Az UTE a pályán kívül nyert

Az UTE a pályán kívül nyert

Az ute.hu domaint megszerezte a patinás sportklub.

Az Újpesti Torna Egylet (1044 Budapest, Megyeri út 13.), mint kérelmező (a továbbiakban: „Kérelmező”) által a Cetinje s.r.o., mint kérelmezett (a továbbiakban: „Kérelmezett”) ellen az ute.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban az egy személyben eljárt Regisztrációs Döntnöki Tanács (a továbbiakban: „Döntnök”) meghozta az alábbi
D Ö N T É S T:
A Tanács a Kérelmező által az ute.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaposnak találja, és a kérelemnek megfelelően azt a Kérelmezettől visszavonja, valamint elrendeli annak átruházását a Kérelmezőre.
A Tanács felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat 7.2. pontjára figyelemmel a domain név átruházása e döntés alapján is csak akkor történhet meg, ha a domain használatára jogot szerző megfelel a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. pont a)-c) bekezdéseiben írt feltételeknek.
Indokolás
1. Kérelmező kérelme és annak indokai
1.1. Kérelmező képviselője útján, elektronikus úton terjesztette elő kérelmét és iratait a Regisztrációs Döntnök egy tagú döntnöki tanácsban történő eljárásának megindítására, és kérte az ute.hu domain név átruházását a Kérelmezettől a Kérelmezőre.
1.2. A kérelem indokaként, a Kérelmező névhasználati joga tekintetében Kérelmező előadta, hogy a kérelmezett domain név azonos, vagy megtévesztően hasonlít a Kérelmező javára lajstromozott védjegyhez (ideértve azt az esetet is, ha a Kérelmező a védjegynek nem jogosultja, de használatára valamilyen jogviszony alapján jogosult). Hivatkozott továbbá arra is, hogy a kérelmezett domain név azonos vagy megtévesztően hasonlít a Kérelmező által használt kereskedelmi névhez (pl. cégnév, üzletnév, egyéb szokásos elnevezés), illetve olyan névhez, amelyen a Kérelmezőnek szerzői joga áll fenn, vagy ennek érvényesítésére jogosult.
1.3. Az Újpesti Torna Egylet, vagyis Kérelmező előadta, hogy Magyarország legrégebben (1885-ben) alapított sportegyesülete, amelynek nemzetközileg is ismert védjegye az UTE rövidítés. Ennek alapján a kérelmezett domain név jogos használója a Kérelmező. Az elmúlt 129 évben számtalan sportoló nyert olimpiai-, világ- és Európa-bajnoki címet az UTE felirattal a neve mellett. Az UTE rövidítéssel egyértelműen Kérelmező sportklubját azonosítják, így álláspontja szerint a domain regisztrációval kapcsolatban prioritást kell élvezzen.
A kérelmezett domain átregisztrálásával kapcsolatban 2014. december 3-án Kérelmező elektronikus levelet küldött a domain regisztrátor részére, melyet a kérelemhez csatolt. Ebben tájékoztatta arról, hogy az ute.hu domain nevet a meg kívánja szerezni, és rögzítette, hogy a kérelmezett domain a mellesleg.hu domain alatti honlapra irányítja át a felhasználókat. A regisztrátor továbbította a megkeresést a Kérelmezettnek, aki az átirányítást tévedésnek tartotta, egyébként hivatkozott arra, hogy időközben a kérelmezett domain alatt már egyéb jellegű, elektronikus útnyilvántartáshoz kapcsolódó honlapot üzemeltetnek.
2. Kérelmezett érdemi védekezése
2.1. A Regisztrációs Döntnök a kérelmet a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (a továbbiakban: „RDESZ”) 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 naptári napon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. A Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről az elektronikus visszaigazolás megérkezett.
2.2. Kérelmezett hivatkozása szerint valótlan Kérelmező azon állítása, amely szerint a kérelmezett domain nincs használatban. A kérelmezett domaint a Kérelmező partnereivel együttesen egy közös projektjére, online vállalat-irányítási rendszerhez kapcsolódó elektronikusan vezetett útnyilvántartási rendszerhez kapcsolódóan használja fel. A projekt neve „Útnyilvántartás Elektronikusan”, amely nyáron indult, és amelyet azóta is több cég használ. A szolgáltatás nyújtása az ute.hu domain alatt történik.
Kérelmezett álláspontja szerint a kérelmezett domain használata a Kérelmező jogait nem sérti, nem veszélyezteti. A Kérelmező teljes, hivatalos, elterjedt neve Újpesti Torna Egylet. A Kérelmező az ute.hu domaint soha nem használta, azt regisztrálni nem kívánta, honlapját évek óta más címen üzemelteti. Lényeges, hogy a tervezett felhasználás távolról sem érinti azon áruosztályokat, amelyre a Kérelmező javára védjegyoltalom áll fenn.
3. Kérelmező nyilatkozata a Kérelmezett érdemi védekezésére
3.1. Kérelmezett érdemi védekezésére Kérelmező előadta, hogy az Újpesti Torna Egylet egyedi azonosítója az UTE rövidítés. Ennek bizonyítására a Nemzeti Sport szerkesztősége két rovatának vezetőjétől beszerzett írásbeli nyilatkozatot csatolt, melyben a rovatvezetők alátámasztják, hogy az Újpesti Torna Egylet rövidítéseként használt UTE összeforrt a klubbal, hazai és nemzetközi versenyeken is egyedi. Kérelmező hivatkozott továbbá arra, hogy 1885. június 16-i alapítása óta a címerében szerepelteti az UTE rövidítést; a címert szintén csatolta, arra is hivatkozva, hogy az „egyedi azonosítóként jogvédelem alatt áll.” Vitatja, hogy a kérelmezett domain felhasználói véletlenül kerültek volna átirányításra a mellesleg.hu honlapra, mivel az általa csatolt archív honlap-információk szerint az átirányítás már 2014. január 5-én is fennállt. Hivatkozott a 130 éves UTE rövidítés változtathatatlanságára, és arra, hogy Kérelmező azonosítása miatt a kérelmezett domain használatához fontos és jogszerű érdeke fűződik.
4. A döntés szempontjából releváns szabályozási háttér
4.1. A Domainregisztrációs Szabályzat („DRSZ”) I. Fejezetének fogalom-meghatározásai szerint:- „Delegálás: A domain névvel azonosított internet domain használatba adása egy szervezetnek vagy természetes személynek egy Regisztrátor által továbbított igénylés alapján.”- „Domain-igénylő: Valamely domain delegálására igényt benyújtott szervezet vagy természetes személy. Amennyiben az általa igényelt domain számára delegálásra kerül, domain-használóvá válik.”- „Domain-használó: Szervezet vagy természetes személy, akinek számára a domain delegálásra került.”- „Kérelmező: Az, aki jogának sérelme miatt a Regisztrációs Döntnöktől kéri a domain delegálásának visszavonását vagy a részére történő átruházását.”- „Kérelmezett: Az a domain-használó, akivel szemben a Regisztrációs Döntnöktől az általa használt domain visszavonását vagy átruházását kérik.”
4.2. A DRSZ II. Fejezet 2.2.1. pontja alapján „[a] domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.”
4.3. A DRSZ II. Fejezet 2.3.2. pontja alapján „[a] domain-igénylő, illetve domain-használó köteles
a) a domain név megválasztásakor megfelelő gondosságot tanúsítani, és a választását – annak jogszerűsége szempontjából – az igénylést megelőzően ellenőrizni, 
b) a választott domain névről önként lemondani, ha a gondos eljárás ellenére is a már delegált domain név használatával más jogát sérti, 
c) a Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor helyébe lépni, ha a választott domain névvel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, illetve, ha ennek akadálya van, minden segítséget megadni részükre a követeléssel szembeni védekezésükhöz, 
d) a neki delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesíteni a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetni annak érdekében, hogy a Regisztrátort, illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje.”
4.4. A DRSZ IV. Fejezet 7.1 pontja alapján „[domain-használó] jogait új domain-igénylőre átruházhatja feltéve, hogy
a) az új domain-igénylő a delegálás Szabályzatba foglalt feltételei szerint új delegálás-igénylési és fenntartási szerződést köt valamelyik Regisztrátorral, aki ezt rögzíti a Nyilvántartásban és elindítja az új delegálási eljárást, és 
b) az új domain-igénylő az átruházást a régi domain-használó teljes bizonyító erejű okiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatának eredeti példányával a szerződést kötő Regisztrátornál igazolta, és 
c) az új delegálás nem ellentétes a Szabályzatban foglaltakkal.”
4.5. A DRSZ 7.2. pontja alapján „[bíróság] vagy az Alternatív Vitarendező Fórum dönthet a domainnek a kérelmező javára történő átruházásáról. A domain átruházása ilyen tartalmú döntés vagy határozat esetén is csak akkor történhet meg, ha az átruházás eredményeként a domain használatára jogot szerző megfelel a 7.1. pontban előírt feltételeknek.”
4.6. A DRSZ 7.3. pontja alapján „[a] domaint érintő folyamatban lévő alternatív vitarendezési vagy bírósági eljárás alatt a Nyilvántartó a domain átruházását az eljárás befejezéséig úgy korlátozza, hogy ennek időtartama alatt a domain kizárólag a kérelmező vagy a felperes javára ruházható át. A Nyilvántartó – a 8.2. pontban meghatározottak kivételével – nem ellenőrzi a folyamatban lévő eljárás tényét, azt az érdekelt fél tartozik a Nyilvántartó felé igazolni.”
4.7. A DRSZ 7.4. pontja alapján „[az] átruházási eljárás a Regisztrátornál a 7.1. a) és b.) pontokban leírtaknak megfelelő bejelentéssel kezdődik és az átruházás az új delegálás megtörténte napjával lép hatályba függetlenül az átruházó okiraton szereplő dátumtól. Amennyiben az átruházó nyilatkozat kelte, és az átruházási eljárás megindítása között a domain használó képviseletére jogosult személyében változás történik, úgy a Nyilvántartó jogosult kérni az új képviselő átruházást jóváhagyó nyilatkozatát is. A hatályba lépéssel a régi domain-használóval kötött delegálás-fenntartási szerződés automatikusan megszűnik.”
4.8. A DRSZ 10.1. pontja alapján „[a] domain-használó a domain delegálására vonatkozó igény benyújtásával, valamint a delegálás fenntartásával aláveti magát az Alternatív Vitarendező Fórum (Regisztrációs Döntnök) döntésének, amely a választott domain névvel kapcsolatos viták elbírálására az erre irányuló kérelem előterjesztése esetén a jelen Domainregisztrációs Szabályzatban, illetve a külön meghatározott szabályok (jelen esetben az RDESZ) szerint jár el.”
4.9. Az RDESZ I. 3. pontja alapján „[kérelmezett] az a domain használó, aki részére az adott domain delegálásra került.”
4.10. Az RDESZ I.4. pontja alapján „[kérelmező] az, akinek jogát vagy jogos érdekét az adott domain név Kérelmezett által történő használata sérti.”
4.11. Az RDESZ IV. 24. pontja és VI. 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök 30 napon belül, a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.
4.12. Az RDESZ VI. 28. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök döntése a kérelemnek való helyt adás esetén a kérelmezett domain visszavonását vagy annak a Kérelmező javára történő átruházását írhatja elő. Amennyiben a Kérelmező a domain név átruházását kéri, úgy azt értelemszerűen a domain név visszavonására irányuló kérelemnek is kell tekinteni. A domain név átruházása a kérelemnek helyt adó döntés esetén is csak az esetben rendelhető el, ha a Kérelmező eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzatnak az átruházással kapcsolatos előírásainak. Amennyiben a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaptalannak találja, úgy azt elutasítja.”
4.13. Az RDESZ VI. 29. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”
4.14. Az RDESZ VI. 30. pontja alapján „[az] adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy
b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.”
4.15. Az RDESZ VI. 31. pontja alapján „[a] domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy
b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy: (i) a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy(ii) a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy
e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”
4.16. Az RDESZ VI. 33. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a döntést az eljárásban alkalmazott kommunikációs módon elektronikus levél formájában küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, az Adminisztratív Kapcsolattartónak, továbbá a Nyilvántartónak.”
A Regisztrációs Döntnök az eljárás során az alábbiakat állapította meg:
5. Előzetes megállapítások
5.1. Tekintettel arra, hogy a kérelmezett domain név közvetlenül a .hu felső szintű domain alá delegált közdomain, a Regisztrációs Döntnök az RDESZ I. 1-2. pontjai és II.12. pontja alapján hatáskörrel bír a vita elbírálására. A DRSZ 10.1. alapján a Kérelmezett, mint domain-használó a domain delegálására vonatkozó igény benyújtásával, valamint a delegálás fenntartásával alávetette magát a Regisztrációs Döntnök döntésének. A kérelem vonatkozásában hiánypótlási felhívás kibocsátására nem került sor, az eljárási díj megfizetésre került, az RDESZ IV. 22. pontja, valamint a kérelem alapján a Regisztrációs Döntnök egy tagú döntnöki Tanácsban jár el.
5.2. A kérelem érdemi elbírálásra alkalmas volt, a Kérelmezett érdemi védekezést terjesztett elő, valamint az RDESZ V. Fejezet szerinti eljárás megszüntetésére és szüneteltetésére vonatkozó okok a döntés meghozataláig nem merültek fel. Az eljárás lefolytatásának és döntés meghozatalának akadálya nincs.
6. Érdemi megállapítások
6.1. Kérelmező a kérelemben a kérelmezett domain név átruházását kérte; jogcímként azt jelölte meg, hogy a kérelmezett domain név azonos vagy megtévesztésig hasonlít a Kérelmező javára lajstromozott védjegyhez (ideértve azt az esetet is, ha a Kérelmező a védjegynek nem jogosultja, de használatára valamilyen jogviszony alapján jogosult). Hivatkozott továbbá arra is, hogy a kérelmezett domain név azonos vagy megtévesztően hasonlít a Kérelmező által használt kereskedelmi névhez (pl. cégnév, üzletnév, egyéb szokásos elnevezés), illetve olyan névhez, amelyen a Kérelmezőnek szerzői joga áll fenn, vagy ennek érvényesítésére jogosult.
6.2. Kérelmező hivatkozása alapján az eljáró Regisztrációs Döntnök ellenőrizte a kérelmezett domain név alatti honlap-tartalmat. Azon az „Útnyilvántartás elektronikusan” bejelentkezési felülete található, minden egyéb információ nélkül. Regisztrációs Döntnök a Kérelmező hivatkozása alapján ellenőrizte a kérelmezett domain név alatti honlap korábbi tartalmát, és megállapította, hogy 2006-tól, vagyis gyakorlatilag a Kérelmező részére történő delegálás óta folyamatosan, 2014-ig a mellesleg.hu domain név alatti portálra volt átirányítva. Regisztrációs Döntnök rögzíti, hogy a mellesleg.hu domain szintén a Kérelmezett részére került regisztrálásra, így az átirányítás tévességére való hivatkozást Regisztrációs Döntnök nem tartotta elfogadhatónak.
6.3. Regisztrációs Döntnök hivatalbóli ellenőrzése során megállapította, hogy a nem hivatalos online védjegy adatbázisban 186871 lajstromszámon 2005. május 2-i elismert bejelentési nappal az „UTE” színes ábrás védjegy került lajstromozása a Kérelmező részére. Tekintettel arra, hogy a kérelmezett domain 2005. augusztus 5. napján került delegálásra Kérelmezett részére, megállapítható, hogy ekkor az „UTE” kifejezés lajstromozására vonatkozó védjegyoltalmi eljárás már megindításra került.
6.4. Mindezek alapján Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a kérelmezett ute.hu domain név azonos illetve megtévesztésig hasonlít ahhoz az „UTE” kifejezéshez, amely a Kérelmező javára a magyar jog alapján védett név. A kérelmezett domain és ezen kifejezés közötti különbségek egyedül a domain nevek képzési szabályaiból fakadnak, így az megtévesztésre alkalmas. Mindezek alapján Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a RDESZ VI. 29. pontban első kumulatív feltétele teljesült, így megvizsgálta az ezen pont a) illetve b) bekezdéseiben írt második kumulatív feltétel fennállását. 
6.5. A RDESZ VI. 29. pont a) bekezdésében írt feltétel vizsgálata körében a VI. 30. pontban írt vagylagos feltételek megállapíthatósága volt a kérdés, mivel az itt felsorolt tényállások közül bármelyik fennállása kizárja a VI. 29. pont a) bekezdése szerinti átruházást. Regisztrációs Döntnök úgy találta, hogy a RDESZ VI. 30. pont a) bekezdése szerinti tényállás megállapítható, tekintettel arra, hogy a kérelemről szóló értesítés időpontja 2015. január 5. napja, azonban az archivált on-line honlap-tartalmak szerint 2014. december 18. napján a kérelmezett domain név alatt már a Kérelmezett által hivatkozott „Útnyilvántartás elektronikusan” elnevezésű program bejelentkezési felülete volt található. Eszerint a Kérelmezett a kérelemről való értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett. Következésképpen megállapítható, hogy a Kérelmezettnek a kérelmezett domain név használatához fűződő jogos érdeke elvileg bizonyítható.
6.6. A Regisztrációs Döntnök ezt követően megvizsgálta, hogy megállapítható-e a RDESZ VI. 31. pontban írt feltételek fennállása. A Regisztrációs Döntnök a RDESZ VI. 27. pont alapján saját hatáskörben felkutatva és elemezve az Interneten szereplő adatokat, a felek előadásaival is egybevetve megállapíthatónak találta, hogy a kérelmezett domain rosszhiszemű használata a RDESZ VI. 31. pont e) bekezdése alapján fennáll. Az „UTE” kifejezés ugyanis egy olyan személynév, amely tekintetében a Kérelmezett és a kérelmezett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat, ilyen kapcsolatra egyebekben a Kérelmezett sem hivatkozott. Nem helytálló a Kérelmezett ezzel ellentétes hivatkozása, mivel a Kérelmezőt nem kizárólag a hivatalos nevén, hanem a régóta bevezetett rövidített elnevezésén is ismerik, amely valójában a Kérelmező tulajdonnevéből származó önállósult betűszó (mozaikszó). Ezen megjelölés azonban attól függetlenül, hogy védjegyoltalom alatt áll, az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények 1967. július 14-én Stockholmban felülvizsgált, illetve létrehozott szövegének kihirdetéséről szóló 1970. évi 18. törvényerejű rendeletben kihirdetett ún. Párizsi Uniós Egyezmény 1. Cikk (2) bekezdése, valamint 8. Cikke alapján oltalomban részesülő kereskedelmi névnek is minősül. Továbbá, Regisztrációs az Interneten elérhető adatok alapján megállapította, hogy létezik két olyan gazdasági társaság – a Kérelmező tulajdonában álló UTE Profisport Kft és az UTE Sport Reklám Kft. –, amelynek személynevében szerepel az „UTE” kifejezés; márpedig a RDESZ VI. 31. pont e) bekezdése nem tartalmaz olyan korlátozást, hogy a rosszhiszemű használat kizárólag abban az esetben áll fenn, ha a kérelmezett domain név alapjául szolgáló kifejezés a Kérelmező személynevével egyezik meg. 
6.7. Regisztrációs Döntnök továbbá megállapíthatónak találta a RDESZ VI. 31. pont b) ii. bekezdése szerinti tényállás megvalósulását is. Az Interneten elérhető adatokból megállapíthatóan a Kérelmezett 2005. augusztus 5-én igényelte a kérelmezett domain nevet, amikor a Kérelmező hivatkozott védjegy-oltalmi bejelentése már benyújtásra került, azonban lajstromozásra még nem. A Kérelmező által csatolt 2014. december 3-i levelezés, valamint web archívum adatai szerint kétségtelenül megállapítható, hogy a Kérelmezett a kérelmezett domain delegálásától számított több mint két éven keresztül nem használta megfelelő módon, hanem csupán a saját maga által üzemeltetett mellesleg.hu domain alatt működő honlapra irányította a látogatókat. A rendelkezésre álló bizonyítékok szerint a Kérelmezett csupán a Kérelmező 2014. december 3-i értesítését követően szüntette meg a majdnem 10 évig tartó átirányítást, így – a Kérelmezett bizonyítása hiányában – nem állapítható meg, hogy a domain név igénylése valós tevékenység folytatása céljából történt. Mindennek alapján Regisztrációs Döntnök megállapíthatónak találta, hogy a Kérelmezett a kérelmezett domain nevet abból a célból igényelte, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja. E tekintetben Regisztrációs Döntnök rögzíti, hogy a védjeggyel érintett áruosztályoknak, valamint a Kérelmező és Kérelmezett tevékenységének e szempontból nincs jelentősége, mivel az fogalmilag a RDESZ VI. 31.pont c)-d) bekezdések tekintetében vizsgálandók.
6.8. Minderre figyelemmel a Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy Kérelmezett a RDESZ VI. 31. pont b) ii. bekezdésébe és 31. pont e) bekezdésébe ütközően rosszhiszeműen igényelte és használta a kérelmezett domain nevet, így a kérelemnek megfelelően elrendeli annak átruházását a Kérelmezőre.
6.9. Regisztrációs Döntnök elvi éllel rögzíti, hogy Kérelmezett a DRSZ 2.2.1. pontja alapján a lehető legnagyobb gondossággal tartozott eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse; e tekintetben a mindenkori kérelmezőtől általában elvárható a vonatkozó adatbázisok előzetes ellenőrzése. Továbbá, a DRSZ 2.3.2. pont b) bekezdése alapján köteles lett volna a választott domain névről önként lemondani, ha a gondos eljárás ellenére is a már delegált domain név használatával más jogát sérti. A lemondásnak ilyen esetben értelemszerűen azon személy javára kell megtörténnie, amely személy jogát a már delegált domain név használatával sérti – vagyis jelen esetben a Kérelmező javára. E tekintetben önmagában nem bír jelentőséggel, ha a Kérelmező egy ideig más domain nevet (is) használ, vagy bizonyos időn keresztül nem kérelmezi az adott domain név átadását. Mivel a Kérelmező általánosan ismert elnevezése, illetve védjegy-oltalommal érintett megjelölése és a kérelmezett domain név között fennáll a név-azonosságon illetve név-hasonlóságon alapuló kapcsolat, ezért ezt a tényt Kérelmezettnek mérlegelnie kell(ett volna) a domain név használatakor illetve átruházásakor, és a Kérelmező megkeresésére a kérelmezett domain nevet át kellett volna engednie a Kérelmező részére.
6.10. Az eljáró Regisztrációs Döntnök rögzíti, hogy a feleknek a kérelmezett domain név igénylésével és használatával össze nem függő nyilatkozatait döntése meghozatala során – hatáskör hiányában – nem vette figyelembe, különösen, mivel azok nem tartoznak a Regisztrációs Döntnök által feltárandó tényállás körébe sem.
7. Regisztrációs Döntnök döntése, intézkedések
7.1. Mindezek alapján a Regisztrációs Döntnök részéről eljáró egy tagú döntnöki Tanács megállapítja, hogy a DRSZ 10.3. pontjának ba) bekezdése, illetve a RDESZ VI. 29. pont b) bekezdése, és 31. pont b) ii. valamint e) bekezdései alapján Kérelmezett rosszhiszeműen igényelte illetve használja a Kérelmező javára magyar jog alapján védett névvel azonos vagy ahhoz megtévesztésig hasonló kérelmezett ute.hu domain nevet. 
7.2. A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök részéről eljáró döntnöki Tanács a kérelmet alaposnak találta, ezért a DRSZ 10.3. pont ba) bekezdése, illetve a RDESZ 29. pont b) bekezdése alapján ezennel elrendeli a kérelmezett ute.hu domain név visszavonását Kérelmezettől és annak Kérelmező részére történő átruházását.
7.3. A Regisztrációs Döntnök részéről eljáró döntnöki Tanács felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a DRSZ 7.2. pontjára figyelemmel a domain név átruházása e döntés alapján is csak akkor történhet meg, ha a domain használatára jogot szerző megfelel a DRSZ 7.1. pont a)-c) bekezdéseiben írt feltételeknek.
7.4. A RDESZ VI. 33-34. pontjai alapján a Regisztrációs Döntnök részéről eljáró egy tagú döntnöki Tanács jelen döntést az eljárásban alkalmazott kommunikációs módon elektronikus levél formájában azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, az Adminisztratív Kapcsolattartónak, továbbá a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó a közléstől számított 30 napon belül hajtsa végre, kivéve, ha a felek a döntés megküldésétől számított 30 napon belül igazolják Regisztrációs Döntnök számára, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

menu
menu