Ismert márkanévvel egyező domaint vontak vissza

Ismert márkanévvel egyező domaint vontak vissza

A Karrimor.hu domain ügyében hozott határozatot az Infomediator

A LONSDALE SPORTS LIMITED (székhely: Unit A, Brook Park East Shirebrook, Nottinghamshire NG20 8RY, Egyesült Királyság, továbbiakban: Kérelmező), mint Kérelmező által Pápa Éva (lakhely: 1141 Budapest, Vezér u. 56. 2/1., továbbiakban: Kérelmezett) mint Kérelmezett ellen a karrimor.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi 

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a karrimor.hu domain nevet Pápa Éva Kérelmezettől visszavonja, és azt Lonsdale Sports Limited Kérelmezőre átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a karrimor.hu domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

INDOKOLÁS

1. Kérelem

Kérelmező előadta, hogy az alábbi közösségi védjegyeknek a jogosultja:• 000707968 -os számú és 1999. augusztus 27-ei elsőbbségű Európai Uniós védjegynek. A védjegy a ’KARRIMOR’ szót oltalmazza a 18. ,20. ,22., 24. és 25. osztályban• 003839875 -os számú és 2005. augusztus 17-ei elsőbbségű Európai Uniós védjegynek. A védjegy a ’KARRIMOR ’szót oltalmazza a 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28 és 35. osztályban
Kérelmező hivatkozott a további számos Európai Uniós védjegy jogosultságára, amelyek a „KARRIMOR” védjegycsaládot oltalmazzák.Kérelmező a védjegyek lajstromkivonatát és a védjegycsaládról készített összesítést mellékletként csatolta.

Kérelmező előadta továbbá, hogy a védjegycsaládjának központi eleme a „KARRIMOR” fantázia név. Kérelmező hivatkozik továbbá arra, hogy a védjegy árujegyzékbe tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában kizárólagosan jogosult a „KARRIMOR” megjelölés használatára.

Kérelmezett hivatkozott a Domain Regisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: DRSZ.) 10.3. pontjára, mely kimondja, hogy „az Alternatív Vitarendező Fórum a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el,a) amennyibenaa) a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név vagyab) amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult,b) és amennyibenba) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne vagybb) a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

Kérelmező szerint a hivatkozott védjegyek érvényes magyarországi oltalma alapján egyértelműen megállapítható, hogy a „KARRIMOR” név a Kérelmező javára a hatályos magyar jog által védett név.

Kérelmező előadta, hogy a fentiek alapján a Kérelmező javára a magyar jog által védett név és a vitatott domain név között fennálló azonosság, illetve a megtévesztő hasonlóság vizsgálata során kitűnik, hogy a „KARRIMOR” név azonos a kérelmezett domain névvel. A védett „KARRIMOR” név és a domain összevetése során a .hu kiegészítés ami a magyarországi domainekre utal nem vehető figyelembe. A Kérelmező a www.karrimor.com domain név alatt saját webshopot üzemeltet.

Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezettnek nem fűződik joga, vagy jogos érdeke a domain névhez. A Kérelmező szerint a kérelmezett domain név nem a Kérelmezett közismert elnevezése. A kérelmezett domain név whois recordja szerint Pápa Éva Kérelmezett 2011. június 5-én regisztrálta a domain nevet. 

Kérelmező előadta továbbá, hogy a Kérelmezett tisztességtelenül használja a domain nevet és a felhasználók megtévesztésére törekszik. Kérelmezett a www.karrimor.hu domain név alatt webshopot üzemeltet. Erre vonatkozó képernyőfelvételt csatolt a Kérelmező.A kérelmezett domain név alatti honlapon egyértelműen látszik, hogy azon a Kérelmezett a www.mino.hu domain név alatti webshopot is hirdeti illetve itt is webshopot üzemeltet.Kérelmező mellékletként csatolta az említett domain név whois recordját is, mely alapján megállapítható, hogy az a domain név is a Kérelmezett javára van bejegyezve.Kérelmező szerint Kérelmezett a kérelmezett domain név alatt nyújtja a www.mino.hu honlapjával azonos szolgáltatást.Kérelmező szerint a mellékletekből megállapítható, hogy Kérelmezett a www.karrimor.hu domain név alatt üzemeltetett webshopon a Kérelmező termékeivel versengő a Kérelmező versenytársainak termékeit árusítja, valamint a www.karrimor.hu oldalról olyan oldalra (www.mino.hu) irányítja át a látogatókat, amely a Kérelmező versenytársainak termékeit árusítja.Ennek alátámasztására képernyőfelvételeket csatolt a Kérelmező.

Kérelmező álláspontja szerint a kérelmezett domain név alatti tartalom azt a téves benyomást kelti, hogy a Kérelmező és a Kérelmezett között kapcsolat áll fenn. Továbbá arra a téves következtetésre juthatnának a fogyasztók, hogy a Kérelmezett magyarországi leányvállalata vagy helyi partnere a Kérelmezőnek. Kérelmező előadta, hogy a Kérelmezett részére sem kizárólagos forgalmazási jogot, sem pedig védjegyhasználati engedélyt nem adott a hivatkozott védjegy tekintetében, valamint a Kérelmező és a Kérelmezett között semmiféle jogi kapcsolat nem áll fenn.Kérelmező szerint a Kérelmezett tisztességtelen előnyre tesz szert azáltal, hogy a Kérelmező közismert védjegyét használja, és ezzel megteremti a lehetőségét annak, és törekszik arra, hogy a fogyasztók a fenti téves következtetésre jussanak. 

Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett rosszhiszeműen igényelte a domain nevet, valamint annak használata is rosszhiszeműen történik. Kérelmező a Kérelmezett rosszhiszeműségének alátámasztására a Regisztrációs Döntnöki Eljárási Szabályzatának 31. a) c) és d) pontjaira hivatkozik.

Kérelmező szerint kétségkívül megállapítható, hogy a Kérelmező és a Kérelmezett ugyanazon gazdasági szektorban (ruházati termékek online értékesítése), azonos piacon tevékenykednek, ezért a magyar piacon versenytársnak minősülnek. Az RDSZ 31. c) pontja alapján így egyértelműen megállapítható, hogy a Kérelmezett azért regisztrálta a kérelmezett domain nevet, hogy megzavarja a Kérelmező versenytárs szakmai tevékenységét.

Kérelmező hivatkozik továbbá arra, hogy a Kérelmezett a domain nevet szándékosan arra használta fel, hogy az internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára irányítsa át. Ezzel Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett kimeríti a RDSZ 31. c) és d) pontjában foglaltakat.

Kérelmező csatolta az ügyvédi meghatalmazást, a hivatkozott védjegyek lajstromkivonatát, a kérelmezett domain névről és a www.mino.hu domain névről készült képernyőfotókat, a www.mino.hu weboldal whois recordját, a Kérelmezett domain név használatáról lemondó nyilatkozatát.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.Kérelmező a domain névnek a Kérelmezettől történő átruházását kérte.

2. Kérelmezett érdemi védekezése

Kérelmezett érdemi védekezésként benyújtott nyilatkozatban lemondott a kérelmezett domain névről a Kérelmező javára. Kérelmezett előadta, hogy a domain nevet nem rosszhiszeműen igényelte, azon semmilyen kereskedelmi tevékenységet nem folytatott, az ügyiratban szereplő webáruház még nem működött, nem hirdette. Kérelmezett hivatkozott arra, hogy az informatikusa tesztelési jelleggel használta a domain alatt levő tárhelyet. A kérelem kézhezvételét követően azonnal megszüntette ezt az állapotot.

3. Kérelmező észrevétele a kérelmezett megjegyzésére

Kérelmező a Kérelmezett érdemi védekezése alapján kérte a domain név átruházását.

4. A Döntés indokolása

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (a továbbiakban: RDSZ) 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező írásbeli előterjesztései, a Kérelmezett érdemi védekezése, az Interneten található és nyilvánosan elérhető, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok és a RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését. 

A RDSZ 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben: a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: DRSZ) 2.2.1. pontja alapján a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogát ne sértse. Így a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

Kérelmezett a Kérelmező javára lemondott a kérelmezett domain név használati jogáról.Döntnök megjegyzi, hogy a Kérelmezett domain név használatáról való lemondásától függetlenül megvizsgálta a kérelmet.

Döntnök elsősorban azt vizsgálja, hogy a kérelem alapján – a kérelmezett domain név vonatkozásában – a Kérelmező, vagy a Kérelmezett javára állapítható meg a névhasználati jogosultság. Döntök megállapította, hogy a Kérelmező számos közösségi védjeggyel rendelkezik, jelen esetben kiemelendő • a 000707968 lajstromszámú szóvédjegy, melyet 1999.08.27., és• a 003839875 lajstromszámú szóvédjegy, melyet 2005.08.17.napján regisztráltak az EUIPO (Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala) rendszerében, az euipo.europa.eu weboldalon nyilvánosan elérhető adatbázisa alapján.

Döntnök továbbá megállapítja, hogy Kérelmező üzemelteti a www.karrimor.com domaint, azon érdemi tartalom található, a domain névnek megfelelő áruk felkínálásával kapcsolatban használja, valamint ez a domain név teljesen megegyezik a kérelmezett domain névvel.

A fentiek alapján Kérelmező javára megállapítható a névhasználati jogosultság.

Az Eljárási Szabályzat 30. pontja alapján az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagyb) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagyc) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

Kérelmezett domain whois recordjából kitűnik, hogy azt 2011.06.25-én regisztráltatta a Kérelmezett. 

Döntök megállapította, hogy névhasználati jogosultság nem áll fenn a Kérelmezett javára, nincs védjegyjogosultsága, illetve nem ez a közismert elnevezése. Így joga, jogos érdeke sem fűződik a domain név igényléséhez és használatához sem. Kérelmezett domain név alatt érdemi tartalom jelenleg nem található. A Kérelmező által 2016.09.22-én készített és csatolt képernyőfelvétel tanúsága szerint az oldal a Kérelmezett másik domain neve alatt található webáruházat hirdette. Ez a fogyasztók megtévesztésére alkalmas lehet. 

A Kérelmezett rosszhiszeműségével kapcsolatban Döntnök a következő megállapításokra jutott.Az RDSZ 31. c) pontja alapján megállapítható a Kérelmezett rosszhiszeműsége, mivel a domain név bejegyzése arra irányult, hogy megzavarja Kérelmező szakmai tevékenységét. Kérelmező és Kérelmezett ugyanazon termékpiacon – ruházati termékek árusítása – folytatja tevékenységét.Az RDSZ 31. d) pontjában foglaltak alapján szintén megállapítható a rosszhiszemű domain használat. A kérelmezett domain összetéveszthető egy olyan domain névvel, melynek használatára más jogosult (Kérelmező) és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg. Kérelmezett a www.karrimor.hu domain név alatt saját termékeit hirdette, ezzel azt a téves látszatot kelthette a fogyasztókban, hogy a Kérelmező és Kérelmezett között kapcsolat áll fenn. 

Fentiek értelmében, és tekintettel arra, hogy a 29-31 pontok együttes feltételei fennállnak, valamint a Kérelmező által a kérelemben foglaltakat elfogadva, az RDSZ 31. c) és d) pontjai alapján Döntnök megállapíthatónak találta Kérelmezett rosszhiszemű domain használatát is. Mindezek alapján a kérelmet alaposnak találta, annak helyt adott és az abban foglaltaknak megfelelően, valamint a Kérelmezett lemondó nyilatkozatára tekintettel elrendeli a Kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

A kérelmezett domain név átruházásához a jelen döntés alapján is a DRSZ 7.1. a) pontjának megfelelően a Kérelmezőnek, mint domain igénylőnek a delegálás Domainregisztrációs Szabályzatba foglalt feltételei szerint új delegálási-igénylési és fenntartási szerződést kell kötnie valamelyik Regisztrátorral, aki ezt rögzíti a Nyilvántartásban és elindítja az új delegálási eljárást.

menu
menu