Bármennyire is szuper, nem lehet a Szuperinfóé

Bármennyire is szuper, nem lehet a Szuperinfóé

Ismét az Inform Média Kft. által regisztrálni kívánt webcímet érintő beadvány kapcsán foglalt állást az ISZT Tanácsadó Testület a november 7-én megtartott ülésnapján.

A szuper-hirdeto.hu domain nevet az Inform Média Kft. igényelte prioritás nélkül 2007. június 29-én. Az igénylés ellen a Szuperinfó Magyarország Kft. panaszos élt kifogással jogi képviselője útján, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

Kifogásában a Szuperinfó Magyarország Kft. előadta, hogy a panaszos társaság szervezi a Hungária Szuperinfó információs hetilap helyi kiadóinak országos hálózatát, jogosultja a 155.773 lajstromszámú „SZUPERINFÓ” védjegynek, és a társaság működteti a szuperinfo.hu domain név alatti weboldalt is. A panaszos álláspontja szerint a „Szuperinfó” megjelölés jó hírnévnek örvendő közismert védjegy. Állítását nem támasztotta alá konkrét adatokkal.

A panaszos álláspontja szerint az igénylő által delegálni kért domain név sérti a panaszos jogait, mivel az megtévesztő, nem alkalmas a panaszos hálózatának termékeitől és szolgáltatásától való megkülönböztetésre. A domain-ben szereplő „szuper” szó a panaszos szerint a védjegy domináns eleme, és mivel a panaszosnak több olyan védjegye is van, amely a „szuper” szóból és egy hirdetési szolgáltatás fajtájára utaló szóból áll (Szuper Állás, Szuper Autó, stb.), a fogyasztók azt hihetik, hogy a szuper-hirdeto.hu is a Szuperinfó laphálózathoz tartozik.

A panaszos szerint az igénylő Inform Media Kft. a panaszoshoz hasonlóan lapkiadással foglalkozik, a panaszossal konkurens piaci szereplőnek minősül, és a domain névre benyújtott igénye rosszhiszemű, mivel a panaszos védjegyével való összetéveszthetőséget próbálja kihasználni.

A panaszos hivatkozott a Fővárosi Bíróság 1.P.24.476/2005/18. számú ítéletére, melynek másolatát a kifogáshoz csatolta. A rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg, hogy az ítélet jogerős-e. A panaszos által idézett ítélet védjegybitorlás miatt marasztalja el az igénylőt, mivel az igénylő „SzuperHirdető” címmel hirdetési újságot adott ki, terjesztett, és e megjelölés alatt szolgáltatást nyújtott, ezzel pedig bitorolta a panaszos fent említett (155.773 lajstromszámú) védjegyét. A panaszos idézi az ítélet indoklásának azon részét is, melyben a bíróság az igénylő által használt „SzuperHirdető” megjelölés és a fent említett ábrás védjegy összetéveszthetőségét állapítja meg. A bíróság a két ábrás megjelölés viszonyát vizuális és nyelvi szempontból is vizsgálta, és az összetéveszthetőség alapjaként a „szuper” szóelemet és a megjelölések sárga alapszínét jelölte meg. Az „info” és a „hirdető” utótagok a bíróság véleménye szerint tartalmilag hasonlóak és azonos asszociációt eredményeznek.

Végül a panaszos hivatkozik arra is, hogy az igényelt domain delegálása jogszabályba ütközik, mivel a „Szuperinfó” védjegy kizárólagos jogosultja a panaszos társaság, és védjegyhez hasonló, azzal összetéveszthető megjelölést csak hozzájárulásával lehetne használni. A panaszos szerint a domain használata védjegybitorlást valósítana meg.

Az igénylő nem reagált érdemben a kifogásra.

A Tanácsadó Testület eljárása során elsősorban azt vizsgálta, jogellenes-e vagy megtévesztő-e a domain delegálása, illetve menyiben sértené a delegálás a Szuperinfó Magyarország Kft. védjegyhez fűződő jogait.

A Tanácsadó Testület 19/2007. (IX. 07.) sz. állásfoglalásában (754-756/2007 sz. ügyek) már kitért arra, hogy – bár a panaszos nem csatolt a védjegy jó hírnevére és ismertségére vonatkozó bizonyítékokat – egyetért a panaszossal abban, hogy a panaszos szolgáltatásai széles körben ismertek és azonosíthatók a panaszos hirdetési/reklámozási tevékenységével. Ennek ellenére az igényelt domain név és a 155.773 lajstromszámú védjegy összetéveszthetősége alapos vizsgálatot igényel, figyelemmel az ábrás védjegyek és az ábra nélküli szóösszetételek összehasonlításának sajátosságaira. A panaszos által hivatkozott 155.773 lajstromszámú védjegy színes és ábrás. A megjelölés alapszíne a sárga, melyen fekete betűkkel a „HUNGÁRIA Szuperinfó” felirat található, az ábra felső és alsó peremén kevésbé hangsúlyos képi és szövegelemek. Az ábra domináns jellemzői a sárga szín és a „Szuperinfó” felirat. A Tanácsadó Testület tekintettel volt a Fővárosi Bíróság ítéletében kifejtett indoklásra is, de az ott kifejtett érvelés nem alkalmazható automatikusan a jelen ügyben, mivel:

– a bíróságnak nem egy szóösszetételt, hanem egy grafikai megjelenést (az újság arculatát) kellett az ábrás védjeggyel összehasonlítania,

– a bírósági ügyben konkrétan meghatározható volt a védjeggyel összehasonlítandó megjelölés felhasználási területe, míg jelen esetben a domain felhasználására vonatkozó információ nem áll rendelkezésre,

– a bírósági ítélet azon példánya, melyet a panaszos a Tanácsadó Testület rendelkezésére bocsátott, nem tartalmaz jogerősítő záradékot, így annak jogereje nem állapítható meg,

– amennyiben a bíróság ítélete jogerős lenne, annak indoklás része akkor sem rendelkezne anyagi jogerővel, mivel ezzel a tulajdonsággal csak a rendelkező rész bír, az pedig a múltban történt konkrét esetre vonatkozik.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a szuper-hirdeto.hu megjelölés önmagában, karaktersorozatként az átlagos felhasználó számára nem téveszthető össze a panaszos ábrás védjegyével vagy a „Szuperinfó” megjelöléssel. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint továbbá a „szuper” előtag a köztudatban és az üzleti életben egyaránt ismert és széles körben alkalmazott leíró jellegű minőségi jelző, ennélfogva annak használata nem illethet kizárólag egy jogosultat. A Testület szerint a Szuperinfó Magyarország Kft. 155.773 lajstromozású ábrás védjegye olyan speciális ismertetőjegyekkel rendelkezik (szín, betű, egyedi design), amelyek alapján a védjegy ugyan megkülönböztető képességgel bír, de az pusztán a „Szuperinfó” szóösszetételre már nem feltétlen terjed ki.

Tárgyi ügyben a Tanácsadó Testület megállapította, hogy a domain név igénylő általi használatba vétele a panaszosnak a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény alapján fennálló kizárólagos jogait önmagában nem sérti. Az igénylő ugyanakkor a vonatkozó jogszabályok és a domainregisztrációs szabályzat 2.3. alpontja értelmében felelősséggel tartozik a domain használat jogszerűségéért és a domain név használattal harmadik személynek okozott kárért.

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület az igénylést nem találta sem jogellenesnek, sem megtévesztőnek. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint nem vélelmezhető, hogy a domain név delegálása és annak az igénylő általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint az igény teljesíthető.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

menu
menu