Elvették kezelőjétől organizone-PIP.hu és az organic-zone.hu domaineket

Elvették kezelőjétől organizone-PIP.hu és az organic-zone.hu domaineket

Az organizone-PIP.hu és az organic-zone.hu domain ügyében kezdeményezett beadvány kapcsán foglalt állást az Jambrik Gergely regisztrációs döntnök.

A Standomix Color Kft. Kérelmező által a Zöldgolyó Kft. Kérelmezett ellen organizone-PIP.hu és az organic-zone.hu domain nevek tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi Döntést:

A Regisztrációs Döntnök az organizone-PIP.hu és organic-zone.hu domain neveket a Zöldgolyó Kft.-től mint Kérelmezettől visszavonja, és azokat a Kérelmező Standomix Color Kft.-re átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy domain nevek átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

Indokolás

Az organizone-PIP.hu és organic-zone.hu domain nevek ügyében a Standomix Color Kft. (Kérelmező) kérte a Regisztrációs Döntnök eljárását. A Kérelmező arra hivatkozott, hogy a kérelmezett domain nevekhez kizárólagos importőri szerződési joga fűződik, továbbá azok megegyeznek az általa bejelentett „Organizone” védjeggyel.

Kérelmezett a kérelemre előterjesztett érdemi védekezésében tartalmilag a kérelem elutasítását kérte. Előadta, hogy nem látja alapját annak, hogy a sikeresen zárult domain regisztrációt követően a domain név egy másik jogosult érdekeit sértené. Álláspontja szerint ha valakinek az adott domain névhez kizárólagos „importőri” joga fűződik, úgy azt a nevet a jogosultnak korábban regisztrálnia kellett volna. Továbbá, a kérelmezett álláspontja szerint a Kérelmező Organizone védjegybejelentése és az organizone-PIP ill. organic-zone domain nevek nem hasonlóak, és „számtalan” példa található arra, hogy piacvezető termékeket forgalmazó cégek domain nevei csak egyetlen betűvel vagy karakterrel térnek el egymástól.

A Kérelmező ezt követően észrevételben jelezte, hogy a Kérelmezett tulajdonosa [és egyben a jelen eljárás során nyilatkozatot tevő ügyvezetője], Ritter Andrea, korábban a Kérelmező alkalmazásában állt, épp az Organizone termékekkel foglalkozott, ideértve a márkanév levédésének ügyintézését is. A Kérelmező a döntnöki eljárásban kiegészítésül csatolta a belgiumi Chrisal n.v. céggel mint gyártóval 2006. évben aláírt „Együttműködési szerződés” másolatát is.

II.

A Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 19. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, a hivatkozott weboldalakon található információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban, a cégnyilvántartásban és a Magyar Szabadalmi Hivatal nyilvános online védjegy-adatbázisában szereplő adatok alapján hozta meg döntését.

Az eljárási szabályzat 31. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata 33. pontja szerint „[a] domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha: ¶

a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy
b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy
e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”

III.

A Kérelmező által becsatolt kizárólagos forgalmazási szerződés alapján a Kérelmezőt illeti (többek között) „a ’PIP terméksor’ átfogó és kizárólagos magyarországi értékesítésének joga”. A szerződés a Kérelmező részéről kapcsolattartóként jelöli meg Ritter Andreát. Ritter Andrea 2007. március 1. napjától a Kérelmezett ügyvezetője, 2007. május 14. napjától egyben a cég tagja is. A Kérelmező Organizone védjegybejelentésének elsőbbségi napja 2006. december 8.

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező előadásával egyetértve megállapította, hogy a kérelmezett domain nevek a Kérelmező által hosszabb ideje használt kereskedelmi névvel (Organizone) és domain névvel (organizone.hu) összetéveszthetőek. A felek előadásaiból a Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy az Organizone elnevezés a Kérelmezett által kizárólagos szerződés keretében importált és forgalmazott, a belga Chrisal n.v. cég által gyártott termékeknek a Kérelmező által Magyarországon használt kereskedelmi neve. A jelen eljárás tárgyát képező organizone-PIP név az organizone kifejezést csupán egy hárombetűs rövidítéssel egészíti ki, amely rövidítés épp a gyártó egyik termékcsaládját jelöli. A másik kérelmezett név, az organic-zone – különösen kiejtésében – szintén az összetéveszthetőségig hasonló az organizone kifejezéshez. Mindezekkel a Kérelmezett ügyvezető tagja nyilvánvalóan tisztában volt a kérelmezett domain nevek igénylésekor, mert korábban a Kérelmező cégnél az érintett termékek – szerződésben is megnevezett – kapcsolattartója volt.

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmezetti domain neveken elérhető tartalom vizsgálata során megállapította, hogy az organic-zone.hu domain használatba vétele még nem történt meg, azon csupán egy erre utaló általános felirat látható. Az organizone-PIP.hu domain alatti weboldalak tartalma pedig közel teljesen azonos a Kérelmező organizone.hu oldalaival. Lényeges eltérés épp a kapcsolat-felvételi adatokat tartalmazó aloldalak között áll fenn: a Kérelmezett itt a Kérelmezőt importőrként jelöli meg és magát tünteti fel az Organizone termékek forgalmazójaként, valamint a megrendelés menüpont is a Kérelmezett egyik e-mail címére mutat.

A fenti tényállás alapján a Regisztrációs Döntnök megállapíthatónak találta az eljárási szabályzat 33.d.) pontjában foglaltak fennállását, mivel Kérelmezett a megtévesztő domain nevet üzleti, azaz haszonszerzési célból a saját weboldalára irányította, ahol a saját szolgáltatásai érhetők el.

A Regisztrációs Döntnök ezt követően azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e olyan közösségi és/vagy nemzeti jog által védett joga a névhasználathoz, amelyet a Kérelmezett domain név használata sért.

A Kérelmező jogosultja a Kérelmezetti domain regisztrációt megelőző elsőbbségű védjegybejelentésnek, a Magyar Szabadalmi Hivatal adatbázisából elérhető információk szerint azonban a védjegy lajstromozása még nem történt meg.

Egyetértett a Regisztrációs Döntnök a Kérelmezett azon érvelésével, hogy önmagában az, hogy egy adott domain név delegálása előbb történt meg, mint egy azzal összetéveszthető másik domain névé, nem alapozza meg az eljárási szabályzatban foglalt olyan jogot, amelyre hivatkozva a későbbi domain név annak használójától visszavonható.

Nem osztotta azonban a Regisztrációs Döntnök Kérelmezettnek a nem lajstromozott kereskedelmi nevekkel kapcsolatos álláspontját. Kérelmező a Kérelmezett által nem vitatottan hosszabb ideje Organizone illetve Organizone-PIP kereskedelmi néven értékesíti a belga Chrisal gyártó termékeit. A kereskedelmi név jogi oltalmát a versenyjog szabályai biztosítják: a jogvédelem (melynek nem feltétele a név valamely konstitutív aktussal történő regisztrálása) a versenytársak vonatkozásában azt illeti meg, aki a kereskedelmi névnek minősülő sajátos elnevezést először és ténylegesen használni kezdte. A Kérelmező és a Kérelmezett egyező előadásából megállapítható volt az is, hogy egymás versenytársai az Organizone termékek piacán.

A Kérelmező vonatkozó álláspontjával ellentétben a Regisztrációs Döntnök megjegyzi, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat értelmében a domain-igénylő (és nem az eljáró regisztrátor) kötelessége arról meggyőződni, hogy az általa igényelt domain megfelel a Szabályzat követelményeinek.

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. tv. [a továbbiakban: Tpvt.] a jellegbitorlás tilalmára vonatkozó 6. §-a értelmében tilos az árut, szolgáltatást (a továbbiakban együtt: áru) a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredetmegjelölést is – vagy elnevezéssel előállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzőt használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni. A domain név választhatósága konkrétan valamely (áruhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó) név, megjelölés (kereskedelmi név) a Tpvt. 6. § szerinti használatának tilalmába ütközhet. A Kérelmező pedig termékeit Organizone néven vezette be, amely név egyedi, nem leíró jellegű, kifejezetten alkalmas megkülönböztetésre, így a fogyasztók e néven ismerik fel. Ezért megállapítható, hogy az Organizone elnevezés a Kérelmező kereskedelmi neve, amelyet a versenyjog szabályai védenek.

Mivel mind az organizone-PIP, mind az organic-zone domain nevek megtévesztően hasonlítanak a Kérelmező által kereskedelmi névként használt Organizone elnevezéshez, a Regisztrációs Döntnök megállapíthatónak találta az eljárási szabályzat 31.b.) pontjában foglaltak fennállását, ezért az adott domain nevek visszavonása és a Kérelmezőre történő átruházása mellett döntött.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést megküldi a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, azzal hogy a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Forrás: infomediator.hu

menu
menu