Domainvita: hatot egy csapásra

Domainvita: hatot egy csapásra

A bejegyezett .hu domain nevek vitarendezési eljárására feljogosított Alternatív Vitarendező Fórum döntnöke az elmúlt napokban hozott határozatában 6 webcímmel kapcsolatosan foglalt állást.

A MAX-IMMUN Kft. Kérelmező által a MAX-IMMUNITY Kft. (korábbban MOGYI-SPED Kft. ) Kérelmezett ellen az max-immun.hu, cardianax.hu, immunax.hu, immunaxc.hu, gyogygomba.hu, gyogyitogombak.hudomain nevek tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi döntést
 
 A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező kérelmét elutasítja.
 
Indokolás
 
A Kérelmező előadta, hogy a kérelmezett domain nevek egyben a saját termékeinek is kereskedelmi neve 2006 óta. A Kérelmező arrra hivatkozással kérte a Regisztrációs Döntnök eljárását, hogy a kérelmezett a domain nevek használatát a Kérelmezett olyan szerződéssel szerezte meg, amelyben a Kérelmezettet képviselő ügyvezető aláírása hamis, azt a tőle 5 évvel korábban ellopott személyi igazolvánnyal visszaélve írta alá más személy. Kérelmező maga is elismerte ugyanakkor, hogy részéről az aláíró a szerződés megkötésének indőpontjában a cég ügyvezetője volt. Kérelmező hivatkozott továbbá arra is, hogy a szerződést ellenjegyző ügyvéd az ellenjegyzés időpontjában már nem volt tagja az ügyvédi kamarának, ezért ellenjegyzésre nem lett volna jogosult.
 
Kérelmezett érdemi védekezéséhez csatolta a felek között 2008. február 5. napján kelt „Kizárólagos Forgalmazási Szerződést”,a melyben Kérelmező , mint megbízó Kérelmezettet bízza meg termékei forgalmazásával. A szerződés 3.B. pontja harmadik bekezdése értelmében a megbízó (Kérelmező) vállalja, hogy az általa működtetett internetes web lapot (honlap), domain nevet és tárhelyeket a megbízott (Kérelmezett) részére átengedi. Kérelmezett előadta, hogy a szerződés alapján jogszerűen szerezte meg a kérelmezett dom,ain nevek használatának jogát, és azokhoz jogos érdeke fűződik.
 
Kérelmezett csatolta továbbá az okiratot ellenjegyző jogtanácsos nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az aláíró feleket az aláírás előtt azonosította, és személyazonosságukhoz kétség nem férhetett. Kérelmezett hivatkozott továbbá arra is, hogy az ellenjegyző ügyvéd kamarai tagsága közömbös, hiszen a szerződés érvényességéhez nem szüksége ellenjegyzés.
 
Kérelmezett kérte a kérelem elutasítását.
 
Kérelmező érdemi észrevételében kérelmét változatlanul fenntartotta.
 
Kérelmező ismételten hivatkozott arra, hogy a szerződést Kérelmezett részéről nem az abban feltüntettett ügyvezető írta alá. Kérelmezett előadta, hogy a szerződést aláíró korábbi ügyvezetője a fogyasztók megtévesztésével a Kérelmező márkanevével ellátott termékeket értékesített. Hivatkozott arra, hogy Kérelmező cége országosan ismert, a médiában rendszeresen szereplő, az orvosok, gyógyszerészek és fogyasztók részéről nagyra becsült cég. Európában feltehetően piacvezető a gyógygomba kivonatok területén. Tudományos ismeretterjesztő cikkeik elismertek és széles körben keresettek.
 
Kérelmező előadta továbbá, hogy a domain nevek alatt továbbra is a Kérelmező által elhelyezett tartalom érhető el.
 
A Regisztrációs Döntnök a kérelem, az érdemi védekezés, az arra adott észrevétel, valamint a weben nyilvánosan elérhető adatok alapján hozta meg döntését.
 
A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata 31. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy a

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.
 
A Regisztrációs Döntnök az elé tárt iratokból igazoltnak látja, hogy a domain nevek Kérelmező javára védett nevek, Kérelmező tehát jogosult volt az eljárás megindítására. Ugyanakkor a Regisztrációs Döntnök nem tudta megállapítani, hogy a Kérelmezettnek ne fűződne joga vagy jogos érdeke a nevek használatához.
 
Kérelmezőnek a szerződést Kérelmezett részéről aláíró képviselője hamis személyazonosságára vonatkozó állítását ugyanis e szempontból nem lehett figyelembe venni. Egyrészt az okirathamisítás tényének bizonyítása túlmutat a Regisztrációs Döntnök eljárásának keretein, az állítás valós voltának elbírálása a jelen eljárásban nem történhet meg. Másrészt Kérelmező maga is állította, de a Kérelmező cégkivonataiból is megállapítható, hogy a Kérelmező részéről aláíró ügyvezető az aláírás időpntjában Kérelmező törvényes képviselője volt, önálló aláírási joggal. A Kérelmező, mint cég tehát egyértelműen átruházta a domain nevek használatát Kérelmezettre. Az a körülmény, hogy ezzel a Kérelmező ügyvezetője kárt okozott-e Kérelmezőnek, ugyancsak nem a Regisztrációs Döntnök fórumára tartozó kérdés, ebben bíróságnak kell határoznia.
 
A felek közötti kizárólagos forgalmazásis zerződésre tekintettel a Regisztrációs Döntnök a domain nevek rosszhiszemű használatát sem tartotta megállapíthatónak, mivel a kérelmezett domain nevek alatt a Kérelmező termékei jelennek meg. Az a tény, hogy a honlapot továbbra is Kérelmező üzemelteti, nem ad alapot a rosszhiszemű domain név használat megállapítására.
 
A Regisztrációs Döntnök a fentiekre tekintettel a Kérelmezett terhére tehát a domain név rosszhiszemű igénylését vagy használatát nem tartotta megállapíthatónak.
 
A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet elutasította.

menu
menu