Ismét döntött a TT

Ismét döntött a TT

A Tanácsadó Testület egy domain ügyében hozott határozatot.

A bahco-webaruhaz.hu domain nevet (a továbbiakban: Domain) a SZIGET-SZER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2315 Szigethalom, Fiumei u 56., a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2015. március 6. napján. Az igény ellen a Kapman AB (Linbanegatan 12, SE-745 34 Enköping, Svédország, a továbbiakban: Panaszos) megfelelő meghatalmazással igazolt jogi képviselője útján 2015. március 13. napján határidőben benyújtott kifogással élt és abban kérte a delegálás megtagadását. A Panaszos a Domain nevet saját részére nem igényelte.

Panaszos kifogásában előadta, hogy kizárólagos jogosultja a 003737822 lajstromszámú, 2004. április 2-ai (Magyarország tekintetében május 1-jei) elsőbbségű „BAHCO” közösségi szóvédjegynek, amelynek oltalmi köre a 7. és 8. áruosztályokra terjed ki, valamint a 2011. március 16-ai elsőbbségű, 009817032 lajstromszámú „BAHCO” közösségi színes ábrás védjegynek, amelynek oltalmi köre szintén a 7. és 8 áruosztályokra terjed ki.

Panaszos álláspontja szerint az igénylő Panaszolt magatartása ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzat (DSZ) 2.2.2. a) valamint b) pontjaival, amelyek kimondják, hogy nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes, illetve megtévesztő.

A Panaszos hivatkozott a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK rendelet 9. cikkére, valamint az 1997. évi XI. törvény („Védjegytörvény”) 12. §-ában szabályozott védjegyoltalmi szabályokra, amelyek a Domain igénylésének jogellenességét támaszthatják alá. A Panaszos továbbá hivatkozott a TT 7/2000 (V.31) sz. elvi állásfoglalására, amely alapján a gazdasági tevékenység körében védjeggyel ütköző kifejezés domain névként történő igénylése önmagában megalapozhatja az igénylés elutasítását, valamint a TT a jóhiszemű és tisztességes eljárást követelményként előíró 8/2000. (VIII.9) sz. elvi állásfoglalására.

A Panaszos hivatkozott védjegyeinek lajstromkivonatát bizonyítékként csatolta.

A Panaszos előadta, hogy a bahco-webaruhaz.hu domain név a BAHCO szóvédjegyet teljes egészében tartalmazza, és hogy a Domain névben e védett szóelem hangsúlyos és meghatározó. Az első, hangsúlyos „BAHCO” elemet a „webaruhaz” közszó egészíti ki, amely megkülönböztető erővel nem bír, de alátámasztani látszik, hogy a Panaszolt a védett „BAHCO” elemet gazdasági tevékenység céljából kívánja felhasználni. A Panaszolt a szóvédjegy felhasználására engedélyt a Panaszostól nem kapott, ezért a Domain igénylésével védjegybitorlás (jogellenesség) gyanúját alapozza meg, amely a DRSZ 2.2.2. a) pontjába ütközik.

A Panaszos azt is kifejtette, hogy a Panaszolt az így képzett szó domain névként történő igénylésével és használatával nem biztosítja a fogyasztók számára a megjelölések biztonságos elhatárolásának lehetőségét. Az átlagos fogyasztó emiatt arra a téves következtetésre juthat, hogy a Domain alatt található tartalom valamilyen módon a Panaszoshoz kapcsolódik, illetve hogy a Panaszolt a Panaszossal szoros gazdasági kapcsolatban áll. A fogyasztók ugyanis a bahco-webaruhaz.hu domain név kapcsán a Panaszos gazdasági társaságára és BAHCO védjeggyel védett termékeire asszociálnának.

A Panaszos jogi képviselőjének meghatalmazását, védjegyeinek lajstromkivonatát másolatban bizonyítékként csatolta panaszához és kérte a delegálás megtagadását.

A Panaszolt védekezést nem terjesztett elő.

A Tanácsadó Testület eljárása során megvizsgálta az igénylés esetleges jogellenességét, megtévesztő jellegét, különös tekintettel a Panaszos nemzeti és közösségi védjegyének a domain névvel való kapcsolatára, a Védjegytörvény szabályaira és a TT korábbi elvi állásfoglalásaira.

A Tanácsadó Testület osztotta a Panaszos azon érvelését, miszerint a Domain névként igényelt kifejezést a Panaszolt a Panaszos védjegyéből képezte, amely Domain névben hangsúlyos elem a Panaszos BAHCO szóvédjegye; az ahhoz fűzött „webaruhaz” leíró jellegű közszó, amely az Panaszos védjegyéhez képest többletjelentést vagy megkülönböztető jelleget nem biztosít. Szintén egyetért a Testület azzal, hogy a domain név „webaruhaz” eleme egyértelműen gazdasági tevékenység körében való (védjegy)használatra utal.

A Tanácsadó Testület megvizsgálta, hogy a bahco-webaruhaz.hu domain név más általi használata sértheti-e a Panaszos védjegyeihez fűződő jogait, és e körben a Tanácsadó Testület álláspontja szerint megállapítható a Vt. 12. §. szerinti védjegybitorlás fennállta. A rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy a Panaszolt üzletszerűen foglalkozik a Panaszos termékeinek kiskereskedelmével, amely alapján a Panaszos védjegyeinek korlátozott mértékű, az üzleti tisztességgel összeegyeztethető használatára alapos oka lehetne és ahhoz jogos érdeke is fűződhetne, azonban a védjegy önálló használatára a Panaszos engedélye nélkül nem jogosult, és a jelen körülmények alapján az üzleti tisztesség követelményével sem összeegyeztethető.

Megtévesztésre utaló adatok illetve bizonyítékok hiányában a Tanácsadó Testület azonban nem osztotta a Panaszos megtévesztő jellegre vonatkozó érvelését, mivel az eljárásban nem merült fel olyan adat, ami bizonyítaná, hogy a Panaszolt önmagát a Panaszossal szoros üzleti kapcsolatban álló vállalkozásként állítaná be, és ilyen körülmény az eljárásban nem is vélelmezhető. Megállapítható volt, hogy a jelen eseti döntés meghozatalának időpontjában az igényelt Domain a látogatót a Panaszolt saját http://www.szigetszershop.hu/ domainjére irányítja, amelynek tartalma alapján azt a Panaszolt az üzleti tisztességgel összeegyeztethető módon a saját nevében üzemelteti, és bár a honlapon többek között Bahco kéziszerszám termékeket is forgalmaz, semmilyen módon nem sugalmazza, hogy a Panaszossal szoros, vagy kizárólagos képviseleti kapcsolatban állna.

A Tanácsadó Testület az ügy kapcsán tehát arra a következtetésre jutott, hogy a Panaszoltnak a BAHCO szóvédjegy használatára, annak saját nevében domainként történő regisztrációjára a védjegyjogosult Panaszos engedélye nélkül nem jogosult – ilyen engedélyt (vagy bármilyen más védekezést) pedig nem csatolt a Panaszolt. Ezáltal a domain név Panaszolt általi használata védjegyjogi szabályokba ütközik, és ekként a domain igénylése a részéről jogellenes volt és a DSZ 2.2.2. a) pontjába ütközött. A domain név tehát annak jogellenessége miatt nem delegálható a Panaszolt részére.

A Tanácsadó Testület felhívja a Panaszos figyelmét a DSZ 9.7. pontjára, amely alapján a Tanácsadó Testület eseti állásfoglalásában csak abban a kérdésben foglalt állást, hogy az adott domain az adott Igénylő számára delegálható vagy nem delegálható. Amennyiben az eseti állásfoglalás alapján a feltételes használatba adott domain törlésére kerül sor, a törlés napjától számított 60 napig az adott domainre csak a Panaszos jogosult új igényt benyújtani, feltéve, hogy az ilyen irányú szándékot a panasz benyújtásánál a Panaszos Regisztrátora a Nyilvántartásban jelezte.

menu
menu