Igazat adtak a Főiskolának, mégis az ügy vesztese…

Igazat adtak a Főiskolának, mégis az ügy vesztese…

A Budapesti Gazdasági Főiskola egyik honlapjának webmestere az intézmény weblapjának domain neveihez hasonló domain neveket foglalt le. Egy részét vitarendezés keretében megszerezte az iskola, azonban a teljes sikerhez külföldön kell perlekednie.

A külkeronline.hu és a külker-online.hu domain neveket a Solution Guide Kft. (a továbbiakban a „Panaszolt”) igényelte  2009. július 15-én. Az igénylés ellen a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kara (a továbbiakban a „Panaszos”) élt kifogással, és kérte a domain delegálásának megtagadását, illetve, hogy a domainek a Panaszos javára kerüljenek regisztrálásra.

A felek írásbeli beadványai alapján a Tanácsadó Testület az alábbi előzményeket tartja relevánsnak.

Kifogásában a Panaszos előadta, hogy a Panaszos szervezeti életének a hallgatók általi jobb nyomon követése érdekében a „Külker Online” diákszervezet honlapot hozott létre, mely honlap az elmúlt 2 évben a kulker-online.eu domain név alatt működött. E honlap üzemeltetésével és teljes körű karbantartását az Exim Gate Kft. végezte, melynek vezető tisztségviselője és tagja a Panaszolt vezető tisztségviselője és tagja is egyben. A Panaszos 2009. július 2-tól kezdve nem fér hozzá a kulker-online.eu domain név alatti tartalomhoz. A Tanács leszögezi, hogy ügyköre nem terjed ki a .eu domain nevekre, ezért a Panaszos beadványának e részével érdemben foglalkozni nem áll módjában, és ennek megfelelően a Panaszosnak a kulker-online.eu domainre vonatkozó kérését elutasítja.

A fentieket követően a Panaszos kezdeményezte a külker-online.hu  és a külkeronline.hu ékezetes domain nevek regisztrálását, azonban 2009. július 15-én arról szereztek tudomást, hogy a Panaszolt már kérte e domain nevek regisztrálását. Ezt követően a Panaszos megbizonyosodott arról, hogy a vitás domain nevek legkülönbözőbb variációi (úgymint kulkeronline.hu; kulker-online.hu; kulker-online.com; kulkeronline.eu) szintén foglaltak, és a négy domainből három domain jogosultja a Panaszolt. A Panaszos előadta továbbá, hogy a fenti domain nevek mind egy adott domainre, a kulker-online.eu oldalra irányítják a böngésző programokat. Mindezekre tekintettel a Panaszos azt kérte a Tanácsadó Testülettől, hogy az tiltsa meg a két kérdéses domain delegálását a Panaszolt részére.

A Panaszolt válaszaiban a fent összefoglalt tényelőadásokat érdemben nem vitatta, előadta azonban, hogy véleménye szerint a Panaszos semmilyen jogcímen nem jogosult a kérdéses domainek delegálásával kapcsolatban panasszal élni.

Beadványaikban mindkét fél hivatkozott a honlapokon megjelenő tartalomra és információra, annak származására illetve felhasználására, továbbá a közöttük korábban fennállt jogviszonyból eredő vitáikra.

A Tanácsadó Testület elsődlegesen azt vizsgálta a Domain Regisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 2.2.2. c) pontja alapján, hogy mennyiben lehet megtévesztő a panaszolt domainek Panaszolt javára történő delegálása, továbbá mennyiben sértené az a Panaszos jogait (DRSZ 2.2.2. a) pont). A Tanácsadó Testület a két domain ügyében egy eljárásban döntött tekintettel az eljárás tárgyának hasonlóságára, illetve az érintett személyek és az ügyek körülményeinek azonosságára.

A Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Karának rövid elnevezése az egyetemisták, főiskolások körében, de még a tágabb köztudatban is egyértelműen a „külker” szóval azonosul. Természetesen a „külker” szó más összetételben, toldattal vagy kiegészítéssel illetve más összefüggésben más értelmet is nyerhet, hiszen a „külker” szó általánosabb jelentése a külkereskedelem fogalmára is használatos a hétköznapi magyar nyelvben. Az online szó a domain nevekben szintén bevett jelentéssel bír; egy adott személy, szervezet, termék, védjegy stb. ezzel a toldattal – akár egyben, akár kötőjellel elválasztva, ékezettel, vagy ékezet nélkül – az internet felhasználókban azt az érzetet kelti, hogy az ilyen honlapon arról az adott személyről, szervezetről, termékről, védjegyről (vagy annak jogosultjáról) talál információt. Ez a körülmény a Tanácsadó Testület álláspontja szerint már önmagában megalapozza a Panaszolt vonatkozásában a panaszolt domain nevek DRSZ 2.2.2. c) pontja által tiltott megtévesztő jellegét, és ezáltal a jelen határozat rendelkező részében foglaltaknak döntést. Ezért a Tanácsadó Testület a további kizáró okok vizsgálatát mellőzte.

A Testület, bár ügyköre nem terjed ki a .eu domainekkel kapcsolatos eljárásokra és ez ügyben nem is foglal állást, azt a nem cáfolt körülményt, hogy a Panaszolt nem tisztázott körülmények között jutott a  www.kulker-online.eu domain jogosulti pozíciójába, illetve, hogy a Panaszolt módszeresen megpróbálta valamennyi hasonló domaint saját nevére regisztrálni, mindenképp a Panaszolt ellenére értékelte. Mint azt a Testület már számos korábbi döntésében kimondta: nem megengedhető egy domain regisztrálása kifejezetten abból a célból, hogy a név használatára egyébként jogosultat meggátolja a név használatában. 

A Tanácsadó Testület megjegyzi továbbá, hogy a felek között a korábbiakban fennálló szerződések kapcsán kialakult polgári jogi vita eldöntése nem tartozik a hatáskörébe.

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület úgy találta, hogy a külkeronline.hu és a külker-onlie.hu domain nevek Panaszoltra történő delegálása megtévesztő lenne és így a DRSZ előírásaiba ütközne.

menu
menu