Három legyet egy csapásra

Három legyet egy csapásra

Egy vitarendezési ügy keretében 3 domain használati jogát szerezte meg a kérelmező.

Dr. Cserne István – Kérelmező – a fenti drcserne.hu, a csernemodszer.hu és a drcsernemodszer.hu domain nevek a Olvasásklinika kft.-től (székhely:1025 Pusztaszeri u. 10) – Kérelmezett- történő visszavonását és átruházását kérte.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki tanácsban történő eljárást kért.

Kérelmező a kérelmében névhasználati jogára hivatkozva előadta, hogy a kérelmezett domain nevek azonosak, vagy megtévesztően hasonlóak a vezetéknevéhez, amelyen 1975. óta orvosi, szakorvosi tevékenységet végez. Kérelmező állítása bizonyítékaként becsatolta a személyi igazolványának, valamint az orvosi működési nyilvántartási igazolványának másolatát. Kérelmező előadta továbbá, hogy Kérelmezettet semmilyen formában nem hatalmazta fel a nevének ilyen célú használatára, és habár közöttük a korábbiakban együttműködés volt, Kérelmező ezt 2013 szeptemberében felmondta, s egyúttal kérte a Kérelmezettet, hogy az távolítsa el nevének, fényképének, valamint a vele készült, módszerét ismertető videofelvételeket a honlapjáról. Ennek Kérelmezett eleget is tett, melyet Kérelmező akként értékel, hogy Kérelmezett tisztában van Kérelmező nevének használatára való jogosulatlanságával.

Kérelmező az alábbiak miatt értékeli Kérelmezett magatartását rosszhiszeműként:
• a domain nevek regisztrációjának időpontja (2013. november 11.) is mutatja, hogy az igénylés célja az volt, hogy Kérelmezőt akadályozza, zavarja saját tevékenységében;
• a domain neveken tartalom nem található, ezek csupán a kérelmezett honlapjára irányítják azt, aki Kérelmező tevékenysége iránt érdeklődik;
• a bejegyzett domain nevek mindegyike olyan személynév, melyhez még csak nem is hasonlít a jelenlegi rosszhiszemű használó neve (Olvasásklinika Kft.).

II. Kérelmezett érdemi védekezése

Kérelmezett előadta, hogy 2013-ban jelentős ráfordításokat eszközölt a Kérelmezővel történt együttműködés keretében és annak sikere érdekében. Előadta továbbá, hogy ezen anyagi és humán ráfordításoknak köszönhetően az ún. „Cserne-módszer” a Kérelmezővel közös szellemi alkotása, ugyanis annak jelenlegi piaci értékét közösen alakították ki. Fentieket bizonyítandó több vizuális marketinganyagot is csatolt ellenkérelméhez, melyek egyértelműen a két fél közötti együttműködést ábrázolják.

Kérelmezett rámutatott arra, hogy a Kérelmező tudtával és hozzájárulásával nyújtott be védjegylajstromozási kérelmet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához. Hangsúlyozta továbbá, hogy Kérelmező hozzájárulása a védjegy lajstromozáshoz, illetve a domain nevek regisztrálásához adott volt, és ez egyértelműen bizonyítható. Az említett hozzájárulásra vonatkozó bizonyítékokat Kérelmezett nem csatolt.

Kérelmezett a Kérelmező oldaláról rosszhiszeműként értékelte azt, hogy Kérelmező valószínűsíthetően már az együttműködés korai szakaszában is az együttműködés későbbi jogellenes megszüntetésére készült. Ennek alátámasztására Kérelmezett bizonyítékokat nem csatolt. Kérelmezett hangsúlyozta továbbá, hogy az együttműködés 2013. szeptember 12-i egyoldalú megszüntetésével Kérelmező komoly vagyoni és nem vagyoni kárt okozott neki.

Kérelmezett rámutatott arra, hogy Kérelmező 2013 szeptemberét követően nem használta a kérelemmel érintett domain nevet, annak kapcsán semminemű igénnyel nem lépett fel, így mintegy tudomásul véve azt, hogy Kérelmezett tevékenysége újjászervezése, Kérelmező által okozott károk enyhítése – ekként az ő kártérítési felelőssége csökkentése – okán elengedhetetlenül fontos, hogy Kérelmezett elérhetősége biztosított legyen.

Kérelmezett alaptalannak tartja a domain igénylés rosszhiszeműségére vonatkozó állításokat, valamint kiemelte, hogy közöttük a Kérelmezővel le nem zárt elszámolási jogviszony áll fenn, melynek része a védjegyek, illetve a domainek további sorsának rendezése, az azokkal kapcsolatos elszámolás is. Az, hogy ez az elszámolás ez idáig nem jött létre, nézete szerint kizárólag a Kérelmezőnek felróható. A Kérelmezett ezen – a védjegy, illetve a domainek további sorsára vonatkozó – állításainak igazolására nem csatolt bizonyítékokat.

Kérelmezett kifejtette, hogy jogszerűen, a Kérelmező által okozott károk enyhítése miatt a Kérelmező érdekében álló módon is használja a kérelemmel érintett domaint, valamint a Kérelmező által benyújtott kérelmet alaptalannak tartja, így kéri annak elutasítását.

III. Kérelmező észrevétele Kérelmezett megjegyzésére

Kérelmező az általa tett észrevételek során előadta, hogy az ún. „Cserne-módszert” maga fejlesztette ki és alkalmazza 2000 óta, a Kérelmezettel kötött megállapodása pedig ennek értékesítését célozta, a Kérelmezettnek az írásos szerződés megkötése előli elzárkózása miatt, illetve a várt bevételek elmaradása miatt hiúsult meg.

Kérelmező hangsúlyozta, hogy a "közösen kifejlesztett piaci megjelenés" nem terjed ki a domainekre, illetve nem volt olyan megállapodás, mely a jogilag tőle független Olvasásklinika kft-t akár hallgatólagosan is feljogosíthatta volna domain nevek egyoldalú használatbavételére. Kérelmező rámutatott, hogy Kérelmezett védjegylajstromozási kérelmét nem követte a védjegy bejegyzése.

Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett nem jelezte felé a domainek iránti kérelmét, ahhoz hozzájárulását nem kérte és nem is kapta meg. A domain regisztrációról nem volt tudomása. Kérelmező rámutatott továbbá, hogy a domaineket Kérelmezett jóval 2013. szeptember 12. után igényelte, miközben kísérletet sem tett arra, hogy erről Kérelmezőt megkérdezze, továbbá köztük írott együttműködési megállapodás nem volt.

IV. Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, a weben elérhető információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hoz döntést.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A rendelkezésre álló iratok alapján kétségtelenül megállapítható, hogy Kérelmező a drcserne.hu, a csernemodszer.hu és a drcsernemodszer.hu domain nevek használatára jogosult, tekintve, hogy valamennyi kérelmezett domain név tartalmazza a Kérelmező vezetéknevét, amelyet ő üzleti tevékenysége, szakmája során egyfajta márkanévként is használ. Így tehát megállapítható, hogy a Kérelem a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. pont első fordulatának eleget tesz.

A továbbiakban a Regisztrációs Döntnök azt vizsgálta, hogy fennáll-e a 29. a) vagy b) pontokban meghatározott valamely feltétel, így el kell-e rendelni a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását.

A Kérelmezettnek akkor lenne joga a domain nevekhez, ha a Kérelmezőtől rendelkezne a névhasználathoz való hozzájárulással, illetve más jogalapon álló névhasználati joga lenne. A Kérelmezett e tekintetben hivatkozott a "Dr. Cserne Olvasásklinika" ábrás védjegyre, azonban erre tekintettel bizonyítékot nem terjesztett elő. A Döntnök ellenőrizte a védjegyet, és az adatbázisban az M1300666 ügyszámú bejelentés státuszában az „Eljárás megszűnt” állapotot látta. A Kérelmezett javára tehát tehát névhasználati jog nem állapítható meg.

Az Eljárási Szabályzat 30. pontja értelmében a következő három esetben állapítható meg a Kérelmezett javára a jogos érdek fennállása: a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

Az a.) pont alatti fordulattal kapcsolatban a Döntnök megállapítja, hogy a Kérelmező és Kérelmezett között a korábbiakban együttműködés állt fenn, melynek keretei között Kérelmezett bizonyítottan előkészületeket tett az olvasástechnika-fejlesztési szolgáltatások felkínálására, és ezt, mint saját tartalmat teszi elérhetővé a kérelmezett domainek alatt. Azonban ugyanez a tartalom érhető el az olvasasklinika.hu domain név alatt is. Mivel az együttműködési szerződést a Kérelmező 2013. szeptember 12.-én felmondta, a kérelmezett domain nevek regisztrációjára azonban csak november 20.-án, tehát több mint két hónappal később került sor, ez időpontban Kérelmezett javára tehát már nem állt fenn sem névhasználati jog, sem jogos érdek. A domainek alatt elérhető tartalom egyértelműen az Olvasásklinika címet viseli, és semmilyen kapcsolat nem állapítható meg a kérelmezett domainek és a tartalom között. Ezért az a.) pont alapján a Kérelmezett javára jogos érdek nem állapítható meg. A b.) pont alatti fordulat Kérelmezett esetében egyértelműen nem áll fenn, éppen a részéről merül fel a más személy, Kérelmező nevének használata. Értelemszerűen a Kérelmezett javára tisztességes domain név használatot sem lehetett megállapítani a c.) pontban foglaltak szerint, mivel az együttműködési szerződés megszűnésére tekintettel olyan domain neveket regisztráltatott, amelyek használatára nem volt jogosult.

A Döntnök megvizsgálta, hogy az Eljárási Szabályzat 29. b) pontja értelmében a rosszhiszeműség megállapítható-e a Kérelmezett terhére.

A Kérelmező és Kérelmezett egyaránt olvasástechnika-fejlesztési szolgáltatást nyújt, tehát a releváns piacon versenytársnak minősülnek, és Kérelmezett maga nyilatkozott úgy, hogy a Kérelmező nevét tartalmazó domainek használatával célja a saját internetes elérhetőségének biztosítása volt. A kérelmezett domain nevek alatt a döntés meghozatalának időpontjában is a Kérelmezett olvasasklinika.hu domain alatt is elérhető oldalán megjelenő tartalom található. Abból, hogy Kérelmezett a domain nevek bejegyzését csak az együttműködés megszűnte után két hónappal kezdeményezte, alappal lehet következtetni arra, hogy a bejegyzéssel a Kérelmezett célja a versenytárs (azaz Kérelmező) szakmai tevékenységének megzavarása volt, ezért a 31.b.) i. pont és a c.) pont szerint a rosszhiszeműséget a Döntnök megállapította.

Az Eljárási Szabályzat 31. d) pontjában meghatározott feltétel is fennáll, nevezetesen „a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg”. Mind Kérelmező (Kérelmezett által nem cáfolt) írásbeli előterjesztése, mind a weben elérhető információk alapján megállapítható, hogy a kérelmezett domain nevek alatt önálló weblapok nem találhatók, azok mindegyike Kérelmezett weblapjára irányít (http://olvasasklinika.hu/). Ezzel Kérelmezett nem titkolt célja az általa az érdemi védekezésében előadottak szerint is az együttműködés felmondásával „a Kérelmező által okozott károk enyhítése”. Jelen Regisztrációs Döntnöki Eljárásnak nem tárgya és nem is célja a domain neveken kívüli kérdésekben a Felek között felmerült jogvita eldöntése, az ugyanis bírói útra tartozik. Az azonban minden kétséget kizárólag megállapítható, hogy Kérelmezett magatartása a domain nevek használatát illetően a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata hivatkozott pontja értelmében rosszhiszeműként értékelendő, ugyanis egyértelmű célja, hogy haszonszerzési célból a Kérelmezett weblapjára irányítsa a felhasználókat.

Szintúgy fennáll az Eljárási Szabályzat 31. e) pontjában meghatározott feltétel, miszerint „a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat”. Minden kétséget kizáróan bizonyítást nyert, hogy a kérelmezett domainek, vagy azok domináns elemei a Kérelmező vezetékneve, illetve a vezetéknév „dr.” titulussal kiegészítve. Habár ahhoz nem fér kétség, hogy Kérelmező és Kérelmezett között együttműködés állt fenn, amelynek a Kérelmező vezetéknevének használata is részét képezte, ez az együttműködés azonban a Felek egybehangzó nyilatkozatai szerint 2013. szeptember 12-én megszűnt. Mivel a domain neveket Kérelmezett a fent említetteknek megfelelően 2 hónappal az együttműködés megszűnése után jegyeztette be, a domain nevek és a Kérelmezett közötti kapcsolat a bejelentéskor már nem állt fenn. Ennek megfelelően a kérelmezett domain nevek igénylése az Eljárási Szabályzat 31. e) pontja értelmében is rosszhiszeműnek tekinthető.

A fentieknek megfelelően a Regisztrációs Döntnök a kérelemnek helyt ad, és az eljárási szabályzat 29. pontja alapján elrendeli a „drcserne.hu”, a „csernemodszer.hu” és a „drcsernemodszer.hu” domain nevek visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

menu
menu