Egy napon két pert vesztett a lapkiadó

Egy napon két pert vesztett a lapkiadó

A Sanoma lapkiadó az rtv.hu és a megastart.hu domainek ügyében benyújtott panaszos beadványát is elutasította a Tanácsadó Testület.

 

Rtv.hu – Sanoma Budapest Zrt. – Lafox Kft.

Az rtv.hu domain nevet a Lafox Kft. (a továbbiakban: „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2008. október 18-án. Az igény ellen a Sanoma Budapest Zrt. („Panaszos”) emelt kifogást, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

Panaszos előadta, hogy kiadója a Színes RTV valamint a Kétheti RTV Műsormagazin (korábban: RTV Műsormagazin) című műsorújságoknak, valamint rendelkezik az szrtv.hu domain névvel, amely alatt a Színes RTV műsorújság online változata található. Hivatkozott továbbá arra, hogy rendelkezik a 192.169-es lajstromszámú „szrtv” szóvédjeggyel. Úgy vélte, hogy a Panaszolt igénye sérti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt) 2. §-át, az üzleti tisztesség alapvető követelményébe ütközőnek ítélve meg a Lafox Kft. névválasztását és esetleges névhasználatát. A Panaszos szerint a tárgyi domain név a Panaszos műsorújságaival illetve domain nevével összetéveszthető, így Panaszolt általi a használata sérelmes lenne a Sanoma Budapest Zrt. jogaira és jogos érdekeire.

Panaszos a Tpvt. 6. §-ának sérelmét is megállapíthatónak vélte, mely szerint tilos a szolgáltatásokat a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes megjelöléssel ellátni, amelyről a versenytársat vagy annak szolgáltatását szokták felismerni. A Panaszos álláspontja szerint az rtv.hu domain névről a fogyasztók az ő márkaneve alatt futó magazint és szolgáltatást ismernék fel.

Panaszos kifejtette továbbá, hogy a választott domain név a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. § (2) bekezdésének b) és c) pontjai alapján védjegybitorlást valósítana meg tekintettel a domain név és a védjegy összetéveszthetőségére, valamint az érintett áruk és szolgáltatások azonosságára, továbbá arra, hogy az „szrtv” védjegyhez hasonló megjelölés engedély nélküli használata sértené és tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét és jó hírnevét még abban az esetben is, ha a domaint a védjegy áruosztályától különböző árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban használnák.

Végül a Panaszos szerint a domain név Panaszos általi használata megtévesztést eredményezne, ugyanis az internethasználókban azt a látszatot keltheti, hogy a domain alatt a Sanoma Budapest Zrt. tevékenységével, nevezetesen a fent nevezett magazinokkal illetve domain névvel kapcsolatos információk, vagy maga a Színes RTV online szolgáltatás található.

Panaszos a fentiek alapján az rtv.hu domain név iránti igényt a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pont a) és c) alpontjaiba ütközőnek, azaz jogellenesnek illetve megtévesztőnek vélte, és kérte az igény elutasítását, továbbá a Panaszos domain névre vonatkozó igényének teljesíthetőségét.

A Panaszolt válaszában hivatkozott az „rtv” betűhármas széles körben használt jelentéseire valamint példálózóan felsorolt olyan érvényes védjegyeket, amelyek tartalmazzák ezt a megjelölést. Hangsúlyozta, hogy önmagában ez a betűhármas egyébként nem képezheti kizárólagos védjegyoltalom tárgyát, de Panaszost még az sem jogosítaná fel az „rtv” megjelölés kizárólagos használatára, és arra, hogy mást attól eltiltasson, ha valóban piacvezető lenne.

 A betűhármas közismertsége Panaszolt véleménye szerint nem a Panaszos tevékenységének köszönhető, az rtv.hu domain névről a fogyasztók nem a Sanoma Budapest Zrt. tevékenységére asszociálnak. Panaszolt visszautasította azt a vádat, hogy az rtv.hu domain név általa történő választása az üzleti tisztesség követelményébe ütköző, továbbá megtévesztést eredményező magatartás, és kijelentette, hogy nem célja sem a versenytörvény, sem a védjegytörvény megsértése.

Végül a Panaszolt idézte a Tanácsadó Testület 13/2005 (X. 10.) számú egyedi állásfoglalását is, amelyben a Tanácsadó Testület megállapította, hogy „az elütés, elgépelés lehetősége a magyar felhasználók által használt billentyűzetkiosztás esetén a jelen esetben [HVSV, HWSW] nem valószínű.” A Panaszolt véleménye szerint .hu felső szintű domain alatt több tízezer egymástól csak két karakterben eltérő domain létezik.

 A Tanácsadó Testület a névválasztás-és használat jogellenességét és megtévesztő jellegét vizsgálta.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszos valóban rendelkezik védjegyoltalommal az „szrtv” megjelölésre a 16. valamint 41. áruosztályok vonatkozásában. Azonban a Tanácsadó Testület álláspontja szerint ez nem jelenti egyúttal Panaszosnak a tárgyi domain névhez fűződő kizárólagos jogosultsága megállapíthatóságát. A Tanácsadó Testület egyetért a Panaszolttal abban, hogy az „rtv” rövidítés a fogyasztók tudatában nem feltétlenül kapcsolódik össze a Sanoma Budapest Zrt. szolgáltatásaival, ez a megjelölés egyéb tevékenységekkel kapcsolatban is használatos.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy nem áll rendelkezésére olyan adat, amely valószínűsítené, hogy a Panaszos valamint a Panaszolt versenytársak lennének. A Tanácsadó Testület továbbá elvetette a Panaszosnak azt az érvét, mely szerint a jogsérelem bekövetkeztéhez elegendő annak lehetősége, hogy a Panaszolt a tárgyi domain név alatt piaci tevékenységet folytatna, a Panaszosnak a versenytörvényre történő hivatkozását tehát alaptalannak ítélte meg.

A Tanácsadó Testület megjegyezte, hogy bár az Internet sajátosságaira tekintettel az elgépelés valószínűsége fennáll, pusztán ez nem eredményezheti azt a védelmet a Panaszosnak, amelyre igényt tart – tekintettel arra is, hogy nem rendelkezik oltalommal olyan megjelölés vonatkozásában, amely a tárgyi domain névvel teljes egészében megegyezne. A Tanácsadó Testület úgy vélte, hogy Panaszolt alappal hivatkozott a jelen esetben a 3/2006 (II. 23.) számú egyedi állásfoglalásra, ezenkívül a tárgyi domain névhez képest az szrtv.hu domain névben szereplő két további karakter megléte is csökkenti az elgépelés veszélyét.

Mindezek alapján a TT az igénylést nem találta megtévesztőnek. A TT álláspontja szerint erre utaló körülmény hiányában a jelen regisztrációs eljárásban nem vélelmezhető, hogy az rtv.hu domain név delegálása és annak az igénylő általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint a delegálás teljesíthető. Ugyanakkor a TT felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az igénylő a vonatkozó jogszabályok és a domainregisztrációs szabályzat 2.3. alpontja értelmében a domain név használata során felelősséggel tartozik a használat jogszerűségéért és a használattal harmadik személynek okozott kárért.

Fentiek alapján a domain delegációs kérelmek igénylési sorrendben történő elbírálása indokolt. A Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja értelmében a domain név a Lafox Kft. számára delegálandó.

 

megastart.hu –  Sanoma Budapest Zrt. – LaserNetworks Kft.

A megastart.hu domain nevet a LaserNetworks Kft. (a továbbiakban: „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2008. november 11-én. Az igény ellen a Sanoma Budapest Zrt. („Panaszos”) emelt kifogást, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

Panaszos hivatkozott a Startlap valamint a Lap.hu családba tartozó oldalakhoz fűződő kizárólagos jogaira. Előadta továbbá, hogy rendelkezik a 165.499 lajstromszámú „Startlap” szóvédjeggyel.

Úgy vélte, hogy a Panaszolt igénye sérti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt) 2. §-át, az üzleti tisztesség alapvető követelményébe ütközőnek ítélve meg a LaserNetworks Kft. névválasztását és esetleges névhasználatát. A Panaszos szerint a startlap.hu domain névvel összetéveszthető megastart.hu domain név Panaszolt általi használata sérelmes lenne a Sanoma Budapest Zrt. jogaira és jogos érdekeire.

Panaszos a Tpvt. 6. §-ának sérelmét is megállapíthatónak vélte, mely szerint tilos a szolgáltatásokat a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes megjelöléssel ellátni, amelyről a versenytársat vagy annak szolgáltatását szokták felismerni. A Panaszos álláspontja szerint a megastart.hu domain névről őt, vagy az általa üzemeltetett startlap.hu oldalt ismernék fel.

Panaszos kifejtette továbbá, hogy a választott domain név a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. § (2) bekezdésének b) és c) pontjai alapján védjegybitorlást valósítana meg, tekintettel a domain név és a védjegy összetéveszthetőségére, valamint az érintett áruk és szolgáltatások azonosságára, továbbá arra, hogy a „Startlap” védjegyhez hasonló megjelölés engedély nélküli használata sértené és tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét és jó hírnevét még abban az esetben is, ha a domaint a védjegy áruosztályától különböző árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban használnák.

Végül a Panaszos szerint a domain név Panaszos általi használata megtévesztést eredményezne, ugyanis az internethasználókban azt a látszatot keltheti, hogy a domain alatt a Sanoma Budapest Zrt. internetes tevékenységével, a Startlap lapcsaláddal kapcsolatos információk, vagy maga a startlap.hu oldal található.

Panaszos mindezek alapján a megastart.hu domain név iránti igényt a Domainregisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 2.2.2 pont a) és c) alpontjaiba ütközőnek, azaz jogellenesnek illetve megtévesztőnek vélte, és kérte az igény elutasítását, továbbá a Panaszos domain névre vonatkozó igényének teljesíthetőségét.

A Panaszolt válaszában kifejtette, hogy a „megastart” kifejezés a LaserNetworks Kft. egyedi szlogenjének – „A sebesség velünk kezdődik” – rövidített verziója. Hivatkozott továbbá a „megastart” és a „startlap” szavak karakterszámában és a szóösszetételek sorrendjében mutatkozó különbségre, valamint hangsúlyozta, hogy a „mega” és a „start” szavak önálló, elkülönült jelentéssel bíró szavak, ezért nem alkalmasak megtévesztésre. Cáfolta, hogy a Sanoma Budapest Zrt.-vel versenytársak lennének, és a Panaszosnak a versenytörvényre való hivatkozását alaptalannak vélte.

 A Panaszolt hivatkozott a Tanácsadó Testület két korábbi állásfoglalására is. Álláspontja szerint a 3/2006 (II. 23.) számú egyedi állásfoglalás azért irányadó a jelen ügyben, mert abban a Tanácsadó Testület a versenyjogi névhasználattal kapcsolatban megállapította, hogy nincs tudomása arról, hogy a „start” előtagú karakterlánccal rendelkező internetes tevékenység és a Sanoma Budapest Zrt. között, a kereskedelmi-gazdasági forgalomban az elterjedtség és közismertség általánosabb fokát kifejező „szokták felismerni” kifejezés közvetlen összefüggésbe hozható lenne. A Panaszolt példálózóan felsorolt „start” elő-vagy utótagú domain neveket, és kifejtette, hogy ezek nagy része nem hozható kapcsolatba a Sanoma Budapest Zrt-vel. A Tanácsadó Testület másik – 5/2004 (V. 19.) számú – egyedi állásfoglalására hivatkozás pedig a Panaszolt véleménye szerint azért releváns, mert ebben a Tanácsadó Testület megjegyezte, hogy „a magyar jogszabályok csak konkrét megjelölések védjegyoltalmát teszik lehetővé, csonkolással nem lehet névcsoportokat oltalom alá helyezni.” A Panaszolt álláspontja szerint a „start” szó kisajátítása a Panaszos részéről a piaci verseny korlátozását eredményezhetné.

Végül a Panaszolt kijelentette, hogy célja a megastart.hu weboldalon a jövőben egy webáruház működtetése, amely jellegében és megjelenésében alapvetően különbözne a startlap.hu-tól.

A Tanácsadó Testület a névválasztás-és használat jogellenességét és megtévesztő jellegét vizsgálta.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszos valóban rendelkezik védjegyoltalommal a „startlap” megjelölés vonatkozásában. A Tanácsadó Testület ugyanakkor úgy vélte, hogy ez nem jelenti egyúttal Panaszosnak a tárgyi domain névhez fűződő kizárólagos jogosultsága megállapíthatóságát. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a “startlap” és a “megastart” szavak – annak ellenére, hogy tartalmazzák a leíró jellegű „start” szót – nem összetéveszthetők.

A Tanácsadó Testület úgy vélte, hogy Panaszoltnak a 3/2006 (II. 23.) számú egyedi állásfoglalásra hivatkozása indokolt volt. A Tanácsadó Testület fenntartja azt a véleményét, hogy „bizonyos karakterláncok kisajátítása az interneten – jelen esetben a “start” szó vonatkozásában -, nem engedhetők meg, és ha egyébként az így képzett karakterláncok elkülöníthetők, akkor azok megtévesztésre sem alkalmasak.”

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy nem áll rendelkezésére olyan adat, amely valószínűsítené, hogy a Panaszos valamint a Panaszolt versenytársak lennének. A Tanácsadó Testület elvetette a Panaszosnak azt az érvét, mely szerint a jogsérelem bekövetkeztéhez elegendő annak lehetősége, hogy a Panaszolt a tárgyi domain név alatt piaci tevékenységet folytatna, a Panaszosnak a versenytörvényre történő hivatkozását tehát alaptalannak ítélte meg. Amennyiben a felek versenytársak lennének, akkor sem lenne megállapítható a tárgyi domain név és a Panaszos megjelölésének összetéveszthetősége.

 

Fentiek alapján a domain delegációs kérelmek igénylési sorrendben történő elbírálása indokolt. A Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja értelmében ezért a domain név a LaserNetworks Kft. számára delegálandó.

 

Forrás: ISZT TT hivatalos honlap

 

 

menu
menu