Döntött a mediátor

Az Infomediátor döntnöke a birdiecar.hu domain ütyében

A Dr. Varga-Puskás Péter ügyvéd (Varga-Puskás Ügyvédi Iroda; 1066 Budapest, Teréz krt. 48., II/8.) által képviselt Nagy és Fiai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1131 Budapest, Jász utca 179.), mint kérelmező (a továbbiakban: „Kérelmező”) által Szeidemann Péter (2840 Tata, Hősök tere 4/a.), mint kérelmezett (a továbbiakban: „Kérelmezett”) ellen a birdiecar.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban az eljárt Regisztrációs Döntnök (a továbbiakban: „ Regisztrációs Döntnök”) meghozta az alábbi
D Ö N T É S T:
A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező által a birdiecar.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaposnak találja, és a kérelemnek megfelelően azt a Kérelmezettől visszavonja, valamint elrendeli annak átruházását a Kérelmezőre.
A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat 7.2. pontjára figyelemmel a domain név átruházása e döntés alapján is csak akkor történhet meg, ha a domain használatára jogot szerző megfelel a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. pont a)-c) bekezdéseiben írt feltételeknek.
Indokolás
1. Kérelmező kérelme és annak indokai
1.1. Kérelmező jogi képviselője útján, elektronikus úton terjesztette elő kérelmét a Regisztrációs Döntnök egyszemélyes döntnöki tanácsban történő eljárásának megindítására, és kérte a birdiecar.hu domain név átruházását a Kérelmezettől a Kérelmezőre.
1.2. A kérelem indokaként Kérelmező előadta, hogy a domain név azonos, vagy megtévesztően hasonlít a Kérelmező javára lajstromozott védjegyhez (ideértve azt az esetet is, ha a Kérelmező a védjegynek nem jogosultja, de használatára valamilyen jogviszony alapján jogosult. E körben Kérelmező hivatkozott arra, hogy 2012. december 17-én védjegyoltalmi eljárást kezdeményezett a BIRDIECAR kifejezés vonatkozásában. Továbbá, 2012 év folyamán regisztrálta a birdiecar.eu domain nevet. Kérelmező 2014. májusában észlelte, hogy a birdiecar.hu, illetve a birdiecar.com domainek regisztrálásra kerültek Szeidemann Péter részére. Kérelmező előadta, hogy a nevezett birdiecar.hu és birdiecar.com domainek egy nrgcar.eu elnevezésű oldalra vezetnek, melyek a Kérelmezővel azonos tevékenységet végző társaság termékeit mutatják be. Kérelmező a kérelemhez csatolta a védjegy-oltalom fennállását igazoló okiratokat, a birdiecar.eu domain név jogosultságát tanúsító dokumentumot, valamint az ügyvédi meghatalmazást.
1.3. Kérelmező hivatkozott arra, hogy Kérelmezettnek a domain név használatához nem fűződik joga, a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett.
1.4. Kérelmező előadta Kérelmezett rosszhiszeműsége tekintetében, hogy a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 31. pontjának ii., iii., iv. és v. pontjai is megvalósultak.
2. Kérelmezett érdemi védekezése
2.1. A Regisztrációs Döntnök a kérelmet a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (a továbbiakban: „RDESZ”) 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 naptári napon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. A Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről az elektronikus visszaigazolás megérkezett.
2.2. Kérelmező kérelmére a Kérelmezett a megadott határidőn belül érdemi védekezést nem terjesztett elő, a kérelemben foglaltakra nem reagált.
3. Kérelmező nyilatkozata a Kérelmezett érdemi védekezésére
3.1. Kérelmezett érdemi védekezésének hiányára tekintettel Kérelmezőtől nem érkezett be arra vonatkozó nyilatkozat.
4. A döntés szempontjából releváns szabályozási háttér
4.1. A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: „DRSZ”) I. Fejezetének fogalom-meghatározásai szerint:- „Delegálás: A domain névvel azonosított internet domain használatba adása egy szervezetnek vagy természetes személynek egy Regisztrátor által továbbított igénylés alapján.”- „Domain-igénylő: Valamely domain delegálására igényt benyújtott szervezet vagy természetes személy. Amennyiben az általa igényelt domain számára delegálásra kerül, domain-használóvá válik.”- „Domain-használó: Szervezet vagy természetes személy, akinek számára a domain delegálásra került.”- „Kérelmező: Az, aki jogának sérelme miatt a Regisztrációs Döntnöktől kéri a domain delegálásának visszavonását vagy a részére történő átruházását.”- „Kérelmezett: Az a domain-használó, akivel szemben a Regisztrációs Döntnöktől az általa használt domain visszavonását vagy átruházását kérik.”
4.2. A DRSZ II. Fejezet 2.2.1. pontja alapján „[a] domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.”
4.3. A DRSZ II. Fejezet 2.3.2. pontja alapján „[a] domain-igénylő, illetve domain-használó köteles
a) a domain név megválasztásakor megfelelő gondosságot tanúsítani, és a választását – annak jogszerűsége szempontjából – az igénylést megelőzően ellenőrizni, 
b) a választott domain névről önként lemondani, ha a gondos eljárás ellenére is a már delegált domain név használatával más jogát sérti, 
c) a Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor helyébe lépni, ha a választott domain névvel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, illetve, ha ennek akadálya van, minden segítséget megadni részükre a követeléssel szembeni védekezésükhöz, 
d) a neki delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesíteni a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetni annak érdekében, hogy a Regisztrátort, illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje.”
4.4. A DRSZ IV. Fejezet 7.1 pontja alapján „[domain-használó] jogait új domain-igénylőre átruházhatja feltéve, hogy
a) az új domain-igénylő a delegálás Szabályzatba foglalt feltételei szerint új delegálás-igénylési és fenntartási szerződést köt valamelyik Regisztrátorral, aki ezt rögzíti a Nyilvántartásban és elindítja az új delegálási eljárást, és 
b) az új domain-igénylő az átruházást a régi domain-használó teljes bizonyító erejű okiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatának eredeti példányával a szerződést kötő Regisztrátornál igazolta, és 
c) az új delegálás nem ellentétes a Szabályzatban foglaltakkal.”
4.5. A DRSZ 7.2. pontja alapján „[bíróság] vagy az Alternatív Vitarendező Fórum dönthet a domainnek a kérelmező javára történő átruházásáról. A domain átruházása ilyen tartalmú döntés vagy határozat esetén is csak akkor történhet meg, ha az átruházás eredményeként a domain használatára jogot szerző megfelel a 7.1. pontban előírt feltételeknek.”
4.6. A DRSZ 7.3. pontja alapján „[a] domaint érintő folyamatban lévő alternatív vitarendezési vagy bírósági eljárás alatt a Nyilvántartó a domain átruházását az eljárás befejezéséig úgy korlátozza, hogy ennek időtartama alatt a domain kizárólag a kérelmező vagy a felperes javára ruházható át. A Nyilvántartó – a 8.2. pontban meghatározottak kivételével – nem ellenőrzi a folyamatban lévő eljárás tényét, azt az érdekelt fél tartozik a Nyilvántartó felé igazolni.”
4.7. A DRSZ 7.4. pontja alapján „[az] átruházási eljárás a Regisztrátornál a 7.1. a) és b.) pontokban leírtaknak megfelelő bejelentéssel kezdődik és az átruházás az új delegálás megtörténte napjával lép hatályba függetlenül az átruházó okiraton szereplő dátumtól. Amennyiben az átruházó nyilatkozat kelte, és az átruházási eljárás megindítása között a domain használó képviseletére jogosult személyében változás történik, úgy a Nyilvántartó jogosult kérni az új képviselő átruházást jóváhagyó nyilatkozatát is. A hatályba lépéssel a régi domain-használóval kötött delegálás-fenntartási szerződés automatikusan megszűnik.”
4.8. A DRSZ 10.1. pontja alapján „[a] domain-használó a domain delegálására vonatkozó igény benyújtásával, valamint a delegálás fenntartásával aláveti magát az Alternatív Vitarendező Fórum (Regisztrációs Döntnök) döntésének, amely a választott domain névvel kapcsolatos viták elbírálására az erre irányuló kérelem előterjesztése esetén a jelen Domainregisztrációs Szabályzatban, illetve a külön meghatározott szabályok (jelen esetben az RDESZ) szerint jár el.”
4.9. Az RDESZ I. 3. pontja alapján „[kérelmezett] az a domain használó, aki részére az adott domain delegálásra került.”
4.10. Az RDESZ I.4. pontja alapján „[kérelmező] az, akinek jogát vagy jogos érdekét az adott domain név Kérelmezett által történő használata sérti.”
4.11. Az RDESZ IV. 22. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a kérelem és az eljárási díj beérkezésétől számított 8 munkanapon belül a Kérelmezőnek az eljárás megindításáról szóló egyidejű értesítése mellett megküldi a kérelmet a Kérelmezettnek, illetve az adminisztratív kapcsolattartónak. A Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit azzal küldi meg a Kérelmezettnek, hogy arra vonatkozó érdemi védekezését legkésőbb 30 naptári napon belül terjessze elő. A Kérelmezettet tájékoztatni kell arról, hogy érdemi védekezésének előterjesztésével egyidejűleg kérheti a kérelem háromtagú tanácsban történő elbírálását. A Kérelmezett figyelmét fel kell hívni arra, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.”
4.12. Az RDESZ IV. 24. pontja és VI. 27. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök 30 napon belül, a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.”
4.13. Az RDESZ VI. 28. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök döntése a kérelemnek való helyt adás esetén a kérelmezett domain visszavonását vagy annak a Kérelmező javára történő átruházását írhatja elő. Amennyiben a Kérelmező a domain név átruházását kéri, úgy azt értelemszerűen a domain név visszavonására irányuló kérelemnek is kell tekinteni. A domain név átruházása a kérelemnek helyt adó döntés esetén is csak az esetben rendelhető el, ha a Kérelmező eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzatnak az átruházással kapcsolatos előírásainak. Amennyiben a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaptalannak találja, úgy azt elutasítja.”
4.14. Az RDESZ VI. 29. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”
4.15. Az RDESZ VI. 30. pontja alapján „[az] adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy
b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.”
4.16. Az RDESZ VI. 31. pontja alapján „[a] domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy
b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy: (i) a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy(ii) a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy
e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”
4.17. Az RDESZ VI. 33. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a döntést az eljárásban alkalmazott kommunikációs módon elektronikus levél formájában küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, az Adminisztratív Kapcsolattartónak, továbbá a Nyilvántartónak.”
A Regisztrációs Döntnök az eljárás során az alábbiakat állapította meg:
5. Előzetes megállapítások
5.1. Tekintettel arra, hogy a kérelmezett domain név közvetlenül a .hu felső szintű domain alá delegált közdomain, a Regisztrációs Döntnök az RDESZ I. 1-2. pontjai és II.12. pontja alapján hatáskörrel bír a vita elbírálására. A DRSZ 10.1. alapján a Kérelmezett, mint domain-használó a domain delegálására vonatkozó igény benyújtásával, valamint a delegálás fenntartásával alávetette magát a Regisztrációs Döntnök döntésének. A kérelem vonatkozásában hiánypótlási felhívás kibocsátására nem került sor, az eljárási díj megfizetésre került, az RDESZ IV. 22. pontja, valamint a kérelem alapján a Regisztrációs Döntnök egy tagú döntnöki Tanácsban jár el.
5.2. A kérelem érdemi elbírálásra alkalmas volt, a felek nyilatkozatai határidőn belül beérkeztek, valamint az RDESZ V. Fejezet szerinti eljárás megszüntetésére és szüneteltetésére vonatkozó okok a döntés meghozataláig nem merültek fel. Az eljárás lefolytatásának és döntés meghozatalának akadálya nincs.
6. Érdemi megállapítások
6.1. Regisztrációs Döntnök rögzíti, hogy a Kérelmező tévesen adta meg a kérelemben a Kérelmezett nevét (feltehetően elírás folytán). Ez azonban az eljárás lefolytatásának nem képezte akadályát, ugyanis a RDESZ IV. 27. pontja alapján az Interneten fellelhető adatokból egyértelműen meghatározható volt a Kérelmezett neve, így azt a Regisztrációs Döntnök hivatalból vette figyelembe.
6.2. Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy Kérelmező tévesen jelölte meg a RDESZ 31. pontjának ii., iii., iv. és v. pontját a kérelemben, mivel ilyen pontokat a hatályos RDESZ nem tartalmaz. Ez azonban a kérelem érdemi elbírálásának akadályát nem képezi, mivel az RDESZ I. 1. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a mindenkor hatályos RDESZ alapján jár el. Erre figyelemmel az RDESZ egyes pontjainak téves megjelölése a kérelem elbírálhatóságát nem érinti, és a Kérelmező által megjelölt ii., iii., iv. és v. pontok helyett értelemszerűen az RDESZ VI. 31. pont b, c, d és e pontjai értendőek.
6.3. Tekintettel arra, hogy Kérelmezett a kérelemre érdemi védekezést nem terjesztett elő, a RDESZ IV. 22. pontjának utolsó mondata alapján Regisztrációs Döntnök vélelmezi, hogy Kérelmezett elismerte a kérelemben foglaltakat. Erre figyelemmel Regisztrációs Döntnök a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján hozta meg jelen döntését.
6.4. Kérelmező a kérelemben a kérelmezett domain név átruházását kérte; jogcímként azt jelölte meg, hogy a kérelmezett domain név azonos, vagy megtévesztően hasonlít a Kérelmező javára lajstromozott védjegyhez. Erre figyelemmel a Kérelmező által előterjesztett átruházási kérelem teljesíthetősége keretében Regisztrációs Döntnök megvizsgálta a RDESZ VI. 29. pontjában írt kumulatív feltételek fennállását. E körben elsődlegesen azt vizsgálta, hogy a kérelmezett domain név azonos-e egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít-e egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult. E tekintetben Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a Kérelmező által a kérelemhez csatoltan benyújtott okiratok, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának honlapján elérhető, nem hiteles védjegy-adatbázis tartalma alapján bizonyításra került, hogy a Kérelmező a jogosultja a 2012. december hó 07. elismert bejelentési nappal a 7. és 12. áruosztályra kiterjedően lajstromozott BIRDIECAR szóvédjegynek. A kérelmezett domain név csupán a domain név képzésére vonatkozó szabályok alkalmazása miatti részekben tér el a szóvédjegytől, egyebekben azzal teljes mértékig megegyezik. Megállapítható tehát, hogy a kérelmezett birdiecar.hu domain név azonos, illetve megtévesztően hasonlít a Kérelmező, mint védjegyjogosult számára a magyar jog által védett BIRDIECAR megjelöléshez. Erre figyelemmel a RDESZ VI. 29. pontjának első feltétele teljesült.
6.5. A kérelmezett domain név tekintetében Regisztrációs Döntnök megvizsgálta az RDESZ VI. 29. pontjában foglalt második kumulatív feltételt jelentő tényállások fennállását. E körben a vizsgálat annak megállapítására irányult, hogy a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte-e, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy, hogy a Kérelmezett a domain nevet rosszhiszeműen igényelte-e, vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik-e. A Kérelmezettnek a kérelmezett domain névhez fűződő joga vagy jogos érdeke tekintetében a Regisztrációs Döntnök a következőket állapította meg:
Kérelmező a kérelemben akként nyilatkozott, hogy Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett. Ez esetben megállapítható lenne, hogy Kérelmezettnek joga illetve jogos érdeke fűződik a domain név használatához. Regisztrációs Döntnök a kérelmezett domain név alatt található honlap tartalmának, valamint a Kérelmező saját, birdiecar.eu domain neve alatt található honlap tartalmának vizsgálata során azonban ezt nem találta kétségtelenül megállapíthatónak. Helytállóan hivatkozott Kérelmező a kérelemben arra, hogy a kérelmezett birdiecar.hu domain az nrgcar.hu domain alatti honlapra vezet, ahol a Kérelmezővel azonos tevékenységet végző társaság termékei és szolgáltatásai kerülnek bemutatásra. Erre figyelemmel a kérelmezett domain név alatt ténylegesen áruk vagy szolgáltatások felkínálása a Regisztrációs Döntnök vizsgálata idején nem volt tetten érhető, mivel az csupán egy másik honlapra irányítja át az Internet-felhasználókat. Kiemelendő azonban, hogy a RDESZ VI. 30. pontban írt feltételeknek a domain név igénylése pillanatában kell teljesülniük, és a vizsgálat idején történt megállapítások az igénylés időpontjára – további bizonyítékok hiányában – automatikusan nem vonatkoztathatók. Ezért a tényállás feltárása érdekében Regisztrációs Döntnök az Interneten további kutatást végzett, és megállapította, hogy a Kérelmező a „Birdiecar” kifejezést 2010. október 2. napjától kezdve bizonyíthatóan használja a facebook.com domain alatt elérhető közösségi oldalon. A „Birdiecar” kifejezésnek a Kérelmező általi használata e körben kereskedelmi névként való használatnak tekintendő, és ellenkező bizonyításig vélelmezhető, hogy a Kérelmező általi használat ideje alatt a Kérelmezett nem használta ugyanezt az elnevezést áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban. Regisztrációs Döntnök egyebekben megjegyzi, hogy a Kérelmező a fenti nyilatkozatát valószínűsíthetően tévesen tette meg, mivel az az átirányításra vonatkozó másik nyilatkozatának, és a Regisztrációs Döntnök által személyesen vizsgált tényeknek egyébként is ellentmond. Mindez azonban az eljárás lefolytatását és a döntés meghozatalát nem befolyásolja, mivel a RDESZ VI. 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök nem csupán a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, hanem a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését. Erre figyelemmel a Regisztrációs Döntnök az előterjesztéseket és az egyéb bizonyítékokat összességükben értékeli, és együttes mérlegelésük alapján állapítja meg a bizonyító erejüket. Mindezek alapján a RDESZ VI. 30. pont a) pontjában foglalt feltétel fennállása nem volt egyértelműen megállapítható.
Regisztrációs Döntnök a RDESZ VI. 30. a) pontban írt feltételen túlmenően a 30. b) és 30. c) pontban írt feltételek teljesülését sem tartotta megállapíthatónak. A rendelkezésre álló adatokból ugyanis nem lehetett megállapítani, hogy a kérelmezett domain név a Kérelmezettnek a neve lett volna a domain igénylése pillanatában vagy azt követően bármikor. Ugyancsak nem volt megállapítható, hogy a Kérelmezett a domain nevet tisztességesen használná, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, ugyanis azáltal, hogy a kérelmezett birdiecar.hu domain egy, a Kérelmező versenytársának tekinthető másik cég honlapjára irányítja a fogyasztókat, a megtévesztési szándék megállapítható. 
Regisztrációs Döntnök a RDESZ VI. 29. a) pont szerinti feltételek vizsgálatánál figyelembe vette továbbá, hogy Kérelmezett a birdiecar.hu domain nevet 2012. június hó 15. napján regisztráltatta, míg Kérelmező ennél később, 2012. december 7-i bejelentési nappal szerzett védjegy-oltalmat a BIRDIECAR kifejezésre. Ebből megállapítható, hogy a kérelmezett domain név regisztrálásakor a Kérelmezőnek még nem állt fenn a védjegy-jogosultsága a kérelmezett domain névvel azonos vagy ahhoz megtévesztően hasonlító megnevezéssel kapcsolatban. Leszögezendő azonban, hogy a RDESZ VI. 29. a) pontja csak a Kérelmezett jogának vagy jogos érdekének fennállását rendeli a kérelmezett domain igénylése idején vizsgálni; a domain névvel azonos vagy ahhoz megtévesztően hasonlító névnek a Kérelmező számára fennálló jogi védelme azonban elegendő, ha a Regisztrációs Döntnök eljárására irányuló kérelem időpontjában fennáll. Másrészről, a fent említettek szerint a Regisztrációs Döntnök saját hatáskörében lefolytatott vizsgálat során megállapította, hogy a „Birdiecar” kifejezést a Kérelmező 2010. október 2-a óta bizonyíthatóan használta kereskedelmi névként. Az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények 1967. július 14-én Stockholmban felülvizsgált, illetve létrehozott szövegének kihirdetéséről szóló 1970. évi 18. törvényerejű rendeletben kihirdetett ún. Párizsi Uniós Egyezmény 1. Cikk (2) bekezdése, valamint 8. Cikke alapján a kereskedelmi nevet, mint az ipari tulajdon oltalmának tárgyát az unió mindegyik országa, így Magyarország is oltalomban részesíti, bejelentés vagy lajstromozás kötelezettsége nélkül, akár része az valamely gyári vagy kereskedelmi védjegynek, akár nem. Következésképpen a „Birdiecar” kifejezés, mint kereskedelmi név a Kérelmező, mint forgalmazó számára magyar jogszabály által védett, oltalom alatt álló névnek minősül, a védjegy-bejelentést megelőző, fent körülírt időszak tekintetében is. 
6.6. Regisztrációs Döntnök a RDESZ VI. 29. b) pontja, vagyis a kérelmezett domain névnek a Kérelmezett általi rosszhiszemű igénylése illetve felhasználása tekintetében az RDESZ VI. 31. pontjában írt elkövetési magatartások vizsgálata során következőket állapította meg:
A Regisztrációs Döntnök nem tartotta megállapíthatónak a RDESZ VI. 31. a) pontjában írt feltétel fennállását, mivel nem merült fel arra utaló előadás vagy bizonyíték, hogy a Kérelmezett a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelte volna, hogy az adott név használatára jogosult személynek, vagyis Kérelmezett részére ellenérték fejében átruházza, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsa.
Megállapítható volt azonban a RDESZ VI. 31. b) pont ii) alpontja szerinti feltétel fennállása, mely szerint a kérelmezett domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult Kérelmező az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja. Bár Kérelmezettnek az ilyen magatartása egyértelműen nem került bizonyításra, azonban megállapításra került – a Kérelmezett védekezése illetve ellentétes bizonyítéka hiányában –, hogy a kérelmezett domain nevet a delegálás időpontjától, vagyis 2012. június 15-től számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon. A birdiecar.hu domain név alatt ugyanis ténylegesen nem fejtettek ki tevékenységet, azt csupán arra használták fel, hogy a Kérelmező piaci versenytársának minősülő harmadik cég honlapjára irányítsák az Internet-felhasználókat.
Kérelmező hivatkozásával szemben Regisztrációs Döntnök nem tartotta megállapíthatónak az RDESZ VI. 31. c)-e) pontok szerinti feltételek fennállását sem. Ennek oka, hogy a kérelmezett birdiecar.hu domain átirányítása folytán elérhető nrgcar.hu domain alatti honlap üzemeltetője nem a Kérelmezett, hanem egy harmadik személy, az NRG Car Kft, amely cég esetében a Kérelmezettel nem volt megállapítható semmilyen kapcsolat a Regisztrációs Döntnök vizsgálódási körébe tartozó adatokból. Ugyancsak nem állapítható meg, hogy a Kérelmezett magánszemély a Kérelmező versenytársa lenne. Így bár annak ellenére, hogy a Kérelmező és a kérelmezett domain név átirányítása folytán elérhető nrgcar.hu domain alatti honlapot üzemeltető NRG Car Kft. azonos tevékenysége miatt a versenytársi minőség közöttük kétségtelen, azonban az RDESZ vonatkozó VI. 31. c) pontja szerinti feltétel esetében a versenytársi minőségnek a Kérelmező és a kérelmezett domain nevet bejegyeztető személy viszonylatában kellene fennállnia. Továbbá, nem került bizonyításra, hogy a kérelmezett domain név személynév lenne. Mindezek hiányában a nevezett feltételek fennállása nem bizonyított.
6.7. Regisztrációs Döntnök rögzíti, hogy a DRSZ 2.2.1. pontja szerint a Kérelmezett, mint domain-igénylő illetve használó a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. Továbbá, a Tanácsadó Testület 4/2000. (V.10.) Elvi Állásfoglalása alapján az üzleti tisztesség követelménye megkívánja, hogy tartózkodjanak azon kereskedelmi nevek szándékos és tudatos használatától, amelyek versenytársaikat illetik. Ebből levezethetően rosszhiszemű használatnak minősül, ha valaki tudatosan egy más számára védett kereskedelmi névből képzett domaint használ a jogosult hozzájárulása nélkül. Jelen esetben tehát a Kérelmezettnek a DRSZ 2.3.2. a) pontja alapján tartózkodnia kellett volna a kérelmezett domain név igénylésétől a Kérelmező által használt kereskedelmi név oltalma alapján; illetve, a már megtörtént igénylés esetén, a DRSZ 2.3.2. b) pontja alapján kötelessége lett volna önként lemondani a kérelmezett domain névről Kérelmező javára, amint értesül arról, hogy Kérelmező javára a BIRDIECAR szóvédjegy lajstromozásra került.
6.8. Regisztrációs Döntnök a feleknek a kérelmezett domain név igénylésével és használatával össze nem függő nyilatkozatait döntése meghozatala során – hatáskör hiányában – nem vette figyelembe, különösen, mivel azok nem tartoznak a Regisztrációs Döntnök által feltárandó tényállás körébe sem.
7. Regisztrációs Döntnök döntése, intézkedések
7.1. Mindezek alapján a Regisztrációs Döntnök megállapítja, hogy a DRSZ 10.3. pontjának bb) bekezdése, illetve a RDESZ VI. 29. b) pontja és 31. b) pont ii) alpontja alapján Kérelmezett rosszhiszeműen használatot valósított meg a kérelmezett birdiecar.hu domain névvel kapcsolatban azzal, hogy a kérelmezett domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult Kérelmező az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, arra is figyelemmel, hogy a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon.
7.2. A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta, ezért a DRSZ 10.3. pont bb) bekezdése, illetve a RDESZ 29. pont b) bekezdése alapján ezennel elrendeli a kérelmezett birdiecar.hu domain név visszavonását Kérelmezettől és annak Kérelmező részére történő átruházását.
7.3. A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a DRSZ 7.2. pontjára figyelemmel a domain név átruházása e döntés alapján is csak akkor történhet meg, ha a domain használatára jogot szerző megfelel a DRSZ 7.1. pont a)-c) bekezdéseiben írt feltételeknek.
7.4. A RDESZ VI. 33-34. pontjai alapján a Regisztrációs Döntnök jelen döntést az eljárásban alkalmazott kommunikációs módon elektronikus levél formájában azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, az Adminisztratív Kapcsolattartónak, továbbá a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó a közléstől számított 30 napon belül hajtsa végre, kivéve, ha a felek a döntés megküldésétől számított 30 napon belül igazolják Regisztrációs Döntnök számára, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

menu
menu