Félmillió $ helyett bukta a domainjét

Félmillió $ helyett bukta a domainjét

Eladásra kínálta a domaint, elvették tőle

A Twentieth Century Fox Film Corporation (székhely: 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, 90035, továbbiakban: Kérelmező) Dr. Keserű Sándor (cím: 2600 Vác, Mikszáth u. 4., továbbiakban: Kérelmezett) mint kérelmezett ellen  indított vitarendezési eljárást a fox11.hu domain ügyében.

1. A KÉRELEM

Kérelmező előadta, hogy 1914. óta foglalkozik filmgyártással, mind Európában, mind az Egyesült Államokban az egyik vezető filmgyártóként ismert. A magyar fogyasztók Kérelmező áruit és szolgáltatásait a jellegzetes emblémáról és a Twentieth Century Fox, valamint a FOX elnevezésről ismerik fel, amelyek többek között minden, televízióban vagy filmszínházban lejátszott filmünk előtt feltűnnek a képernyőn, vagy a vásznon.

Kérelmező továbbá számos, cégneve vezérszavából képzett nemzeti és közösségi védjegy jogosultja. Védjegyeinek domináns eleme a FOX szóelem, mely egyben a kérelmezői társaság alapítója, William Fox vezetékneve.

Kérelmezőhöz köthető számos, a „FOX” szóelemet tartalmazó védjegy, többek között a 173871 lajstromszámon nyilvántartott „FOX” nemzeti védjegy, valamint a 178512 lajstromszámon nyilvántartott „FOX” nemzeti védjegyeknek, a CTM000142943 lajstromszámon nyilvántartott „FOX” közösségi szóvédjegynek, továbbá jogosultja a 200501 lajstromszámon nyilvántartott „FOX MEDIA SERVICES” nemzeti védjegynek. Előadta, hogy mindezeknek a védjegyeknek az oltalma már jóval a kérelmezett domain regisztrációját megelőzően Kérelmező javára fennállt.

Kérelmező továbbá a fent említett védjegyeken túlmenően számos nemzetközi, a „FOX” szóelemet tartalmazó domain tulajdonosa, példálózó jelleggel: fox.com, foxnews.com, foxinternationalchannels.com, foxmoviechannel.com, stb.

Álláspontja szerint megállapítható, hogy a Kérelmező kiterjedt domain név portfóliója folytán nemcsak a filmeket televízión vagy moziban megtekintő fogyasztók, hanem az online tartalmakat elérők számára is hozzáférhető, széleskörű internetes jelenléttel bír. A „FOX” kifejezést önmagában vagy azt hírekre, filmekre vagy televízióra utaló egyéb kifejezésekkel együtt regisztrált domain neveket a fogyasztók egyértelműen Kérelmezőhöz kötik.

Kérelmező szerint mindezek alapján a „FOX” megjelölés tekintetében névhasználati joga kétséget kizáróan bizonyítható.

Kérelmezettnek viszont a kérelmezett domain név vonatkozásában semmilyen tekintetben nem fűződik sem névhasználati joga, sem jogos érdeke, így álláspontja szerint Kérelmezettnek jogellenes a domain név használata, mivel az érvényes oltalommal rendelkező kérelmezői védjegyek jogos érdek nélküli felhasználását, védjegybitorlást valósít meg, és így a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI törvény 27. §-ában foglalt tilalomba ütközik, Kérelmező pedig a megjelölés használatára nem adott Kérelmezettnek engedélyt.

Ezen túlmenően Kérelmezett rosszhiszeműsége is bizonyítható, mert miután Kérelmező írásban felszólította, hogy a kérelmezett domain nevet részére ruházza át, Kérelmezett kölcsönös üzleti kapcsolat kialakítását kívánta elérni, majd a későbbiekben az átruházást 475.000 USD fejében tette függővé.

A kérelmezett domain név jogellenes használata továbbá alkalmas mind az átlagfogyasztók, mind az érintett üzletfelek megtévesztésére. Ezen kívül kérelmezett domain név alatt kizárólag egy szűk, rövid időtartam alatt, 2012. október 17-ai delegálástól 2013 márciusáig volt elérhető érdemi tartalom, azóta nem, az eltelt pár hónapos időszak nem volt alkalmas olyan kiterjedt használat kifejtésére, melyet Kérelmező az eltelt közel egy évszázados működése alatt megvalósított.
Mindezek alapján kérte Kérelmezett rosszhiszeműségének megállapítását is.

2. A KÉRELMEZETT ÉRDEMI VÉDEKEZÉSE

Kérelmezett előadta, hogy a domain név alatt a 11 róka koma mese történetét kívánja bemutatni, a 11 róka (angolul fox) különböző felnőtt karaktereket ábrázol. Elmondása szerint a mesére vonatkozó dokumentumokat az ARTISJUS-nál letétbe helyezte, és az 130430002T számon van nyilvántartva, mint szakmai mű. Véleménye szerint a kérelmezett domain név nem megtévesztő, mert az az általa kitalált mesére utal.

3. KÉRELMEZŐ ÉSZREVÉTELEI

Álláspontja szerint ellentmond Kérelmezett azon állításának, miszerint a kérelmezett domain nevet abból a célból regisztrálta, hogy ott a 11 róka koma meséjét mutassa be, hogy korábban a domain név alatt hírek, valamint aktuális filmekkel kapcsolatos hírek, információk voltak elérhetőek.

Hivatkozott továbbá arra, hogy Kérelmezett állítását igazoló dokumentumokat nem csatolt, melyekből megállapíthatóak lennének a mesével kapcsolatos állításai.

4. A DÖNTÉS INDOKLÁSA

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, az érdemi védekezés, az arra tett észrevétel, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

Megállapítható, hogy Kérelmező a „FOX” szóelem vonatkozásában számos védjeggyel rendelkezik, továbbá az széles körben közismert elnevezése. A „11” megjelölés olyan megkülönböztető jelleggel nem rendelkezik, ami a „FOX” szóelemnek új, egyedi jelleget kölcsönözne.

A kérelemben foglaltakon túl a Döntnök az interneten elérhető adatokból megállapította azt is, hogy a fox11.com domain név szintén a Kérelmezőhöz köthető, továbbá számos nyelven történik helyi hírszolgáltatás a FOX’’ kereskedelmi név alatt.

Mindezek alapján Kérelmező névhasználati joga és jogos érdeke a kérelmezett domain név vonatkozásában megállapítható.

Ezzel szemben névhasználati jogot, vagy jogos érdeket a kérelmezett domain név vonatkozásában a Döntnök Kérelmezett részére megállapítani nem tudott. A jelenleg az oldalon található tartalom a 11 rajzolt róka és a „mese hamarosan bemutatásra kerül” kiírás alapján valóban utal a Kérelmezett által hivatkozott mesére, de önmagában ez Kérelmezett névhasználati jogának, illetve jogos érdekének megállapítására nem alkalmas. Kérelmezett ugyan hivatkozott az Artisjusnál letétbe helyezett szerzői műre, azonban sem a letétbe vételi igazolást nem csatolta, sem egyéb módon nem bizonyította a letétbe helyezés tényét, időpontját és a mű tartalmát.

Ugyanakkor a Kérelmező által csatolásra került dokumentumok alapján az is megállapítható, hogy a kérelmezett domain név alatt a regisztrációt követően valóban különböző hírek kerültek megjelenítésre, ami kétségessé teszi Kérelmezett azon állítását, hogy ő a domain nevet abból a célból igényelte volna, hogy ott az általa létrehozni kívánt rókás mesét mutassa be.

Kérelmezett más módon viszont a kérelmezett domain név használatára való jogosultságát nem tudta, illetve az elmondása szerint jelen eljárásban nem is kívánta igazolni.

Kérelmezett a webarchive keresőben letiltotta az oldal archiv állapotára vonatkozó találatokat, amely mind a nemzetközi, mind a hazai alternatív vitarendezési gyakorlatban a Kérelmezett rosszhiszeműségének bizonyítékaként értékelendő.

A Kérelmező által csatolt mellékletekből az is megállapítható, hogy Kérelmezett a domain név átruházását kétséget kizáróan ellenérték fejében kívánta Kérelmező részére biztosítani, így Kérelmezett rosszhiszeműsége az RDSZ 31. a. alapján megállapítható.

Tekintettel arra, hogy Döntnök Kérelmezett névhasználati jogát, illetve jogos érdekét a kérelmezett domain név vonatkozásában nem tudta megállapítani, viszont rosszhiszeműségét bizonyítottnak találta, a kérelemnek helyt adott, és az abban foglaltaknak megfelelően elrendeli a kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.

Forrás: Infomediátor honlap

menu
menu