Centrumban a zárcentrum

Centrumban a zárcentrum

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa mellett működő Tanácsadó Testület 2007. január 8-án megtartott idei első ülésnapján az zarcentrum.hu domain ügyében foglalt állást.

A Gerhát és Társa Bt. („Igénylő”) 2006. október 17-én kívánta regisztrálni a zarcentrum.hu domain nevet . Az igénylés ellen a HBZ Hanna Bahor Zárcentrum Kereskedelmi Kft. („Panaszos”) nyújtott be kifogást.

Kifogásában a Panaszos előadta, hogy saját részére kívánja a zarcentrum.hu domain nevet regisztrálni, és ebben kéri a TT támogatását. Kérésének indokául előadta, hogy a jogelőd Zárcentrum néven kezdett kereskedelmi tevékenységbe, amelyre vonatkozóan csatolta az elnevezést valóban tartalmazó működési engedélyt is. Előadta, hogy módszeres és költséges marketing munkát fektettek az elnevezés megismertetésébe, pl. rendezvények támogatása útján. Tevékenységük ma már Észak-Kelet Magyarország egészére kiterjed, sőt Romániában is nyíltak üzleteik, magát Kelet-Magyarország és Nyugat-Románia legfontosabb vasalat-forgalmazójának tartja. A zarcentrum.hu domain alatt web-áruházat kívánnak működtetni, amelynek érdekében a zarcentrum.com illetve a zárcentrum.hu domain nevek delegálása már folyamatban van. A Panaszos egyidejűleg igényelte is a domain nevet, amely igény 2006. október 26-án került a nyilvántartásba.

A kifogásra reagálva az Igénylő előadta, hogy körültekintően járt el a név választásakor, mert arra vonatkozó cégnevet illetve védjegyet nem talált. Előadta továbbá, hogy a „zárcentrum” kifejezés a szakmában általánosan használt, azt több magyarországi vasalattal foglalkozó vállalkozás is használja, nem köthető egy adott vállalkozáshoz. Arra hivatkozással kéri a domain név delegálását, hogy ő igényelte korábban a nevet, és a Panaszosnak arra vonatkozóan nincs prioritása. Az Igénylő előadta, hogy tevékenysége 1992 óta terjed ki zárak valamint ablakvasalatok kereskedelmére, és a budapesti üzletre bevett kifejezésként használják a zárcentrum elnevezést.

A TT-nek elsődlegesen abban kellett állást foglalnia, hogy a „zárcentrum” kifejezés biztosít-e prioritást a panaszos számára. A TT a Panaszos által csatolt anyagok alapján elfogadta a Panaszos érvelését, hogy a „zarcentrum” kifejezés ismertté tette őt, továbbá, hogy a tevékenységi területén a marketing anyagokon ezt az elnevezést kommunikálja a fogyasztók felé. Ugyanakkor a kifejezés nem élvez védjegyoltalmat.

A Domain Regisztrációs Szabályzat 1.4 pontja egyértelműen rendelkezik arról, hogy mi tekinthető prioritásos igénynek:

„1.4.1 Prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyek a delegálást közvetlenül a .hu közdomain alá kérik, és amelyeknél a választott domain név:

a) a domain-igénylő szervezet hivatalos hatósági (közigazgatási vagy bírósági) bejegyzését igazoló dokumentumban, illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel azonos karaktersorozat, vagy

b) a domain-igénylő számára vagy a domain igénylésre a domain-igénylőnek meghatalmazást adó számára, mint jogosult számára a lajstromozott védjegy (szöveges védjegy esetén a védjegyeztetett teljes szöveg, ábrás védjegy esetén az ábrán szereplő teljes szöveg), mint karaktersorozat (szó, szavak).”

A fentiek alapján a Panaszos igénylése nem prioritásos igénylésnek tekintendő, amelyek esetében az időbeli sorrend dönti el, hogy mely igénylő részére kell teljesíteni az igénylést. Ez alól a szabály alól az képez kivételt, ha a domain nevet korábban igénylő igénylése nem teljesíthető. A TT-nek ezért azt kellett vizsgálnia, hogy az Igénylő igénylése a Delegációs Szabályzatba ütközik-e, így különösen, tekinthető-e jogellenesnek vagy megtévesztőnek.

A TT több állásfoglalásában kifejtette, hogy a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvény („a Versenytörvény”) 6. §-a (többek között) tiltja az olyan „név, megjelölés vagy árujelző használatát, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni”; továbbá a Versenytörvény 8.§-a tiltja a fogyasztók megtévesztését.

Mind az Igénylő mind a panaszos arra hivatkozott, hogy zárakkal kapcsolatos szolgáltatását a fogyasztók „zárcentrum” néven ismerik. A Panaszos erre vonatkozóan részletes dokumentumokat csatolt, míg az Igénylő nem igazolta ezt. A két társaság működési területe eltérő (az Igénylőé Budapest, míg a Panaszosé Kelet-Magyarország és Nyugat-Románia), ami a szolgáltatás jellegéből adódóan utalhat arra, hogy nem azonos fogyasztók veszik igénybe a szolgáltatásaikat.

A TT figyelembe vette, hogy az Igénylő arra hivatkozott, hogy a „zárcentrum” kifejezés gyakori a szakmában. Erre vonatkozóan az interneten is jelen van több társaság, különböző földrajzi területeken, amelyek használják a fenti kifejezést. A TT álláspontja szerint a domain név nem a Panaszos általi használata akkor lehet megtévesztő, ha az internet-használók a „zárcentrum” kifejezést kizárólag a Panaszossal azonosítják. Erre vonatkozóan nem állt információ a TT rendelkezésére. A Panaszos valószínűsítette, hogy tevékenysége területén (elsősorban Hajdú-Bihar megyében) azonosítják a társaságot a zárcentrum kifejezéssel. Az internet használók köre azonban jóval nagyobb területről tevődik össze.

A fentiek alapján az igényelt domain név Igénylő általi használata mindaddig nem megtévesztő illetve jogellenes, amíg tevékenységével nem sérti a Panaszos jogait. Önmagában a domain név választása feltehetően nem megtévesztő, tekintve, hogy több társaság, eltérő földrajzi területeken használhatja az elnevezést. A fentiek alapján a korábban benyújtott igénylés, azaz a Gerhát és Társa Bt. igénylése teljesíthető.

A TT megjegyzi, hogy amennyiben a Panaszos által kereskedelmi névként használt kifejezés védjegyoltalomban részesülne, abban az esetben eltérő következtetésre jutott volna.

menu
menu