Ezt a csatát a WizzAir nyerte

Ezt a csatát a WizzAir nyerte

A Wizzrental.hu domain ügyében a WizzAir nekiment a WizzRent Kft-nek.

A wizzrental.hu domain regisztrációját a Wizzrent Kft.  kérte. Ez ellen a Wizz Air Hungary Kft.  nyújtott be kifogást.

A Wizz Air szerint a Védjegy törvény rendelkezéseibe ütközik, és sérti a Wizz Air védjegyoltalomból származó jogait. A védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek, a megjelölés és a védjegy hasonlósága miatt.

A Wizz Air – állítása szerint -, a „wizz” és a wizzair” megjelölésekre vonatkozóan számos szó, illetve ábrás védjegyoltalommal rendelkezik, amely alapján a Wizz Air, Magyarországra is kiterjedően kizárólagos védjegyoltalomban részesül. A domain név tartalmazza a Wizz Air lajstromozott védjegyét.

Mivel a „wizz”, illetve a „wizzair” védjegy Magyarországon jóhírnevet élvez és közismert, nem életszerű, hogy a domain név igénylője nem bírt tudomással a Wizz Air-ről és szolgáltatásairól Az igényelt domain név ráadásul még az összetéveszthetőségig hasonlít a Wizz Air által használt domain nevekhez (wizz.hu, wizzair.hu, wlzz.com, wizzair.com).

 

A Wizzair egyik legfontosabb kommunikációs eszköze a domain név (Fotó: Damian Lesniak)
A Wizzair egyik legfontosabb kommunikációs eszköze a domain név (Fotó: Damian Lesniak)

 

 

A Wizz Air a „wizz” megjelölést továbbá cégnévként is használja. A Domain Regisztrációs Szabályzat (Szabályzat) értelmében a domain-igénylő a domain név tekintetében nem választhat olyan megjelölést, amely már személyt vagy szervezet névkizárólagossághoz fűződő jogait sérti. E vonatkozásban a Wizz Air hivatkozott a Tanácsadó Testület 4/2000 (V.10.) elvi állásfoglalására.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 77.§. (4) bekezdése alapján a névviselési jog sérelmét jelenti különösen, ha valaki jogtalanul más nevét használja, vagy jogtalanul máséhoz hasonló nevet használ, A jelenlegi bírói gyakorlat értelmében a domain név az Internetes szolgáltatások körében névhasználatot jelent, amely azonosítja a szolgáltatást nyújtó személyt, mert annak nevét és elérhetőségét egyaránt meghatározza (BDT2008.1740.)

Mivel a domain név a Wizz Air cégnevével azonos megjelölést tartalmaz, sérti a Wizz Air névviseléséhez fűződő jogait is.

A „wizz”, mint jó hírnevű védjegy használata a domain névben nemcsak jogellenes hanem megtévesztő is, mivel azt a látszatot kelti, hogy a domain név és az ott elérhető weboldal mögött a Wizz Air áll. Ennek alapján a domain név megtévesztő a fogyasztók számára, így annak delegálása és használata más személyek által ellentétes a Szabályzattal. A Tanácsadó Testület 6/2000. (V.24.) elvi állásfoglalására hivatkozással a Wizz Air azt állítja, hogy a domain név azt a látszatot kelti, mintha mögötte a Wizz Air állna.

Fentiekre tekintettel a Wizz Air, a Szabályzat 1., 2., 3., 6, és 9. pontjába ütközés miatt kérte a domain igénylés elutasítását.

A WizzRent Kft. válasza

A Wizzrent Kft. nyilatkozata szerint a Wizzrent Kft-t 2011. június 1-jén jegyezték be a cégjegyzékbe, tevékenységi körébe három tevékenység tartozik: Személygépjármű kölcsönzése; Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) és Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem.

A Wizz Air főtevékenysége légi személyszállítás. A Wizz Air cégkivonata 52 különböző tevékenységi kört tartalmaz, melyekből egyik sem tartozik a Wizzrent Kft tevékenységi körei közé, ezért a Wizzrent Kft. álláspontja szerint a Wizzrent Kft valamint a Wizz Air Hungary Kft nem versenytársak. Hivatkozik a Tanácsadó Testület 04/2009. (II. 11.) sz. állásfoglalásában kifejtettekre, mely szerint a jogsérelem bekövetkeztéhez nem elegendő pusztán annak a lehetősége, hogy a Wizzrent Kft. a tárgyi domain név alatt piaci tevékenységet folytatna, amennyiben a felek nem versenytársak, és a domain név a Wizz Air megjelölésével nem összetéveszthető.

Hivatkozik továbbá a Tanácsadó Testület 11/2011. (V.30.) állásfoglalására is, mivel álláspontja szerint az ott körülírt tényállás analóg módon alkalmazható jelen ügyre is. Álláspontja szerint nincs olyan körülmény amely szerint Wizzrent Kft, a Wizz Air Hungary Kft-vel azonos áruosztályban kívánná használni a domain nevet.

Álláspontja szerint továbbá a wizzrental és a wizzair szavak nem összetéveszthetőek, a „wizz” szó használatát a Wizz Air Hungary Kft nem sajátíthatja ki.

A Wizzrent Kft. megjegyzi, hogy a „wizz” szó – mint valamely szóösszetétel része -, az Európai Unió Védjegy- és Formatervezésiminta Bejelentési Hivatalának adatbázisa alapján 57 védjegybejegyzésben szerepel, mely 57 szóösszetételből mindösszesen egy darab, a Wizz Air összetétel jogosultja a Wizz Air.

A „wizz” szó önállóan az Európai Unió Védjegy- és Formatervezésiminta Bejelentési Hivatalának adatbázisa alapján két védjegybejegyzésben szerepel, a védjegyjogosult egyik esetben sem a Wizz Air Hungary Kft.

A Wizzrent Kft. abban az értelemben is hivatkozott a Tanácsadó Testület 11/2011. állásfoglalására, hogy az kimondja, hogy a védjegytörvény még a belföldön jó hírnevet élvező védjegyek tekintetében is csak akkor tiltja a védjegy használatát, ha a megjelölés alapos ok nélkül történő használata sértené, vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét. Álláspontja szerint még ha – feltételesen – elfogadják is, hogy a „wizz air” belföldön jó hírnevet élvező védjegy, a Wizzrent Kft, még ez esetben sem valósítja meg a fent körülírt tényállást, mivel nem sérti és nem használja ki tisztességtelenül a védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét.

 

A TT vizsgálata

A Tanácsadó Testület (TT) megállapítja, hogy a Wizz Air beadványában nem jelölte meg konkrétan azokat a védjegyeit, az oltalom körét, az áruosztályokat stb., amelyekkel kapcsolatban jogsértést valószínűsít, illetve nem jelölte illetve bizonyította, hogy védjegyei közül melyeket tart közismertnek és jóhírnevet élvezőnek. Ennek hiányában a TT csak a rendelkezésére bocsátott információk alapján vizsgálhatta a tárgyi kérdést, ugyanakkor a nyilvánosan elérhető adatbázisokban szereplő információkat köztudomásúnak fogadta el, ezért annak ellenére foglalkozott a védjeggyel, hogy a Wizzrent Kft. erre vonatkozóan nem fejtette ki jogi érveit.

 

Autókölcsönzés a Wizzair honlapján
Autókölcsönzés a Wizzair honlapján

 

 

 

A TT megállapította, hogy a hivatkozott védjegyek oltalma kiterjed a 39-es áruosztályra is, ráadásul, (bár erre a jogi képviselő nem hivatkozott) a Wizzrent Kft. weboldala nyitólapjának megtekintésével a TT észlelte, hogy Wizz Air kifejezetten foglalkozik autóbérlés közvetítésével is (pl. www.wizzair.com – közvetlenül a Wizz Air logója alatt, Járatok-Hotelek-Autók címek között).

A védjegy sérelemmel kapcsolatban a Wizz Air maga sem állította, hogy az igényelt domain névvel, a „wizzrental” szóval azonos védjeggyel rendelkezne, így az azonosság kérdése nem, csak a domain név és védjegy összetéveszthetőségig való hasonlósága vizsgálható. A TT ebben a kérdésben osztja a Wizzrent Kft. álláspontját, amely szerint az igényelt wizzrental.hu domain név eltér a Wizzrent Kft. által hivatkozott „wizz” illetve „wizzair” védjegyektől, azonban a leíró jellegű „rental” utótag pont azzal a jelentéssel bír, amit a Wizz Air védjegyeinek egyik védett áruosztálya (39.) lefed.

A TT kiemeli, hogy a “wizz” szó Magyarországon nem leíró jellegű, és közismert szolgáltatása által egyértelműen a Wizz Airhoz kapcsolódik. A Wizz Air 177.849 lajstromszámú védjegye, amely a 39. osztályba is érvényesen be van jegyezve a WIZZ szóra, külön oltalmat ad a Wizz Airnak a jelen ügyben, mivel a „rental” kiegészítés már leíró jellegű, általánosan használt kifejezés Magyarországon is az autóbérlés körében. A 39. áruosztály a gépjárműkölcsönzésre is kiterjed, amely tevékenységet Wizzrent Kft. bevallottan folytatni kívánja. Az állandó bírósági gyakorlat szerint, ha a nem leíró kifejezés mögé leíró jellegű szót helyezünk (pl. mint jelen esetben a „rental”), akkor a bíróság az összbenyomáson túl a védjegy szempontból hangsúlyos, domináns elemet értékelné hangsúlyosan, tehát a WIZZrental-on belül az első részt, amely amúgy is a kifejezés első részeként hangsúlyosabb. A gyanítható védjegybitorlás tehát nem zárható ki.

A fentiek miatt a jóhírnevűség kérdését a TT már nem vizsgálta.

A fentiek alapján a TT tehát úgy találta, hogy a védett kifejezés és az áruosztály azonossága miatt a panasz helytálló. A TT hangsúlyozza, hogy általánosságban egyetért a Wizzrent Kft. érvelésével, hogy a Wizz Air „nem sajátíthat ki” minden kifejezést, ami a „wizz” megjelöléssel kezdődik.
Bár a Wizz Air nem hivatkozott versenyjogi jogsértésre, a TT megállapítja, hogy az ügyben ez e kérdés is felmerül. A TT álláspontja szerint még a tárgybani domain Wizzrent Kft. részére történő delegálása esetén felmerülne a megtévesztés (illetőleg a Tpvt. 6. § megsértésének) a lehetősége is, hiszen köztudomásúan Magyarországon olyan mértékű ismertséggel rendelkezik a Wizz Air a „wizz” védett kifejezéshez kapcsolódóan, amely valószínűsíti, hogy a fogyasztók az ő szolgáltatásaira asszociálnak. Minden „wizz” kezdetű domain esetében azonban csak egyedi vizsgálattal állapítható meg, hogy a kifejezés védjegy- vagy versenyjogi oltalmat élvezhet-e.

A TT álláspontja a wizzrental.hu domain igénylése vonatkozásában hogy az igény a Wizzrent Kft.  javára nem teljesíthető.

Forrás: ISZT TT hivatalos honlap

menu
menu