Hármat egy csapásra

Hármat egy csapásra

Három domain használati jogáról döntött a döntnök

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

az mttmedia.hu, az mtt-media.hu és az mtt-medien.hu domainek tárgyában indult eljárásban

Az MTT Media Kft. Kérelmező által az MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft. Kérelmezett ellen a fenti domain nevek tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

DÖNTÉST

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező által az mttmedia.hu, az mtt-media.hu és az mtt-medien.hu domainek tárgyában előterjesztett kérelmet alaposnak találta, így elrendeli a domainek Kérelmezett részéről történő visszavonását és a Kérelmező részére történő delegálását.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

Indokolás:

I. A Kérelmező előterjesztése

A Kérelmező MTT Media Kft. képviseleti jogát megfelelően igazolt meghatalmazottja útján kérelmet terjesztett elő, melyben a jelen eljárás alapjául szolgáló domain neveknek a Kérelmezettől történő visszavonását és részére történő átruházását kérte.

Jogalapul védjegyjogi, versenyjogi és polgári jogi jogcímeket, valamint a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat) hívta fel. Kérelme lényege az alábbiak szerint foglalható össze. A Kérelmező Kérelmezett jogos érdekének hiányára, és rosszhiszeműségére hivatkozott, különösen arra való tekintettel, hogy a Kérelmezett által használt domain nevek megtévesztésig hasonlítanak a saját cégnevére, valamint, hogy a hivatkozott domaineket nem használja áruk, illetve szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban. Hivatkozott több MTT elemet tartalmazó védjegyére, melyet a csatolt Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal által kibocsátott végzések értelmében jogutódlással szerzett meg a Kérelmezettől.

II. A Kérelmezett védekezése

A Kérelmezett képviseleti jogát megfelelően igazoló meghatalmazott útján és a megszabott határidőn belül érdemi ellenkérelmet terjesztett elő.

Ebben előadta, hogy a Kérelmezett 1991 óta van jelen a vonatkozó magyar piacon és termékei valamint szolgáltatásai országos ismertségre tettek szert. Ennek megfelelően meglátása szerint a jogos érdek hiánya nem áll fenn, mivel egy ismert cégnévről és annak megfelelő domain változatairól van szó. Ennek alátámasztására az mtt.hu-n elérhető, akkor még az ő irányítása alatt álló archivált tartalmát mutatta be.

Előadta továbbá, hogy mivel az mtt.hu a kérelmező tulajdonában áll, saját magára csak hozzácsapott toldattal tudott utalni, jelen esetben a tevékenységi körére utaló media, illetve annak német medien változatával. Hivatkozott arra, hogy később ezeket a domaineket jóhiszeműen kínálta eladásra a Kérelmezőnek, aki azonban elzárkózott a tárgyalások folytatása elől.

Hivatkozott a védjegyoltalom korlátairól szóló jogszabályi rendelkezésre, mely alapján meglátása szerint nem tiltható el cégneve vezérszavának és a tevékenységi körének feltüntetésétől domain névben.

Vitatta a jogutódlás tényét, mivel szerinte a „kérelmező az egyes vagyonelemek átszállásától függetlenül tudomással bírt arról, hogy Kérelmezett továbbra is gazdasági tevékenységet folytat, továbbá arról is, hogy neve sem változik meg. E körben hangsúlyozzuk, hogy a két társaság között cégjogi értelemben nem következett be jogutódlás, tehát fel sem merült olyan szcenárió, hogy Kérelmezett ne maradna aktív szereplője a kiadói és médiapiacnak.”

Hivatkozott arra, hogy a regisztráció óta eltelt rövid időre való tekintettel még nem érhető el tartalom az oldalakon.

Nyilatkozatának alátámasztására a Kérelmezett nem csatolt bizonyítékot.

Elsődlegesen a kérelem elutasítását, másodsorban az eljárás felfüggesztését kérte a Szabályzat 32. pontjára való hivatkozással.

III. A Kérelmező újabb nyilatkozata

A Kérelmező felhívásra újabb nyilatkozatot tett, melyben az alábbiakat tárta a Regisztrációs Döntnök elé.

Előadta, hogy tudomása szerint a Kérelmezett 2013 óta nem valós piaci szereplő, illetve ismételten utalt arra, hogy a vitatott három domainen nem érhető el tartalom.

Rosszhiszeműként értelmezte azt a kérelmezetti védekezést, hogy egy olyan archivált tartalmat kívánt valósnak bemutatni ellenkérelmében, mely óta érdemi változások történtek, nevezetesen, hogy a Kérelmező átvette Kérelmezett tevékenységi körének nagy részét, mely a honlap hatályos változatán is feltüntetésre került. Hivatkozott továbbá arra, hogy a Kérelmezett hozzájárulása esetén nyilvánosságra hozná a két entitás közti megállapodás részleteit, mely meglátása szerint az ő általa elmondottakat támasztja alá.

Hivatkozott az általa bizonyítékként becsatolt e-mailre, melyben a Kérelmezett eladásra kínálta fel számára az mtt-media.hu domaint.

IV. A Szabályzat vonatkozó rendelkezései

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a Kérelmező több domain ügyében terjesztett elő kérelmet, de csak egy Kérelmezett ellen, így a kérelem megfelel a Szabályzat 16. pontjának. Ennek megfelelően a Regisztrációs Döntnök a három domain ügyét egyesítette és egy eljárásban bírálta el.

A Szabályzat 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnök előtt továbbá a Szabályzat 30. pontja alapján az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:

[…]

c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

A Szabályzat 31. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

[…]

a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák

V. A tényállás tisztázása

A Szabályzat 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

A felek által előadottak egymásnak részben megfelelően, de több kritikus helyen egymásnak ellentmondó mivoltára való tekintettel különös körültekintéssel próbálta meg feltárni a tényállást, ugyanakkor ennek tisztázása érdekében sem terjeszkedhetett túl a Szabályzat 27. pontjában meghatározott bizonyítási eszközök igénybevételén.

A céginformációs adatbázis szerint a Kérelmezett valóban egy 1991 óta aktívan működő médiapiaci szereplő. A Kérelmező honlapján található adatok szerint, melynek hitelességét a Regisztrációs Döntnök nem találta indokoltnak kétségbe vonni, a Kérelmező 2013-ban átvette a Kérelmezett tevékenységi körének fő profilját, ugyanakkor a jogutódlás tényét, annak hiányát, illetve annak pontos mikéntjét a feltárt nyilatkozatok és nyilvánosan elérhető információk alapján nem lehetett egyértelműen megállapítani. A két fél közti megállapodás nem nyilvános voltára egyébként a Kérelmező is utal második előterjesztésében.

A két fél közti megállapodás értelmében valószínűsíthető módon a tulajdonosváltás következményeként meghozott reorganizációs lépések következtek be, melynek keretében tisztázásra került a két cég viszonya. Az interneten található adatok tanúsága szerint a Kérelmező valóban hasonló tevékenységi körben látja el a Kérelmezett profiljába tartozó korábbi tevékenységet. Az ehhez kapcsolódó struktúraváltásnak egy része többek között a védjegyek átadása, melyről a Regisztrációs Döntnöknek is tudomása van.

A Kérelmezett 2013 utáni tevékenysége nem ismert, de a cégadatbázis tanúsága szerint legalábbis technikailag létező cégről van szó. A Kérelmezett nevét a Google keresőszolgáltatásba beírva a Kérelmezőre mutató találatokat érhetünk el.

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök azt a következtetést vonta le, hogy jelen eljárásban, elsősorban a rosszhiszeműség megállapítása körében nem releváns, hogy történt-e – egyébként valószínűsíthető – cégjogi értelemben vett jogutódlás vagy sem, hanem az, hogy mi az eljárás két alanyának tényleges piaci pozíciója, és ezek alapján hogyan kell alkalmazni a Szabályzat 29-31. pontjait.

IV. A kérelmező jogai

A Regisztrációs Döntnök a Szabályzat 29. pontjában foglaltak alapján valamennyi eljárásban érdemben először is azt vizsgálja, hogy a kérelmezett domain név a Kérelmező javára valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján védett név-e, vagy hogy az adott név használatára a Kérelmező jogosult-e valamely jogszabály alapján (az adott körben kizárólagos jelleggel).

A Regisztrációs Döntnök a védjegylajstrom és a Kérelmező által csatolt bizonyítékok alapján megállapította, hogy összesen kilenc MTT elemet tartalmazó releváns nizzai osztályokban oltalmat kifejtő védjeggyel rendelkezik, melyek értelmében a fenti szabályzati rendelkezés alapján jogos igény formálható az MTT megkülönböztető erővel bíró elem utáni leíró jellegű szóelemekkel megtoldott változataira is.

V. A Kérelmezett rosszhiszeműsége és jogos érdekének hiánya

A Regisztrációs Döntnök ezután a rosszhiszeműség körülményének fennállását vizsgálta a Kérelmező által előterjesztett indokok alapján.

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező által csatolt e-mail tartalmából megállapította, hogy abban a Kérelmezett által regisztrált mtt-media.hu domaint a Kérelmezőnek eladásra kínálta fel nem sokkal a regisztráció időpontja után.

Noha az e-mail szóhasználatából valószínűsíthető, hogy több domain eladásra való felkínálásáról van szó, kellő bizonyítottsággal csak az mtt-media.hu vonatkozásában állapítható meg az eladási szándék, és ennek megfelelően a rosszhiszeműség a Szabályzat 31. a) pontja alapján.

Ugyanakkor a felek nyilatkozatai alapján valószínűsíthető, hogy az mttmedia.hu domainnel is hasonló a helyzet. Erre utal a Kérelmező nyilatkozata, illetve az a körülmény, hogy az eladásra felkínálás tényét a Kérelmezett is elismerte. Ebből a szempontból irreleváns a Kérelmezett azon érvelése, hogy az eladásra felkínálás jóhiszemű volt. A Szabályzat kimondja, hogy a rosszhiszeműség megállapítható, ha feltehető, hogy a domaint elsősorban a továbbértékesítés céljával regisztráltatták. Az eset összes körülményire tekintettel – az mtt-media.hu domain kifejezett eladásra kínálása, a tény, hogy egyik domainen sem érhető el tartalom több hónappal a regisztráció után, a felek jelen kérdésben vonatkozó egyező nyilatkozata – a Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint a Kérelmező az mttmedia.hu domain vonatkozásában is alaposan hivatkozott a Szabályzat 31. a) pontjára.

Az mtt-medien.hu domain vonatkozásában viszont a Regisztrációs Döntnök nem talált a Szabályzat 33. b) – e) pontjaiban meghatározott nevesített rosszhiszeműségi okokat, így a rosszhiszeműségre való kérelmezői hivatkozást ezen domain vonatkozásában elutasította.

A Regisztrációs Döntnök ezek után csak az mtt-medien.hu vonatkozásában vizsgálta a Kérelmezett jogos érdekének hiányát.

A Szabályzat 32. a) – b) pontjai jelen esetben nem alkalmazhatók, mivel a Kérelmezett a domaint nem áruk/szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használja, illetve nem a domainnel azonos megjelölés (mtt-medien) a közismert elnevezése, hanem MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft.

Ezek után a Regisztrációs Döntnök a Szabályzat 32. c) pontját vizsgálta, mely az alábbiak szerint rendelkezik:

„A Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.”

A védjegytörvény 12. § (3) e) alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a megjelölés használatára üzleti levelezésben.

A Kérelmező által csatolt e-mail feladói címéből kitűnik, hogy a Kérelmezett a Kérelmező több védjegyével (M1303628 ügyszámú mtt media színes ábrás védjegy; M1303627 ügyszámú mtt media színes ábrás védjegy) összetéveszthetőségig hasonló megjelölést kíván üzleti levelezésben használni, illetve ezt meg is tette, mely cselekménysorozat a fenti rendelkezés értelmezése alapján nem törvényes.

Ennek alapján a Regisztrációs Döntnök az mtt-medien.hu domain vonatkozásában megállapította a kérelmezetti jogos érdek hiányát.

A Regisztrációs Döntnök nem tartotta megalapozottnak a védjegyoltalom korlátaira való kérelmezetti hivatkozást.

A védjegytörvény 15. §-a alapján: A védjegyoltalom alapján a védjegyjogosult nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági tevékenysége körében – az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban – használja

a) saját nevét vagy címét

A fenti jogszabályi rendelkezésre való hivatkozás akkor lehet megalapozott, ha a használat az üzleti tisztesség követelményeinek megfelel. Az üzleti tisztesség tartalmának meghatározásánál az adott helyen általánosan elfogadott gyakorlatból, illetve a polgári jogi értelemben vett jóerkölcs kategóriájából kell kiindulni.
Nem minősül ilyennek a domainek nem használata, és azoknak az arra jogos igényt formáló entitásnak eladásra történő felkínálása, illetve hasonló tevékenységi körben üzleti levelezés céljából történő felhasználása sem.
Ezen felül a védjegyoltalom ezen korlátja csak arra az esetre vonatkozik, ha a más személy saját nevét használja, de nem értelmezhető kiterjesztően a névnek különböző variánsaira és toldatokkal történő használatára vonatkozóan.

A Regisztrációs Döntnök, tekintettel arra, hogy a regisztrációtól számítva már több hónap telt el, és a Kérelmezett domaineknek áruk és szolgáltatások felkínálásával kapcsolatos használatára tett előkészületeket nem bizonyította, illetve valószínűsítette, valamint, hogy a Regisztrációs Döntnök meglátása szerint a Kérelmezett jóhiszemű használatra vonatkozó lehetősége már eddig is fennállt, a Kérelmezettnek a Szabályzat 32. pontjára hivatkozó ellenkérelmét elutasította.

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

menu
menu