Dávid és Góliát harca egy domain névért

Dávid és Góliát harca egy domain névért

Az ISZT TT a február 26-án tartott ülésnapján a legnagyobb hazai lapkiadó és egy magánszemély vitájára tett pontot.

Grüll Tamás (Igénylő) 2007. november 24. napján a wellnesscard.hu domain delegálását igényelte, prioritás nélkül.
Az igénylés ellen a Sanoma Budapest Zrt. (Panaszos) a Domain Regisztrációs Szabályzat V. fejezetének 9. pontja alapján az ISZT mellett működő Tanácsadó Testület előtt 2007. december 3-án panaszt terjesztett elő.
A Sanoma Budapest Zrt. üzemelteti és működteti a http://www.wellnesscafe.hu URL alatt elérhető online életmód magazint. A panaszos kifogásában kifejti, hogy a www.wellnesscafe.hu indulása óta ez egyik legsokrétűbb és legismertebb internetes portál kategóriájában, melynek üzemeltetésére jelentős anyagi és emberi erőforrásokat szánt.
A panaszos 2007. október 31-én kérelmezte a Magyar Szabadalmi Hivatalnál a „wellnesscafe.hu” színes ábrás megjelölés (Ügyszám: M0703681), továbbá a „wellnesscafe” szómegjelölés (Ügyszám: M0703681), illetve a „wellnesscafe” színes ábrás megjelölés (Ügyszám: M0703679) lajstromozását. (Az idézett kérelmek másolatait a panasz benyújtásakor mellékelték.) A védjegyoltalmak megszerzésére indított eljárás folyamatban van.

A panaszos álláspontja szerint a Grüll Tamás wellnesscard.hu domain névre benyújtott igénye, illetve az igény teljesítése sérti, illetve sértené a Tpvt. 2. §-ban megfogalmazott általános igényű, a gazdasági tevékenység tisztességtelen folytatására vonatkozó tilalmat, azaz tisztességtelen piaci magatartást valósít, valósítana meg, mivel a Tpvt. 2. §-ban foglalt rendelkezés tiltja az üzleti tisztesség alapvető követelményébe ütköző, megtévesztő névválasztást, illetve névhasználatot. Álláspontja szerint a kérelmező, Grüll Tamás piaci tevékenységet folytatna egy olyan megjelöléssel, amely összetéveszthető a köztudatban a Sanoma Budapest Zrt. által üzemeltett Wellness Café portállal, ezért a kérelmező jogait és jogos érdekeit sértené. A kérelmező hivatkozik továbbá a Tpvt. 6. §-ban foglaltakra, amelynek értelmében tilos a szolgáltatásokat a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes megjelölést használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak szolgáltatását szokták felismerni.
A panaszos Sanoma Budapest Zrt. álláspontja szerint továbbá az igényelt wellnesscard.hu domain, megtévesztő, illetve megtévesztést eredményezne, tekintettel arra, hogy az internet felhasználó a domaineket és mögöttes tartalmukat egymással összefüggésbe hozhatja.

A Sanoma Budapest Zrt. tehát a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontjára hivatkozva, amely szerint
„„Nem választható és nem használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan
a) jogellenes, vagy
b) megbotránkozást
keltő, vagy
c) megtévesztő.”
kérelmezi a wellnesscard.hu domain delegálásának megtagadását.

Grüll Tamás (igénylő) a fentiekkel szemben 2007. december 20-án írásban ellentmondással élt. Álláspontja szerint mind a „wellness”, mind a „card”, mind a „café” szó a mindennapos életben gyakran használt fogalmak, melyek jelentésével az átlagember tisztában van, így képes azokat elkülöníteni egymástól. Az Igénylő a továbbiakban kifejti, hogy a fent idézett megjelölések széles körben alkalmazott szavak, ezért azok használata nem illethet kizárólag egy jogosultat. Továbbá nem ért egyet a panaszos azon állításaival, mely szerint megsértené a Tpvt. 2., illetve 6. §-ban foglaltakat. Indoklásának alátámasztására hivatkozik a Tanácsadó Testület 20/2007. (IX.07.) sz., illetve a 22/2007. (XI. 05.) sz. Állásfoglalásaira.
A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztő jelleg igényel részletesebb vizsgálatot.
A „wellness” szóelem személyre szabott egészségmegőrző programok egy típusának összességét fedi. A wellness megjelölést alkalmazhatjuk pl.: tornával, egészséges táplálkozással, úszással, fitness- és testedzéssel, masszázzsal, életmóddal vagy akár szállodai kúrával kapcsolatban is. A szóelem használata igen elterjedt, és elengedhetetlen ezen tipikusan egészségmegőrző szolgáltatások jellemzéséhez. Ennek alátámasztásául szolgál, hogy a „wellness” szóelemre vonatkozó internetes keresés eredménye csak magyarországi honlapok közül körülbelül 690.000 találat. A regisztrált domain nevek között is igen elterjedt a wellness előtag használata. Pl.: wellnesshetvege.hu, wellnesscentrum.hu, wellnesstravel.hu Ezen körülményekre tekintettel, egyértelműen megállapítható, hogy a fenti szóelem elterjedtségére tekintettel, használata nem illethet egyetlen jogosultat.

A „café” (‘kávézó’) szóelem jelentése az internetes felhasználók körében ismert, használata gyakori az online magazinok és egyéb internetes portálok, „virtuális kávézók” körében. A „card” (‘kártya’) szóelem jelentése szintén ismert az internetes felhasználók körében. Ezen szóelem jelentése többnyire internetes képeslapküldő szolgáltatásokra, illetve valamilyen jellegű tagsági jogviszonyra utalhat.
A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy önmagában egyik szóelem sem sajátítható ki. Továbbá megállapítható, hogy jelentésük nem összetéveszthető.
A „wellnesscafe”, illetve a „wellnesscard” kifejezések alkalmasak eltérő tartalmak közlésére. Jelentésük különböző tevékenységi körre utal, ezért összetéveszthetőségük, vagyis megtévesztő jelleg fennállása nem állapítható meg.
A hivatkozott védjegybejelentés nem alapoz meg olyan jogot, amely alapján a domain delegálása jogszabálysértést eredményezne.
A Tanácsadó Testület a jogellenesség körében azt vizsgálja, hogy mennyiben ütközne a delegálás a Tpvt. 2, illetve 6 §-ba. A Tpvt. 2. §-a azt mondja ki, hogy „tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően – folytatni.” A Tpvt. 6. §-nak értelmében: „Tilos az árut, szolgáltatást (a továbbiakban együtt: áru) a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredetmegjelölést is – vagy elnevezéssel előállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzőt használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni.” E szakasz alkalmazásának feltétele, hogy a felek versenytársak legyenek. Az igénylő által a jövőben folytatni kívánt tevékenység a TT számára nem ismert, a „wellness” szóelem használata alapján azonban nem vélelmezhető, hogy a jövőben a panaszos Sanoma Budapest Zrt. tevékenységéhez hasonló tevékenységet fog végezni, vagyis az igénylő és a panaszos versenytársnak nem minősíthetők.
A TT megállapítja, hogy az Igénylő névválasztásából, és egyéb rendelkezésre álló információkból nem állapítható meg tisztességtelen gazdasági tevékenység folytatásának szándéka, ezért az igényelt domain delegálása nem ütközik a Tpvt. 2. , illetve 6. §-ba. Továbbá a TT megállapítja, hogy az igénylő által delegáltatni szándékozott megjelölés nem téveszthető össze a Kérelmező által használt megjelöléssel.
A fentiek alapján a TT az igénylést nem találta sem megtévesztőnek, sem jogellenesnek. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint tehát nem gyanítható, hogy a wellnesscard.hu domain név delegálása Grüll Tamás számára a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint az igény teljesítendő.

Forrás: ISZT TT hivatalos honlap

menu
menu