Az RTL a "Szombat Esti Láz" nevet egy tánciskolától nyúlta le?

Az RTL a "Szombat Esti Láz" nevet egy tánciskolától nyúlta le?

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa mellett működő Tanácsadó Testület május 31-i ülésnapján hét vitatott domain ügyét tűzte napirendjére.

eapro.hu

"A eapro.hu ügyében 3W Internet Szaknévsor Informatikai Kft. regisztrátor maga igényelte a Tanácsadó Testület (TT) eljárását. A 3W Informatikai Kft. panaszos kifogásában előadta, hogy 2002. februárjában regisztrálta az „e-apro.hu” domain nevet (ekkor az eapro.hu domain foglalt volt). A panaszos szerint az e-apro.hu domain név alatt azóta folyamatos jelleggel jó hírnevű és ismert hirdetési portál üzemel. A panaszos szerint az „eapro.hu” domain más személy számára történő delegálása gazdasági érdekeit sértené, mivel az ügyfelek a domain név alapján joggal hihetnék, hogy e név alatt a 3W Kft. szolgáltatásait találják, mivel a domain tartalmilag megegyező, formailag pedig rendkívül hasonló a panaszos által használt „e-apro.hu” domainhez. Panaszos indokolásában hivatkozik a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. c) pontjára is.

A kifogással kapcsolatos véleményében az igénylő Microsystem-Kecskemét Kft. előadta, hogy „adott pillanatban, valamint a regisztráció kezdetekor sem volt tartalommal feltöltve” a panaszos weboldala, s azt igénylő szerint a http://apro.oisz.hu portál adatbázisával töltötték fel a panasz előterjesztését követően. Igénylő szerint „nem megtévesztő a domain használata, mivel egy apróhirdetés oldal semmiféle konkurenciát nem jelenthet egy üres oldalnak”. Igénylő szerint mivel panaszos is regisztrátor, ezért lett volna lehetősége a korábbiakban a domain regisztrálására.

A Testület azt vizsgálta, teljesíthető-e a Microsystem-Kecskemét Kft. igénye.

A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy
b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
c) megtévesztő.”

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem megbotránkozást, félelmet keltő, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztő minőség vizsgálandó. A TT állandó gyakorlata szerint a megtévesztés lehetőségét minden egyedi esetben külön, az eset összes körülményére tekintettel kell vizsgálni.

A TT álláspontja szerint az e-apro név esetében egy széles körben a fogyasztók által nem ismert szolgáltatásról van szó, amely kapcsán a megtévesztés az azonos hangalak esetén sem állapítható meg (ez alátámasztható pl. a feladott hirdetések számával, amely az e-apro.hu alatt található rendszeren 2006. március havában hozzávetőlegesen 150.). Korábbi döntéseihez hasonlóan (pl. 12/2003. (VII. 23.) sz. Állásfoglalás) rámutat a Testület arra, hogy álláspontja szerint a domain nevek delegálásakor alapelvként érvényesülő "first comes first served" (avagy érkezési sorrendben történő kiszolgálás) elvét nem lehet olyan szűkítően értelmezni, hogy minden egyes domain névhez hasonló, vagy azzal azonos hangalakú kifejezés automatikusan "védelmet élvez". Épp ellenkezőleg, egyedi döntéseiben a TT többször is támogatott olyan igénylést, amely egy már létező domain névhez hasonló de attól eltérő írásmódú kifejezés domain névkénti bejegyzését kérte – mindaddig, amíg az eltérés ellenére megállapítható, hogy az igénylés megtévesztő lenne. A tárgyi ügyben a megtévesztés lehetősége a TT álláspontja szerint — az eset összes körülményét mérlegelve, elsősorban arra tekintettel, hogy az eapro.hu oldalon nyújtott szolgáltatás az átlagos internetezők széles köre számára nem ismert — nem merül fel.

A fentiek alapján az eapro.hu domain név delegálható az igénylő Microsystem-Kecskemét Kft. számára.

kingston.hu

A kingston.hu domain nevet Bródi Róbert igényelte. Az igényt a Nyilvántartó a hatályos Domainregisztrációs Szabályzatra hivatkozással elutasította. A kérelmező az elutasítás ellen kifogást terjesztett elő a Tanácsadó Testületnél.

A Nyilvántartó a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontjába ütközőnek találta a domain igénylést. Hivatkozott arra, hogy a nevezett kingston név a Magyar Szabadalmi Hivatalnál vezetett lajstrom szerint több jogosult is rendelkezik védjegyoltalommal. Kiemelte a 156.088 lajstromszámú védjegyet, amely, álláspontja szerint, a számítástechnikai szakmában közismert megjelölés. Kérelmezőt nyilatkozattételre hívta fel, továbbá arra hogy névhasználati jogosultságát dokumentumokkal igazolja.

A kérelmező a Nyilvántartó felhívására nem reagált. Az ügyet a Tanácsadó Testület elé terjesztő kifogásában vitatta a Nyilvántartó döntését. Álláspontja szerint nem végez a felhozott védjegyek körébe eső tevékenységet az igényelt domain név alatt. Az általa kifejtett tevékenység, nyilatkozata szerint, nem részesül a nevezett megjelölés alatt védjegyoltalomban.

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy
b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
c) megtévesztő.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Nyilvántartó által felhozott 5 védjegy Magyarországra kiterjedő érvényes oltalommal bíró megjelölés. Közülük négynek a Kingston amerikai vállalat a jogosultja és három védjegy vonatkozásában többek között számítástechnikai termékekre igényelték az oltalmat.

A Tanácsadó Testület egyetértett a Nyilvántartóval abban, hogy a kingston megjelölés a számítástechnika területén közismert és jóhírnevű. A hatályos Vt. 4. § (1) bekezdésének c) pontja alapján, jóhírnevű belföldi védjegyhez összetéveszthetőségig hasonló bármilyen megjelölés gazdasági tevékenység körében történő jogosulatlan használatával, eltérő áruk illetve szolgáltatások esetében is megvalósulhat a védjegybitorlás.

A Tanácsadó Testület véleménye szerint továbbá, a kingston név a hazai számítógép felhasználók körében is közismert megjelölés. Az átlag fogyasztó a nevet egyértelműen az azonos nevű társaság kiváló minőségű memóriáival, számítástechnikai termékeivel kapcsolja össze, a nevezett honlapon is az amerikai társaság árucikkeivel kapcsolatos információt keresne. A szóban forgó domain név más általi használata ezért megtévesztő a fogyasztók számára.

Fentiek alapján a domain delegációs kérelem elutasítása indokolt.

szombatestilaz.hu

Ecsedy Áron 2006. március 17-én, prioritás nélkül igényelte a „szombatestilaz.hu” domain nevet. Az RTL Klub Online, regisztrátorán, a Csucs.hu Kft-n keresztül kifogást nyújtott be az igénylés ellen, hivatkozva arra, hogy az M-RTL Zrt „Szombat esti láz” címen április 22-én új programot tervez indítani, amelyhez kapcsolódóan szeretnék a „szombatestilaz.hu” domain nevet regisztrálni.

Álláspontjuk szerint, mivel a műsor kommunikáció, és az ahhoz kapcsolódó védjegyük bejegyzése egyaránt megkezdődött a domain név „idegen tulajdonosa” általi bejegyzését megelőzően, a domain név igénylésekor az igénylő rosszhiszeműen járt el. Kérelméhez csatolta a 2006. 03. 14-én kezdeményezett „szombat esti láz” ábrás védjegy bejegyzési kérelmét. A panaszos által megjelölt www.online.rtlklub.hu weblapon egyébként valóban működik a tévé műsorával kapcsolatos „szombat esti láz” oldal, amelyben a panaszos a televízió csatorna programját ismerteti.

Az ISZT Tanácsadó Testület (TT) Titkársága felhívására Ecsedy Áron igénylő csatolta az Oktogon Tánc Centrum Egyesület meghatalmazását, amely szerint az Oktogon Tánc Centrum „Szombat esti láz” elnevezésű, rendszeres rendezvénye számára a „szombatestilaz.hu” domain nevet saját nevében lefoglalja, valamint az alatta létrehozandó weboldal létrehozásával és üzembe helyezésével kapcsolatban eljárjon.

Levelében az igénylő előadta, hogy az Oktogon Tánc Centrum Egyesület több mint hét éve folyamatosan, minden hét szombat este megrendezi a „Szombat esti láz” elnevezésű össztánc táncestjét, amelyen évek óta, hetente kb. 150-200 fő vesz részt, és a program a tánckedvelő közönség előtt közismert, több tízezren tudnak a létezéséről.

Az Oktogon Tánc Centrum a város egyik legismertebb és legrégebben működő tánciskolája. Annak igazolására, hogy a „Szombat esti láz” rendezvény milyen régóta működik, a panaszolt becsatolta az Egyesület még fellelhető reklámanyagait, amelyek igazolják, hogy a „Szombat esti láz” rendezvény már az 1998-99-es évektől működik. Az igénylő rosszhiszeműnek tartja az RTL Klub Televízió névválasztását és védjegy bejegyzési kérelmét, hiszen az Oktogon Tánc Centrum Egyesület által működtetett táncest, a lakosság körében jó hírnévnek, ismertségnek örvend és a mellékelt anyagok is bizonyítják az elnevezés elsőként történő használatát. Jelezte az igénylő, hogy a lajstromba vétellel szemben az Egyesület panasszal és felszólalással fog élni a Magyar Szabadalmi Hivatalnál. Hivatkozott arra is, hogy a lajstrom bejegyzési kérelemre még jogot nem lehet alapítani.

Felhívta arra is a figyelmet, hogy az RTL Klub azonos című műsorában szereplő táncosok csaknem mindegyike már megfordult az Egyesület rendezvényén. Bár az RTL Klub erre már felszólította őket, semmilyen körülmények között nem kívánják eltűrni, hogy az általuk korábban használt elnevezésre az RTL Klub kizárólagos jogot szerezzen, különösen, hogy az RTL Klub műsorának fő profilja (társastánc, versenytánc) és az Oktogon Tánc Centrum Egyesület által szervezett táncest profilja megegyezik. Véleménye szerint az RTL Klub vélhető gazdasági erőfölényével kíván visszaélni a rendezvény elnevezésének felhasználásával és a domain név megszerzésével.

A TT elsőnek azt vizsgálta, hogy megilleti-e bármely igénylőt prioritásos igény, ilyen jogosultság azonban nem volt megállapítható.
Az igénylő és a panaszos is a táncművészettel kapcsolatos tevékenységet folytat, így egymás versenytársainak tekinthetők, de a TT álláspontja szerint jelen esetben ennek relevanciája nincs.

A TT már számos alkalommal, megállapította, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat 1.4.1 pontja szerinti prioritással csak a domain-igénylő számára vagy a domain igénylésre a domain igénylőnek meghatalmazást adó számára, mint jogosult számára a lajstromozott védjegy (szöveges védjegy esetén a védjegyeztetett teljes szöveg, ábrás védjegy esetén az ábrán szereplő teljes szöveg), mint karaktersorozat (szó, szavak) alkalmas.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Magyar RTL Televízió Részvénytársaság jelenleg nem rendelkezik a vitatott domain név vonatkozásában Magyarországon védjegyoltalommal. A Tanácsadó Testületnek továbbá nem feladata az igénylő és a panaszos közötti, az elsőbbség tekintetben esetleg fennálló vitában állást foglalni, de tekintettel az igénylő által becsatolt bizonyítékokra az igényléssel kapcsolatban nem állapított meg jogellenességet, illetve álláspontja szerint az igényléssel kapcsolatban megtévesztő tevékenység sem vélelmezhető.

Mindezek alapján a TT. nem látott okot arra, hogy az időbeli elsőbbséggel rendelkező igénylést ne teljesítsék, így álláspontja szerint a „szombatestilaz.hu” domain név a Domainregisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja alapján Ecsedy Áron részére delegálandó.

nesclick.hu, nesklikk.hu nesklik.hu

A nesclick.hu, nesklikk.hu és nesklik.hu domainek delegálását Alattyán Sándor kérelmező 2006. áprilisában igényelte, prioritás nélkül. Az igénylések ellen a svájci Société des Produits Nestlé S.A. emelt kifogást.

A Société des Produits Nestlé S.A. kifogásait valamennyi esetben az alábbiakra alapozta. Álláspontja szerint a felsorolt domain nevek az összetéveszthetőségig hasonlóak a kifogást tevő tulajdonában lévő védjegyekre, elsősorban a 0002984532 lajstromszámú közösségi NES szóvédjegyre, továbbá a 413.545 lajstromszám alatt bejegyzett nemzetközi NESQUIK szóvédjegyre.

Véleménye szerint a domain igénylések jogellenesek, mivel sértik a védjegy kizárólagos használatához fűződő jogokat, továbbá a Versenytörvény 2. §-ba ütközik. A jogellenesség körében hivatkozott továbbá a Vt. 12. § és 27. § (1) bekezdésében foglaltakra és az ehhez kapcsolódó bírói gyakorlatra, amelynek értelmében nem megengedett valamely új szókapcsolat elemeként más jogosult védjegyének használata.

Kifogásában megemlítette továbbá, hogy a nevezett védjegyek a termékek minőségének és a széleskörű reklámkampánynak köszönhetően jó hírnevűek. A jogosult internetes honlapot is fenntart www.nestle.com, illetve www.nestle.hu címek alatt. Mindezekre figyelemmel, nézete szerint a fogyasztók számára megtévesztő lenne, ha az igényelt domain nevek alatt a társaságtól független és ellenőrizetlen tartalom jelenne meg. A védjegyek közismertsége miatt a fogyasztó bármely ’nes’ kezdetű szókapcsolat hallatán a jogosultra asszociál, illetve jelen esetben a jogosulti termékekkel kapcsolatos honlapra asszociál. Utalt arra is, hogy a kérelmező által eredetileg igényelt domain nevek nagy száma haszonszerzési célra enged következtetni (utóbb kérelmező az igénylések többségét visszavonta).

A domain nevek kérelmezők részére való delegálásának elutasítását a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja, a Vt. 12. § és 27. § paragrafusai, valamint a Ptk. 5. § paragrafusa alapján, illetve a Versenytörvény 2. § paragrafusára hivatkozással kérte. Védjegy­jogosultságának igazolásul a nevezett védjegyek lenyomatát mellékelten csatolta.

A kérelmező jogosultnak írt válaszlevelében, valamint későbbi nyilatkozatában előadta, hogy a domain neveket ingyenes online hirdetési portál céljára igényelte. A neveket, nyilatkozata szerint, az ’ingyeNES KLIKK/KLIK’ szókapcsolatból alkotta. Álláspontja szerint azok nem megtévesztők, hiszen semmilyen, így a jogosulti termékhez sem köthetők. A domain igénylések visszavonása kapcsán kifejtette, hogy azzal precedenst teremtene minden ’nes…’ kezdetű domain név regisztrációjának tiltására, mint pl.: ’nesozz.hu’, ’nesajnald.hu’, ’nesze.hu’. Valamennyi domain névvel kapcsolatban hivatkozott arra, hogy azok védjegyoltalom alatt nem állnak.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a kifogást tevő által felhozott védjegyek Magyarországra kiterjedő érvényes oltalommal bíró megjelölések.

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy
b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
c) megtévesztő.

A kérelmező által előadottak alapján, a domainek használatára gazdasági tevékenységgel összefüggésben kerül sor, ezért a Vt. szabályainak alkalmazása a jogellenesség megítélése során indokolt. Jelen esetben a gazdasági tevékenység megítélése kapcsán közömbös, hogy a szolgáltatás nyújtása ellenérték nélkül vagy egyéb előnyökért történik.

A domain nevek kiejtésükben és írásmódjukban hasonlóak a kifogást tevő által felhozott NESQUIK védjegyhez, amely jó hírnevűnek, közismertnek tekinthető. A védjegyoltalommal védett megjelölést, a kifogást tevő által kifejtett marketing tevékenységnek köszönhetően a fogyasztók a Société des Produits Nestlé S.A. és vállalatai termékeihez kötik. A Tanácsadó Testület mindezek alapján úgy találta, hogy a domainek vonatkozásában az összetéveszthetőség veszélye fennáll. A Vt. alapján a jóhírnevű védjegy a kérelmező által megjelölt kereskedelmi területen is védelmet élvez.

Fentiek alapján a Tanácsadó Testület úgy határozott, hogy a nesclick.hu, nesklikk.hu, valamint a nesklik.hu domain nevek a kérelmező számára nem delegálhatók.

lg-online.hu

A Tokár Transzport Kft. 2006. március 10-én, igényelte az lg-online.hu domain nevet. Az igénylés ellen az LG Elektronics Magyar Kft. jelentett be, az alábbi indokokra hivatkozással kifogást:

A csatolt nyilatkozat szerint az LG Electronics Inc.KR (Szöul, Dél-Korea) kizárólagos tulajdonát képezi az LG Elektronics Magyar Kft, amely egyszemélyes társaság.

A társaság anyavállalata az LG Electronics Inc. KR (Szöul, Dél-Korea) jogosultja a Magyar Szabadalmi Hivatal által 147741 lajstromszámon regisztrált LG (ábrás) védjegynek, amelynek lajstrom kivonatát mellékelték. A védjegy elsőbbsége 1995. május 17.

A Tokár Transport Kft semmilyen kapcsolatban nem áll sem a kifogást benyújtott társasággal, sem az anyavállalatával, igénylése jogellenes mert ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjával, illetve sérti a védjegy kizárólagos használatához fűződő jogokat, amelyet az anyavállalat biztosított az LG Elektronics Magyar Kft részére. Az anyavállalati felhatalmazást a panaszos csatolta az iratokhoz.

A jogellenesség kapcsán a kifogást emelő hivatkozik az 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. §-ra, amelynek /2/ bekezdése szerint „a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ … olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek, a megjelölés, a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk és szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.”

Hivatkozik továbbá a panaszos a Tanácsadó Testület (TT) 7/2000 (V.31.) Elvi Állásfoglalásába foglaltakra mely szerint, „ha a más védjegyével ütköző domain igénylése a körülmények alapján nyilvánvalóan párosul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándékkal, a regisztrátornak a Domainregisztrációs Szabályzat 5.6 pontja értelmében a delegálást meg kell tagadnia, az igénylőnek pedig másik nevet kell választania domainje azonosítására.”

A panaszos álláspontja szerint az anyavállalat jóhírű LG védjegyének és az internetes szolgáltatásokra utaló online szó összevonásából született domain igénylése jogellenes, mert sérti az anyavállalat védjegy jogait, illetve a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvényben biztosított jogait. Az igényelt szóösszetétel tartalmi elemzéséről valószínűsíthető, hogy az gazdasági tevékenység körében való használatra igényelték, hiszen az „online” kifejezést jellemzően az internetes kereskedelmi portálok megjelenésére használják.

Ezenkívül megtévesztő az igénylés, mivel a fogyasztó az LG-online szókapcsolat hallatán a panaszos társaságra, mint az LG védjeggyel ellátott termékek kizárólagos magyarországi forgalmazójára asszociál és feltételezheti, hogy a domain névvel elérhető honlapon társaság működtet internetes áruházat vagy információs oldalt.

A panaszos is üzemeltet internetes honlapot a www.lg.hu cím alatt, amely azonban kizárólag információ szolgáltatást szolgál, azon keresztül termékek nem vásárolhatók meg.

Megtévesztő lenne a fogyasztók számára a jövőben az „lg-online.hu” oldal létrejötte, amelyen az LG cégektől független társaság olyan ellenőrizetlen tartalmat jelentethetne meg, amely a cím alapján egyértelműen az LG termékekre utal, és azt a látszatot kelti, hogy a panaszos társaság folytat internetes kereskedelmet és információs tevékenységet.

Utal a panaszos e körben TT 8/2000. (VIII. 9.) Elvi Állásfoglalására, és a Ptk. 4. § /1/ bekezdésében foglalt jóhiszemű és tisztességes joggyakorlás követelményére. Álláspontja szerint az igénylés a joggal való visszaélés tilalmába is ütközik. Mindezek alapján úgy véli, hogy a domain kiadása a Tokár Transzport Kft. részére, és így az a tény, hogy az „lg-online. hu” domain nem a védjegyjogosult által kizárólagos védjegyhasználattal felruházott társaság kezelésébe kerül, a panaszos társaság jogait csorbítja, törvényes érdekeit sérti.

Kérte, hogy a Tanácsadó Testület foglaljon állást a kérelmező javára történő delegálhatóság kérdésében, a domain delegálását a maga javára nem kérte.

Az igénylő Tokár Transzport Kft. az ISZT Titkárság általi többszörös megkeresése ellenére az ügyben nyilatkozatot nem tett.

A Tanácsadó Testület, az ügy ismertetésében már felhívott 7/2000. és 8/2000. Elvi Állásfoglalásában foglaltakat fenntartva, és abból kiindulva, hogy a Tokár Transzport Kft. valóban gazdasági célokra kívánja a domain nevet használni, amelyre utal az internetes kereskedelemben használt online megjelölés is, valamint figyelembe véve azt, hogy az LG védjegy Magyarországon közismert, jóhírnevet élvező védjegy, arra az álláspontra helyezkedett, hogy a tárgyi domain név igénylése a Tokár Transzport Kft részéről valóban jogellenes, ütközik a vonatkozó 1997. évi XI. törvény (Vt) és a Polgári Törvénykönyv előírásaival, illetve az internetes közönség és a fogyasztók számára a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján valóban megtévesztő lehet.

A fentiek alapján a TT a domain igénylés tekintetében úgy határozott, hogy az igényelt domain név a Tokár Transzport Kft kezelésébe nem adható.

Mivel a domain név kiadását maga részére a panaszos nem kérte, a TT kizárólag a domain név delegálásának tilalmáról döntött.

menu
menu