is, így csupán viszonteladó lehet. 
Kérelmező tevékenysége már csak azért sem lehet teljeskörű és képviseleti szintű, mivel az általa hivatkozott gyártó, illetve annak termékeinek teljeskörű forgalmazására Magyarország területén nem rendelkezik semmilyen engedéllyel. A vonatkozó nyilvántartások elérhetőek az MKEH-nél, Kérelmező nem szerepel a Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság által vezetett nyilvántartásokban, nem szerepel a Hadiipari és Haditechnikai Külkereskedelmi Osztály által vezetett nyilvántartásokban, nem szerepel a Hatályos haditechnikai külkereskedelmi tevékenységi engedéllyel rendelkező cégek listájában, továbbá nem szerepel a Kettős felhasználású termékekkel külkereskedelmet folytatók nyilvántartásában.
Kérelmező nem köthet kizárólagosságot jelentő szerződést, mivel az EU egységes piac, az áruk szabad áramlása az EU egyik alapjoga. Ezt korlátozni nem lehet, ilyen irányú megállapodás nem köthető. Nem EU tag országok vállalkozásai által kiállított bármilyen dokumentumok az EU alaptörvényeit értelemszerűen nem írhatják felül. Ha Kérelmező ezzel ellentétes értelmű szerződést kötött bármely partnerével, azzal súlyosan megsértette a EU versenytörvényeit. Törvénysértő megállapodásra -még ha egyezne is a domain a ténylegesen és csak részben képviselni próbált cég nevével- értelemszerűen megint csak nem alapítható semmilyen domain használati jog.
Kérelmezett 12 éve optikákkal (így éjjellátókkal) is foglalkozó cégcsoport tagja, míg Kérelmező teljesen új szereplő a piacon. Kérelmező valótlanságot állít, az általa bizonyítékként előadottak irrelevánsak és életszerűtlenek. Kérelmezett nem monitorozza, hogy mikor és milyen társaságot jegyeznek be Magyarországon, másrészt a jogszabályi háttér változása okán kezdődött többek között Dedal termékek forgalmazása is Magyarországon. Kérelmező is ezért alapított nyilván céget és a Dedal Magyarország Kft. is ezért kezdte meg tevékenységét.
A Kérelmező ezen részben előadott további indokai értelmezhetetlenek a fentiekben már előadottak alapján. Kérelmező semmilyen tekintetben nem jogosult a Dedal/Daidalosz domain használatára a JSC DEDAL-NV cég képviselete alapján, és mint a hivatkozott nyilvántartásokból, valamint a EU alapjogai és versenytörvényeiben foglaltakból egyértelműen kitűnik, Kérelmező állításával ellentétben nem hogy kizárólagos joga, a szükséges engedélyek hiányában lehetősége sincsen az általa hivatkozott termékek kizárólagos forgalmazására.Kérelmezett a dedal.hu honlap üzemeltetője, amivel ő az internetes felületet biztosítja a meghirdetett termékeket értékesítő Szolgáltatók számára. Kiemeli, hogy maga a Kérelmező is igénybe vehetné a honlapot a termékek értékesítésére, ahogyan ezt más Dedal terméket forgalmazó társaságok teszik. Mivel a Kérelmezett által üzemeltetett webshop kizárólag JSC Dedal-NV márkával foglalkozik, ezért a márkabolt nem megtévesztő és nyilván alapot sem adhat domain átruházására.

III. Kérelmező észrevétele
Kérelmező vitatta a Dedal szó jelentésével kapcsolatos kérelmezetti előadást és rámutatott arra, hogy a Google keresőbe történő beíráskor nem művészt, mérnököt és feltalálót, aki először faragott „lépő lábakkal, nyitott szemekkel, elálló kezekkel emberi alakokat” hozza ki első helyen, hanem a JSC Dedal-NV által gyártott éjjellátó termékeket. 
A JSV Dedal NV cég nevében a JSV (joint stock company) a vállalkozási formát jelöli, míg az NV (night vision) az éjjellátó meghatározása. A domain név megválasztásakor pedig nem életszerű a társasági formát megjelölni. 
Kérelmezett semmilyen dokumentumot nem tudott bemutatni, amely bizonyítja, hogy jogosult a termék forgalmazására. Ugyanakkor Kérelmező csatolta a JSC Dedal-NV körlevelét, amely felhívja az országonkénti képviseletei figyelmét a kérelmezett által folytatott jogosulatlan értékesítésre, továbbá meg kívánja állítani a termék és a vásárlók védelmének érdekében a nem hiteles forrásból történő forgalmazást, elkerülve a későbbiekben felmerülő garanciális és egyéb problémákat.
A Kérelmező sohasem állította, hogy kizárólagos képviseleti joga lenne, azonban a kérelmezett nem szerepel a gyártó partnerei között.
Mivel a Kérelmezett versenytársat látott az utóbb piacra lépő Kérelmező személyében, a rosszhiszemű domain regisztrációval kívánja megzavarni Kérelmező szakmai munkáját, míg kérelmező a Dedal termékek használói, tulajdonosai védelme érdekében is kéri a számára kedvező döntés meghozatalát.

III. A döntés indoklása
A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 27. pontja alapján, a Kérelmező előterjesztése, a weben elérhető információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.
A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 28. pontja szerint „(…) Amennyiben a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaptalannak találja, úgy azt elutasítja.”
A 29. pont értelmében a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagyb) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.
A Regisztrációs Döntnök a Szabályzat 29. pontjában foglaltak alapján tehát valamennyi eljárásban először is azt vizsgálja, hogy a kérelmezett domain név a Kérelmező javára valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján védett név-e, vagy hogy a Kérelmező jogosult-e az adott név használatára valamely jogszabály alapján. 
A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1 pontja kimondja: „ A domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.”
A Szabályzat fent hivatkozott pontja alapján Döntnök vizsgálta Kérelmező névkizárólagossághoz fűződő jogát, és azt állapította meg, hogy a „dedal” szó teljes mértékben különbözik Kérelmező nevétől, ezáltal a „dedal.hu” domain név nem sérti Kérelmező vizsgált jogát.
A Regisztrációs Döntnök továbbá ellenőrizte, hogy fennáll-e a kérelmezett név vonatkozásában védjegyoltalom. E körben megállapította, hogy 2009. 11. 25-i elsőbbséggel ábrás védjegy szó elemeként a DEDAL közösségi védjegy oltalmát élvez Magyarországra is kiterjedő hatállyal a DEDAL-NV javára.
A Kérelmező azonban nem bizonyította, hogy a védjegy használatára jogosult lenne, mivel önmagában a kereskedelmi képviseletre szóló felhatalmazás nem biztosít a Kérelmező számára védjegyhasználati jogot.
A Regisztrációs Döntnök rámutat arra, hogy önmagában valamely termék értékesítésére kötött kereskedelmi szerződés nem biztosít a kereskedő számára névhasználati jogot. Ilyen szerződés alapján a kereskedő csak az áru reklámozása, az azzal kapcsolatos tájékoztató tevékenység keretében jogosult a név megjelenítésére, ez azonban nem jelenti azt, hogy saját javára névhasználati joga állna fenn. Nem tartalmaz továbbá a Kérelmező által csatolt felhatalmazás sem olyan jogosítást, amelynek alapján a Kérelmező saját nevében felléphetne a védjegyjogosult védjegyhez fűződő jogának megóvása érdekében. 
Mivel a Kérelmező javára nem volt megállapítható a DEDAL szó vonatkozásában valamely magyar vagy közösségi jog javára fennálló védelem, továbbá az sem, hogy valamely jogszabály alapján jogosult lenne a név használatára, így a kérelmet, mint alaptalant el kellett utasítani. 
Ugyanakkor rámutat a Döntnök arra is, hogy a Kérelmezett érdemi védekezésének azon hivatkozása, amely szerint a DEDAL szó, mint az ókori művész, mérnök és feltaláló neve, nem volt elfogadható, mivel a védjegyoltalom, mint abszolút jog megsértését jelentheti az általa folytatott domain névhasználat, és ugyanígy a DEDAL Kft. névkizárólagossághoz fűződő joga is védelmet évezhet a Kérelmezettel szemben. 
A Regisztrációs Döntnök eljárása során kizárólag a domain név regisztrálásának és használatának jogszerűségét vizsgálhatja, és nem tartozik hatáskörébe olyan kérdések elbírálása, amelyre mindkét fél hosszasan kitért, hogy melyikük jogosult a DEDAL márkanévvel jelzett éjellátók forgalmazására. 
A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 36. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy a dedal.hu domain név átruházási korlátozását, amelyet az eljárás megindításakor feljegyzett, oldja fel.

menu
menu