Domain landolt Ferihegyen

Domain landolt Ferihegyen

A budapestairport.hu domain ügyében foglalt állást az Alternatív Vitarendező Fórum.

A dr. Bittera Csaba jogtanácsos által képviselt Budapest Airport Zrt. (1185 Budapest, Budapest-Ferihegy 167) Kérelmező által Pálhegyi Zoltán Kérelmezett ellen a budapestairport.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a budapestairport.hu domain nevet Pálhegyi Zoltán Kérelmezettől visszavonja, és azt a Kérelmező, Budapest Airport Zrt. javára átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

Indokolás

A budapestairport.hu domain név ügyében dr. Bittera Csaba jogtanácsos által képviselt Budapest Airport Zrt. kérte a Regisztrációs Döntnök eljárását. Kérelmező képviselője útján 2008. május 22-én nyújtotta be elektronikus úton kérelmét, mely a budapestairport.hu domain név Kérelmezettől való visszavonására és átruházását kérte. A kérelem Kérelmezettjeként (domain használóként) Pálhegyi Zoltánt (6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 19.) jelölte meg.

A Kérelemben előadottak szerint a budapestairport.hu domain név 2008. február 20-án került Pálhegyi Zoltán részére delegálásra. A tárgybeli domain név a Kérelmezett által történő használata Kérelmező védjegyhez fűződő kizárólagos jogait valamint névviselési jogát sérti, a domain név alatt hozzáférhető tartalomszolgáltatás pedig megtévesztésre alkalmas. Kérelmező előadta és a kérelemhez csatolt dokumentumokkal igazolta, hogy a „Budapest Airport” megjelölés egyrészt, mint szöveges, másrészt, mint ábrás védjegy a Budapest
Airport Zrt., mint védjegyjogosult tulajdonában áll. Kérelmező gazdasági társaság a cégjegyzékben bejegyzett cégneve 2002. január 1-jétől Budapest Airport Zrt. A budapestairport.hu domain név használata a fentiek alapján egyrészt a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. § (1) bekezdése, valamint a 27. § (1) bekezdése alapján védjegybitorlást valósít meg, másrészt sérti Kérelmező névviseléshez való, a Ptk. 77. § szerinti jogát is. A sérelmezett weboldal továbbá alkalmas a fogyasztók megtévesztésére, hiszen az oldal mind tartalmában, mind megjelenésében megtévesztésig hasonló Kérelmező hivatalos weboldalához (www.bud.hu): miután a sérelmezett oldalon található reklámokkal, szolgáltatásokkal a fogyasztók könnyen összekeverhetik Kérelmező valós, a www.bud.hu oldalon megjelentetett szolgáltatásait, a névhasználat sérti Kérelmező üzleti érdekeit.

Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne: a visszavonási kérelmet az Eljárási Szabályzat IV. 18. pont e) pontja szerint eljárva e jogcímre alapozta. Kérte továbbá a tárgybeli domain név részére történő átruházását.
A Regisztrációs Döntnök vezetője a kérelmet a Kérelmező egyidejű értesítése mellett – 2008. május 23.-án, elektronikus úton küldte meg a Kérelmezettnek. Az értesítés tartalmazta, hogy a kérelemben foglaltakban előadottakkal szemben érdemi védekezés előterjesztésére 30 munkanapon belül lett volna lehetőség: ennek elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy a kérelemben foglaltakat nem vitatják, és az eljáró Döntnök a megküldött anyagok alapján hozza meg döntését.

Kérelmezett e felhívásra 2008. július 6-án válaszolt. Érdemi védekezésében megerősítette, hogy a tárgybeli domain nevet részére a szokásos kéthetes meghirdetés után 2008. február 20. regisztrálták. A domain név korábban, 60 napig történő ?parkolásba helyezése? előtt a domain használatban volt, s ha a Budapest Airport Zrt. igényt tartott volna rá vagy az elvárható gondossággal jár el, akkor megfelelő ideje lett volna érvényesíteni a prioritásos igényét. Kérelmező ezen igénye azonban Kérelmezett szerint mindaddig nem lett fontos, amíg a domain tartalommal való feltöltése után a keresőkben is előre került (ez Kérelmezett részéről nem kevés munkával és anyagi áldozattal járt). A domain név alatt nem szerepel olyan tartalom, ami a Budapest Airport Zrt. tevékenységi körét sérti. A Budapest Airport Zrt-hez kapcsolódó tartalmak – a forrás feltüntetésével – a www.bud.hu oldalról származnak: Kérelmezett szándékosan nem helyezett el rajta más hasonló vagy megtévesztő információt. A Budapest Airport a ?Budapest repülőtér? angol megfelelője, ami olyan általános fogalom, ami nem vetheti fel a rosszhiszemű használatot, már csak azért sem, mert nem kíván megtéveszteni és nem kínál semmilyen olyan szolgáltatást, amire a Budapest Airport Zrt.-nek védjegyjogosultsága van. A budapestairport.hu domain minden oldalának a fejléce fölött szerepel, a Budapest Airport Zrt. honlapjára pedig külön link mutat.

Kérelmezett érdemi védekezését a Regisztrációs Döntnök vezetője 2008. július 7-én küldte meg Kérelmezőnek, azzal, hogy a védekezésben előadottak észrevételezésére 3 munkanap áll Kérelmező rendelkezésére. Kérelmező e megkeresésre még ugyanezen napon, 2008. július 7-én válaszolt, s fenntartotta azt az álláspontját, mi szerint a Kérelmező által a tárgybeli domain név alatt fenntartott a budapestairport.hu oldal mind elnevezésében, mind tartalmában nyilvánvalóan és súlyosan sérti a Budapest Airport Zrt. jogait és törvényes érdekeit (a Kérelemben előadottakat megismételve: védjegy kizárólagossághoz és névkizárólagossághoz fűződő jogát) alkalmas továbbá azon hamis látszat keltésére, mintha a kérdéses honlap, illetve a honlapon szereplő tartalom a Budapest Airport Zrt-hez kapcsolódna. Kérelmező szerint A Kérelmezettől elvárható lett volna, hogy a domain név megszerzése előtt a cégnyilvántartásban utána nézzen, hogy az elnevezés nem sérti-e esetleg harmadik személyek jogait, elvárható lett volna továbbá, hogy a domain név megszerzése előtt a Magyar Szabadalmi Hivatal ingyenes elektronikus adatbázisában utána nézzen annak, hogy a kérdéses domain név nem sérti-e harmadik személy jogait. E kötelezettségének Kérelmezett nem tett eleget, , a Ptk. 4. § (4) bekezdése alapján pedig hiszen saját felróható magatartására előnyök szerzése végett senki sem hivatkozhat. Kérelmezőtől egyébként sem várható el, hogy folyamatos monitoring rendszert tartson fel és az üzleti élet bármely területén azonnal reagáljon az érdekeit sértő támadásokra, amint azonban tudomására jutott a budapestairport.hu oldal léte, azonnal megtettük a szükséges lépéseket.

A Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 29. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök az eljárás során megállapította, hogy Pálhegyi Zoltánt Kérelmezett a tárgybeli domain név igénylésekor olyan ? Kérelmező cégnevével is egyező – kifejezés domainkénti használatba vételét kezdeményezte, melynek használatára A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény alapján Kérelmező kizárólagos jogot szerzett.

Az Eljárási Szabályzat 31. pontja értelmében a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, illetőleg ha a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Szabályzat 32. pontja értelmében az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett. A jogos érdek abban az esetben is bizonyítható, ha a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése, illetőleg ha a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

A Regisztrációs Döntnök úgy találta, hogy a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség az Eljárási Szabályzat 33. pontja szerinti feltételei nem bizonyíthatók, a Kérelmezett azonban a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne. Kérelmezett a tárgybeli domain név alatt olyan (az általa is elismert módon a Kérelmező honlapjáról átvett információkra épülő) tartalomszolgáltatást nyújt, mely alkalmas lehet a fogyasztók megtévesztésére, mindez adott esetben kizárja az adott domain név használatához fűződő jogos érdek fennállásának lehetőségét. Az eljárás során egyértelműen bebizonyosodott azonban, hogy a domainként használt kifejezés védjegyoltalom alatt áll, mint cégnév és kereskedelmi név Kérelmezőhöz köthető, használatára a Kérelmező jogszabály alapján igazoltan jogosult.

A Regisztrációs Döntnök a fentiek alapján a kérelemnek helyt ad, és az eljárási szabályzat 31. pontja alapján elrendeli budapestairport.hu domain név visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

menu
menu